Головна Філологія Актуальні питання філології СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
joomla
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Філологія - Актуальні питання філології

Т. О. Полеховська (М. Донецьк)

У даній науковій статті робиться спроба дослідити структурно-Словотвірні особливості однокомпонентних термінів державного управління (далі – ОТДУ) в англійській та українській мовах, проаналізувати способи термінологічної деривації та визначити словотвірні моделі ОТДУ.

Ключові слова: Термінологія державного управління, термінологічна деривація, словотворчі моделі, терміносистема.

Аналіз наукових досліджень галузевих терміносистем підтверджує, що проблеми терміна залишаються одними з провідних у лінгвістиці. У центрі уваги дослідників перебувають терміносистеми різних наукових галузей, як звичайно, на матеріалі однієї мови.

Зокрема, вивчались англійські терміни банківської справи (J. Graham, H. Zerwes), автомобільні терміни (Г. Б. Фогель), українські медичні терміни (Н. В. Місник), українські металургійні (Н. К. Ктитарова), англійські терміни освіти (Н. О. Стефанова), англійські терміни маркетингу (О. І. Гутиряк), німецькі генетичні терміни (М. Ф. Кобжева). Незважаючи на те, що проблеми порівняння термінології в різних мовах привертають увагу науковців (Т. А. Журавльова, А. В. Крижанівська, В. М. Лейчик, Ф. А. Циткіна) досліджень з зіставного термінознавства (Т. І. Панько, Л. В. Рогач, С. М. Кришталь) суттєво менше. Тому в порівняльному аспекті галузеві терміносистеми залишаються недостатньо опрацьованими. Крім того, слід зазначити, що наука державного управління зовсім недавно виділена в окрему самостійну галузь. Державне управління, окрім власних термінів, послуговується термінами, які належать до систем інших наук: юриспруденції, економіки, політології, соціології, філософії, краєзнавства.

Мета дослідження полягає у виявленні основних структурних типів ОТДУ в англійській та українській мовах, визначенні арсеналу словотворчих засобів, опису словотвірних моделей, а також визначенні ступеня їх продуктивності. Для цього використовуємо класифікацію, що її запропонувала В. П. Даниленко [1, с. 28]. На її основі вирізняємо та


Розглядаємо один із таких основних структурних типів термінів державного управління як терміни-слова.

Терміни державного управління на матеріалі нашого дослідження (попередня вибірка емпіричного матеріалу становить 589 одиниць англійської мови та 540 одиниць української мови) представлені у вигляді одиничних слів і є неоднорідними за будовою. Сюди належать непохідні номінації (Budget, To Administrate, Federal; апарат, блок, держава); терміни-деривати (Budgeting, Administration, Federalism; апаратник, блокуватися, роздержавлення); назви-композити (Spillovers; Самовизначення, етноцентризм, держдепартамент) Та абревіатури (POSDCORB; СБУ).

У межах ОТДУ репрезентовані майже всі відомі англійській та українській дериватології способи творення нових слів.

Як відомо, більшість термінів-однословів сучасних української та англійської мов твориться морфологічним способом. У ньому чільне місце посідає деривація за допомогою афіксальних морфем: префіксів, суфіксів, префіксів і суфіксів одночасно, постфіксів. Для творення нових назв цим способом ОТДУ має певний арсенал словотворчих афіксів, репрезентованих словотвірними моделями. Під моделлю розуміємо певну стабільну структуру, яка має лексико-категорійне значення і може наповнюватися різним лексичним матеріалом.

Найбільша кількість одиниць ТДУ утворена за допомогою Суфіксального способу словотворення. Арсенал словотворчих формантів значний – це суфікси. У матеріалі нашого дослідження були репрезентовані такі продуктивні суфікси:

Англійська мова: Українська мова:

-ness, - ion, - ism, - ність, - ист, -ія

-ity, - ship, - acy - изм / - ізм, -Енн,

-ment, - age, - ist - анн, - к, - ство

В англійській мові основи іменників з’єднуються із суфіксами
-age, - ist, - ity, - ship для утворення іменників: patronAge (укр. –

Опікування), elitIstS (укр. – елітаристи), authorIty (укр. – влада), leaderShip (укр. – лідерство);

– основи дієслів у сполученні з суфіксами - ation, - ion утворюють

Іменники: adjudicatIon (укр. – судова постанова),

DepartmentalizAtion (укр. – поділ на відділи);


– основи прикметників разом із суфіксами - ism, - ness утворюють іменники: corporatIsm (укр. – корпоратизм), ResponsiveNess (укр. – реагування).

-ізм, - ство,

В українській мові основи іменників з’єднуються із суфіксами - ство, - ія для утворення іменників: лобІзм (англ. – lobbyism), лідерСтво (англ. – leadership) бюрократІя (англ. – bureaucracy);

– основи дієслів разом із суфіксами - інн, - енн утворюють іменники: управлІннЯ (англ. – management), впроваджЕннЯ (англ. – implementation);

– основи прикметників у сполученні із суфіксами - ість, -iзм утворюють іменники. Наприклад: компетентнІсть (англ. – competence), федералІзм (англ. – federalism).

Префіксація як спосіб термінотворення в ТДУ за кількістю
продукованих одиниць дещо поступається перед суфіксальними
утвореннями. Найширше вона використовується для творення термінів
ТДУ, виражених дієсловами та прикметниками, рідше – іменниками.
Зокрема, у досліджуваних мовах були виокремленні такі префікси:
Англійська мова: Українська мова:

Anti-, de-, en-, neo-, post-,re -

Анти-, де-, ін-, нео-пост-, ре-, під-

Наприклад: англ. – Anti-elitism, укр. – АнтиЕлітаризм, англ. – DeCentralization, укр. – ДеЦентралізація.

Префіксально-суфіксальне словотворення властиве англійській та українській мовам. Нижче наведені найпродуктивніші моделі, за якими творяться терміни державного управління:

1. Модель "префікс + основа іменника + суфікс". Наприклад: AntiBureaucratIsm (укр. – антибюрократизм).

2. Модель "префікс + основа дієслова + суфікс". Наприклад: DeConcentratIon (укр. – деконцентрація).

3. Модель "префікс + основа прикметника + суфікс" Наприклад: EnAbleMent (укр. – надання спроможності).

У термінології державного управління української мови представлені такі моделі префіксально-суфіксального словотворення:

1. Модель "префікс + основа іменника + суфікс". Наприклад: ПідЗвітНість (англ. – accountability).

2. Модель "префікс + основа прикметника + суфікс". Наприклад: АнтиЕлітарИзм (англ. – antielitarism).


У сучасній ТДУ велику групу термінів становлять слова, що мають у своїй структурі Дві Й Більше Твірні основи. Складні терміни в ТДУ посідають досить важливе місце. Ще Г. О. Винокур вказував, що поява термінів цієї структурної будови пояснюється потребою виразити дві ідеї в одному слові [2; 3]. Це закономірно, адже кожна термінологічна система тяжіє до лаконічності. А обсяг і точність термінів перебувають в обернено-пропорційній залежності. Крім того, у ньому відпадає турбота про граматичне оформлення компонентів, бо складне слово "синонімічне словосполученню і складається з опорних слів, відповідно до моделі його утворення" [4; 5].

За структурно-морфологічними ознаками складні слова ТДУ в українській мові можна поділити на такі типи:

· складні терміни ТДУ, першою і другою частинами яких є
прикметник: Високопосадовий, нижчезазначений;

· складні терміни, перша основа яких числівникова, а друга –
іменникова або прикметникова. Наприклад: Однопартієць,
одномандатний;

· складні терміни, першою частиною яких є займенникова
основа Сам, а другою – дієслівна або відіменна: Самовизначення,
самоврядування
.

У досліджуваному матеріалі англійських ТДУ переважають складні утворення, побудовані шляхом різноманітних комбінацій:

N + N: accountability (укр. – підзвітність);

V + Prep: spillover (укр. – каскадний ефект).

Серед словотворчих засобів поповнення лексичного складу сучасної ТДУ важливе місце посідає Абревіація. У досліджуваній термінології можна виділити такий структурний тип абревіатур, як Ініціальний, А саме Ініціально-літерний, наприклад: ДПА – Державна податкова адміністрація, СБУ – Служба безпеки України, PPBS Planning-Programming-Budgeting-System, POSDCORB Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting.

Частиномовне вираження термінів-однословів. Граматичним фондом ТДУ, як і будь-якої іншої галузевої термінології, є самостійні частини мови. У досліджуваній терміносистемі найширше представлені іменникові утворення, що підтверджує загальновідому думку про високий ступінь субстантивованості наукової мови [6, с. 51].

Специфіка державного управління як окремого виду соціального управління, унікальність об’єкта управлінської діяльності, яким виступає суспільство загалом, значний масштаб управління діяльності


Та її складність визначають неоднорідність лексичного складу ТДУ. Тісний зв’язок державного управління з іншими галузями наук утруднює виокремлення термінів державного управління з-поміж термінів інших суспільно-політичних і юридичних наук. Труднощі виникають ще й тому, що державне управління – порівняно молода галузь науки.

Переважна більшість терміноодиниць державного управління є словотвірно мотивованою. Термінологічна номінація базується на словотвірній системі національної літературної мови та на інтернаціональному арсеналі словотворчих засобів. Управлінські терміни-слова творяться всіма відомими в українській мові способами – з більшою чи меншою продуктивністю та з обмеженою кількістю спеціалізованих словотворчих засобів – і становлять базову групу одиниць ТДУ.

Термінотворчим засобам в системі ТДУ властивий менший набір одиниць порівняно зі словотвором загальновживаних слів і вищий ступінь їх спеціалізації та продуктивності.

Терміни державного управління виражені всіма частинами мови. Найактивніше поняття управлінської сфери функціонують в іменниковому, прикметниковому та дієслівному вираженні, значно рідше – у числівниковому, займенниковому та прислівниковому.

Література

1. Коцюба Н. Д. Розвиток української термінології державного
управління в кінці ХХ ст. // Сучасний погляд на літературу;–
Запоріжжя, 2003. – Вип. 8. – С. 156–162.

2. Даниленко В. П. Терминологизация разных частей речи // Проблемы языка науки и техники. – М., 1970. – 234 с.

3. Винокур Г. О. О нек оторых явлениях словообразов ания в русс кой технической терминологии // Труды МИФЛИ: сборник статей по языкознанию. – М., 1939. – Т. V. – С. 34-46.

4. Городенська К. Словотвірна синонімія // Актуальні проблеми
українського словотвору : матеріали ІІІ наукових читань, присвячених
пам’яті професора Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 11–12.

5. Лях І. Композити в термінології / Лях І. // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць; вип. IV. – К., 2001. – С. 72–73.

6. Історія української мови. Лексика і фразеологія / відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 743 с.


7. Панько Т. І. Українське термінознавство / Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. – Львів, 1994. – 216 с.

The present scientific article deals with an attempt to research structural and word-building peculiarities of one component terms of the state management in the English and Ukrainian languages, analyze the ways of terminological derivation, and define word-building models of administrational terms.

Key words: terminology of state management, term system, terminological derivation, word-building models

В данной научной статье делается попытка исследовать структурно-словообразовательные особенности однокомпонентных терминов государственного управления в английском и украинском языках, проанализировать способы терминологической деривации и определить словообразовательные модели управленческих терминов.

Ключевые слова: Терминология государственного управления, терминологическая деривация, словообразовательные модели,

Терміносистема.


УДК 811.111:7.03

Похожие статьи