Головна Економіка Вісник економічної науки України
joomla
Вісник економічної науки України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 SWOT-АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2 «ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
3 ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
4 ІНВЕСТИЦІЙНО-ПОЗИКОВА СИСТЕМА ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
5 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК МЕТОД СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
6 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
7 ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
8 ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
9 ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ
10 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС ФОНДОВОГО РИНКУ: ІНФОРМАЦІЙНА ЄМНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
11 ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НАУКОВИХ ПОГЛЯДАХ КЛАСИКІВ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ: ВІД МЕРКАНТИЛІСТІВ ДО ДАВІДА РІКАРДО
12 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕНДОГЕННО СПРЯМОВАНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
13 АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАЛЬШИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
14 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩУ ОСВІТУ
15 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
16 АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОТИВУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
17 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
18 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
19 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
20 АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УКРАИНЕ
21 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
22 АУТСОРСИНГ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА
23 БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
24 В. К. Іванов
25 ВІТЧИЗНЯНЕ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВО, ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
26 ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
27 ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
28 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
29 ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАТЕГІЙ
30 ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ РОЛЬ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМТВОМ
31 ВИКОРИСТАННЯ В ЦІНОУТВОРЕННІ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
32 ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ МЕХАНІЗМІВ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ СЕРЕД ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
33 ВИКОРИСТАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
34 ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
35 ВИХІДНІ УМОВИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
36 ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВЫХ РЫНКОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА УКРАИНЫ
37 ВЛИЯНИЕ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГЛЕДОБЫЧИ
38 ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА И МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕСЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ В УКРАИНЕ
39 ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
40 ВПЛИВ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
41 ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА СВІТОВІ ФІНАНСОВІ РИНКИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
42 ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ НА ЙОГО ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК
43 ВПЛИВ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
44 ВПЛИВ ПІДХОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
45 ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ НА ЕТАПАХ ОБГОВОРЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
46 ВПЛИВ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ДИНАМІКУ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
47 ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
48 ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
49 ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ НЕК «УКРЕНЕРГО»
50 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ЕКОН МІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
51 ДЕ Ж ВИХІД?
52 ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
53 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ
54 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ
55 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
56 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕДУМОВИ ВИДИ ТА ФОРМИ
57 ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ПРОВІДНИХ СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
58 ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НЕЮ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ
59 ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
60 ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-ОСВІТНЬО-ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
61 ДОПОВІДЬ КЕРІВНИКА МІЖНАРОДНОЇ СЕКЦІЇ І ДОНЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ АЕН УКРАЇНИ АКАКДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ МАКОГОНА Ю. В
62 ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
63 ДОСВІД ЧЕХІЇ У СТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
64 ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»
65 ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
66 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
67 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
68 ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
69 ЕВОЛЮЦІЯ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР
70 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
71 ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КИТАЙСЬКОГО ДОСВІДУ
72 ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
73 ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
74 ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ
75 ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДИНАМІКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЗАЙНЯТОСТІ
76 ЕЛЕМЕНТИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ: ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ
77 ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ИЗМЕНИТ КОНЦЕПЦИЮ СВОЕГО РАЗВИТИЯ, ОНО ПОГИБНЕТ
78 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ ТА УРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
79 ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ
80 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПО ЗВІТУ ПРЕЗИДІЇ ПРО РОБОТУ АЕН УКРАЇНИ З 15 ТРАВНЯ 2010 Р. ПО 13 ТРАВНЯ 2011 P
81 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
82 ЗВІТ ПРЕЗИДІЇ АЕН УКРАЇНИ НА ЩОРІЧНИХ ЗБОРАХ 13–14 ТРАВНЯ 2011 Р
83 ЗВІТ ПРЕЗИДІЇ АЕН УКРАЇНИ НА ЩОРІЧНИХ ЗБОРАХ 14–15 ТРАВНЯ 2010 Р
84 ЗВІТ ПРЕЗИДІЇ АЕНУ НА ЩОРІЧНИХ ЗБОРАХ 7—8 ТРАВНЯ 2009 РОКУ
85 ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ ЯК ЗАСІБ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
86 ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
87 ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО И ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
88 ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ ИНТЕНСИВНОГО И ЭКСТЕНСИВНОГО ТИПА
89 ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ И ЕЕ УЧЕТ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
90 ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
91 ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
92 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ ЭКОНОМИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ АЭН УКРАИНЫ
93 ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ АКАДЕМИКА — ОСНОВАТЕЛЯ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ КОЗАЧЕНКО СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
94 ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА МЕТОДОМ ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
95 К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАТЕГИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ АУТСОРСИНГА
96 К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖИНИРИНГА
97 К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ
98 КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ
99 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
100 КАРТА РИЗИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4