Головна Біологія Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 γ-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА В МОДЕЛІ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ У ЩУРІВ
2 (COLEOPTERA, CARABIDAE) ПРЕДСТАВНИКІВ GREGARINIDA ТА MERMITHIDA В УМОВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3 BIOSORPTION OF HEAVY METALS BY MARINE ALGAE ULVA RIGIDA, CYSTOSEIRA BARBATA AND C. CRINITA
4 BIOTOPES OF AEDES VEXANS DEVELOPMENT IN THE LONG FLOOD-PLAIN FOREST OF THE DNIPRO RIVER
5 CHLORELLA SPHAERICA ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ РОДУ DIPLOSPHAERA (CHLOROPHYTA, TREBOUXIOPHYCEAE)
6 CROP YIELD OF DIFFERENT MAIZE (ZEA MAYS) GENOTYPES
7 EFFECT OF SONICATION ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF BEEF
8 PHYTOECOLOGICAL INDICATORS FOR BIOLOGICAL RECULTIVATION OF SOILS POLLUTED WITH OIL IN THE ABSHERON PENINSULA
9 PROSTHOGONIMUS CUNEATUS (DIGENEA, PROSTHOGONIMIDAE) З МОЛЮСКІВ BITHYNIA TENTACULATA В УКРАЇНІ
10 THE INFLUENCE OF MATERNAL HYPOTHYROIDISM AND A SMALL DOSE OF RADIOACTIVE IODINE ON THE EMBRYONIC DEVELOPMENT OF RATS: FIBRONECTIN EXPRESSION IN THE THYROID GLAND
11 І іРаЮЕРИСГИКА РАДІОНУКЩЦНОГО ЗАБРУДНЕНІМ ВОДИ ТА ДОННИХ ВЗДКШАДЖ У ВОДОЙМАХ ПРВДНПЖЖЯ
12 ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУТОАНТИТІЛ, ЯКІ РЕАГУЮТЬ З ЦИТОСКЕЛЕТНИМИ І МЕМБРАННИМИ БІЛКАМИ ПРИ НЕРВОВО-ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДАХ
13 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИДІЛЕНИХ БАКТЕРІЙ МІКРОБОЦЕНОЗУ ГРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ВИКИДАМИ КОКСОХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
14 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІЗОЛЯТІВ PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT.) DE BARYUA ОСНОВІ ПРОФІЛЮВАННЯ КЛІТИННИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
15 ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВАГІТНИХ ІЗ ДИСБІОТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
16 ІМУНОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ СИРОВАТОЧНИХ ТА ГОСТРОФАЗНИХ БІЛКІВ У НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ ТКАНИН ПАРОДОНТУ
17 ІНГІБУВАННЯ РОСТУ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ ЗА СПІЛЬНОЇ ДІЇ ХРОМУ ТА НІКЕЛЮ
18 ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ РИБ
19 ІНДУКЦІЯ ЕКСПРЕСІЇ БІЛКА ГЛІАЛЬНИХ ПРОМІЖНИХ ФІЛАМЕНТІВ В ОБЛАСТІ ТРАВМИ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ СІДНИЧНОГО НЕРВА ЩУРІВ
20 ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОРИТМОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
21 ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
22 ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРАНСПІРАЦІЇ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
23 ІНТЕНСИВНІСТЬ ФОТОСИНТЕЗУ ЛУЧНИХ РОСЛИН ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
24 ІНТРОДУКЦІЯ ДВОХ ВИДІВ РОДУ CHIRITA У БОТАНІЧНОМУ САДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
25 ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ
26 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ БІОХІМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОЛОГІЇ РОСЛИН І ФІТОІНДИКАЦІЇ
27 ІХТІОЛОГІЧНІ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ДНІПРОВСЬКОМУ (ЗАПОРІЗЬКОМУ) ВОДОСХОВИЩІ
28 ІХТІОПАТОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ РИБ ЕЛЕКТРОСТРУМОМ
29 АВЕРМЕКТИНЫ – БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СТРЕПТОМИЦЕТОВ
30 АГРОФІТОЦЕНОЗ ЯК СПЕЦИФІЧНА ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА
31 АГРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТІВ ЗАПОВІДНИКА «МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА» (СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)
32 АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СФЕРИ СОРГО ДО ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ
33 АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ ТА СИСТЕМА ПРОТЕОЛІЗУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН ПРИ ГЕРБІЦИДНІЙ ОБРОБЦІ ПОСІВІВ
34 АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
35 АККУМУЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТРОДУЦИРОВАННЫМИ ПОРОДАМИ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ ЭКРАНИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
36 АККУМУЛЯЦИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ БИОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДСТИЛОЧНОГО ГЕРПЕТОБИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ТЭС
37 АКТИВНІСТЬ ІНВЕРТАЗИ ТА УРЕАЗИ В ҐРУНТАХ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
38 АКТИВНІСТЬ ІНВЕРТАЗИ ТА УРЕАЗИ У ҐРУНТАХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПРИСАМАР’Я
39 АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ ЗА КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
40 АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ПДРОЛАЗ У ПРОМИСЛОВИХ ЕДАФОТОПАХ
41 АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ ТА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFOVIBRIO DESULFURICANS YA-11 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
42 АКТИВНІСТЬ КАТАЛАЗИ У ҐРУНТАХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПРИСАМАР’Я
43 АКТИВНІСТЬ КИСЛОЇ ФОСФАТАЗИ У СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЯХ МОЗКУ В ПЕРШІ ДВІ ДОБИ РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ ЩУРІВ
44 АКТИВНІСТЬ ОКИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН ЗА ДІЇ НИЗЬКИХ ЗАГАРТОВУВАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУР
45 АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ ТА КАТАЛАЗИ В ЛИСТЯХ ГОЛОВНИХ ЛІСОУТВОРЮЮЧИХ РОСЛИН В ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
46 АКТИВНІСТЬ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ ТА ВМІСТ ПЕРОКСИНІТРИТУ У КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТРЕСОВОЇ ВИРАЗКИ
47 АКТИВНІСТЬ ТА ІЗОФЕРМЕНТНИЙ СКЛАД ПОЛІФЕНОЛОКСИДАЗИ ПАРОСТКІВ КУКУРУДЗИ ПРИ ДІЇ ІОНІВ СВИНЦЮ ТА КАДМІЮ
48 АКТИВНІСТЬ ТРАНСАМІНАЗ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРУДКОЇ ЯЩІРКИ ПІД ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
49 АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕАМІНУВАННЯ В ЛИСТКАХ SAMBUCUS NIGRA В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ
50 АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕАМШУВАННЯ В ЛИСТЯХ ДЕРЕВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ НА ТЕХНОГЕННИХ ТЕРИТОРІЯХ
51 АКТИВНОСТЬ ГАММАГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ У БОЛЬНЫХ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
52 АКТИВНОСТЬ И ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЕРОКСИДАЗЫ КЛЕТОК DUNALIELLA SALINA ПРИ СОЛЕВОМ СТРЕССЕ
53 АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ ПОЧВ В ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
54 АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ ТОЧКИ РОСТА КОРНЯ КУКУРУЗЫ (Zea mays L.) ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНОВ КАДМИЯ
55 АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ – ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ-ИНТРОДУЦЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
56 АКТИВНОСТЬ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ NADP-ЗАВИСИМЫХ ДЕГИДРОГЕНАЗ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОХРОМОВ Р-450 И В5 В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ХЛОРИДА КОБАЛЬТА И ХЛОРИДА РТУТИ
57 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
58 АЛОВИДИ ГРИЗУНІВ ГРУПИ SICISTA «BETULINA»: ПРОСТОРОВІ ВЗАЄМИНИ З ОГЛЯДУ НА КОНЦЕПЦІЮ ЛІМІТУВАЛЬНОЇ СХОЖОСТІ
59 АМБРОЗИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
60 АНАЛІЗ ВІДНОВЛЕННЯ КРОНИ У РОСЛИН TILIA PLATYPHYLLOS ТА T. CORDATA ПІСЛЯ ГЛИБОКОГО ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗУВАННЯ
61 АНАЛІЗ ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ТА ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБАХ СЕРЦЯ
62 АНАЛІЗ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩЕТВІРНОЇ АКТИВНОСТІ ПТАХІВ
63 АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРАЦІ ОПЕРАТОРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
64 АНАЛІЗ РИБОПРОМИСЛОВОЇ СИТУАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
65 АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПІДСТИЛКОВОЇ МЕЗОФАУНИ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
66 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДІ ЗІ СПРОБОЮ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ
67 АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЧНОГО СКЛАДУ УГРУПОВАНЬ РОСЛИННИХ ОРГАНІЗМІВ - ПЕРШООСНОВА ЇХ Б АГ АТОСПРЯМОВАНОГО ВИВЧЕННЯ
68 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ОСНОВНИХ СУЧАСНИХ ВИДІВ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ЛІКІВ
69 АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕНОЙ ДУБОВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ С ПАРАЗИТАМИ И BACILLUS THURINGIENSIS В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСОРЦИЯХ ДУБА
70 АНАЛИЗ НАДЗЕМНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫСТРОРАСТУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА ЧЕРНОЗЕМАХ ОБЫКНОВЕННЫХ
71 АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗМАХ РАЗНЫХ ВИДОВ АМФИБИЙ ИЗ БИОТОПОВ ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
72 АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ НАСАЖДЕНИЙ РОБИНИИ ЛЖЕАКАЦИИ НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
73 АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ЭРИТРОЦИТОВ
74 АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КОЛКОВЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ
75 АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ ТРАВЛЄЄВ (до 75-річчя від дня народження)
76 АНАТОМІЧНА АДАПТАЦІЯ СІЯНЦІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДО РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐРУНТУ
77 АНДРОГЕНЕЗ IN VITRO ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ЗА УЧАСТЮ ДИКОРОСЛИХ ВИДІВ
78 АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК РЫБ ДНЕПРОВСКОГО (ЗАПОРОЖСКОГО) ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ПРИТОКОВ
79 АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ
80 АНТИОКСИДАНТНА ДІЯ МЕЛАТОНІНУ ПРИ ЗАХИСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ВІД ІНТОКСИКАЦІЇ ТОЛУЕНОМ
81 АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ТА АЗОТИСТИЙ ОБМІН У КРОВІ КРОЛИКІВ ЗА ДІЇ ХЛОРИДУ ХРОМУ
82 АПОПТОЗ И ОСНОВНЫЕ ЕГО МЕХАНИЗМЫ
83 АСКОРБАТ-ГЛУТАТІОНОВА СИСТЕМА ЗАХИСТУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ДІЇ ІОНІВ НІКЕЛЮ
84 АСПЕКТИ ПУЛЬСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ, ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ СФІГМОГРАМ ЛЮДИНИ
85 АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛШОРЕЦИФИНА - ПРЕПАРАТА С БАКТЕРИОЛИТИЧЕСКИМ И РОСТСТИМУЛИРУЇОЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
86 АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЙМЕННЫХ ДУБРАВАХ СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ
87 АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ
88 АУТОРЕГУЛЯТОРЫ РОСТА МИКРООРГАНИЗМОВ
89 БІЛЬШ АМІНОКИСЛОТИ КОРЕНЕВИХ ВИДІЛЕНЬ ЗЛАКІВ ЗА УМОВ РОСГОСТИМУЛЮВАННЯ '
90 БІОІНДИКАЦІЯ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА МІКРОФАУНУ У МЕЖАХ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
91 БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ АВТОМАГІСТРАЛІ «КИЇВ – ВАРШАВА»)
92 БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КОМПОНЕНТІВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
93 БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ РОДИНИ ENTEROBACTERIACEAE – ЗБУДНИКІВ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
94 БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ РОДУ STAPHYLOCOCCUS, ВИДІЛЕНИХ ВІД ПАЦІЄНТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ім. І. І. МЕЧНІКОВА
95 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ PENSTEMON SCHMIDEL В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я
96 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ PENSTEMON В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я
97 БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВ’ЯНОГО ПОКРИВУ ЛИПО-ЯСЕНЕВОЇ ДІБРОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАПЛАВИ р. САМАРА
98 БІОМОГФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАНЬ ПТАХІВ-КОНСОРТШ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНСОРЩЯХ КЛЕНА ПОЛЬОВОГО (ACER CAMPESTRE L.)
99 БІОРІЗНОМАНІТТЯ ҐРУНТОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ПРИСАМАРСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО БІОСФЕРНОГО СТАЦІОНАРУ ім. О. Л. БЕЛЬГАРДА
100 БІОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАНТА STREPTOMYCES RECIFENSIS
 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 10