Головна Філологія Мовознавство ВАРІАНТНІ НОМІНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
joomla
ВАРІАНТНІ НОМІНАЦІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Філологія - Мовознавство

А. А. Таран

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ)

Розглядаються передумови та способи творення різних типів варіантних номінацій в українській мові на межі ХХ–ХХІ Ст.: Неографізмів (орфографічних новацій), нових абревіатур, співвідносних з питомими та іншомовними словосполуками. Окрему увагу приділено засвоєнню гібридних композитів, перша основа яких становить іншомовну лексему-вкраплення.

Рассматриваются предпосылки и способы образования различных типов вариантных номинаций В Украинс­ком языке На Рубеже ХХ–ХХІ Ст.: Неографизмов (орфографических новаций), новых аббревиатур, соотносимых с исконными и иноязычными словосочетаниями. Особое внимание уделено усвоению гибридных композитов, первая Основа Которых представляет собой иноязычную лексему-вкрапление.

The article enlightens pre-conditions and methods of creation for the different types of variant nominations in the Ukrainian on the verge of ХХ – ХХІ Centures: neographizm (orthographic innovations) and new abbreviations, correlating with specific and borrowed. Separate attention is payed to the adoption of hybrid komposits the first basis of which is a borrowed lexeme-implantation.

Важливим фактором, що стимулює динаміку мовної системи, є взаємодія двох протилежно спря­мованих тенденцій її розвитку: мовної варіантності, або надлишковості, та мовної економії. Перша спричиняє розростання вербальної матерії за рахунок накопичення нових мовних знаків, інша, навпаки, «оберігає» мовну систему від надмірної громіздкості шляхом усунення надлишкових ізофункціональ-них номінацій, пошуку компактніших засобів вираження, максимального використання наявних знаків. Унаслідок протиборства названих тенденцій вербальна матерія не лише утримується в стані рівноваги, а й створюються передумови для її оптимального функціонування і розвитку, для встановлення необ­хідної відповідності між складом номінаційного корпусу мови та нагальними інформаційно-комунікативними потребами суспільства [9].

Варіантність як фундаментальна властивість мови охоплює різні мовні рівні. На думку В. М. Солнцева, «що вищий рівень системи, то різноманітніші відмінності між варіантами» [12]. При вивченні варіантності знакової форми головним критерієм відбору кращого з них, найбільш відповідно­го поставленому мовцем когнітивному або комунікативному завданню є збереження морфологічної тотожності слова [3]. О. О. Тараненко в енциклопедії «Українська мова» подав таке визначення наслід­ків варіювання у системі мови: «Варіанти мовних одиниць – видозміни, паралельні форми існування мовної одиниці, що модифікують різні аспекти її вираження (фонемний, морфемний або лексичний склад, місце наголосу, парадигму відмінювання, порядок слів і т. ін.), але не порушують принципу її тотожності» [13, с. 59]. Cучасна українська мова, відображаючи суспільну мобільність, репрезентує чи­сленні варіантні засоби вираження, тому їхнє внормування та кодифікація потребують виваженого ана­лізу їх функціонування в текстах різних стилів. К. С. Горбачевич зазначав: «Вимоги абсолютної інварі­антності норм не відповідають сучасному стану російської літературної мови» [3, с. 3]. Ця думка є до­речною і для розвитку сучасної української мови. Варіантність можна трактувати як конкуренцію засо­бів вираження. У результаті цієї конкуренції перемагають варіанти найбільш зручні і доцільні для кон­кретних умов спілкування, тобто конкуренція – це закономірне явище, спричинене комунікативною доцільністю [2].

Причинами появи варіантності є екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники розвитку мови. Ін-тралінгвальні породжуються можливостями самої мови (дія аналогії, реалізація словотворчого потенці­алу системи, розвиток семантики слів, формування чи зміни у стилістичному ореолі мовних одиниць, пошук форм вираження нових понять або нових аспектів уже відомих понять). Серед екстралінгваль-них причин зазвичай називають розвиток політичного устрою суспільства, його дедалі більшу відкри­тість світу та залучення в сучасні глобалізаційні процеси, економічні умови його життя, розвиток науки і техніки, культурні потреби особистості, ставлення до власної мови та до інших мов, зокрема до запо­зиченого словотворчого ресурсу.

Проблема варіантності була і є об’єктом уваги багатьох лінгвістів не лише в Україні, а й поза її межами, зокрема, російських дослідників К. С. Горбачевича, Р. П. Рогожнікової, Т. В. Попової,

©Таран А. А., 2009


Н. С. Валгіної, Г. П. Нещименко, в українському мовознавстві – М. М. Пилинського, Л. О. Родніної, І. І. Ковалика, Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловської, О. О. Тараненка, А. А. Лучик, О. А. Стишова та ін. Попри незаперечні теоретичні й практичні напрацювання лінгвістики у вивченні цього явища, пробле­ма варіювання мовних одиниць до сьогодні не є остаточно розв’язаною. Крім того, нові обставини фун­кціонування української мови як мови держави відкривають у ній нові аспекти, дослідження яких по­требує розв’язання певних завдань.

Зацікавленість проблемою варіантності зініційована тим, що все розмаїття лінгвофактів не можна помістити в чітко окреслені класифікаційні схеми. Мета статті – здійснити аналітичний огляд різно­видів варіантних номінацій з іншомовними основами та встановити чинники їх адаптування в сучасній українській мові. У статті використовуємо матеріали комп’ютерного текстово-ілюстративного фонду інновацій у сучасній українській мові, який створюють співробітники відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, а також інновації, дібрані авто­ркою з україномовної періодики кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

Пристосування нового слова до фонетики, граматики, графіки і орфографії, тобто таке його обро­блення, яке не зачіпає змісту слова, О. В. Маринова пропонує називати Формальною адаптацією СловА [8]. У формальному варіюванні слова значущими є внутрішні причини. Багато варіантних запозичень мають неоднаковий фонемний склад у різних своїх варіантах, тому що при передачі одного запозичено­го прототипу використовуються різні способи адаптування – транскрипція з опорою на звукову форму слова, його вимову і транслітерація з опорою на графічну форму слова, його написання [7, с. 58], пор. Супервайзер – супервізор Від англ. Supervisor «наглядач, контролер». Конкуренцією названих способів пояснюється перевага серед фонематичних варіантів вокалічних, що різняться якимось голосним, напр. Месидж – меседж – месідж, рімейк – римейк – ремейк, сінгл – сингл, Та консонантних, що розрізняють­ся наявністю / відсутністю окремого приголосного звука: Андеґраунд – андерґраунд Від англ. Under­Ground «підземний, підпільний»; Перформанс – пефоманс Від англ. Performance «вистава, видовище», матеріал засвідчує і такі варіантні номінації, що різняться не лише голосним, а й приголосним: Хостінг – хостинг – гостінг – гостинг. Варіантність запозиченого слова у процесі адаптації – закономірне яви­ще, один із показників новизни слова. Велика кількість варіантів свідчить про активність освоєння сло­ва, про його вживання різними носіями мови, зокрема фахівцями у певній виробничій чи науковій галу­зі і нефахівцями, особами, які знають англійську мову як переважне джерело таких запозичень і не знають її. І навпаки, характерною ознакою входження запозиченого слова у лексичну систему українсь­кої мови є усунення його варіантів.

Правописну строкатість варіантів зумовлено новітністю запозичення, яке ще не знайшло свою кодифіковану нішу в українській мові, а тому й створює труднощі у написанні. Сьогодні спостерігаємо різне написання англійського слова Offshore «поза берегом, за кордоном», яке до української та інших слов’янських мов запозичено в значенні «тип компанії, що була створена або зареєстрована на території іноземної, зазвичай невеликої держави, яка надає іноземним учасникам податкові пільги для здійснення фінансово-кредитних операцій» [11, с. 508], напр.: Нагадаємо, що раніше влада Севастополя заявила про намір створити на території міста спеціальну економічну зону за принципом закордонних Офф-Шорів (Новинар, 9.09.08); Уряд хоче полегшити податкове законодавство для аграріїв, банків, страхо­Вих і фондових компаній, включити Кіпр у список Офшорів (Новинар, 22.10.08). Т. Івасишина у газетних текстах фіксує такі приклади: Пайові фонди – найкращий податковий Оф-шор Для фінансового секто­Ра; Фірма працює в Україні, це ваш Офф-шор І ваша кримінальна справа [4, с. 110]. Українською мовою точніше було б Оффшор, тому що Of І Off – це різні так звані післялоги в англійській мові: перший озна­чає належність, вміст чогось, наприклад, One Of Us «один з нас», а другий – зворотну дію, напрямок від чогось, як у Off Shore – буквально «від берега, поза берегом». Оскільки для українців внутрішня форма цієї словосполуки непрозора, то її адаптують як цілісну одиницю номінації і за правилами усунення подвоєння приголосних всередині слова зазвичай пишуть Офшор. Таку основу зі спрощенням приголо­сних використовують уже і в похідних, пор. Офшорний.

У ЗМІ натрапляємо на різне написання номінації Плей-оф З англ. Play Off «поза грою», що має значення «повторна гра після нічиєї; серія ігор», напр.: Де провели перший раунд Плейоф Проти збір­ної Словаччини (Україна молода, 23.10.07); Його «Торонто» у Плей-офф Не пробилося (Українське сло­во, 23.04.07); Більшість з них [футбольних вболівальників] Купували так звані «фіксовані» квитки на Три матчі, на «плей-оф» Залишатися вони не збиралися (Україна молода, 30.06.06). Компонент Плей, співвідносний з англ. To Play «грати» (вихідне значення – «легкі, стрімкі рухи, переміщення»), у почат­ковій позиції слів виступає в значенні, близькому до значення його етимона, і виявляє здатність поєд­нуватися зі структурними компонентами – суфіксоїдами [6, с. 16]. За правилами орфографії Плей-оф Треба писати через дефіс. Крім того, тут дефіс відіграє ще роль межі для усунення зяяння і уникнення немилозвучної вимови, пор. Плейоф.


У сучасній публіцистиці натрапляємо також на різне написання слів Бігборд, білборд, біг-борд, біл-борд (Billboard: Bill – реклама, Board – дошка) – 1. Вітрина, дошка оголошень, афіша. 2. Закритий скляний освітлений із середини короб для афіш, плакатів, різноманітної інформації й т. ін.; установлю­ють переважно вздовж вулиць: І ще, варто було б розміщувати фотографії «що було» і «що стало» на одному Бігборді: на одному – симпатична дівчина із чарівними очима, а через два роки – почорніла гни­Ла баба....(Вечірній Київ, 20.09.06); … газети, часописи, Біг-борди Підготували публіку до зустрічі (День, 3.08.06); Як повідомляє РІА Новий Регіон, особливу увагу на Білбордах І щитах привертають Позначені географічні контури СРСР (Новинар, 03.04.09); У Запорізькій області Біл-борд Убив людину (Україна молода, 20.12.07). До словників це слово ще не потрапило, однак його неважко пояснити з по­гляду походження. Бігборд – слово іншомовного походження, що утворилося від двох слів: Big – вели­кий, board – дошка. У нашу мову воно увійшло як цілісна назва, тому й пишемо його разом. Зібраний матеріал засвідчує каламбурну лексему Білморда: Бий «білморди» – платить мер! Львівська влада лік­Відовує незаконно встановлені рекламні щити (Україна молода, 19.03.08).

Явище наближення вкраплення до норм української вимови і відбиття такої вимови запозичення в його написанні демонструють українські відповідники англійського мистецького терміна Remake «пе­реробка» та терміна музичної індустрії Single. Є. А. Карпіловська у межах однієї газетної статті зафік­сувала їхні транскрибовані (з І Рімейк, сінгл) і адаптовані за правилом «дев’ятки» (з И Римейк, сингл) варіанти, пор.: …Нинішня стрічка – Рімейк Відомого екшена «Пригода «Посейдона», знятого режисером Ірвіном Алленом у 1972 році І Нинішній же Римейк Петерсена дехто (йдеться насамперед Про кінокритиків) уже встиг розкритикувати за «жорстокість» (обидва приклади з – Україна моло­да, 23.06.06); Ця пісня була першою видана на Синглі Й відразу ж очолила фінський хіт-парад; …Лаурі…виконав у дуеті пісню Bittersweet На Хіт-синглі «Апокаліптики» з останнього альбому цих Фінських рок-віолончелістів І …видана на малій платівці пісня Liquid («Рідина») була названа фінськи­ми критиками кращим Сінглом Країни за 1998 рік (усі приклади з – Україна молода, 9.06.06) [6, с. 19].

Відповідно до правопису слів іншомовного походження правильним є написання Гостинг З-поміж варіантів Хостінг – Хостинг – гостінг – гостинг. У сучасній мовній практиці поняття, виражене цими словами, означає: а) послуги щодо розташування чийогось сайту на певному сервері в Інтернеті; б) дисковий простір на сервері для розташування сайту; в) інші можливості використання ресурсів сер­веру для нормального його функціонування. Згідно з «Українським правописом», у словах іншомовно­го походження G І H Зазвичай передають літерою Г. Тому англійське Hosting Слід писати українською мовою з початковою літерою Г І за правилом «дев’ятки» з літерою И.

Виділяємо варіанти написання інновацій з абревіатурними основами різного типу – ініціальними (буквеними) та звуковими, напр.: З цією метою ТСН-ці Про-йшли курс підготовки (День, 15.09.06); Те-есенівці Як були професіоналами, так і залишилися (Телекритика, 24.11.05). УНСОвці Відповіли, що ре­Акція на такі заяви може вийти за межі конституційно-правового поля (Молодь Черкащини, 14.05.08); Унсовців, мовляв, американці фінансують (11.06.08). … повідомили УНІАНівці У міському управлінні внутрішніх справ (Вечірня Полтава, 07.05.08); У тому, що це найтиражніший в Україні і світі знімок за листопад цього року, уніанівці Не сумніваються (Україна молода, 10.12.04). Статутний Фонд ЛТДешок Більш як удвічі перевищує статутний фонд меткомбінату (Дзеркало тижня, 27.05.– 04.06.06); … помінялися акціонери, і на зміну резидентам України прийшло гроно зареєстрованих за однією адресою кіпрських «елтедешок» (Дзеркало тижня, 06–12.08.05); 30 травня УНПісти Області запрошують громадян на театральний Майдан (Молодь Черкащини, 29.05.08); Це не задовольнило «уенпіста» Жовтяка (Україна молода, 07.06.06).

На позначення провідних політичних сил функціонує спектр варіантних інновацій, утворених від назв партій, прізвищ лідерів, кольорів їхньої атрибутики чи за іншими, властивими їм ознаками: Ну-нсівці / НУНСівці / нунсівці; бютівці / БЮТівці / б’ютівці / Б’ЮТівці (Крім того, конкурують і самі твірні одиниці – назви політичних партій: НУ, НУНС/НУ-НС, Наша Україна, НаСа (Народна самооб­Орона)).

Такі інновації в написанні слів мають спеціальну назву – орфографічні новації, або неографізми – зміни у записі номінації. «Англо-російський словник з лінгвістики та семіотики» за ред. А. М. Баранова та Д. О. Добровольського трактує його як «зміну в написанні, що не зачіпає вимови” номінації» [1, с. 244]. Специфіка таких утворень полягає в тому, що вони сприймаються лише візуально. У слов’янському мовознавстві існують різні терміни на позначення цих слів: Візуальні неологізми, нео-Логізми-написання (О. В. Маринова), Графічні оказіоналізми (О. В. Страмний).

У мовній практиці мас-медіа і реклами дедалі активніше використовуються гібридні композити, перша основа яких становить іншомовну лексему в неадаптованій формі, переважно в іншомовній гра­фіці мовознавці називають гібридами, варваризмами, вкрапленнями або кентаврами (Л. П. Крисін). До­сліджуючи лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові, Т. М. Полякова за­значає: «Залучення у мову-реципієнт іншомовних вкраплень різноманітних типів пов’язано з виконан-


Ням численних функціональних завдань (номінативної та прагматичної функцій), а використання вкра­плень як семантично точніших номінацій, що перебувають на початковому етапі своєї адаптації в ро­сійській мові, відбувається нарівні з уживанням таких одиниць із метою експресії» [10, с. 17]. Проілюс­труємо гібридні композити своїми прикладами із сучасної української мовної практики. Спілкування за допомогою мобільного телефону стимулювало появу номінацій на позначення текстів, обмін якими уможливлюють компанії мобільного зв’язку – SMS (абревіатура від англійського Short Message Service «служба коротких пові-домлень»). У мовній практиці зустрічаємо написання номінації великими і ма­лими літерами, з першою основою-вкрапленням і з цією ж основою у транслітерованому її варіанті, з нарощенням і без нього: «Я читав Есемес», – сказав пан Цушко у своє виправдання (Україна молода, 29.03.07); Зараз можна купити листівку з уже написаними в ній віршами, замовити пісню по радіо, Послати смайлик-сердечко у вигляді Есемесок (Голос України, 14.02.08); Для цього варто було просто Відправити за вказаною адресою SMS-повідомлення (Прес-Центр, 10.10.07); Знайшовся «суперфан», Який відправив 15454 СМС-повідомлень (Сільські вісті, 27.05.08); Ріта почала хвилюватися, розповіла, що він шле їй любовні SMS-ки (Задавака, 13.12.05); Всі новини отримував із СМС-повідомлень, які мені Відсилали мама та бабуся Дарії (Україна молода, 30.08.06); А в тих Смс-ках Хіба багато напишеш? (Україна молода, 30.08.06); Нападник навіть переписувався з цією дівчиною Sms-ками (Вечірні Черкаси, 11.06.08); … кожна людина отримуватиме коротке Sms-повідомлення (Україна молода, 07.12.07); Стандарт, який дозволяє пересилати між мобільними телефонами повідомлення з мультимедійним умістом, а не тільки з текстовим наповненням, як у випадку із звичайним SMS (Дзеркало тижня, № 35, 2006); Мені постійно приходять СМС На мобільний, номер якого загальнодоступний (День, 19.10.07); … під час прямого ефіру у НТКУ разом із багатьма іншими відсилали СМС-ки На користь Ані Лорак (Україна молода, 02.03.07); Про вільні місця на потяг тепер розкажуть SMS’ки (Україна молода, 03.06.06).

С. Г. Чемеркін ставить риторичне запитання: «Чи може використовуватися абревіатура SMS В українській мовній практиці?» і відповідає: «Ймовірно, ні, оскільки для будь-яких слів мова має власні ресурси – у нашому разі свою абетку. Звичайно, нове слово часто засвоюється мовою у тому вигляді, в якому існує в мові-«оригіналі». Наше слово належить до нових, тому не дивно, що мовці при написанні часто послуговуються латинкою. Однак з огляду на активну експлуатацію майже в усіх стилях сучасної української літературної мови можна передбачити, що це слово набуде «українського вигляду», тобто записуватиметься українською абеткою. Адже використовувати чужу мову для назви поширеного у соціумі поняття нелогічно. Тому рекомендуємо писати цю назву українськими літерами [14, с. 127].

Проте, на нашу думку, вищий рівень адаптації в сучасній українській літературній мові засвідчує вживання іншомовного вкраплення в оригінальній графіці SMS. З’являються вже й номінації-гіпоніми до гіпероніма SMS-повідомлення, який, у свою чергу, становить гіпонім відносно транслітерованого неозапозичення Месидж / месідж / меседж (від англ. message «повідомлення» на позначення будь-якого пересилання в мережі Інтернет) [6, с. 15]. Новотвори на позначення різних способів спілкування з учасниками радіо - і телепрограм вибудовують синоніми: Для цього досить узяти участь у Sms-голосуванні (Вечірній Київ, 09.03.07); … Українська співачка не змогла одержати достатньої Sms-Підтримки У своїх же співвітчизників (Новинар, 27.12.07); або Sms-вікторину Призупинено через «не До кінця відомі МЗС причини» (Новинар, 01.12.08); SMS-конкурс На кращий девіз (День, 10.11.06). Крім того, прикладка Sms- У поєднанні зі словом Голосування Засвідчує різні типи підрядного зв’язку: Нині телеканал пропонує глядачам документальні стрічки про першу десятку з паралельним прийомом SMS-ного (якого?) Голосування (Народна газета, 26.04.08) та Усе населення країни може за допомогою SMS (як?) Голосувати За пісню, з якою буде виступати Лорак (Новинар, 01.02.07).

Іншомовне вкраплення SMS Має значний словотвірний потенціал, з нею активно утворюються композити на зразок: Роботи Романа Мініна виконані в техніці SMS-арту, який своїми візерунками, орнаментами близький до народної творчості (Україна молода., 07.06.08); Великі банки пропонують такі послуги, як мобільний чи Sms-банкінг (Високий замок, 22.05.08); … Формуються голосовими по­Слугами і SMS-сервісом (Новинар, 06.02.08); SMS-довідка Виявилася дуже зручною та інформативною (Україна молода, 03.06.06); Дотримуючись SMS-інструкцій, збережіть необхідні настройки у своєму Мобільному телефоні (Високий замок, 06.06.06); Кошти, отримані від SMS-прогнозування Рекорду, Радіостанція збільшить удвічі й передасть Центру лікувальної педагогіки (Високий замок, 20.04.07). Розширюється також лексична сполучуваність SMS: Привітальні sms-повідомлення (Новинар, 22.08.08), Рекламні Sms З вітальними пропозиціями (Новинар, 14.02.08).

У розмовній мові часто використовують фонетичний варіант запису – Есемеска / Есемес. Проте такий варіант стилістично маркований, тому можливий лише у розмовному стилі. Як показує мовна практика, і такий запис має похідні: … знайшла відображення у римованих Есемес-привітаннях, в яких у всіх бідах звинувачують москалів і Газпром (Новинар, 09.01.09). Молитва у варіанті якогось Метью Кембела, переможця конкурсу Есемесистів, вмістилася у 160 знаків (Поступ, № 5, 2007).


Не завжди абревіатуру СМС Можна ототожнювати з поняттям «повідомлення», оскільки останнім часом ЗМІ фіксують омонімічні сполуки: СМС (спільні миротворчі сили) Та СМС (соціалістична моло­діжна спілка), наприклад: Зараз у регіоні перебувають спільні миротворчі сили (СМС), до складу яких Входять російські, молдавські й придністровські війська (Новинар, 25.08.08); Соціалістична молодіжна Спілка (жартівливо їх ще називають Есемесками) створила свято, що вкотре згуртувало молодь соці­алістичних поглядів (Високий замок, 29.09.07). Сьогодні жоден із проаналізованих варіантів написання ще не зафіксований в академічних словниках, саме тому не можемо погодитися із думкою С. Г. Чемеркіна про те, що «найбільш безболісно вписується в лексикографічний контекст саме слово СМС» [14, с. 128], оскільки функціональний потенціал іншомовного вкраплення SMS Засвідчує проти­лежне.

Значну групу варіантів становлять мішані абревіатури, в яких поєднані початкова частина першо­го слова та кінець останнього, що відображають тенденцію мовної економії [5]. Такі складні слова у сучасній українській мовній практиці функціонують паралельно з твірними для них словосполуками. У славістичній літературі феномен мовної економії традиційно пов’язують із явищем універбизації, тобто синхронного згортання, стягнення описових конструкцій у номінації компактні, однослівні. Продемон­струємо продуктивність у складі абревіатур основ Держ-, політ-, що й раніше використовувалися як аброморфеми і зазнали соціальної переоцінки. Позбавлення їх «надвисокого» звучання зумовили утво­рення частковоскорочених негативно забарвлених абревіатур: Держаморальність, держверхи, держго-дівниця, держрекет; політолігархи, політбомонд, політпапараці, політчлен [6]. У складних словах аб-роморфема Еко - Має значення «екологічний», і слова з нею також співвідносяться із словосполучення­ми, наприклад: Екокатастрофа – екологічна катастрофа, екомережа – екологічна мережа, екорозви-Ток – екологічний розвиток, еколихо – екологічне лихо Тощо.

У статті проаналізовано найпоширеніші в сучасній мовній практиці різновиди варіантних номі­націй. Усі такі розряди слів засвідчують, що сучасна українська літературна мова продовжує збагачува­ти систему способів та засобів творення нових слів, виявляючи водночас стійкість і «рухому» реакцію на ті зміни, які відбуваються в житті її носіїв. Наявність таких варіантів доводить багатство арсеналу мовних засобів вираження думки, задоволення нових когнітивних і комунікативних потреб мовців і, зрештою, розвиненість, гнучкість української мови.

Бібліографічні посилання

1. Англо-русский словарь По Лингвистике и семиотике / Под ред. А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского. – М. : Азбуковник, 2001. – [изд. 2-е, испр. и доп.]. – 640 с.

2. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 304 с.

3. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма / К. С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238 с.

4. Івасишина Т. Офф-шор, оф-шор, оффшор чи офшор? / Т. Івасишина, І. Коркач// Культура слова. – 2006. – № 66–67. – С. 110.

5. Клименко Н. Ф. Абревіатура / Н. Ф. Клименко // Українська мова: Енциклопедія. – К. : Вид-во «Укр. енцик­лопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – [2-е вид.]. – С. 7.

6. Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : монографія / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

7. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке / Л. П. Крысин. – М. : Наука, 1968. – 206 с.

8. Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца ХХ – начала ХХІ вв. : проблемы освоения и функ­ционирования : автореф. дис. … д-ра филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Е. В. Маринова. – М., 2008. – 46 с.

9. Нещименко Г. П. Тенденция языковой экономии как фактор динамики литературной нормы в славянских языках / Г. П. Нещименко // Славянские языки и культуры в современном мире : труды и матер. / под общим рук. М. Л. Ремнёвой. – М. : МАКС Пресс, 2009. – С. 117–118.

10. Полякова Т. М. Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові (на матеріалі мови ЗМІ останнього десятиріччя ХХ – початку ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Росій­ська мова» / Т. М. Полякова. – К., 2004. – 21 с.

11. Скопненко О. І. Сучасний словник іншомовних слів / О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

12. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / В. М. Солнцев. – М. : Наука, 1977. – [2-е изд.]. – 342 с.

13. Тараненко О. О. Варіанти / О. О. Тараненко // Українська мова: Енциклопедія. – К. : Вид-во «Укр. енцикло­педія» ім. М. П. Бажана, 2004. – [2-е вид.]. – С. 62–63.

14. Чемеркін С. Г. Пишемо есемеску чи sms-ку / С. Г. Чемеркін // Культура слова. – 2008. – № 70. – С. 126–128.

Надійшла до редколегії 30.04.09


УДК 811.161.1’367.625