Головна Філологія Вісник Донецького інституту соціальної освіти МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5-6-Х КЛАСАХ
joomla
МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 5-6-Х КЛАСАХ
Філологія - Вісник Донецького інституту соціальної освіти

І.В. Бронеславська (Донецьк)

У статті розкрито методи, прийоми і форми розвитку інтересу до вивчення української мови у Школі з російською мовою навчання, наведено різні види завдань, які сприяють розвитку мислення, Уваги, пам'яті учнів.

Ключові слова: Методи, прийоми, форми навчання, активізація навчальної діяльності, розвиток Мовлення, інтересу.


Як навчити дитину с амостійно в ч итися? Як сфор­мувати її пізнавальні інтереси, позитивне ставлення до навчального процесу? Ці питання хвилюють кож­ного вчителя.

За новою навчально-виховною концепцією [6] ук­раїнської мови учні мають не лише засвоїти певну кількість лінгвістичних понять та граматичних правил – вони повинні вільно володіти усним і письмовим мов­ленням, користуватися ним у р ізних ситуаціях.

Як же донести до кожного учня багатство й кра­су рідного слова, виробити вміння невимушено ве­сти бесіду, створювати тексти літературною мовою? Жодні новітні технології не допоможуть вчителеві це зробити, коли він за суб'єктом навчання не ба­чить живої людини, яка росте, пізнаючи навколишній світ і себе в ньому, не відчуває серцем душі цієї підростаючої особистості.

За нашими спостереженнями, вч ителі-словесни-ки значну ч астину програмового матеріалу подають у готовому вигляді, що призводить до механічного заучування учнями правил. Здобування ж у такий спосіб знань не виправдовує себе і з практичного погляду. Тому потрібно, щоб у момент вивчення нового "учні по-справжньому зрозуміли те, що їм пояснюється, і потім свідомо вивчали необхідний матеріал" [5, с. 41].

Виняткову роль при цьому "відіграє уміння вчи­теля скерувати хід думки учнів так, щоб вони ак­тивно, зосереджено прагнули побачити невидиме, зрозуміти приховане, розглядіти незвичайне у зви­чайному, що зустрічається на кожному кроці. Ця робота думки і є тим, що в практиці називають ро­зумовою діяльністю"[8, с. 591].

Методисти, педагоги, вчителі-практики по-різно­му висвітлюють проблему активізації навчання. Наш

Досвід роботи показує, що вивчення української мови в 5-6-х класах у школах з російською мовою навчання має свої специфічні особливості. Діти, які щойно перейшли до середньої ланки, великою мірою ще сприймають життя як гру. Вони охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість виявити свою творчу індивідуальність. І тому уроки з елементами гри в такому віці над­звичайно ефективні.

Завдання статті – показати, які методи, прийоми, форми та засоби роботи сприяють розвитку мис­лення, заохочують, підносять ефективність навчан­ня.

Ми переконані в тому, що неодмінною умовою сучасного уроку має бути принцип новизни, жодне заняття не повинне бути схожим на інше. Лише тоді воно захопить уяву школяра, активізує його розу­мову діяльність. Це може бути урок-гра, урок-зма-гання або ж традиційний урок з нестандартними еле­ментами. Різноманітні граматичні ігри, лінгвістичні казки та цікаві вправи саме й дають можливість у захоплюючій формі розвивати, збагачувати мову учнів, поглиблювати знання, закріплювати вивчений на уроках матеріал.

Як показує власний досвід, гра корисна тоді, коли органічно переплітається з серйозною наполегливою працею, тобто вона не повинна відволікати увагу дітей від навчання, а спонукати до розумової діяль­ності. Така методика робить навчання привабливі­шим і цікавішим. Стає бажання те, що дитині важко дається, допомагає перебороти труднощі у засвоєнні навчального матеріалу.

Відомо, що значні труднощі для п'ятикласників становить вивчення дзвінких і глухих приголосних. Їм важко усвідомити, чому близькі за значенням і