joomla
Свинарство
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНОФОНДУ СВИНЕЙ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
2 Інвестиційний проект промислового коМпЛексу На 24 тисячі голів свиней у Рік
3 ІНТЕНСИВНІСТЬ росту ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СВИНЕЙ ЗА УМОВ СПОЖИВАННЯ ГМ-СОЇ
4 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СВИ­НАРСТВА
5 Історичні Аспекти методології німецької Школи у дослідженнях травлення свині
6 Академік о. в. квАсНицький І його ШколА: Дослідження з Трансплантації ембріонів
7 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОМБІКОРМІВ
8 Аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої Білої породи Залежно від їх віку Та походження
9 АСОЦІАЦІЇ ГЕНІВ У ПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ АНГЛІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
10 БІОРИТМИ У ТВАРИННИЦТВІ
11 Біохімічні показники крові Молодняку свиней При Суттєво різних технологіях виробництва
12 Біохімічні показники сироватки крові молодняку СВИНЕЙ - Маркери раннього прогнозування якісного складу М’ЯСА та сала
13 БАЛАНС АЗОТУ ТА ІНКРЕЦІЯ КРЕАТИНІНУ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
14 Безымянный
15 ВІД ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСКОї школи - до ГАЛУЗЕВОГО ІНСТИТУТУ
16 Відгодівельні Ознаки чистопородного і гібридного молодняка свиней у Залежності від їх Походження
17 ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ ПОЄДНАНЬ
18 Відгодівельні та м'ясні якості молодняка свиней при згодовуванні соняшникового шроту підвищеної кормової цінності
19 Відгодівельні та м’ясні якості Молодняку свиней різного Походження за умови Використання традиційної технології утримання
20 ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОМБІНОВАНОГО СИЛОСУ
21 ВІДГОДІВЕЛЬНІ, ЗАБІЙНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ПІДСВИНКІВ М’ЯСНИХ ПОРІД
22 ВідгодівЕльш якості Гібридного молодняку, отриманого при різних Варіантах поєднань материнських і Батьківських форм
23 ВідгодівЕльш якості Чистопорідного та гівридого Молодняку, одержаного при Поєднанні свиноматок Великої Білої породи з ТерМінаЛьНимИ і чистопорідними Кнурами
24 Відгодівля Молодняку свиней за різної Щільності УтримАння
25 Відтворювальні якості Кнурів породи лАндрАО вітчизняної Та зарубіжної селекцІї
26 Відтворювальні якості різних поєднань свиней породи ландрас датського та американського походження
27 Відтворювальні якості свиноматок у системі гібридизації
28 Відтворювання якості Свиноматок, вирощених за різних умов Утримання
29 Вітчизняні престартери на основі технологи суміщених процесів
30 ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ З лінійного розведення свиней
31 Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва органічної продукції Свинарства
32 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ БіохіміЧнимИ ПОКАЗНИКАМИ СПЕРМИ ТА її ПЛАЗМИ У КНУРІВ
33 Вивчення впливу дії різної концентрації преміксів на ріст і розвиток молодняку свиней
34 Вивчення м’ясних якостей свиней вітчизняного та імпортного генофонду в Умовах промислової Технології
35 Визначення усередненої видової рясності природного біорізноманіття агроландшафтів україни
36 Визначення якості Гомогенізації гнойових стоків у Резервуарах усереднювачах - накопичувачах
37 Використання інформаційних підсистем для прогнозування виробництва свинини в структурі триступінчатої селекційної піраміди
38 ВИКОРИСТАННЯ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ТКАНИНАМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СВИНОМАТОК З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 21-у ДОБУ ЛАКТАЦІЇ
39 Використання математичного моделювання для Прогнозу­вання живої Маси молодняку Свиней різних генотипів
40 ВИКОРИСТАННЯ МЕЛАНІНУ В РАЦІОНАХ ПОРОСЯТ РАННЬОГО ВІДЛУЧЕННЯ
41 ВИКОРИСТАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ ПОРОСЯТАМ - СИСУНАМ
42 ВИМОГИ СОТ ДО АГРАРНОГО РИНКУ, ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТВАРИН
43 Влияние качества сред для Разбавления спермы хряков На показатели сПЕрмы и Воспроизводства свиноматок
44 Влияние материнских форм на уровень продуктивности гибридного поголовья Свиней
45 ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
46 ВМІСТ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ В ЕНДОМЕТРІЇ РОГІВ МАТКИ НА 60-У ТА 90-И ДОБИ ПОРОСНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ ПЛОДУ
47 Вміст ПРОТЕЇНУ в РізНих М'ЯЗАХ СВИНЕЙ
48 Водорозчинний КОНЦЕНТРАТ - ФІТОГЕНИК ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ РЕ­ПРОДУКЦІЇ СВИНОМАТОК ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПОРОСЯТ
49 ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ САМОК У ССАВЦІВ
50 Вплив відтворювальних якостей на функціональний стан молочної залози свиноматок
51 ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГОДІВЛІ В УМОВАХ ОДНОФАЗНОГО УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК НА ЇХ ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ
52 Вплив Комбінаційної здатності на репродуктивні якості свиней при чистопорідному розведенні та схрещуванні
53 Вплив Комплексного ліпосомального препарату на гематологічний профіль крові відлучених поросят
54 Вплив ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ а-ФУКОЗИЛТРАНСФЕРАЗИ-1 НА ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ У ЗАКРИТІЙ ПОПУЛЯЦІЇ
55 Вплив Поліморфізму гену рецептора мелАНокортину-4 (MC4R) на відгодівельні та м’ясні якості помісних, Гібридних і чи­стопорідних Свиней великої Білої породи
56 Вплив ПРЕПАРАТУ “БАЙКАЛ” ЕМ 1 У НА ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ У СВИНЕЙ
57 Вплив Рівня неосновних виробничих витрат на прибуткове ведення галузі свинарства
58 Вплив соєвих кормів РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА НА ТОВ­ЩИНУ ШПИКУ у СвИНЕЙ
59 ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ КАЛЬЦІЮ ТА СВИНЦЮ В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД СВИНИНИ
60 Вплив Стрессхильності свиней на їх Продуктивність
61 Вплив ТехнологіЧних Особливостей на відгодівЕльш Показ­ники свиней
62 Вплив умов Утримання на репродуктивні якості Свиноматок
63 Вплив Умов утримання, генотипу та сезону року на відгоді - вельні показники продуктивності свиней
64 ВПЛИВ ФІТАЗОВМІСТКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІННІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
65 Вплив ЯКОСТІ КОРМУ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У СВИНОМАТОК
66 Гістологічна будова м’язів Свиней червоної білопоясої породи
67 Гістоструктуриий Аналіз м’язової Тканннн свиней
68 Гематологічні показники Молодняку свиней при згодовуванні концентрованого соняшникового шроту
69 ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ ПОРІД І ВНУТРІПОРОДНИХ ТИПІВ СВИНЕЙ ЗА ГЕНОМ КАТЕПСИНУ В
70 Генетична структура порід свиней різного напрямку продуктивності за геном периліпіну
71 Генетична структура свиней великої білої породи української та Англійської селекції за генами FUT1 I MUC4 Асоційованими з резистентністю тварин до колібактеріозу
72 Генетичне різноманіття мітохондріальних геномів свиней великої чорної породи
73 Детермінація статі Шляхом Використання осцилЮЮчих умов Середовища
74 Деякі аспекти біологічної різноякісності гамет
75 Динаміка відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи у ряді послідовних поколінь
76 ДИНАМІКА ВМІСТУ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У ТКАНИНАХ СВИНОМАТКИ І ПЛОДІВ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТАДІЯМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ЦИКЛУ
77 ДИНАМІКА МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ У СВИНЕЙ ЗА УМОВ ВИ­КОРИСТАННЯ ТТАНСІ І ННОЇ СОЇ
78 ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ PH У ДИСТИЛЬОВАНІЙ, БІДИСТИЛЬОВАНІЙ І АПІРОГЕННІЙ ВОДІ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ
79 Динаміка селекційних змін у популяції свиней великої білої породи
80 Динамічні характеристики і морфологічні особливості сперміїв кнурів при використанні комбінацій антибактеріальних препаратів у складі розріджувача
81 До СВИНІ з ІНТЕРЕСОМ І вдячністю
82 ДОБІР СВИНЕЙ ЗА ВЛАСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ НАЩАДКІВ
83 ДОСВІД ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ у ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА
84 Дослідження дії Додаткової кількості Катіонів кальцію у Середовищі на життєвість сперматозоїдів кнура поза організмом
85 Дослідження якості шпику свИнЕй ПОЛТАВСЬКОЇ м’ясної породи в Залежності від ЛінійнОї структури ТА розвитку Тканинних компонентів оболонок дна шлунку
86 ДЮРОК І ЧЕРВОНІ БІЛОПОЯСІ СВИНІ В УКРАЇНІ
87 Економічна доцільність переводу племінних заводів З турової На потокову Систему отримання опоросів
88 Економічна ефективність виробницва продукції свинарства за різного рівня збалансованості раціонів
89 Економічна ефективність оздоровчих заходів від хламідіозу свиней
90 ЕМУЛЬГОВАНІ ЖИРИ - ЕФЕКТИВНІ СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
91 ЕФЕКТИВНІ РЕПРОДУКТИВШ ТЕХНОЛОГІЇ - ВИРОБНИЦТВУ
92 Ефективність відгодівлі Молодняку свиней за різної почат­кової живої Маси і вирівняності за НеЮ
93 Ефективність використання концентрату сухого Білкового соєвого кормового в Раціонах свиней на відгодівлі
94 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН КОРМУ СВИНЯМИ РІЗНИХ ПОЄДНАНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
95 Ефективність використання різних розбавників сперми кнурів-плідників
96 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЯКІСНОГО ВІТЧ ИЗНЯНОГО ПЕРЕДСТАРТЕРНОГО КОРМУ У СВИНАРСТВІ
97 Ефективність вирощування і відгодівлі Молодняку свиней
98 Ефективність вирощування ремонтного і ВідгодівЕльного молодняку свиней
99 Ефективність застосування сучасного технологічного обладнання при вирощуванні відлучеНих поросят
100 Ефективність комбікормів з Соняшниковим шротом підвищеної кормової Цінності та різною структурою зернової групи у годівлі Молодняку свИнеЙ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3