Головна Філологія Вісник Донецького інституту соціальної освіти ВИРАжЕННЯ ФАЗОВОГО ЗНАЧЕННЯ ДУРАТИВНОСТІ ЗА ДОПОМОГОю ДІєСЛІВНИХ ПЕРИФРАЗ В ІСПАНСЬКІй МОВІ
joomla
ВИРАжЕННЯ ФАЗОВОГО ЗНАЧЕННЯ ДУРАТИВНОСТІ ЗА ДОПОМОГОю ДІєСЛІВНИХ ПЕРИФРАЗ В ІСПАНСЬКІй МОВІ
Філологія - Вісник Донецького інституту соціальної освіти

О. С. ЗАєцЬ,

Викладач кафедри романо-германських мов

Дніпропетровського університету економіки та права

Імені Альфреда Нобеля

У статті класифікуються та систематизуються дієслівні перифрази іспанської мови, що виража­ють фазове значення дуративності. Аналізується їх функціонально-семантичний аспект та надається характеристика відтінкам, яких набувають ці конструкції у різних контекстах.

Ключові слова: дуративність, аналітична конструкція, перифраза, функціонально-Семантичний аспект

Н

А сучасному етапі розвитку лінгвістичних досліджень важливої ролі набу­ває функціональний підхід. Функціонально-семантична та функціонально-комунікативна спрямованість стають особливо актуальними в області морфо­логії та синтаксису.

Особливе місце у морфології посідають аналітичні конструкції, що виділяються у сис­темі багатьох індоєвропейських мов. У мовознавстві Аналітичними конструкціями Прий­нято називати сполучення службового та знаменного слів, в яких службове слово, само­стійно або разом з афіксом знаменного виражає граматичне значення знаменного слова й тим самим усієї конструкції в цілому. Граматикалізація – Це процес, у результаті якого до­поміжні слова лексико-синтаксичних аналітичних конструкцій (перифрастичних) повністю втрачають своє лексичне значення і стають допоміжними, тоді як допоміжні слова у периф­растичних конструкціях, зберігаючи тією чи іншою мірою своє лексичне значення, залиша­ються напівдопоміжними.

Відповідно до загальновідомої класифікації дієслівні перифрази іспанської мови кла­сично поділяються на граматизовані (видо-часові) та описові (лексико-синтаксичні). Такий підхід базується на необхідності розрізнення чисто аналітичних конструкцій з повною гра-матизацією та напіваналітичних конструкцій з неповною граматизацією словосполучення, коли його службовий компонент зберігає хоча б послаблене лексичне значення. Але при класифікації дієслівних перифраз іспанської мови надзвичайно важливо враховувати не лише структуральний, але і семантико-функціональний аспекти.

У рамках цієї статті, використовуючи функціональний підхід, ми спробуємо надати класифікацію та характеристику дієслівних перифраз іспанської мови, що виражають фазо­ве значення дуративності. Завданнями цієї роботи є систематизувати, класифікувати та ана­лізувати дуративні перифрази іспанської мови, показати їх відтінки та семантичні зміни при їх вживанні у різних контекстах.

©О. С. Заєць, 2011

192

ISSN 2222-551Х.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2011. № 1 (1)

Класифікація дуративних перифраз іспанської мови з герундієм. Дуратив – [фр. duratif] – змістовний тип дієслова, що позначає дію, яка протікає, не вказуючи при цьо­му межу (напр. «спати» зіставляючи з «прокидатися») [6, с. 235]. Дуративність в іспанській мові може виражатися за допомогою дієслівної форми Imperfecto, однак найбільшу екс­пресію цей аспект знаходить саме у перифразах.

Характеристика граматизованої конструкції Estar + Gerundio Аналізуючи приклади вживання аналітичних конструкцій в іспанській літературі другої половини ХХ ст., ми дій­шли висновку, що однією з найбільш вживаних конструкцій є Estar + Gerundio. За своєю структурою вона є граматизованою аналітичною конструкцією. Тобто, дієслово Estar Пов­ністю втрачає своє лексичне значення, тим самим стає допоміжним, набуваючи чисто гра­матичного значення: вказує на час, спосіб дії, число та особу знаменного дієслова у формі Герундію. Граматизована конструкція Estar + Gerundio Має особливу аспектну характеристи­ку: виражає дію у процесі її розвитку, тобто, дуративну імперфектну дію, яка є одночасною до моменту мовлення або паралельною відносно моменту в минулому або майбутньому.

Конструкція Estar + Gerundio Характеризується високим рівнем граматизації та вказує на повторювану дуративну (продовжувану) дію, яка може здійснюватися у теперішньому, майбутньому чи минулому часі [2, с. 222]. Наприклад:

Hace una semana que Estoy durmiendo (Presente) Con ellas. (Mбrquez, р. 57)

Decido que el dinero no da felicidad, desintegrу todo lo que habнa comprado, por eso Estaba Caminando (Pasado) Con las manos en los bolsillos y el бnimo ligero. (Mendoza, р. 20)

El horno ya Se estarб enfriando (Futuro). (Casona, р. 53)

Складна дієслівна форма Estar + Gerundio Виражає в іспанській мові таку граматичну категорію, як спосіб дії. Еstar Як допоміжне дієслово узгоджується з підметом в особі та чис­лі, а герундій залишається незмінним [1, с. 158–159].

Аналізуючи семантику цієї конструкції ми дійшли висновку, що вона може виражати інші допоміжні відтінки, що характеризують перебіг дії у часі. Ці відтінки залежать від ча­сової форми, в якій вживається допоміжне дієслово Estar, іноді вони уточнюються контек­стом [4, с. 190].

Estar + Gerundio, Як і інші дієслівні аналітичні форми, у реченні виконує функцію склад­ного дієслівного присудка:

Nevenka Fernбndez se dio cuenta de que habнa estado hablando como desde el interior de Una campana de vacнo. (Millбs, р. 16)

Es lo que estoy queriendo recordar desde que llegу. (Casona, p. 75)

…y saque al balcуn las sбbanas del hilo que se estбn enfriando bajo el polvo del arca. (Pйrez-Reverte, р. 47)

Було помічено, що іноді при вживанні дуративної форми Estar + Gerundio В іспанській мові момент перебігу дії уточнюється також за допомогою відповідних допоміжних еле­ментів, наприклад:

Me lo debo a mн misma y se lo debo a todas las mujeres que Ahora mismo pueden estar viviendo una situaciуn tan terrible como la que yo he vivido. (Millбs, р. 15)

Siempre estaba limpiando su habitaciуn los martes,… (Mendoza, р. 14)

Las imбgenes del pasado estaban pasando Continuamente por su mente. (Posadas, р. 18)

Функціонально-семантичні особливості перифрастичних конструкцій з герундієм.

Неперехідні дієслова Ir, venir, seguir, continuar, permanecer, quedarse, andar, llevar У поєд­нанні з Герундієм формують часто вживані Перифрастичні конструкції, Які у реченні вико­нують функції складного дієслівного присудка. Зазначені конструкції також виражають ду-ративну імперфективну дію. Варто зазначити, що кожна з конструкцій з герундієм відрізня­ється від інших особливим відтінком дії. Це залежить від лексичного значення напівдопо-міжного дієслова, яке певною мірою зберігається.

Конструкція Ir + Gerundio Виражає дуративну дію, яка розгортається в часі (від те­перішнього до майбутнього, від ближчого до більш далекого). Вживається у всіх часо­вих формах, особах та числах. У реченні виступає складним дієслівним присудком [1, с. 211–212].

193

ISSN 2222-551Х.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2011. № 1 (1)

El trбfico, que hasta ahora era practicamente inexistente, Se va densificando (Presente) Por Momentos. (Mendoza, р. 38)

Y  esos desperdicios,…, Se iban seleccionando (Pasado), individualizбndose hasta convertir lo
Que fue el callejуn con un rнo en un extremo y un corral para los muertos en el otro… (Mбrquez,
р. 15)

Cierra los ojos y Vete repitiendo (Imperativo) Sin pensar. (Casona, р. 56)

Tienes que Ir aprendiendo (Infinitivo). (Pйrez-Reverte, р. 36)

Проаналізувавши семантику цих речень, можна стверджувати, що дія в них набуває значення повільності та поступовості, до якого додаються особливі відтінки лексичного значення знаменних дієслів. Варто підкреслити, що ідея у всіх наведених прикладах може бути вираженою за допомогою прислівників Poco a poco, Lentamente, Gradualmente, Por Grados, Cada vez. Крім того, важливо зазначити, що дана конструкція зазвичай не вживаєть­ся у формі заперечення [7, с. 31].

Перифраза Venir + Gerundio Виражає дію, яка розгортається з минулого до майбутньо­го, від найдальшого до найближчого (до того моменту, де знаходимося ми), іноді може вказувати на початок дії, що розвиватиметься. Дієслово Venir Втрачає своє первинне лек­сичне значення, але надає дії, яка виражається герундієм, властиве йому значення напря­му розвитку, Desde haceHasta + Repetidas veces [4, с. 191; 7, с. 33].

Creo que hablamos de Amelia,…, pues tenнa un cбncer del que venнa siendo tratada desde El aсo anterior. (Millбs, р. 38)

Los abogados mбs destacados de toda provincia venнan pensando ъltimamente sobre el Caso de Nevenka Fernбndez. (Millбs, р. 46)

Y  asн vienen viviendo en su flor de edad. (Posadas, р. 72)

Ці приклади демонструють, що перифрастична конструкція Venir + Gerundio Має відті­нок наполегливості або повторення дії до моменту мовлення. У реченні виступає складним дієслівним присудком [3, с. 51].

Andar + Gerundio Виражає дуративну дію повторюваного звичного характеру. Дієслово Andar Надає дії внутрішнього динамізму, характеру незакінченого руху без певного напря­му. Ця конструкція має семантику нечіткості і, часто, пейоративності [7, с. 34].

Me decНA Telva que te andaban rodando no sЙ QuЙ Ideas tristes por la cabeza. (Casona, р. 36)

Andan poniendo el ramo del cortejo en las ventanas. (Pйrez-Reverte, р. 58)

Ми бачимо, що дієслово Andar У даній конструкції втрачає своє первинне лексичне значення руху, але надає дії, вираженій герундієм, характеру звичності та повторюванос­ті [4, с. 192].

Llevar + Gerundio – це перифрастична конструкція зі значенням Desde… hasta (Від…до) під час розгортання дії [7, с. 35]. Дієслово Llevar Зберігає певною мірою своє лексичне зна­чення і вживається зазвичай у Рresente та Іmperfecto. Зазначимо, що ця перифраза не може вживатися у Рretérito indefinido, Іmperativo та у складних часах [4, с. 192].

Llevaban tiempo buscando que metiera la pata pъblicamente y lo habнan conseguido. (Millбs, р. 50)

Llevo casi tres horas esperando ver pasar a Gurb. (Mendoza, р. 8)

Entra en liza una concursante nueva, que lleva viniendo al concurso veintidуs meses Seguidos. (Mendoza, р. 17)

Проаналізувавши ці приклади, можна стверджувати, що конструкція Llevar + Gerundio Додає дії відтінок у її розвитку без повторювань, іноді вказує на час реалізації незакінченої дії, тобто, виражає імперфективний характер.

Конструкції Seguir, continuar + Gerundio Виражають дію, що продовжує свій розвиток після деякого інтервалу (тоді вживається Seguir) або без жодного переривання. Характер Seguir, Continuar + Gerundio Пояснюється лексичним значенням напівдопоміжного дієсло­ва [4, с. 192].

Se arranca una lбgrima con la punta del delantal y sigue recorriendo los manteles. (Casona, р. 46)

Siguiу sorbiendo el cafй en las pausas de su respiraciуn pedregosa. (Mбrquez, р. 67)

194

ISSN 2222-551Х.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2011. № 1 (1)

Todas las historias relacionadas con Nevenka se desinflaban a los pocos dнas de ponerse en Circulaciуn, bien porque no aparecнan los enunciantes, bien por falta de basura para continuar Alimentбndolas. (Millбs, р. 24)

Cuando Lucas volvнa de trabajar, nos нbamos a comer a un restaurante cercano y Continuбbamos hablando,… (Posadas, р. 27)

Ця конструкція виражає тривалість, не вказуючи на початок або завершення дії та на рівень її інтенсивності. У запереченнях конструкція набуває форми Seguir, Continuar sin + Infinitivo: Sigo sin entenderle [7, с. 33-34].

Конструкція Quedar(Se), Permanecer + Gerundio Виражає дію, що відповідає семанти­ці дієслова Quedar. Ця напівперифраза підкреслює постійність та продовження дії, вказую­чи на більш-менш певне місце. Іноді вона набуває відтінку початку дуративної дії. Напівдо-поміжні дієслова Quedar, Permanecer Надають дії, що виражається герундієм, статичного ха­рактеру.

De vuelta a casa me quedo pensando frente a la televisiуn. (Mendoza, р. 45)

Por si fuera poco, quedу flotando en torno a ella… (Millбs, р. 27)

Esa noche, todo el equipo de Ismael Бlvarez permanecнa celebrando el triunfo electoral en Un pub, pero Nevenka decidiу irse a casa. (Millбs, р. 62)

Функціонально-семантичні характеристики та відтінки дуративних перифрастичних Конструкцій з дієприкметником. Дуративні конструкції зі службовим дієсловом руху, зна­менне слово яких вживається у формі Participio (дієприкметника), вказують на протяжність дії у часі.

Ir + Participio – це напівперифраза, в якій дієслово Ir Зберігає характерний йому відті­нок руху. Найбільш уживаними дієприкметниками у цій конструкції є ті, що вказують на фі­зичний або душевний стан людини.

Parecнa que iba muy preocupado porque este dнa ni siquiera mirу un escaparate. (Mendoza, р. 18)

Este reloj siempre va adelantado [7, с. 40].

Andar + Participio, як і Venir + Participi Має ті ж самі характеристики, що і попередня конструкція. Єдина відмінність полягає в тому, що Andar + Participio Виражає дуративність як результат реалізації звичної буденної дії, в той час як Venir + Participio Виражає стан як ре­зультат щойно реалізованої дії [4, р. 203].

De hecho, cuando Ismael Бlvarez perdiу el juicio y andaba obligado a dimitir… (Millбs, р. 27)

Es una mujer, madre. Debe de andar perdida. (Casona, р. 36)

Конструкції Seguir, continuar + Participio, як і Permanecer + Participio Мають семантику продовженого стану. Вони відповідають виразу Estar todavнa + Participio [7, с. 41].

Un parroquiano que hasta entonces seguнa callado dice que va a obsequiarnos con unas Soleares. (Mendoza, р. 22)

Las manos de la peregrina resbalan nuevamente y continъa dormida. (Casona, р. 65)

Nevenka se asomу de nuevo al acuario y esta vez vio al monstruo, que permanecнa pegado A la arena del fondo como una ventosa,… (Millбs, р. 46)

Pero castigo estaba escrito desde antes de mi nacimiento y habнa permanecido oculto. (Mбrquez, р. 25)

Конструкції Verse, encontrarse, hallarse, mostrarse, sentirse + Participio Виражають ду-ративний стан як результат вже реалізованої дії [4, с. 202–203].

… flotando en el cuerpo, sin que nadie se sintiera conmovido. (Pйrez-Reverte, р. 77)

El coronel se sintiу desolado. (Mбrquez, р. 67)

Se encontraba aturdida en parte por la carga emocional propia de un instante que habнa Deseado y temido con semejante intensidad. (Millбs, р. 10)

У цій роботі представлено характеристику, яка включає всі дуративні дієслівні периф­рази іспанської мови, незважаючи на сферу та частотність їх вживання. Також дається ши­роке пояснення відтінкам, яких набуває кожна конструкція у реченні. Крім того, поясню­ються всі особливості вживання конструкцій, їх семантичні зміни відповідно до вживання часової дієслівної форми, особи, числа, тощо. Функціональність даних перифраз доведе­на представленими у цій роботі численними прикладами їх вживання в оригінальній іспан­ській літературі другої половини XX ст.

195

ISSN 2222-551Х.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2011. № 1 (1)

Класифікація дуративних дієслівних перифраз іспанської мови:
Estar + Gerundio  ~>  Граматизована конструкція

IR + gerundio venir + gerundio andar + gerundio llevar + gerundio seguir, continuar + gerundio

Quedar(se), permanecer + gerundio  Перифрастичні

Ir + participio  Конструкції

Andar + participio venir + participio seguir, continuar + participio permanecer + participio verse, encontrarse, hallarse, mostrarse, sentirse + participio

Список використаної літератури

1.  Васильева-Шведе О. К. Грамматика испанского языка / О. К. Васильева-Шведе,
Г. В. Степанов. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Высшая школа, 1963. - С. 158-163.

2. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка: Практический курс: учеб. для ин-тов и фак. иностр. языка / В. С. Виноградов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа, 1990. - С. 212-225.

3. Кочубинська-Смичковська Ю. А. Синтаксис сучасної іспанської мови / Ю. А. Кочу-бинська-Смичковська. - К.: Наукова думка, 2004. - 283 с.

4. Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка: Морфология: учеб. посо­бие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / Н. И. Попова. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985. - 356 с.

5. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2006. -672 с.

6. Casona. Alba. - Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. L., 2001. - 145 p.

7. Fente - Fernбndez L. Feijoo. Perнfrasis verbales. - Feijoo: EDELSA Grupo Didascalia, S. A., 1997. - 141 p.

8. Mбrquez, Gabriel Garcнa. El coronel no tiene quien le escriba. - M.: Юпитер - Интер, 2003. - 220 с.

9. Mendoza, Eduardo. Sin noticias de Gurb / Электронный ресурс: Www. frankland. ru.

10. Millas, Juan Josй. Hay algo que no es como me dicen. - Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. L, 2004. - 209 р.

11. Pйrez-Reverte, Arturo. Un dнa de cуlera. - Madrid: Santillana, Ediciones Generales, S. L., 2007. - 394 p.

12. Posadas Carmen. Nada es lo que parece. - Madrid: Santillana S. A. (Alfaguara), 1997. -217 p.

В статье классифицируются и систематизируются глагольные перифразы испанского языка, ко­торые выражают фазовое значение дуративности. Анализируется их функционально-семантический аспект и даётся характеристика оттенкам, которые приобретают данные конструкции в различных контекстах.

Ключевые слова: дуративность, аналитическая конструкция, перифраза, функционально-семантический аспект.

The article deals with the classification and systematization of Spanish verbal periphrasis expressing phase meaning durativity. The paper analyses their functional and semantic aspects giving certain characteristics to the shades of the before mentioned constructions in various contests.

Key words: durativity, analytical construction, periphrasis, functional and semantic aspects. Надійшло до редакції 8.02.2011. 196


Похожие статьи