Головна Економіка Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1
2 CУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОБУДОВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ВАРТІСНО - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
4 ІНВЕСТИЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ДОХОДНОСТІ ТА ВАРТОСТІ ОБЛІГАЦІЙ
5 ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ
6 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
7 ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
8 ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
9 ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
10 ІННОВАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
11 ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
12 ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
13 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ
14 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ СТАНУ, ВАРТОСТІ Й УПРАВЛІННЯ НИМ
15 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
16 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ)
17 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
18 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
19 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕҐІОНУ
20 АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОСТАВКАМИ ТА ЗАПАСАМИ ВЕЛИКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
21 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОБЛІКУ РЕСУРСІВ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
22 АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ
23 АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
24 АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ПІДГРУНТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
25 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СОТ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
26 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЇХНЬОЇ РОБОТИ
27 АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
28 АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАНТ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО СЕРЕДОВИЩА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
29 АНАЛІЗ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
30 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «МОТОР СІЧ» ЗА ПЕРІОД 2004-2010 РОКИ
31 АНАЛІЗ ЗАПАСІВ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
32 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
33 АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ПРОТОКОЛУ АУТЕНТИФІКАЦІЇ KERBEROS ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ТРАНСАКЦІЙ В ІНТЕРНЕТ - ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ
34 АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТУВАННЯ В ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ
35 АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТУВАННЯ У ЗВИЧАЙНІ АКЦІЇ КОРПОРАЦІЇ «ВАТ НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»
36 АНАЛІЗ ПРОГНОЗОВАНОСТІ ДИНАМІКИ СВІТОВИХ ЦІН НА НАФТУ ТА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
37 АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
38 АНАЛІЗ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
39 АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ХАРКІВСЬКОГО РЕҐІОНУ
40 АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА РЕГІОНАМИ ТА СФЕРАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
41 АНАЛІЗ СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
42 АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
43 АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИЗИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КОРУПЦІЇ І ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
44 АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ЕТАПІ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ
45 АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
46 БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
47 ВІДМІННОСТІ В СТРУКТУРІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЧИННИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
48 ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
49 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТОРА
50 ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ УКРАЇТОЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
51 ВЗАЄМНА МОТИВАЦІЯ ЯКОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
52 ВЗАЄМОДІЯ ТА ПОЄДНАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
53 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
54 ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ФУНКЦІЙ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЛАЙФОВИХ СТРАХОВИКІВ
55 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА
56 ВИЗНАЧЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХНЯ ОЦІНКА
57 ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОСТУ СОЛОУ
58 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
59 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У «ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» ЗА ФАХОМ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»
60 ВИЯВЛЕННЯ ТА ОПИС ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ: ПРАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
61 ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШАХРАЙСТВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
62 ВНЕСОК Є. Є. СЛУЦЬКОГО У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКО - МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
63 ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
64 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ
65 ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
66 ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА НА ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
67 ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ
68 ВПЛИВ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ НА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - СУБ’ЄКТА ЗЕД
69 ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
70 ВПЛИВ РІВНЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ВИРІШЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
71 ВПЛИВ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ Y НА ВИБІР POS-МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТОРГОВИХ ТОЧОК
72 ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
73 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРАТЕГІЇ, ДОХІД, ЕФЕКТИВНІСТЬ
74 ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ - СУБ’ЄКТІ ЗЕД
75 ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
76 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
77 ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ
78 ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
79 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
80 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
81 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ
82 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
83 ДЕФІНІЦІЇ КЛАСТЕРА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
84 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
85 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
86 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ РЕГІОНУ
87 ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
88 ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
89 ДО ВИВЧЕННЯ НОВИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМАТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ
90 ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НИЖНЬОЇ МЕЖІ НА НОВІ МАШИНИ
91 ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ, СХІДНОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
92 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
93 ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» У МЕНЕДЖМЕНТІ РІЗНИХ РІВНІВ
94 ДОСЯГНЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЛЬВІВЩИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В АПК
95 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ
96 ДРО ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
97 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ СТАЛОГО СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
98 ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ МАЛОГО БІЗНЕСУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
99 ЕКОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК У КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
100 ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 5