Головна Філологія Вісник Донецького інституту соціальної освіти
joomla
Вісник Донецького інституту соціальної освіти
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1  «ВТОРОй ПОЛ» СИМОНы ДЕ БОВУАР И СУДЬБы ФЕМИНИзМА В СОВРЕМЕННОй ФРАНЦУзСКОй ЛИТЕРАТУРЕ
2  «МАЛЕНЬКИй ЧЕЛОВЕК»: РЕТРОСПЕКТИВА ОБРАзА
3 BuSINeSS eNGlISh TermINoloGy SemaNTIc Name-GIVING
4 DIFFICULTIES WHILE TRANSLATING REALIA
5 EUROPE-ORIENTED EDUCATION TECHNOLOGIES IN HSPIFL
6 NON-SEMANTIC VERBS AS A PART OF VERB+NOUN PHRASES OF BUSINESS DISCOURSE
7 PeculIArIdAdeS lINgьнStIcAS de lA PreNSA coNtemPorбNeA eSPAсolA
8 PeculIarIdaeS de la POйtIca y eScrItura de geOrgeS Perec: al PlaNteaMIeNtO de la cueStIуN
9 ROOTS OF UKRAINIAN MYTHOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL THINKING IN THE NARRATIVE OF M. MATIOS «SWEET DARUSYA»
10 SALLY MORGAN’S «MY PLACE»: CRITICAL OVERVIEW OF FOREIGN SCHOLLARS
11 SOCIAL AND CULTURAL PECULIARITIES OF FRENCH LEXIS IN THE ADMINISTRATIVE AND LAW AREA AND CRITERIA OF ITS USAGE BY FUTURE LANGUAGE EXPERTS
12 SPECIFIC FEATURES OF ENGLISH TERM-COMBINATIONS CONSISTING OF MULTIPLE ELEMENTS AND THE WAYS OF THEIR TRANSLATION
13 STRATEGIES FOR TRANSLATING PASSIVE CONSTRUCTIONS FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN
14 THE PECULIARITIES OF AMERICAN BUSINESS REALIA TRANSLATION INTO UKRAINIAN
15 THE WORLD OF ENGLISH FOURTEENTH-CENTURY ALLITERATIVE DREAM VISIONS
16 WORDPLAY OUT OF ONE APPROACH
17 «THE WHOLE WORLD» AND SPIRITUAL DIS-TUNE IN N. V. GOGOL’S WORKS
18 «НЕДОРОСЛЬ» Д. И. ФОНВИзИНА: В ПОИСКАХ ГЕРОЯ
19 «ПЛАТОНОВ» А. П. ЧЕХОВА В ПОЛЬшЕ
20 «СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО»: ПЕРшОДРУКИ ЯК ФУНДАМЕНТ ДО СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
21 ІДЕАЛЬНИй ІСТОРИЧНИй ТИП: «СВІй / ЧУжИй» У ПАРАДИГМІ цІННОСТЕй XVIII СТОЛІТТЯ
22 ІНОЕТНІЧНА ЖІНКА У НАРОДНІЙ ПРОЗІ. СПЕЦИФІКА ФОЛЬКЛОРНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
23 ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ТЕМАТИзАЦІЇ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В РОМАНІ Ф. ЧІНА «ХАйВЕй ГАНГА ДІНА» (1994): ТРАНСЦИВІЛІзАЦІйНА ПЕРСПЕКТИВА
24 АВТОБИОГРАФИЧЕСКИй АСПЕКТ В РОМАНЕ КЕРИ ХЬЮМ «ЛЮДИ-СКЕЛЕТы»
25 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
26 АЛЛЕГОРИЯ ПУТИ В ПОэМЕ У. ЛЕНГЛЕНДА «ВИДЕНИЕ О ПЕТРЕ ПАХАРЕ»
27 АНГЛО-АМЕРИКАНІЗМИ ЯК ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У НІМЕЦЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
28 АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС РАДИ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК РІЗНОВИД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
29 АНТРОПОМЕТАФОРА ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
30 АППЛИКАЦИЯ КАК СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
31 АРЬЕРГАРД ИЛИ АВАНГАРД? ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ «ПАРИЖСКОЙ НОТЫ»
32 БЕГБЕДЕР И САРТР: ФРАНцУзСКИй АВТОБИОГРАФИЧЕСКИй РОМАН – ПРОБЛЕМы жАНРОВОй ПОэТИКИ
33 В. РОзАНОВ И Д. ГАЛКОВСКИй: ДИАЛОГ ТРАДИЦИй
34 ВЕРБАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ В АНТИЧНІЙ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ
35 ВЕРБАЛЬНыЕ КОНФЛИКТы: ВАРИАНТ КЛАССИФИКАцИИ
36 ВИКТОРИАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АМЕРИКАНСКИй ВзГЛЯД ХХ ст
37 ВИРАжЕННЯ ФАЗОВОГО ЗНАЧЕННЯ ДУРАТИВНОСТІ ЗА ДОПОМОГОю ДІєСЛІВНИХ ПЕРИФРАЗ В ІСПАНСЬКІй МОВІ
38 ВОйНА И МИР В «зАПИСКАХ РУССКОГО ОФИцЕРА» Ф. ГЛИНКИ
39 ГЕНДЕРНІ МАРКЕРИ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІцИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
40 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СИНТАГМЫ, ЕЁ СТРУКТУРА, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ
41 ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ У РАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СТАЛІНСЬКОЇ ДОБИ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНБАСУ)
42 ДЕКОНСТРУКцИЯ ТОТАЛИТАРНОй КУЛЬТУРы В ПОэзИИ Т. КИБИРОВА
43 ДЕМОНСТРАцИЯ РЕКЛАМы В ТЕКСТАХ АННОТАцИй К ХУДОжЕСТВЕННыМ ПРОИзВЕДЕНИЯМ (ТАкХП)
44 ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ СТИЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СТОСОВНО СТВОРЕННЯ ВДАЛОГО ІМІДЖУ ЖУРНАЛІСТА
45 ДЕЯКІ НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕРБАЛІЗАЦЇ НАУКОВИХ КОНЦЕПТІВ У ПРОСТОРІ АНГЛОМОВНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
46 ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІю ДОСЛІДжЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РАДИ ООН з ПРАВ ЛюДИНИ
47 ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬшОЇ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ жАНРОВОГО ПЕРЕКЛАДУ ХУДОжНІХ ТЕКСТІВ
48 ДО ПОЕТИКИ РОМАНІВ «МАшИНА ПОМ’ЯКшЕННЯ» ТА «БІЛЕТ, ЯКИй ВИБУХНУВ» В. БЕРРОУзА
49 ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА КОНСТРУКЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ
50 ЕКОЛОГІЧНА РЕКЛАМА І PR
51 ЕМОЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ (ФОНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
52 ЖАНР РОМАНСА В ТВОРЧЕСТВЕ А. Ф. МЕРзЛЯКОВА
53 ЖИЗНЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ПОЭТОНИМА В СЕМИОСФЕРЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
54 ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЯВУ СЕМАНТИЧНОЇ НЕПОВНОТИ РЕЧЕНЬ ТА ЇХ КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ З ФОРМАЛЬНОЮ НЕПОВНОТОЮ
55 ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ПИКАРЕСКА И РОМАНЫ Т. ДЖ. СМОЛЛЕТТА
56 ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
57 ЗБІРКА ВИБРАНИХ ТВОРІВ МАЛОї ПРОЗИ Е. АНДІєВСЬКОї «ДжАЛАПІТА»: жАНРОВИй НАРАТИВ ТА СТИЛЬОВА СВОєРІДНІСТЬ
58 ИЗМЕНЕНИЯ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ДЕРИВАТОВ ЭТИМОЛОГО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА С ВЕРШИНОЙ "*uēlktī&quot
59 ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ
60 ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА «АМЕЛИИ» Г. ФИЛДИНГА
61 К ВОПРОСУ О РИТМИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ РОЛИ ПОЭТОНИМА
62 КАЛАМБУР В РУССКИХ АНЕКДОТАХ
63 КВАНТИТАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
64 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗВУКОВОЙ СЕМАНТИКИ
65 КОНЦЕПТ "ЖУРАВЕЛЬ" – НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
66 КОНЦЕПТ «МОВЧАННЯ» жІНКИ У РОМАНІ ЕМІ ТАН «ДРУжИНА КУХОННОГО БОГА» ТА У РОМАНІ ПЕРЛ БАК «СХІДНИй ВІТЕР: зАХІДНИй ВІТЕР»
67 КОНЦЕПТ ЯК ОСНОВНЕ СЕМАНТИЧНЕ ПОНЯТТЯ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ЯК КОМПОНЕНТ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ
68 КОНцЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА HAUNTING У НОВЕЛАХ Х. МАРІАСА
69 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ А. НОТОМБ "STUPEUR ET TREMBLEMENT&quot
70 КРЕАТИВ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЕ
71 КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА БАЗОВЫХ КОНЦЕПТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)
72 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОСТОЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОй ЛИТЕРАТУРы ХІХ–ХХІ вв
73 ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИЧИНИ ДЕЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ
74 ЛІНГВІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ НОМІНАЦІЇ
75 ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ
76 ЛІНГВОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІАЛЬНИХ ГОВІРОК (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ ВОЛГОГРАДЩИНИ)
77 ЛІТЕРАТУРНЕ ОТОЧЕННЯ ДОМАНИЦЬКОГО – ПЕРшОГО ВИДАВЦЯ ПОВНОГО «КОБзАРЯ»
78 ЛІТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНІ РЕФЕРЕНЦІЇ В РОМАНІ МАСАХІКО СІМАДА «ПОВЕЛИТЕЛЬ СНІВ» (ІИ^И)
79 ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ)
80 ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ)
81 ЛЕКСИЧНІ зАПОзИЧЕННЯ У ГЛОБАЛІзАцІйНИХ ПРОцЕСАХ МІжКУЛЬТУРНОї КОМУНІКАцІї ТА ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
82 ЛЕОНІД БУЛАХОВСЬКИЙ І ШЕВЕЛЬОВ (ЮРІЙ ШЕРЕХ)
83 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ (на материале французских аннотаций)
84 ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ПОЛЬШЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
85 ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ ХХ СТОЛЕТИЯ О ПОЭТИКЕ АВТОРСТВА В РОМАНАХ ЛОРЕНСА СТЕРНА
86 ЛЮБОВЬ И ЭРОТИЗМ В РОМАНЕ УИЛЬЯМА СТАЙРОНА "ВЫБОР СОФИ&quot
87 МАЛАЯ ПРОзА И. С. ШМЕЛёВА И АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА КОНцА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
88 МЕТАФОРА У зБІРцІ «ДНІ» ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА
89 МЕТАФОРА-ОПРЕДМЕЧУВАННЯ ЯК СТИЛЬОВА ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
90 МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5-6-Х КЛАСАХ
91 МЕТОДОЛОГІЧНІ зАcАДИ ДОСЛІДжЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ДИСКУРСУ
92 МИФ А. РЕМИзОВА О ВИйНОй ТАйНЕ Н. ГОГОЛЯ
93 МИФОЛОГЕМА ДОМА В ТВОРЧЕСТВЕ КАДЗУО ИСИГУРО
94 МИФОЛОГИЧЕСКИй ОБРАз А. П. ЧЕХОВА В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ СОзНАНИИ
95 МОТИВ ВОПЛОщЕНИЯ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЗАщИТА ЛУжИНА»
96 НАРАТИВ У СТРУКТУРІ РОМАНУ "НАД САКРАЛЬНИМ ОЗЕРОМ" БОГДАНА БОЙЧУКА
97 НАРИС СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
98 НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ XVIII–XIX СТ. ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ
99 О ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ КНИГИ Б. М. ЭЙХЕНБАУМА «МОЙ ВРЕМЕННИК»1
100 О жИзНЕТВОРЧЕСКОМ СОПЕРНИЧЕСТВЕ И. БУНИНА И А. РЕМИзОВА
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2