Головна Філологія Актуальні питання філології ТРАНСФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ТАКТИКА ПОБУДОВИ ДОДАТКОВИХ НЮАНСІВ СМИСЛУ
joomla
ТРАНСФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ТАКТИКА ПОБУДОВИ ДОДАТКОВИХ НЮАНСІВ СМИСЛУ
Філологія - Актуальні питання філології

А. О. Туболєва (М. Донецьк)

У даній науковій статті робиться спроба дослідити варіативність фразеологічних одиниць при їх реалізації в художніх текстах XX – початку XXI Ст., А також різні види структурно-семантичних трансформацій, які, у свою чергу, приводять до виникнення нових нюансів смислу. Також розглядається концептуальна сутність варіативності у фразеологізмах і виявляються когнітивні характеристики трансформацій у контексті художнього твору. Простежується текстотвірна роль трансформованих фразеологічних оборотів на основі концептуальних чинників аналізованого явища в художньому дискурсі.

Ключові слова: Трансформування, цілісно-дискурсивна іллокуція, мовленнєві сигнали, зворотна метафоризація.

Ця наукова стаття присвячена проблемам англійської фразеології, а саме трансформуванню фразеологічних одиниць (далі ФО) як тактики побудови додаткових нюансів смислу. Вивчення прагматичних потенцій ФО, які становлять матеріал даної статті, дозволило відзначити їх властивість бути мовленнєвою тактикою створення додаткових нюансів смислу в художньому дискурсі.

Щодо проблематики трансформування ФО як тактики побудови додаткових нюансів смислу було використано низку праць таких дослідників, як А. В. Кунін, Є. І. Морозова, М. Пеше, Г. Г. Почепцов, В. В. Виноградов, В. П. Жуков, V. L. Zammuner та ін.

Незважаючи на досягнуті результати в дослідженні фразеологізмів, комплексного вивчення трансформацій у фразеологічних одиницях зроблено не було. Триває вивчення прагматичного поняття нюансів смислу в одній низці з явищами "розмитості", нечіткості периферійної частини значення, яке призводить до немовби "розтягування", збільшення обсягу поняття й дозволяє використовувати таку мовленнєву одиницю для номінації явища, для якого нині в даній мові немає назви [1].

У більшості досліджень із семантики англійських фразеологічних одиниць усі випадки змін у їх структурі та семантиці розглядаються як


Ви яв мовленнєв ої варіативності або як рез ультат суто оказіонального функціонування. Всебічний інтерес до детального багатоаспектного вивчення структурно-семантичної трансформації фразеологізмів свідчить про невичерпність даного мовного явища й підтверджує доцільність інтегрованого підходу до його аналізу. Тому ми вважаємо тему даного дослідження перспективною для подальшого вивчення.

У нашій роботі мовленнєвими сигналами нюансів смислу виступають ФО зі структурно-семантичними трансформаціями, на значення яких мовець накладає додаткові смисли і які свідчать про його ставлення до змісту МА.

Мета дослідження полягає в доведенні, що трансформації ФО є мовленнєвим засобом досягнення максимальної релевантності висловлення інтеграції мовця.

Розглядається такий суттєвий параметр ФО, як нюанс смислу Ціла низка трансформованих ФО, об'єднаних загальним додатковим смислом, який не може бути сприйнятий у процесі розуміння тільки однієї ФО із семантичною модифікацією. Кожний випадок використання ФО-трансформу виступає як певний смисловий сигнал і вся сукупність таких сигналів розгортає в дискурсі додатковий нюанс смислу. Загальна впливова сила тактики створення нюансу смислу дозволяє розглядати ефект нюансу смислу як своєрідну перлокуцію, співвіднесену з низкою ФО-сигналів, як специфічну іллокуцію, реалізовану комплексом мовленнєвих одиниць зі спільною граматичною структурою. Граматична спільність при трансформуванні ФО вбачається саме у факторах їх трансформації Зміни граматичної і семантичної форми. Тобто релевантність повторюваної граматичної структури уявляється надто цікавою, тому що йдеться про повторюваність не тільки конкретної мовленнєвої одиниці, а про більш типізовані випадки частого використання певних структурованих форм. Такий підхід дозволяє досліджувати актуалізацію певних структур на великих фрагментах тексту, а також у мегаконтексті.

Розглядання фактів вживання ФО-трансформів як певного мовленнєвого явища безвідносно до його конкретних видів свідчить про те, що вони можуть актуалізувати певні нюанси смислу. Покажемо це на особливостях мовленнєвого оформлення характеристик Пенелопи, центрального персонажа роману "Shell Seekers" (R. Pilcher). Чинник неодноразової повторюваності сигналу додаткового нюансу смислу простежується у фрагментах тексту, присвяченого Пенелопі, достатньо чітко: авторські характеристики персонажа та її мовлення налічують 24


Випадки використання ФО-трансформів, причому 22 з них – це приклади контекстуального переосмислення або обігравання, хоча в цілому в тексті роману зазначено 36 випадків використання трансформованих ФО. Тобто автор використовує 66,7% випадків трансформування ФО, створюючи образ цього персонажа. Пенелопа Єдина улюблена дочка талановитого художника, який був байдужим до традиційних зовнішніх принад матеріального добробуту. Її життя, показане від народження і до смерті, на перший погляд, невиразне і достатньо сумне. Проте Пенелопа нікому не відкривала своєї душі, і тільки після її смерті одна з трьох дітей, її улюблениця Олівія, довідалася, яке по-справжньому багате, повне глибоких і щирих почуттів і цікавих подій життя прожила Пенелопа. Щирість і неприйняття фальшивості та брехні у будь-якому вигляді були її найголовнішими рисами, і це робило жінку несхожою на більшість оточуючих людей, які її оточували, навіть коли йшлося про повсякденні, звичайні справи. Але Пенелопу характеризують і незвичайні вчинки та звички: звичка носити роками зручний для неї одяг, не звертаючи увагу на моду, її поїздка до Греції в гості до зовсім незна йомого чол ові ка тільки тому, що її пок лика ла туди Олівія. Але одним з найоригінальніших її вчинків було рішення продати батькові етюди, які вона ховала від усіх протягом більше сорока років. Автор, описуючи як жінка виймала етюди з їх схованки позаду шафи для одягу, вживає ФО-трансформи:

(1) Opening a drawer, she took from it her small, sharp vegetable knife, and then made her way upstairs to her bedroom. This was filled with golden sunlight pouring through the west window, winking on silver and reflecting in mirrors and glass. She put the knife on her dressing-table and went to open the doors of the huge Victorian wardrobe, which only just fitted beneath the slopping ceiling. The wardrobe was filled with her clothes. She took them all out and laid them, in armfuls, on her bed. This involved a certain amount of To-ing and fro-ing, but gradually the big bed, with its cotton crocket cover, was piled with every sort of garment, resembling the jumble stall at the church fete, or possibly the ladies' cloakroom at some maniac party.

Тут базова ФО To and fro'- 'туди-сюди, назад і вперед' [2, с. 767], що має адвербіальну належність, зазнає морфологічної та функціональної переорієнтації, що робить висловлення з трансформованою ФО оригінальнішим і виразним і ніби підкреслює неординарність персонажа.


Значно більшою виразністю й оригінальністю відзначена мовленнєва характеристика Пенелопи під час її розмови із сином-плейбоєм Ноелем, якого вона любить, але не поважає. Ноель не цікавиться точкою зору матері, коли йдеться про продаж картин діда. Він дуже хоче отримати гроші без зусиль і зовсім не прагне заробити їх:

(2) "You should have discussed it with me. I am, after all, your son".

"We have discussed it. Over and over. And each time the discussion came to nothing, or ended in a row. I know what you want, Noel. You want money now. In your hand. To squander as you wish on some Wild-goose idea That will in all probability come to nothing. You 've got a perfectly good job but you want a better one. Commodity broking. And once you 've got that out of your system, and probably lost every penny you possess, then it'll be something else... some other Pot of gold at the end of a non-existent rainbow. Happiness is making the most of what you have, and riches is making the most of what you've got. You have so much going for you. Why can 'tyou see that? Why do you always want more?".

У цьому фрагменті автор вкладає в уста Пенелопи три ФО, дві з яких зазнають заміни компонентів, а одна – контекстуального обігравання, що значно модифікує зміст вжитих ФО:

А) у базовій ФО Wild-goose chase "довгий пошук чогось, що
неможливо знайти, тому що початкова інформація була
неправильною" [3, с. 445] відбувається заміна компонента
Chase —> Wild-Goose Idea, І вираз набуває значення "шалена,
неправильна ідея";

Б) у базовій ФО Pot Of Money "(розмовне) купа грошей, велика
сума" [2, с. 512] відзначено також заміну компонента Money* Gold, Що
підвищує експресивність виразу;

В) один з варіантів ФО Chasing The Rainbow Є ФО Rainbow Hunt
"гонитва за недосяжним" [4, с. 12], який вжито у ланцюжку з
попереднім ФО Pot Of Gold, І весь вираз зазнає римованого
контекстуального обігравання: Some Other Pot Of Gold At The End Of A Non­
Existent Rainbow.

Завдяки оригінальному авторському вживанню названих ФО з модифікаціями мовлення Пенелопи набуває цікавих смислових нюансів: не тільки експресивності, але й особливої оригінальності, яка може бути притаманна людині, що дуже добре володіє мовою. Пенелопа в романі не має університетського диплома. Останні десятиліття свого життя вона жила в маленькому селі, проте такий високий рівень володіння мовою демонструє багатство знань і думок і душевну глибину цього


Персонажа. Як було зазначено вище, автор, характеризуючи цей персонаж, часто вдається до контекстуальних трансформацій ФО, і в такий спосіб створює свідомо невловимий для читача-нелінгвіста тонкий смисловий нюанс, який впливає на оцінювання читачем аналізованого персонажа та на формування читацької точки зору. Цей нюанс можна назвати Неординарна своєрідна особистість. Звичай но, надання оригінальності та неповторюваності образу цього персонажа створюється за допомогою цілої системи мовних і мовленнєвих засобів. Однак показана вище особливість неодноразового використання ФО-трансформів виступає як важливаий складник системи мовленнєвих засобів, що їх використовує автор для створення образу даного персонажа.

Ці кавий пр ик лад використа ння транс фор мац ії ФО для створ ення додаткових нюансів смислу спостерігаємо в тексті одного з оповідань Ф. С. Фітцджеральда. Для заголовка цього оповідання "Head and Shoulders" автор вибрав базовий ФО зі значенням 'набагато вище когось/чогось' [2, с. 368]. В оповіданні іронічно змальовується історія молодого подружжя. Чоловік, Хорас, одружився в дуже ранньому віці, покинувши через шлюб навчання в престижному Принстоні, до якого він вступив у 16 років як геніально обдарований підліток. Юний студент дуже багато читав і навчався, зовсім не брав участі в розвагах і спілкувався тільки з кріслом у своїй кімнаті. Марсія була до шлюбу танцівницею в кабаре, яку найняли однокурсники геніального студента, щоб вона трохи розважила його. Після шлюбу необхідність заробляти на життя примушує Хораса стати виконавцем акробатичних трюків, у яких найбільшої напруги зазнавали плечі. Марсія ж несподівано здобуває популярність як авторка жіночих романів, тобто у змісті тексту відбувається зміна гендерних сімейних ролей, які називаються символічно: чоловік (Head) Відходить на другий план, передусім в інтелектуальному розумінні, і набуває символічної ролі фізи чн ої си ли (Shoulders), Тоді як жінка, традиційно другорядна, набуває значення інтелектуальної сили (Head). Розглянемо текстові фрагменти даного оповідання:

(3) We'll call ourselves Head and shoulders, dear, "she [Marcia said softly, and The shoulders'11 have to keep shaking a little longer until The old head gets started''.

(4) [Horace] "You'll stay right here. Let's see now — there'll be doctor's Bills and a nurse, besides the maid. We 've got to have some more money".

"Well, " said Marcia wearily, "I don't know where it's coming from. It's up


To the Old head now. Shoulders is out of business".

(5) Horace's eyes caught a passage lower down; he became suddenly aghast Read on hurriedly:

"Marcia's Tarbox 's connection with the stage is not only as a spectator but as the wife of a performer. She was married last year to Horace Tarbox, who every evening delights the children at the Hippodrome with his wondrous flying ring performance. It is said that the young couple have dubbed themselves Head and Shoulders, referring doubtless to the fact that Mrs. Tarbox supplies the literary and mental qualities, while the supple and agile Shoulders of her husband contribute their share to the family fortunes".

Фразеологічне значення заголовка тут імпліцитно зберігається, тому що в усіх наведених фрагментах ідеться про приховане лідерство в сім'ї. Проте можна констатувати явище зворотної метафоризації: компоненти аналізованої ФО використані у фразеологічному, прямому і в символічному значенні. У мегаконтексті даного оповідання реалізовано явище мовної гри, яке і створює сатиричний нюанс смислу: обивательська громадська думка заперечує наявність інтелектуальних здібностей у чоловіка, який був геніально обдарований з дитинства, чий унікальний талант виявився суспільно незатребуваним. Отже, авторське використання ФО та її компонентів призводять до їх серйозного контекстуального переосмислення та роблять висловлення з ними сигналами важливих нюансів смислу. Тут додатковий нюанс смислу можна сформулювати так: Суспільство не завжди може використати унікальні здібності особистості.

Зрозуміло, що кожний текст художнього твору містить власні унікальні нюанси смислу, коли мовленнєвими виразниками їх побудови виступають ФО-трансформи. Однак незалежно від нюансів смислу в кожному випадку, а також незалежно від семантики самих трансформованих ФО, у кожному окремому фрагменті в дискурсі простежується спільна прагматична суть аналізованої тактики: тонкий нюанс смислу будується за участю Всіх Випадків трансформації ФО у фрагментах дискурсу, або в усій сукупності тих фрагментів, які поєднані спільним змістом щодо одного текстового об'єкта (характеризація Одного Персонажа роману, як у прикладах (1), (2). Іншими словами, додаткові непрямі іллокуції, виражені завдяки трансформуванню ФО, у межах одного дискурсивного простору створюють спільну дискурсивну додаткову іллокуцію, інтерпретація якої уможливлює сприйняття тонкого смислового нюансу. Те, що такий нюанс може бути інтерпретований тільки щодо цілого дискурсу,


Свідчить про вищий ступінь опосередкування цієї іллокуції. Тому її можна кваліфікувати як цілісно-дискурсивну іллокуцію (ЦДІ). Схематично ЦЩ можна зобразити так:

ТРАНСФОРМУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ТАКТИКА ПОБУДОВИ ДОДАТКОВИХ НЮАНСІВ СМИСЛУ

Рис. 1. Тактика створення цілісно-дискурсної іллокуції завдяки використанню ФО-трансформів Умовні позначки:

ФО1, Ф02, ФОп – різні ФО-трансформи;

В1, В2, Вп Відповідні висловлення з трансформованими ФО;

ППрІ, ППр2, ППп Прямі пропозиції, виражені у висловленнях з трансформованими ФО;

НПрІ, НПр2, НПп – непрямі пропозиції, висловлені за допомогою структурно-семантичних модифікацій у ФО;

НІл-1, НІл-2, НІл-п Іллокуції, створювані непрямими пропозиціями НШ, НП2, НП відповідно;

ЦДІ Цілісно-дискурсна іллокуція, створена сукупністю всіх окремих непрямих іллокуцій.

У процесі аналізу текстового матеріалу не було виявлено помітних
закономірностей щодо властивостей конкретних видів

Трансформацій у ФО бути виразниками саме цього типу непрямих висловлень. Тексти художніх творів свідчать про те, що в них ФО-трансформи використовуються в різних типах непрямих висловлень: у тексті можна спостерігати і натяк, і двозначні висловлення, і створення смислових нюансів.

Отже, у цих текстах, а також у значній кількості інших проаналізованих текстів, відзначається Множинність Мовленнєвих тактик, які реалізовані висловленнями з трансформованими ФО. Вони можуть реалізувати і натяк, і двозначне висловлення, або двозначне


Висловлення може бути змістовною базою певного смислового нюансу. Як було показано вище, розглянуті тактики непрямого мовлення, мовленнєвим прийомом вираження яких є використання трансформацій ФО, відрізняються між собою непрямими іллокуціями, причому ці іллокуції спостерігаються в них при використанні трансформованих ФО. Кожній тактиці (або кожному розглянутому виду непрямого мовлення) Натякам, двозначним висловленням і додатковим нюансам смислу Відповідає особлива непряма іллокуція з певними прагматичними особливостями її актуалізації.

Усі вищезазначені види непрямих висловлень з трансформованими ФО та відповідні тактики непрямого мовлення виконують прагматичну роль, яку було відзначено в процесі аналізу прикладів: вони впливають на сприйняття адресатом певних частин текстової інформації, надаючи йому бажаний для мовця напрямок. Тобто модифікація семантики ФО, яка спостерігається при трансформаціях у наведених вище прикладах, виступає певним інструментом впливу на сприйняття та розуміння адресата. Це дозволяє розглядати ФО-трансформації в художньому тексті як мовленнєвий засіб інтенціонального впливу, метою якого є Мовленнєве маніпулювання. В. І. Карасик підкреслював значну поширеність мовленнєвих маніпуляцій як у пропаганді та рекламі, так і в літературі та повсякденному спілкуванні [5, с. 16], називаючи мовленнєву стратегію натяку чи не найвживанішою серед інших маніпулятивних стратегій.

Зважаючи на наведені приклади та їхній аналіз, ми дійшли таких висновків:

1. Комунікативно-прагматичні властивості ФО-трансформів
полягають у здатності висловлень з ними виступати актами непрямого
мовлення, що детерміновано перенесеним та імплікативним характером
фразеологічного значення. Непрямий мовний акт (НМА) з
трансформованними ФО актуалізують певні види непрямого мовлення,
які розглядаються як мовленнєві тактики натяку, створення
двозначності і додаткові нюанси смислу. Кожному виду непрямого
мовлення притаманні особливі непрямі іллокуції, специфічні для
окремого виду або тактики. Прагматичним чинником НМА-натяків є
дискурсивна непряма іллокуція, що домінує над прямою іллокуцією.

2. Особливим чинником побудови додаткових нюансів смислу є
неоднаразове використання трансформування ФО на базі різних і
повторюваних фразеологізмів. Нюанс смислу ґрунтується на всіх
випадках трансформацій ФО в певному дискурсі. Додаткова цілісно -


Дискурсивна іллокуція нюансу смислу відзначається вищим ступенем опосередкування порівняно з додатковими іллокуціями таких виділених тактик мовлення, як натяк і створення двозначності. Вивчення прагматичних властивостей структурноСемантичних трансформацій ФО у дискурсі виявило здатність даних одиниць до вираження множинних мовленєвих тактик. Висловлення з ФОТрансформами можуть водночас актуалізовати натяк, двозначне висловлення і створювати додатковий нюанс смислу.

Література

1. Нюансы смысла в скрытой прагмалингвистике [Електронний ресурс] / Матвєєва Г. Г. – Ростов н/Д, 2003. – Режим доступу: Http://rspu. edu. ru\projects\deytch ote32.html.

2. Англо-русский фразеологический словарь [сост. Кунин А. В.]. – М. : Русский язык, 1983. – 944 с.

3. Oxford Idioms Dictionary [Editor: Brown K., etc.]. – Oxford : University Press, 2001. – 465 p.

4. Новый большой англо-русский словарь [ред. Ю. Д. Апресян]. – Том III. – М. : Русский язык, 2002. – 823 с.

5. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / Карасик В. И. – Волгоград : Перемена, 2001. – 477 с.

6. Кунин А. В. Английская фразеология (теоретический курс) / Кунин А. В. – М. : Высшая школа, 1970. – 344 с.

T he following scientific article deals with an attempt to search the variability of phraseological units which are used in fiction of the XX – XXI Centuries and also different types of structural-semantic transformations. As a result, new shades of meaning may appear. Besides an author pays special attention to the conceptual core variability of phraseological units and discovers cognitive characteristics of transformations in the context of fiction. Another thing worth mentioning is the text forming purpose of transformed phraseological units on the basis of conceptual factors in fiction. Key Words: Transformation, Illocution, Speech Signals, Back Metaphorization.

В данной научной статье делается попытка исследовать вариативность фразеологических единиц при их реализации в художественных текстах XX – в начале XXI ст., а также разные виды структурно-семантических трансформаций, которые, в свою очередь,


Могут привести к возникновению новых нюансов смысла. Также рассматривается концептуальная сущность вариативности во фразеологизмах и определяются когнитивные характеристики трансформаций в контексте художественного произведения. Прослеживается текстообразовательная роль трансформируемых фразеологических оборотов на основе концептуальных факторов анализируемого явления в художественном дискурсе.

Ключевые слова: Трансформация, иллокуция, речевые сигналы, обратная метафоризація.


УДК 811.111–26+81'373.611

Похожие статьи