Головна Філологія Вісник Донецького інституту соціальної освіти ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
joomla
ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ В ДОМІНІКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Філологія - Вісник Донецького інституту соціальної освіти

І. А. Непиюща (Донецьк)

У статті йдеться про проблеми формування національного варіанта іспанської мови в Доміні­канській республіці. Визначаються лексичні та граматичні особливості функціонування іспанської мови у цій країні.

Ключові слова: Національний варіант, запозичення, діалект, місцева адаптація, жаргон, сленг

Однією з основних рис іспанської мови є її ве - як на фонетичному і лексичному рівнях, так і у сфері личезне територіальне поширення. Іспанська мова граматики і стилістики. Викладання іспанської мови в країнах Латинської Америки має свої особливості в Україні на основі її піренейського національного


53 ФІЛОЛОГІЯ. ЖУРНАЛІСТИКА Том VІ. 6/2010


Варіанта – кастильської мови (ісп. castellano). Своєрідність національних латиноамериканських варіантів у вітчизняній іспаністиці ще мало вивчена і описана. У той же час встановлено, що кожному національному варіанту іспанської мови властива своя специфіка. Іноді відмінності від піренейського національного варіанта дуже суттєві. Незнання особ­ливостей латиноамериканського узусу іспанської мови у ряді випадків може призвести до непорозу­міння, а іноді навіть до "культурного шоку".

На розвиток мови величезний вплив, хоча й опо­середкований, мають різноманітні позамовні факто­ри: соціальні, історичні, географічні, кліматичні, культурні тощо. Для більш глибокого розуміння сучасного стану іспанської мови в Домініканській республіці необхідно провести його розгляд крізь призму відносин мови із реальним світом.

Вчені постійно відзначають взаємозв'язок і взає­модію між мовою та мисленням, мовою та суспіль­ством. Життя суспільства, його історія та культура незмінно відображаються у її мові. Мови, "існуючі в суспільстві, не можуть не знаходитись у залеж­ності від умов існування самого суспільства, від рівня його розвитку, від людей, що розмовляють своїми рідними мовами" [5, с. 11].

Часто навіть ті, для кого іспанська мова є рідною, приїхав у Домініканську республіку, із здивуван­ням відкривають для себе необхідність мовної адап­тації, оскільки оточуючі насилу розуміють їх.

Іспанська мова є державною мовою Доміні­канської республіки, нею оформлюються усі дер­жавні та нотаріальні документи. Газети, журнали, дорожні знаки й меню у кафе, все це написано іспанською мовою. Але яка це іспанська мова? Чому вона так відрізняється від піренейського національ­ного варіанту іспанської мови?

Формування домініканського іспанського відбу­валося багатоступінчатими етапами. Слід зазначи­ти, що іспанська мова, яка стала основою для всіх Латиноамериканських іспанських діалектів – це іспанська мова часів Христофора Колумба, іспансь­кий 15 століття, яка потім була розведена хвилями іспанських переселенців, домішками мови корінного населення острова (індійців таіно) і діалектами аф­риканських рабів із зовсім різних частин Африки. Не слід забувати й про дві потужні окупації острова США, які залишили величезний відбиток на мовні особливості Домініканської республіки.

Важливо розуміти вплив змішування різних на­ціональностей та рас, які зустрілися на цьому ост­рові. У кожній провінції існують слова і вирази, які не зустрінеш в інших частинах Домініканської республіки. Окрім слів і виразів із мови афри­канських рабів або запозичень індійських слів у країні змішалися різні діалекти самої Іспанії: ката­лонський, баскський та андалуський. Деякі сло-

Ва, які досі використовуються в Домініканській республіці, давно вийшли з ужитку в Іспанії й іспанці вже не пам'ятають те, що ці слова і висло­ви іспанського походження.

Починаючи з XVII ст. у структурі синтаксису домініканського іспанського з'являється ряд харак­теристик, у яких простежується вплив африканської мови. Характерним для домініканського іспансько­го також є порядок слів у питальних реченнях. На­приклад, питання "¿Cómo TЪ EstБS?" Відрізняється від прийнятого іспанського " ¿Cómo EstБS TЪ ?". У домі­ніканському варіанті іспанської мови міняється й ви­мова, питання звучить таким чином: CУMo TЪ TБ?". Більшість питальних речень інвертовані подібним чином, наприклад: " їQuЙ TЪ Crees?", " ¿CУMO TЪ Te Llamas?" И " їQuЙ TЪ Piensas?".

Крім будови й скорочення фраз, збереглися й деякі слова, що безпосередньо вказують на своє африканське походження, наприклад, Mondongo (вид тушкованого м'яса) або Casabe (хліб з маніоки).

Також у повсякденній домініканській мові при­сутні слова, які походять із мови індіанців таіно. Можна навести такі приклади: AreНTo (назва традиц­ійного свята), BohНO (хатина), Batey (міра лічби тро­стина), Chichigua (повітряний змій), ConUCo (неве­лика ділянка землі), Guaraguao (домініканський чер­воний яструб).

Деякі слова індійців таіно вийшли за межі Домі­ніканської республіки і стали уживатися не тільки у Карибському басейні, але й в усьому світі, наприк­лад: TiburУN (акула), Jaiba (краб), ColibrН (колібрі), canoa (каное), Iguana (ігуана) тощо.

Велика кількість англійських слів прийшла на територію Домініканської Республіки задовго до глобалізації, вони з успіхом влаштувалися й, або витіснили іспанські слова: PolochЙ (футболка-поло) і TЙNis (спортивне взуття).

Що стосується впливу американської окупації в Домініканській республиці, то можливо вказати декілька найбільш характерних запозичень: "Watchiman" Від англійського "Watchman" (вартовий), але іспанською це слово звучить як "Guardia". Но­воутворене слово "ZafacУN" Від англійського "Safety Can", У той час в Іспанії це слово звучить як "Papelera" Або "Cubo De Basura".

Цікавим прикладом є утворення назви традицій­ного домініканського сніданку, який складається зі смажених бананів, ковбасок та омлету. Цей сніда­нок подавався службовцям збройних сил США, і вони, скуштувавши його, вигукували: "Man, this is good!". Так з'явилася назва відомого домінікансь­кого сніданку мангу (MangЪ).

Бейсбол є яскравим прикладом повного запо­зичення мови гри. Замість того, щоб підшукати іспанський переклад для позначення спортивних термінів, домініканці повність перейняли всі


В І С Н И К Донецького інституту соціальної освіти 54

Англійські слова цього виду спорта. Однак, це при - ка. Наприклад, такі слова, як Un Chin (ледве, трош-

Таманно не тільки Домініканській республіці, але й ки), Un Chinchin (мало), Chele (сентаво) тощо.
усім Латиноамериканським країнам, у яких є попу - Деякі іспанські слова набули в Домініканській

Лярним бейсбол. республіці іншого змісту, який є цілком протилеж-

Домініканська іспанська поєднує в собі риси, ним значенню цих слів в Іспанії. Наприклад, слова

Властиві іспанській мові усіх іспаномовних країн Guapo Та Guapa У сучасній іспанській мові означа-

Карибського регіону, але в той же час у ній існу - ють Вродливий Та Вродлива, А в Домініканській рес-

Ють відмінні риси у лексиці. Наприклад, тенденція публіці набули значення "сердитий, жорстокий".
До злиття голосних Colmao Замість Colmad, А також Назви деяких "іноземних" продуктів отримали

Випадіння букви "s" - Gracia Замість Gracias. Своєрідну місцеву адаптацію і не завжди можна роз-

Іншою особливістю домініканської іспанської мови пізнати, наприклад, GreifrЪ - Грейпфрут, CachЪ - кЕт-
Є багата різноманітність різних регіональних акцентів: чуп, СRinchН - Творог, а ChizquЙ - Чизкейк. Іноді на-
заміна R на I (характерна для провінції Цібао) - poi Писання залишається незмінним, але змінюється
Favoi Замість Por Favor, poi Que Замість Por Que. У зміст слова, так трапилося із словом Swiche, Яке з
столиці країни R замінюється на L: Por Favor Перетво - перемикача перетворилося на вимикач.
рюється В Pol Favol, а Por QuЙ Трансформується в Також у Домініканській республіці, як і в усьо­
PoL QuЙ. У північній частині країни звук r також най - му світі, жаргон і сленг є дуже поширеним яви-
частіше змінюється на звук L, наприклад Miguel зву - щем. Оскільки культуру мовлення домініканців важ-
чить як Miguer. На півдні Ls Замінюється на Rs: La ко назвати високою, тому сленг можна зустріти
capitar замість capital. Лінгвісти вважають це залиш - усюди: від політичних плакатів до назв фірм і
ками андалузького діалекту, тому що подібні мовні підприємств; особливо багато сленгу спостерігаєть-
заміщення досі існують в південній Іспанії. ся в народному гуморі та просторіччі домініканців.

Більшість іспанських переселенців в Латинську Наприклад, якщо іспанці погоджуються із

Америку походить з Галісії, але в Домініканській рес - співрозмовником, то кажуть "EstБ Bien", А доміні-

Публіці осіли іммігранти із Каталонії. Вони привезли канці у повсякденному житті скажуть "Ta tinido",

Із собою провінційні особливості діалектів і слова, "Ta Jevi", "Ta Vacano", А на мові сленгу це прозву-

Які уживалися в Іспанії у XV сторіччі. В результаті чить як "Ta To" Або "Fuego". Домініканці з легкістю

Острівної ізоляції в Домініканській республіці існує грають із мовою, люблять використовувати подвійне

Ряд слів, які в Іспанії вважаються архаїчними і давно значення слів. Гра слів і метафори роблять мову

Не вживаються. Наприклад, слова Aperar (спускати - надзвичайно радісною та барвистою.
ся униз), Asechar (дивитися) І Prieto (чорне) вже за - Таким чином, взаємодія різних мов та культур в

Буті у сучасній Іспанії, але завдяки колонізації про - Домініканській республіці значно вплинули на сучас-

Довжують існувати в іспанській мові Нового Світу. ний стан домініканського національного варіанту

Говорячи про домініканську іспанську, не мож - іспанської мови. Іспанська мова, пов'язана з іншою

На приписувати усі її особливості лише запозичен - культурою, контактами з автохтонними мовами, з

Ням з тих чи інших мов. Ця мова цілком здатна на іншою історією, іншим соціально-політичним ладом і

Власну словотворчість, у її словниках є слова не - ще низкою чинників, яки впливають на еволюційні

Відомої етимології, але цілковито зрозуміло, що процеси у мові, зазнала багато змін і здобула нове

Країною їх походження є Домініканська республі - обличчя.

Література

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. - М: 4. Фирсова Н. М. Испанская разговорная речь. Языки русской культуры, 1999. - 896 с. Учебное пособие. - М: Муравей, 1999. - 248с.

2. Виноградов В. С. Лексикология испанского язы - 5. Фирсова Н. М. Испанский язык в испаноязыч-ка: Учебник. - М.: Высшая школа, 2003. - 244 с. ных государствах Латинской Америки: Колумбия,

3. Зеликов М. В. Синтаксис испанского языка: Осо - Эквадор, Пуэрто-Рико. - М.: Муравей, 2002. - бенности структуры предложений по характе - 168 с.

Ру коммуникативной установки и цели выска - 6. Яковлева Е. В. Лексикология испанского языка:

Зывания. - СПб.: КАРО, 2005. - 304 с. Учебник для вузов. - СПб.: КАРО, 2007. - 240 с.

Непиюща И. А.

ОСОБЕННОСТИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье идет речь о проблемах формирования национального варианта испанского языка в Доминиканской респуб­лике. Определяются лексических и грамматических особенности функционирования испанского языка в этой стране. Ключевые слова: Национальный вариант, заимствование, диалект, местная адаптация, жаргон, сленг.


55 ФІЛОЛОГІЯ. ЖУРНАЛІСТИКА Том VІ. 6/2010

Nepyyushcha I. A.

PECULIARITIES OF SPANISH LANGUAGE IN THE DOMINICAN REPUBLIC

The article deals with the problems of formation of national variant of Spanish language in the Dominican Republic. Lexical and grammatical peculiarities of functioning of Spanish in this country are described as well. Key words: National variant, borrowings, dialect, local adaptation, jargon, slang.

Надійшла до редакції 15 Січня 2010 Року