Головна Економіка Вісник Житомирського державного технологічного університету
joomla
Вісник Житомирського державного технологічного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 "ГОЛОСУВАННЯ ГРОШИМА" З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ
2 DUE DILIGENCE: ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
3 DUE DILIGENCE: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ
4 RAB-РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
5 ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
6 ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
7 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
8 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
9 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА
10 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
11 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
12 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СПІВСТАВНІСТЬ ОКРЕМИХ НОРМ П(С)БО 31 “ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ” І П(С)БО 32 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ”
13 ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ
14 ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
15 ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
16 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ
17 ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ
18 ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ
19 ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
20 ІНТЕГРОВАНЕ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
21 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
22 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СПЕЦИФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
23 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ОЦІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
24 ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
25 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ” НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
26 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
27 ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ВИТРАТ ОБІГУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
28 ІНФОРМАЦІЙНА ОБМЕЖЕНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
29 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ: РІВНІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ
30 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
31 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
32 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
33 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА БАЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ
34 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕҐРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ
35 ІСТОРІЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)1
36 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ
37 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ
38 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ. ЧАСТИНА 21
39 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ
40 ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ
41 ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “АКТИВИ”
42 АВС-КАЛЬКУЛЮВАННЯ
43 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АУДИТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
44 АДАПТАЦІЯ ПРОДУКТУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
45 АДАПТАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ДО ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ
46 АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
47 АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
48 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
49 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ
50 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
51 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ
52 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
53 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА
54 АКТУАЛЬНІСТЬ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
55 АКТУАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
56 АКЦІЙНА ЦІНА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
57 АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
58 АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ
59 АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р
60 АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
61 АНАЛІЗ ВАРТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
62 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ МІСЦЯ В АПК УКРАЇНИ
63 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ: ПРОГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД
64 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
65 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
66 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
67 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
68 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОНТРОЛІНГ
69 АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ “ПРИБУТОК” ТА “ПОДАТОК НА ПРИБУТОК” В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
70 АНАЛІЗ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
71 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
72 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
73 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
74 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
75 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ
76 АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
77 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ”
78 АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В КОМПЛЕКСІ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
79 АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
80 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД
81 АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Й ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
82 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
83 АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ РОСТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
84 АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
85 АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
86 АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
87 АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
88 АНАЛІЗ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ
89 АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПИТАНЬ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
90 АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
91 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
92 АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
93 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ОЦІНКИ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
94 АНАЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
95 АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й МЕТОДИКИ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
96 АТЕСТАЦІЯ НАУКОВЦІВ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО РЕФОРМУВАТИ ТРЕБА, АЛЕ ОБДУМАНО
97 АУДИТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
98 АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ
99 АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
100 АУДИТ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 12