Головна Аграрні науки Вiсник аграрної науки Причорномор’я
joomla
Вiсник аграрної науки Причорномор’я
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 50 РОКІВ МИКОЛАЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
2 CПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
3 ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
4 ЄВРОРЕГІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗБУДОВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СОТ
5 ЄМНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ М’ЯСА ТА ЯКІСТЬ М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
6 ІЄРАРХІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
7 ІМУНОБІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ТЕЛИЦЬ В ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ
8 ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦІЙ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОН
9 ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ
10 ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
11 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
12 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМА Т В АПК УКР АЇНИ
13 ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АПК: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
14 ІНВЕСТИЦІЙНО–ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
15 ІННОВАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
16 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
17 ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМАННЯ ХУДОБИ В ЛІТНІХ ТАБОРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ГРАВІТАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
18 ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
19 ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК
20 ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
21 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОМЕТОДУ ЗАХИСТУ РОСЛИН
22 ІНСТИТУТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
24 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
25 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА
26 ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ
27 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
28 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
29 ІНТЕГРОВАНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
30 ІНТЕНСИВНІ КОРОТКОРОТАЦІЙНІ ЗРОШУВАНІ СІВОЗМІНИ В СИСТЕМІ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
31 ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ЧИСТОПОРІДНОГО І ПОРОДНО-ЛІНІЙНОГО МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
32 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР
34 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ПЛАНОВОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА
36 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ОБЛІКУ ПРИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
37 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З НЕЧІТКИМ АЛГОРИТМОМ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
38 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
39 ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ СЛУЖБИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
40 ІНФОРМАЦІЙНО–КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
41 ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА МІКРО – Й МАКРОРІВНЯХ
42 ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
43 ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ УЕЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ
44 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК УКРАЇНИ
45 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
46 АБСОРБЦІЙНО-РЕСОРБЦІЙНА ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНЕ ТЕПЛО
47 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТНО-БАЛАНСОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ
48 АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ У СВІТЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
49 АГРАРНА РЕФОРМА: ОЧІКУВАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ
50 АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ВИМАГАЄ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
51 АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕЛІТЕБНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ
52 АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ АПК
53 АДАПТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ВАТ “ПЛЕМЗАВОД “СТЕПНОЙ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
54 АДАПТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
55 АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВОВНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
56 АДГЕЗИВНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ТА БІФІДОБАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ТЕЛЯТ
57 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
58 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
59 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОРОДНОЙ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ СОБАК
60 АЛГОРИТМ ВИБОРУ СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ЗАВОДІВ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА
61 АЛЛЕЛЬНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА H-FABP И ЕГО АССОЦИАЦИЯ С МЯСНЫМИ ПРИЗНАКАМИ У СВИНЕЙ
62 АЛЬТЕРНАТИВИ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
63 АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЛІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
64 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
65 АНАЛІЗ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
66 АНАЛІЗ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ РОДИН ТА ВІКУ
67 АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ЗБОРУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РІПАКУ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
68 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
69 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОДУКТОВО-ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
70 АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ КОРОПО-САЗАНОВИХ ГІБРИДІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ГЕНЕТИКО-БІОХІМІЧНИХ СИСТЕМ
71 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА Й СОНЯШНИКУ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
72 АНАЛІЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ОБЛАСНИХ БЮДЖЕТІВ
73 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЛАКТАЦІЙНИХ КРИВИХ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛІ П. ВУДА
74 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОГЛИНАННЯ ПОТОКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
75 АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА НЕБЕЗПЕК ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ
76 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
77 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
78 АНАЛІЗ СОЛЬОВОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВИКОРИСТАННІ ЇХ В РИСОВІЙ СІВОЗМІНІ
79 АНАЛІЗ СТАНУ І НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕРОБКИ СОЄВИХ БОБІВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
80 АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
81 АНАЛІЗ СТАНУ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
82 АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
83 АНАЛІЗ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
84 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ
85 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІДНОСНО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ
86 АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
87 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА АПК (ОСНОВИ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ)
88 АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КОРМІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
89 АНАЛІЗ ХЛІБОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В РЕГІОНІ
90 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
91 АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИЛОКУСНЫХ ГЕНОТИПОВ МИКРОСАТЕЛЛИТОВ
92 АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСУ LILIOPSIDA
93 АСОРТИМЕНТ ВИНОГРАДАРСЬКО–ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
94 БІЗНЕС–ІНКУБАТОРИ: СУТНІСТЬ І УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
95 БІЛКОВИЙ ПОЛІМОРФІЗМ – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
96 БІОЕНЕРГЕТИЧНА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ВІД БУР’ЯНІВ
97 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН В УМОВАХ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
98 БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЕЛЕНУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО У ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
99 БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
100 БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ ІМУННИХ ДО ПАРШІ СОРТІВ ЯБЛУНІ (MALUS DOMESTICA BORKH.) ТА ЇХ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 14