Головна Філологія Мовознавство
joomla
Мовознавство
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 DERYWACJA JAKO PODSTAWOWY SPOSУB BOGACENIA SŁOWNICTWA W SLANGU UCZNIOWSKIM
2 EINIGE ENTWICKLUNGSTENDENZEN IN DER DEUTSCHEN UMGANGSSPRACHE
3 EMILY DICKINSON’S POETRY TRANSLATIONS IN COMPARISON
4 LE CADRE COMMUNICATIONNEL PARTICULIER DE LA LANGUE PUBLICITAIRE
5 ORDEN ODER GESELLSCHAFT?
6 ROLA GRAMATYKI W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
7 SELF-CORRECTION SKILLS AS PART OF EFL STUDENTS’ AUTONOMY
8 «ГРЕХ» - «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» КОНЦЕПТ-КОНСТРУКТ В МЕНТАЛЬНОЙ ОБРАЗНОСТИ АБХАЗОВ, РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ
9 «КРАТНОСТЬ» КАК ТИП ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГЛАГОЛАМИ В ВИДОВОЙ ПАРЕ
10 «ОСКОЛОЧНЫЕ ЗАГЛАВИЯ» В СИСТЕМЕ ЗАГЛАВИЙ НАУЧНЫХ РАБОТ
11 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТОНАЦІЇ: СИНХРОННИЙ ТА ДІАХРОННИЙ АСПЕКТИ
12 ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
13 АББРЕВИАТУРНО-УЗУАЛЬНАЯ ОМОНИМИЯ И ОМОНИМИЯ ИСКОННЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ АББРЕВИАТУР КАК СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ НА СТЫКЕ ЯЗЫКОВ
14 АББРЕВИАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
15 АДЕКВАТНОСТЬ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (функциональный подход)
16 АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ НЕГАТИВНОСТІ В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі полемічного трактату Герасима Смотрицького «Ключ Царства небесного»)
17 АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АННОТАЦИЯХ К ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ (на материале русского языка)
18 АКТАНТНА СТРУКТУРА ЕКСПЕРІЄНТИВІВ СУБ’ЄКТА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов)
19 АКТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
20 АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ В МОВОЗНАВСТВІ ПОЧАТКУ 60-х - КІНЦЯ 80-х рр. ХХ ст
21 АНАФОРИЧЕСКИЕ ПОВТОРЫ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ М. ВОЛОШИНА
22 АНТРОПОНІМИ ТА ЛОГІНОНІМИ: НАСЛІДКИ МІЖВИДОВОЇ ТРАНСОНІМІЗАЦІЇ
23 АРГУМЕНТАТИВНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
24 АССОЦИАТИВНЫЕ СВЯЗИ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ В ПОЭЗИИ Н. С. ГУМИЛЕВА
25 АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРУЮЩЕЙ КОНЦЕПТ «ЖИВОТНОЕ»
26 ВАРІАНТНІ НОМІНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
27 ВАРІАТИВНІСТЬ ДЕНОТАТИВНИХ І КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ МОВНИХ ЗНАКІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
28 ВАРИАНТНЫЕ ФОРМЫ ЯЗЫКА
29 ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СИТУАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧЕВОГО ГОЛОСА
30 ВЖИВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКУМУ
31 ВИЗУАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ СЛУХОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ
32 ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ОТГЛАГОЛЬНОГО НАИМЕНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЯ И МЕТОНИМИЯ
33 ВОЗДЕЙСТВЕННОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ИНФОРМАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ
34 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ЛЕКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОММУНИКАЦИИ
35 ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО И КОГНИТИВНОГО ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
36 ВОПРОС О ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕРМИНОВ ТИПА БРУТТО-ВЕС И ВЕС БРУТТО В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
37 ВОПРОС ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РУСИСТИКЕ
38 ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ЯЗЫКЕ КОМПОЗИТОВ-СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
39 ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ПРОТИВОРЕЧАЩИМИ ИНТЕНЦИЯМИ (на материале произведений Сергея Довлатова)
40 ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЛОКАЛИЗОВАННОСТИ СИТУАЦИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
41 ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЙ ФОРМЫ «КРАСНОЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)
42 ГІПОНІМІЯ В МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
43 ГЕШТАЛЬТ И ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦАХ
44 ГЛАГОЛЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ АВТОРСКОМ ТЕКСТЕ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА
45 ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ СТИСЛИХ ТЕКСТІВ
46 ГРАМАТИЧНА МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ТВОРЕННЯ ОЦІННИХ ЗНАЧЕНЬ
47 ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
48 Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ ПРО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
49 ДІАХРОНІЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
50 ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У ГАЛУЗІ ЛІНГВОУКРАЇНІСТИКИ НА СТОРІНКАХ «ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ» ВАТРОСЛАВА ЯГИЧА
51 ДЕРИВАТИ ВІД СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
52 ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПЕЦИФІКИ АЛЮЗІЇ В СОНЕТАХ Е. СПЕНСЕРА
53 ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН АДРЕСАНТ-АДРЕСАТ
54 ДИСКУРСИВНЫЕ СВОЙСТВА ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ В УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ
55 ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ МИФЕМЫ
56 ДИСТРИБУЦІЯ ФОНЕМ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (лінгвоісторіографічний аспект)
57 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВЛЕННЯ НА ЧОЛОВІЧЕ І ЖІНОЧЕ
58 ДО ПИТАННЯ ПРО ГРАМАТИЧНУ СИНОНІМІЮ ЧИСЛОВИХ ФОРМ ІСТОТ-ОСІБ
59 ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІНГВІСТИЧНУ СПАДЩИНУ ПЕТРА БУЗУКА
60 ДО ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ В ЗМІ (на прикладі видань Дніпропетровщини)
61 ДРЕВНЕАНГЛИЙСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ЖАНРОВОМ АСПЕКТЕ
62 ЕЩЕ РАЗ О МОДЕЛЯХ МОДИФИКАЦИИ НОМИНАТЕМ ТИПА «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРБ»
63 ЕЩЁ РАЗ О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ДЕРИВАТОВ
64 ЖАНРЫ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ
65 З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК СИНТАКСИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СТРУКТУРНО-КОМУНІКАТИВНОГО РІВНЯ
66 ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРОНІМІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИМИ ОЗНАКАМИ В ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ
67 ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
68 ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ТЕРОРИЗМ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
69 ЗМІШАНА МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ
70 ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ БАЙРОНА «СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ»: СТИЛИСТИКО-КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ
71 ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
72 ИМИТАЦИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (на материале произведений Д. Хармса, Ю. Мориц, Г. Остера)
73 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
74 ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
75 ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ - РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ СИМУЛЯКР?
76 ИНТУИЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
77 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
78 ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТИ СЕМАНТИКИ ДЕВЕРБАТИВОВ
79 К ВОПРОСУ О ВАРИАНТНОСТИ И АНТОНИМИИ ТЕРМИНОВ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
80 К ВОПРОСУ О МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЕЙ
81 К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ АББРЕВИАТУР СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
82 К ОФОРМЛЕНИЮ КОСВЕННОЙ РЕЧИ В РАЗГОВОРНОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. КОНДИЦИОНАЛИС I
83 КАТЕГОРІЯ ІСТОТИ ЯК ІСТОРИЧНА ІННОВАЦІЯ У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
84 КАТЕГОРИЯ «ПРОЦЕДУРА» И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
85 КВАЗИКОЛОРАТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
86 КОГНИТИВНО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ СО СЛОЖНЫМ АДЪЕКТИВОМ
87 КОГНИТИВНЫЕ ТРАНСАКЦИИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТА: КОМПРЕССИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПАНСИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ОСНОВ
88 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСКУРС КАК ПОЛИАСПЕКТНАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ РЕЧИ
89 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
90 КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ ЕМОЦІЙНОГО Й ЕМОТИВНОГО ДИСКУРСІВ
91 КОНФЛІКТОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРИЛАТИХ ВИРАЗІВ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
92 КОНЦЕПТ «ПРОФЕССИЯ» И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЯЗЫКЕ (на базе лексики авиационной сферы деятельности)
93 КОНЦЕПТ «СОБЫТИЕ» КАК ДОМИНАНТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ОДНОСТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ – КОМПОЗИТОВ
94 КОНЦЕПТ ДОЛЯ ЯК ЗАСІБ ЛІНГВАЛІЗАЦІЇ БУТТЯ
95 КОНЦЕПТ ПАМЯТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
96 КОНЦЕПТ ЧЕРТ В РУССКОЙ НАИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА И В ИДИОСТИЛЕ А. БЛОКА
97 КОНЦЕПТ ЯК ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ФЕНОМЕН: ФОРМА ВТІЛЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ДЕФІНІЦІЙНІ МОДЕЛІ
98 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
99 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ФРЕЙМА «КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ»
100 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ФРЕЙМА «СТРУКТУРА ЛИТЫХ МЕТАЛЛОВ»
 
« ПерваяПредыдущая1234СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 4