Головна Філологія Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 JUS GENTIUM: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
2 ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ
3 ЄВРОРЕҐІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИКОРДОННОГО (ТРАНСКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА
4 ІДЕНТИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
5 ІМЕННИКИ З СУФІКСОМ - АНИ (-ЯНИ) В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ К. ХУІІ - ПОЧ. ХХІ СТОЛІТТЯ
6 ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
7 ІНСТИТУТ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ (ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ)
8 ІНСТИТУТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В ПРОЕКТІ ВОТЧИННОГО СТАТУТУ ТА ПРОЕКТІ ЗАСНУВАННЯ ВОТЧИННИХ УСТАНОВ
9 ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОМБУДСМАНА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ДОСВІД АВСТРАЛІЇ ТА НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
10 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА - НАГАЛЬНА ВИМОГА СУЧАСНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ
11 ІНТЕРЕСИ В ПРАВІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
12 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ТЕКСТІ РОМАНУ ДЖЕЙН ОСТІН «ГОРДІСТЬ І УПЕРЕДЖЕННЯ»
13 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
15 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ Й ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ
16 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА «ПОТЕРПІЛИЙ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ
17 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
18 ІСТОРІЯ ЗАПОРІЖЖЯ В РАДІОПРОГРАМАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРА ДІОКОМПАНІЇ 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
19 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ШАХРАЙСТВА ЯК КРИМІНАЛЬНО КАРАНОГО ДІЯННЯ
20 ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДІЙ З ІНСАЙДЕРСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
21 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
22 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ Й СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
23 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
24 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
25 ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
26 ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
27 АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СТРУКТУРІ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНІСТЬ
28 АГЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ
29 АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
30 АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ
31 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
32 АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
33 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ
34 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ (ПОЛІЦІЇ) НА МЕТРОПОЛІТЕНІ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
35 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА НОРМА ЯК ОБ’ЄКТ ТЛУМАЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
36 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
37 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
38 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
39 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ДІЛЬНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
40 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: НАПРЯМИ СУЧАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
41 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
42 АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ ПРОКУРОРА
43 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
44 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО І СУСПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
45 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ І УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ
46 АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ
47 АНТИКРИЗОВЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
48 АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
49 АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
50 БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
51 БЕЗПОРАДНИЙ СТАН ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ЯК ОБТЯЖУЮЧА ОБСТАВИНА В СКЛАДІ ВБИВСТВА
52 ВІДВІД (САМОВІДВІД) В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОГО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ
53 ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПЕРЕПОНИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
54 ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ СОНЕТА ТА ЙОГО ІДЕЇ (НА МАТЕРІАЛІ СОНЕТА АНТОНІО МАЧАДО „LOS SUENOS DIALOGADOS. I” ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДІВ)
55 ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ „ЗАРОБІТНА ПЛАТА” Й „ОПЛАТА ПРАЦІ”
56 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
57 ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕВІРКИ
58 ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ФУНКЦІЙ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ПРОЦЕСУ
59 ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
60 ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДОМСТВ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МОНІТОРИНГУ В АПК УКРАЇНИ
61 ВИНА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
62 ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ПРЕСІ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «МІН » ТА «ЗАПОРОЗЬКА СІЧ»)
63 ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА
64 ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
65 ВИТРАТИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК СКЛАДОВА СУДОВИХ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
66 ВПЛИВ КРИМІНОГЕННИХ ФАКТОРІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ
67 ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА МОТИВАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
68 ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У СФЕРУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ)
69 ВСТУП ДО КРИМІНОПЕРВЕРСОЛОГІЇ. КОНТРКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОСЕКСУАЛЬНОЇ АДДИКЦІЇ
70 ГАРАНТІЇ ТА ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ
71 ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
72 ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
73 ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
74 ГЕНЕЗА СИНЕСТЕТИЧНИХ СИНТАГМ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ
75 ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
76 ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОПУСК ДО МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ ДО 1914 РОКУ
77 ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
78 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРАВО: НАПРЯМИ ВПЛИВУ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
79 ГРАМАТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ В МЕЖАХ КАТЕГОРІЇ РОДУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
80 ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ДКВС УКРАЇНИ
81 ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
82 ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ЮРИДИЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
83 ДЕРЖАВНА ВЛАДА, УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАН У ТЕРМІНОЛОГІЇ ЧЕСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
84 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА УКРАЇНИ
85 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА
86 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
87 ДЕФІНІЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ І ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
88 ДЕФЕКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕНЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
89 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.388 КК УКРАЇНИ
90 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ МОРЯКІВ
91 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
92 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЗМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
93 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ВІДКРИТОГО ТИПУ
94 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
95 ДИНАМІКА СЛОВОТВІРНИХ ТИПІВ І ПІДТИПІВ N. LOCI НА - ИЩ(Е) В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (КІНЦЯ ХУІІ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
96 ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕ ДЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
97 ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ ВІКУ В СФЕРІ ПРАЦІ
98 ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ ЗБІРКИ ДЖЕСТІВ ‘A HUNDRED MERRY TALES’
99 ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ПОДІЛУ ЗЛОЧИННИХ ГРУП
100 ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ
 
« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 5