Головна Економіка Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
joomla
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 MANAGEMENT TECHNIQUE BY EFFICIENCY OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL AND FINANCIAL GROUPS
2 MODERN BASIS OF THE FORMING THE TAX MECHANISM OF BUSINESS ACTIVITY REGULATION IN UKRAINE
3 UKRAINE AFTER THE TWO-YEAR WTO MEMBERSHIP
4 «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПАСТКИ» В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
5 ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЇ «РОЗВИТОК» У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
6 ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ – ОДИН З ВИЗНАЧАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ
7 ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
8 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
9 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
10 ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
11 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ЗАСІБ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
12 ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
13 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
14 ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
15 ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
16 ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
17 ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
18 ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
19 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
20 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й ОПОДАТКУВАННЯ
21 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
22 ІНТЕГРАЛЬНА СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ВИБОРОМ НАПРЯМКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
23 ІНТЕГРАЦІЙНІ СХЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
24 ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ
25 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ'ЄКТИВНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
26 ІНФЛЯЦІЙНЕ КОРИГУВАННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
27 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
28 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
29 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
30 ІНФОРМАЦІЙНЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
31 ІСТОРИЧНІ ФОРМИ МАРКЕТИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
32 ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕФЕКТИВНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
33 АВСТРИЙСКИЙ FUNDAMENTUM1 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ: ПРЕДТЕЧИ АВСТРИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
34 АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
35 АДМІНІСТРУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І Україна
36 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
37 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
38 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ НА ЕКОНОМІКУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
39 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ
40 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИДІЛЕННЯМ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ
41 АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА В УКРАЇНІ
42 АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ РЕЖИМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
43 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ І ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПШЕНИЦІ
44 АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
45 АНТИДЕМПІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
46 АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАКОПИЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
47 ВІДДАЧА ВІД ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТААНАЛІЗУ
48 ВІДПЛИВ КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
49 ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕННЯ
50 ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
51 ВИБІР КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕРЕВ РІШЕНЬ
52 ВИБІР СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ КАТЕГОРІЯМИ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
53 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТОТОЖНОСТІ ЗВЕДЕНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
54 ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО АПК
55 ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
56 ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
57 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
58 ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
59 ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»: ПІДХОДИ ТА КОНЦЕПЦІЇ
60 ВИЗНАЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ, ЙОГО СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
61 ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BALANCED SCORECARD У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
62 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ТРЕНДОВОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
63 ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
64 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
65 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НАПРЯМ МОДИФІКАЦІЇ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ
66 ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
67 ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
68 ВПЛИВ ВИДІВ ОБЛІКУ НА МЕТОДОЛОГІЮ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
69 ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕАЛІЗАЦІЮ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
70 ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ: ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
71 ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
72 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
73 ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО СТРАТЕГІЇ ПОСТАЧАНЬ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
74 ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ
75 ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
76 ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
77 ДІАГНОСТИКА МОТИВАЦІЙНОЇ ІЄРАРХІЇ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
78 ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ
79 ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
80 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ В УКРАЇНІ
81 ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
82 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА З УКРАЇНИ
83 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
84 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
85 ДЖЕРЕЛА І ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
86 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИТРАТ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
87 ДО ПИТАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ
88 ДО ПИТАННЯ ПРО ДИХОТОМІЮ РИНКОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
89 ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРІОДИ РОЗЛОМІВ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
90 ДО ПИТАННЯ ПРО СТАН ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ У 70-Х - НА ПОЧАТКУ 80-Х РР. XX СТ
91 ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
92 ДОСЛІДЖЕНННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ
93 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА»
94 ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ ТА ФОРМАТІВ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
95 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
96 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
97 ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
98 ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НАТО
99 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СТУДЕНТСЬКІЙ ЇДАЛЬНІ
100 ЕВОЛЮЦІЯ ВЧЕНЬ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА МІЖГАЛУЗЕВІ УТВОРЕННЯ
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4