Головна Економіка Вісник Донецького університету економіки та права
joomla
Вісник Донецького університету економіки та права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 AN IMPACT OF UKRAINIAN REGIONS INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND THE GROWTH OF CAPITALIZATION
2 BUSINESS INTELLIGENCE МЕТОД КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3 «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»: ХІІІ МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
4 «СТАНДАРТ-КОСТ»Я К МЕТОД УПРАВЛІННЯ ТАРИФНИМИ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖКГ
5 ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
6 ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ В УМОВАХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
7 ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
8 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
9 ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ
10 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
11 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
12 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ГНОСЕОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
13 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК БАЗИС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
14 ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ДІЇ ЗАКОНУ НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
15 ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
16 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
17 АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
18 АДВОКАТУРА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
19 АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
20 АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
21 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В УКРАИНЕ
22 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВА ПОЗИЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
23 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ
24 АНАЛІЗ СХЕМ КОРПОРАТИВНОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
25 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВЕЛИЧИНИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ЇХ ОНОВЛЕННЯ
26 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
27 АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЫНОЧНОГО (СРАВНИТЕЛЬНОГО) ПОДХОДА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
28 АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29 АУДИТ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
30 АУТСОРСИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
31 БАРЬЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
32 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
33 ВІДОБРАЖЕННЯ КРЕДИТІВ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ОБЛІКУ (НА ПРИКЛАДІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ)
34 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
35 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
36 ВЗАЄМОДІЯ УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
37 ВЗЯТКА КАК ДЕТРЕМИНАНТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ
38 ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ ТИПІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
39 ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
40 ВЛИЯНИЕ БАЗИСНЫХ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ
41 ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ФАКТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УКРАИНЫ
42 ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
43 ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ І ОПЛАТИ ПРАЦІ У ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
44 ВПЛИВ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
45 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РАБОТНИК В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
46 ГЕНЕЗИС И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
47 ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСНАЦЮНАЛВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
48 ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
49 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗБАЛАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
50 ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦИЙ УКРАЇНИ
51 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ФІНАНСОВИХ УГОДАХ
52 ДО ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
53 ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»
54 ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТА-ЛУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
55 ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
56 ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІД КЛАСИЧНИХ ПАРАДИГМ ДО СУЧАСНОГО ОСМИСЛЕННЯ
57 ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СВІТОВОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
58 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
59 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
60 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ МЕТОДА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
61 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДЕРЖАННЯ ШТУЧНОГО ГАЗУ МЕТАНУ З ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ ЯК ПОЄДНАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
62 ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОУТИЛІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
63 ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
64 ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В УКРАЇНІ
65 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
66 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ШТЕРНЕТ-БАНКІНГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
67 ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АМІ»)
68 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРИСТИК ПІДПРИЄМСТВ
69 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
70 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
71 ИНТЕГРАЦИЯ РЫНОЧНОГО И РЕСУРСНОГО ПОДХОДОВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
72 ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
73 К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
74 К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ
75 КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
76 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
77 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
78 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПРОЦЕСНО-ФУНКЦЮНАЛЬНИЙ ПІДХІД
79 КАПІТАЛІЗАЦІЯ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНА ОЦІНКА
80 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
81 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЦЕС РЕЗЕРВУВАННЯ РЕСУРСІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
82 КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
83 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ^РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
84 КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
85 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЕГО СТОИМОСТИ
86 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
87 КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
88 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РОСТА КАПИТАЛИЗЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
89 КЛАСИФІКАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ НА ОСНОВІ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ СОКІВ УКРАЇНИ
90 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
91 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ПОКАЗНИКА ДІЯЛЬНОСТІ
92 КОНСОРЦИУМНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
93 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПОБУТОВИМ ОБЛАДНАННЯМ
94 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
95 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
96 КОНЦЕПЦІЯ АДАПТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСАДНИЧА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
97 КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ СРЕДЫ
98 КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
99 КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
100 КРИЗОВИЙ РЕІНЖИНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗМІН
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4