Головна Економіка Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPANY’S GENDER POLICY IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
2 STP–МАРКЕТИНГ НА РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
3 «УМОВИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
4 «ФІНАНСОВА ЕКОНОМІКА» ЯК ЕТАП ҐЕНЕЗИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
5 ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАСАДИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
6 ІНВЕСТИЦІЇ В ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАКОПИЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
7 ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
8 ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
9 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО»
10 ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
11 ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ
12 ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ
13 ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
14 ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ НАГРОМАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
15 АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОШТОВИХ ЛИСТІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ ПОВТОРЕНЬ ТЕКСТОВИХ ШАБЛОНІВ
16 АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ
17 АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
18 АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
19 АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ
20 АМОРТизациОННыЙ фОНД и ЕГО РОЛь В ВОСПРОизВОДСТВЕННОМ ПРОцЕССЕ
21 АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ
22 АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВИХ ПОТРЕБ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
23 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРЕЗ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
24 АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЙНОГО РАНЖУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
25 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ АСИМЕТРИЧНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ
26 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
27 АНАЛІЗ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ її ПІДВИЩЕННЯ
28 АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
29 АНАЛІЗ СУПЕРЕЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПДВ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ
30 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
31 АНАЛІЗ ФОРМ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
32 АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
33 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И ОБЗОР МЕТОДОВ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
34 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛИМАТОМ УКРАИНЫ
35 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УКРАИНЕ
36 АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
37 АПРОБАЦИЯ ИМИТАЦИОННО-ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ СИНХРОНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
38 АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ І ТРУДОВОЇ СКЛАДОВИХ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
39 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
40 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
41 ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
42 ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ РИЗИКУ
43 ВИБІР ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ МАТРИЦІ ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ
44 ВИДИ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ
45 ВизНАЧеННя НАПРяМІВ СТиМуЛЮВАННя еКСПОРТНОГО ПОТеНцІАЛу ДНІПРОПеТРОВСьКОГО РеГІОНу (НА ОСНОВІ АНКеТуВАННя ПІДПРиєМСТВ РеГІОНу)
46 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
47 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
48 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
49 ВИКОРИСТАННЯ АВСМ - МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ
50 ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ КОМПАНІЇ “ДЮПОН” ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
51 ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТІВ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
52 ВИКОРИСТаННЯ МЕТОДІВ МОТИВаЦІЇ ПРаЦІ В УПРаВЛІННІ ПЕРСОНаЛОМ МаШИНОбУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
53 ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
54 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАСХОДОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ВОДНОМ БАССЕЙНЕ
55 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ
56 ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
57 ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗШИРЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ
58 ВПЛИВ ДОХОДІВ НА РІВЕНЬ ТА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
59 ВПЛиВ ЕкОНОМІчНиХ МЕХаНІзМІВ На СТРукТуРу ЕкОНОМІки укРаїНи
60 ВПЛиВ кРЕДиТНОї ПОЛІТики баНкІВСькОї СиСТЕМи На ЕкОНОМІчНиЙ РОзВиТОк укРаїНи
61 ВПЛИВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА І МЕГАТЕНДЕНЦІЙ НА ПОБУДОВУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
62 ВПЛИВ МаТЕРІаЛЬНОГО СТИМУЛЮВаННЯ На ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРаЦІ В аГРаРНОМУ СЕКТОРІ
63 ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ
64 ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА БАТЬКІВЩИНІ
65 ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
66 ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
67 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: РЕАЛЬНЕ ЯВИЩЕ І НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ
68 ГЛОБАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ
69 ГЛОБАЛьНА ФІНАНСОВА КРизА: МОжЛиВОСТІ ТА зАГРОзи ДЛя МІжНАРОДНОГО ТуРиСТиЧНОГО БІзНеСу
70 ГНОСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
71 ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ
72 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
73 ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
74 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
75 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ
76 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РІЗНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ
77 ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
78 ДОСВІД ДЕЯКИХ КРАЇН ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
79 ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ХАОСУ
80 ДОСЛІДжЕННЯ ВПЛИВУ ІНОзЕМНОГО КаПІТаЛУ На СТабІЛЬНІСТЬ баНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТа ФІНаНСОВОГО РИНКУ В УМОВаХ КРИзИ
81 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОВІРИ ДО ЕКСПЕРТА
82 ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ
83 ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ У РЕГІОНІ
84 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
85 ДОСТАТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
86 ДУХОВНА ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО
87 ДУХОВНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
88 ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
89 ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХаНІзМІВ РОзВИТКУ РИНКУ баНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ТРаНСФОРМаЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
90 ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИДУНАВ′Я
91 ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РОЗКЛАДАННЯ НЕТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
92 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ЗАБРУДНЕНОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ)
93 ЕКОНОМІКО–СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ
94 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЛЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІ
95 ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МІЖДЕРЖАВНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ТРАНЗИТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
96 ЕКОНОМІчНа бЕзПЕКа РЕГІОНУ ЯК СКЛаДОВа ЕКОНОМІчНОЇ бЕзПЕКИ ДЕРжаВИ
97 ЕКОНОМІЧНий ПОТеНцІАЛ РОзВиТКу CПІВРОБІТНицТВА уКРАїНи ТА АзеРБАйДжАНу В РАМКАХ МІжНАРОДНиХ ОРГАНІзАцІй
98 ЕКОНОМІЧНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОБЛІК – ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТВАРИННИЦТВІ
99 ЕКСПЛІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»
100 ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 5