Головна Філологія Вісник Донецького національного університету
joomla
Вісник Донецького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «МИРГОРОД»:П РОБЛЕМА ЖАНРА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕЛОГО
2 ІДЕЯ О. ПОТЕБНІ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СЛОВОФОРМ У ПОЗИЦІЙНОМУ СКЛАДІ РЕЧЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ГРАМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3 ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАБОЙ» І УЧАСТЬ У НІЙ В. ГАЙВОРОНСЬКОГО
4 АРХАЇЧНА ТА МОДЕРНІСТСЬКА СИСТЕМИ СЮЖЕТОСКЛАДАННЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ
5 ВИДЫ ОМОНИМИИ В ВОЕННОМ РЕГИСТРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
6 ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ
7 ГУСТАТИВНА ЛЕКСИКА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
8 ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО ІМЕННИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ (1920-1930-і РОКИ)
9 ДИСКУРС ЯК СИНТЕЗ КОМУНІКАТИВНОГО, КОГНІТИВНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТІВ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10 ДО ПИТАННЯ ПРО СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБКОНТИНУУМУ ІНФОРМАТИКИ Й ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
11 ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИЙМЕННИКА З ВІДМІНКОВОЮ СИСТЕМОЮ У КЛАСИЧНИХ МОВАХ
12 ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИЛЛОКУЦИИ В СЛОЖНОЙ ИЕРАРХИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
13 ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В КАРИБСКОМ ВАРИАНТЕ СТАНДАРТНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
14 ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ «МОЛЬЕРИАНЫ»М. А. БУЛГАКОВА
15 КАТЕГОРІЯ «ЗНАЧИМОЇ ТИМЧАСОВОСТІ» ЯК ФІЛОСОФСЬКИЙ СТРИЖЕНЬ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ
16 КОЗЬМА ПРУТКОВ І ЙОГО ЛІТЕРАТУРНІ «СПАДКОЄМЦІ»
17 КОНСТРУКЦИИ С ВИСЯЧИМ ДЕФИСОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СОСТАВ ОДНОРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
18 КРИТЕРИИ ТЕРМИНОЛОГИЧНОСТИ И КОРРЕЛЯЦИЯ «ТЕРМИН - СЛОВО ОБЩЕГО ЯЗЫКА»
19 ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТЬ «КОМПОЗИЦІЯ» І «АРХІТЕКТОНІКА»
20 МОРФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ ЛАТИНСЬКИХ ДІЄСЛІВ РУХУ
21 НІМЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ В ОЙКОНІМІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст
22 НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА МАРКОВАНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИМІРУ ТА ВАГИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ
23 НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СУЖЕННОЙ СТРУКТУРЫ
24 О НАИМЕНОВАНИИ ЦЕРКВЕЙ В ЛЕТОПИСЯХ XII-XVII ВЕКОВ
25 ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ ВЛИЯНИЯ АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО НА КАРИБСКИЙ ВАРИАНТ СТАНДАРТНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
26 ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ («ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)
27 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗООНІМІЧНОГО ФРЕЙМУ
28 ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОРТРЕТНИХ ДІЄСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
29 ПАЛИМПСЕСТ У ХУДОЖНЬОМУ ОСМИСЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ XX СТОЛІТТЯ
30 ПОЭТИКА ИМЕН АДА – ARDOR – АРДИС – ЛАДОРА В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «АДА ИЛИ ЭРОТИАДА: СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»
31 ПОЭТИКА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ ОНИМОВ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» (А. С. ПУШКИН И В. В. НАБОКОВ)
32 ПРО УНІКАЛЬНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ У СЕМАНТИЧНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ
33 ПУШКИН И ГОГОЛЬ: К ВОПРОСУ О КАРНАВАЛЕ
34 РІВЕНЬ ТЕКТОНІКИ В КОМПОЗИЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ І ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
35 РАЗВИТИЕ ЖАНРА ЭЛЕГИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХVІІІ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ЭЛЕГИЙ Ф. ПРОКОПОВИЧА, В. К. ТРЕДИАКОВСКОГО)
36 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЗВУЧАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. БЛОКА
37 РОМАН Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «ЗА ШИРМОЮ»: РЕЦИДИВИ СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО КАНОНУ
38 САМООЦІНОЧНА МОТИВАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
39 СТРУКТУРА ТЕРМІНІВ-ГАСТРОНІМІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
40 СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ "HOUSE / HAUS" В АНГЛІЙСЬКІЙ І НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
41 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УТОЧНЮВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ)
42 СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
43 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЄСЛІВНОЇ ПОЛІСЕМІЇ У ЛАТИНСЬКІЙ ТА СУЧАСНИХ РОМАНСЬКИХ МОВАХ
44 У ПОШУКАХ ІДЕАЛУ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ДИЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО – ІДЕОЛОГІЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
45 ФАКТУРА КІНО В КОНСТРУКЦІЇ «ЛІВОЇ»П РОЗИ ҐЕО ШКУРУПІЯ
46 ФИЛОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА
47 ЧАСОВИЙ ЗСУВ ЯК ІНДИКАТОР ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИКИ В. СТУСА, Л. ТАЛАЛАЯ ТА М. ВІНГРАНОВСЬКОГО)
48 ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
49 Я-АВТОР ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ