Головна Біологія Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
2 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ»
3 ІХТІОФАУНА АКВАТОРІЙ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
4 АДАПТАЦІЯ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ (ХРОНОДЕСМ) ДО ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У СПОРТСМЕНІВ І НЕСПОРТСМЕНІВ
5 АЕРОПАЛІНОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ПО РАЙЦЕНТРАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В ПЕРІОД ЦВІТІННЯ АМБРОЗІЇ
6 АКТИВНІСТЬ ПІГМЕНТСИНТЕЗУЮЧОЇ СИСТЕМИ БАКТЕРІЙ У ПРИСУТНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
7 АЛЬГОУГРУПОВАННЯ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ЛАНДШАФТНО - ТЕХНОГЕННИХ СИСТЕМ КРИВОРІЖЖЯ
8 АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ РОДА LUNARIA
9 АНЕМОФІЛЬНА ДЕНДРОФЛОРА ЗАПОРІЖЖЯ ЯК ПРОДУЦЕНТ АЕРОАЛЕРГЕНІВ
10 АНТИАГРЕГАНТЫ: ПРИМЕНЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СРЕДСТВ
11 АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ S-ЗАМІЩЕНИХ ХІНАЗОЛІНУ В УМОВАХ ІНГІБУВАННЯ СУПЕРОКСИДРАДИКАЛА IN VITRO
12 АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ДОЛИН РІЧОК ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
13 АСИММЕТРИЯ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ МЕРИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ УЖА ВОДЯНОГО (NATRIX TESSELLATA L.) ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 АФІННА ХРОМАТОГРАФІЯ НА БЛАКИТНІЙ СЕФАРОЗІ В РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ БІЛКІВ ІЗ ОТРУТИ ЗМІЙ
15 БІОІНДИКАЦІЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЩОЇ ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ НА ПРИКЛАДІ ELODEA CANADENSIS
16 БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ S-ПОХІДНИХ ПІРИДИН-2(4)-ІЛ-ТІОЛІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
17 БІОЛОГІЯ НЕЙТРОФІЛІВ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД. ОГЛЯД
18 БІОРЕГУЛЯТОРИ НА ОСНОВІ N, S - ПОХІДНИХ L-ЦИСТЕЇНУ
19 БІОТЕСТУВАННЯ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕЯКИХ РОСЛИН РОДИНИ POACEAE
20 БІОТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛЯХІВ ПОШИРЕННЯ ЛЕПТОСПІР СЕРЕД ГРИЗУНІВ У ЗОНІ АРИДНИХ СТЕПІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
21 БІОХІМІЧНІ ТА АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ХЛОРОФІЛЬНИХ МУТАНТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
22 ВИБРАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЕМ ТРАМВАЕВ
23 ВИВЧЕННЯ ЗМІН ФОТОАКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ ХЛОРОПЛАСТІВ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ ЗА ДІЇ АЕРОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ м. ЗАПОРІЖЖЯ
24 ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ РОДУ ІРОМОЕА ЗА ОЗНАКАМИ ДЕКОРАТИВНОСТІ
25 ВИВЧЕННЯ РОЛІ ЦИНКУ В НЕЙРОЕНДОКРИННИХ МЕХАНІЗМАХ СТРЕСУ
26 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ БІОТЕСТУ НА ОСНОВІ ПИЛКУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ ПОШКОДЖЕННЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ФТОРИДАМИ ТА СВИНЦЕМ
27 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
28 ВИЩА ВОДНА РОСЛИННІСТЬ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я (ПОРЯДОК POTAMETALIA СОЮЗ MA GNOPOTAMION)
29 ВИЯВЛЕННЯ ПАРАФАСЦИОЛОПСОЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ
30 ВЛИЯНИЕ БИОПТРОН-ЦВЕТОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
31 ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ ПАСТУШКОВЫХ ПТИЦ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ
32 ВЛИЯНИЕ МУТАЦИЙ ГЕНОВ СИГНАЛИЗАЦИИ И МЕТАБОЛИЗМА ЭТИЛЕНА CTR1, ERS1, EIN2 И ETO1 НА ВЕТВЛЕНИЕ КОРНЕЙ В КОРНЕВОЙ СИСТЕМЕ У ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH
33 ВЛИЯНИЕ у - ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ (APIS MELLIFERA L. CAUCASICA)
34 ВМІСТ ХРОМУ, КУПРУМУ ТА КОБАЛЬТУ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ХРОМЦИТРАТУ
35 ВМІСТ ЦИНКУ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ТА В-ІНСУЛОЦИТАХ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН РІЗНИХ ВИДІВ ПРИ ВВЕДЕННІ АДРЕНАЛІНУ, ПРЕДНІЗОЛОНУ, ПІЛОКАРПІНУ
36 ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРНИКОВОЇ СИСТЕМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
37 ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ РІЗНОМУ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ
38 ВМІСТ ЦИНКУ В ТИМОЦИТАХ, В-ІНСУЛОЦИТАХ, ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ ТВАРИН ПРИ ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
39 ВМІСТ ЦИНКУ ТА СЕКРЕТОРНОГО МАТЕРІАЛУ В КЛІТИНАХ АДРЕНАЛЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ
40 ВМІСТ ЦИНКУ ТА СЕКРЕТОРНОГО МАТЕРІАЛУ В КЛІТИНАХ ПАНЕТА ІММОБІЛІЗОВАНИХ ТВАРИН
41 ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И ОЗОНА НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРУ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ
42 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВЫ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
43 ВПЛИВ N-АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ S-(2-МЕТИЛХIНОЛIН-4-IЛ)-L-ЦИСТЕЇНУ НА МЕМБРАНИ ЕРИТРОЦИТІВ ЩУРІВ ПРИ ТОКСИЧНОМУ ГЕПАТИТІ
44 ВПЛИВ ІМПУЛЬСНОГО НИЗЬКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ НЕТРЕНОВАНИХ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ (17-24 РОКІВ)
45 ВПЛИВ АЕРОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ВМІСТ ПЛАСТИДНИХ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ М. ЗАПОРІЖЖЯ
46 ВПЛИВ АЕРОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
47 ВПЛИВ БЕНЗИЛОВОГО ЕСТЕРУ 2-(3,4-ДИГІДРО-3-ОКСО-2Н - [1,2,4]-ТРИАЗИНО[4,3-С]ХІНАЗОЛІН-4-ІЛ)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ НЕЙРОНІВ СЕНСОМОТОРНОЇ ЗОНИ КОРИ В ЩУРІВ З ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИМ КРОВОВИЛИВОМ
48 ВПЛИВ ГІПЕРВЕНТИЛЯЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХЛОПЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
49 ВПЛИВ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА АНТИБІОТИКА ЦЕФТРИАКСОНУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ПІГМЕНТСИНТЕЗУЮЧИХ БАКТЕРІЙ
50 ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯЄЦЬ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (PHASIANUS COLCHICUS) НА ЇХ ІНКУБАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБАРВЛЕННЯ ЯЄЦЬ
51 ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЯЄЦЬ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА (PHASIANUS COLCHICUS) НА ЇХНІ ІНКУБАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
52 ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
53 ВПЛИВ ОЛЕНІВ НА ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
54 ВПЛИВ ПОЛЮТАНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО АЛЮМІНІЄВОГО КОМБІНАТУ НА МОРФОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЧАГАРНИКІВ
55 ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СТАН АТМОСФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ”)
56 ВПЛИВ РІВНЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ АЛЬФА-РИТМУ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ НА ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРАЦЮЮЧИХ М’ЯЗІВ ПІД ЧАС ЦИКЛІЧНОЇ СЛУХОМОТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ
57 ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТЛЕННЯ НА ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД РІЗНИХ ТИПІВ ХЛОРОФІЛЬНИХ МУТАНТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
58 ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА РАДІОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ РОСЛИН КЛАСУ ПОКРИТОНАСІННІ
59 ВПЛИВ СОЛЕЙ ЦИНКУ, МАГНІЮ ТА МІДІ НА СТАН ГРАНУЛОЦИТІВ КРОВІ ТА ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ЩУРІВ
60 ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
61 ВПЛИВ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ, АДРЕНАЛЕКТОМІЇ ТА ВВЕДЕННЯ А ДРЕНАЛІНУ І ПРЕДНІЗОЛОНУ НА ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ
62 ВПЛИВ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ ТА СІРКОВОДНЮ НА ВМІСТ ЦИНКУ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ТА В-ІНСУЛОЦИTAX
63 ВПЛИВ УМОВНОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАЛЬНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ В ЛЮДИНИ
64 ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ПЕКТИНУ НА ЙОГО ТЕРМОДИНАМІЧНУ СУМІСНІСТЬ ІЗ БІЛКАМИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА
65 ВПЛИВ ХЕЛАТОРІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ГІПОКАМПУ
66 ВПЛИВ ЦЕРЕБРОКУРИНУ, КОРТЕКСИНУ І ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ НА МІТОХОНДРІЇ НЕЙРОНІВ, ПОШКОДЖЕНИХ НАДЛИШКОМ ЦИТОТОКСИЧНИХ ФОРМ NO IN VITRO
67 ГАЛЬВАНОМЕТРИЧНИЙ ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОЛЕНОСТІ ТВЕРДИХ СИРІВ
68 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ МЕСТНЫХ ЧЕРНЫХ ПОРОД ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЭЙМЕРИОЗАХ - EIMERIA TENELLA
69 ГЕНЕТИЧНА ВІДСТАНЬ МІЖ ЛІНІЯМИ-АНАЛОГАМИ СОНЯШНИКА
70 ДІАБЕТОГЕННА АКТИВНІСТЬ ДИТИЗОНУ У ТВАРИН РІЗНИХ ВИДІВ
71 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ МОЛЮСКІВ ПІВДЕННО - ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
72 ДИНАМІКА МАКРОЗООБЕНТОСУ СХІДНОГО СИВАША В УМОВАХ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН
73 ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ І АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ХИЖИХ І КОПИТНИХ НА СХОДІ УКРАЇНИ
74 ДИНАМІКА РОЗМІРНО - ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ PLANORBIS PLANORBIS (LINNAEUS, 1758) ЗАРАЖЕНИХ ПАРТЕНІТАМИ І ЛИЧИНКАМИ ТРЕМАТОД
75 ДИНАМІКА РОСЛИННОСТІ У ЗАПЛАВІ РІЧКИ ЮШАНЛИ В УМОВАХ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
76 ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ И ЛИСТЬЯХ НЕКТАРИНА В ПРОЦЕССЕ ВЕГЕТАЦИИ
77 ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИГНИНА В ОДНОЛЕТНИХ ПОБЕГАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ГРУПП РОЗ
78 ДО ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ ОРНІТОЦЕНОЗІВ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА "АСКАНІЯ-НОВА&quot
79 ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
80 ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ІНТРАВІТАЛЬНОЇ ЦИТОХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ 8-БСХ У ГІПОКАМПІ І ТРИВАЛОСТІ СУДОМ У ТВАРИН РІЗНИХ ВИДІВ
81 ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН ПАНЕТА IN VIVO
82 ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ S-ЗАМІЩЕНИХ 2-МЕТИЛ-4-МЕРКАПТО-8-МЕТОКСИХІНОЛІНУ
83 ДОСЛІДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОЗЧИНІВ, ПІДДАНИХ ДІЇ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ ПЛАЗМИ
84 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРООКСИДАНТНО - АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЧАСНИКУ СОРТУ “ДЮШЕС”
85 ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ IXODES RICINUS У РІЗНИХ БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
86 ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ У ПРИРОДНИХ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
87 ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНЕ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ ФІТОПОКАЗНИКАМИ
88 ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ ОЗЕР НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА «ВЕЛИКОСНІТИНСЬКЕ» ІМ. МУЗИЧЕНКА
89 ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗАТОКИ СИВАШ, ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ
90 ЕКОЛОГО - АГРОХІМІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
91 ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ЗАПЛАВНЕВОЇ ЗОНИ ОСТРОВА ХОРТИЦЯ
92 ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ А-АМІЛАЗИ В БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВКАХ ТА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
93 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ КОРЕЛЯТИ СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ТА МАНУАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ МОНО - ТА ПОЛІФОНІЧНИХ РИТМІЧНИХ ПАТЕРНІВ ОСОБАМИ ЖІНОЧОЇ СТАТІ (ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПОТУЖНОСТІ А, 0 - ДІАПАЗОНІВ)
94 ЕНТОМОФАГИ-ХИЖАКИ НЕСПРАВЖНІХ ЩИТІВОК ПІВДНЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
95 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ ТА КЛІЩІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
96 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРОВОСИСНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я
97 ЗАБРУДНЕННЯ МУЛОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ МАЛИХ РІЧОК М. ЗАПОРІЖЖЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
98 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ПРОСТЕЙШИХ КРОВИ АМФИБИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОДОЕМАМ АЗЕРБАЙДЖАНА
99 ЗМІНИ ВМІСТУ ЦИНКУ І МАГНІЮ В КЛІТИНАХ ТА ПОЗАКЛІТИННОМУ ПРОСТОРІ ВНАСЛІДОК АЛКОГОЛІЗАЦІЇ
100 ЗМІНИ ОБМІНУ АРГІНІНУ Й СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ Й ЗМАГАЛЬНОМУ РЕЖИМАХ У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СТАТІ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3