Головна Філологія Київського національного лінгвістичного університету
joomla
Київського національного лінгвістичного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 DIE DEUTSCHEN PHRASEOLOGISMEN UND IHRE LEXIKOGRAPHISCHE DARSTELLUNG
2 LA NOTION DE «LOCUTIONNAIRE»: ORIGINE ET JUSTIFICATION THEORIQUE DE CETTE NOTION
3 METACOMMUNICATIVE UTTERANCES RELATED TO TURN-TAKING IN CONVERSATION AND WAYS OF RENDERING THEM INTO UKRAINIAN (BASED ON OSCAR WILDE’S WORKS AND THEIR TRANSLATIONS)
4 OBJET PETIT a: ЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРС
5 UKRAINIAN NICKNAMES IN SCHOOLCHILDREN’S DISCOURSE: SEMANTIC AND PRAGMATIC PERSPECTIVES
6 ІЄРАРХІЯ У ФОНЕМНІЙ СТРУКТУРІ СЛОВА
7 ІНТЕРАКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИЧНА НОРМА ЯК ВИЯВ СУТНОСТІ НОРМИ МОВИ І НОРМИ МОВЛЕННЯ
8 ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПРОБЛЕМИ ЗІСТАВНОЇ СЕМАНТИКИ”
9 АВТОПЕРЕКЛАД ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
10 АКТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСНОЇ ЗОНИ ПЕРСОНАЖА В АНГЛОМОВНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПОСТМОДЕРНІЗМІ
11 АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ЗВУКА І ЗНАЧЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ І СХІДНІЙ НАУКОВИХ ТРАДИЦІЯХ
12 АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И “ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА”
13 АЛЬТЕРНАЦІЇ / ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ МОВ
14 АНАЛІЗ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ В ПРОСТОРІ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
15 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ НОВІТНІХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
16 АНАТОМІЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА-МІНІМУМУ
17 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ поч. ХХІ ст. ЯК ФРАГМЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВНИХ КАРТИН СВІТУ
18 АНДРОЦЕНТРИЗМ У МЕДІАЛЬНИХ ФОРМУЛАХ БРИТАНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
19 АРТИКЛЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ОПЕРАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПСИХОСИСТЕМАТИКИ Г. ГІЙОМА
20 АСИМЕТРІЯ НА ФОНЕТИЧНОМУ РІВНІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ: ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ
21 БІЗНЕСОВІ РЕАЛІЇ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
22 Бабелюк О. А. Принципи модерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми. - Київ-Дрогобич, 2009. - 292 с
23 БАЗОВИЙ ПОНЯТІЙНО-ЛЕКСИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
24 ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ БУТТЯ В НІМЕЦЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЕЗІЇ
25 ВІДТВОРЕННЯ СЕМАНТИКИ СТИЛІСТИЧНОЇ ІНВЕРСІЇ (на матеріалі перекладів повісті М. Коцюбинського «Fata Morgana»)
26 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FAMILY В АНГЛОМОВНОМУ ЖУРНАЛЬНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ поч. XXI ст
27 ВЕРБАЛЬНІ ПРОВОКАЦІЇ ЯК ВИЯВ КОГНІТИВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (на матеріалі сучасних американських кінотекстів)
28 ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ ТЕОРІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ЛІТЕРАТУРНОГО СМАКУ (на матеріалі оповідань Е. Оуклі)
29 ГЛИБИННІ ПРЕДИКАТИ: СПІВВІДНОШЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТА ПОВЕРХНЕВОЇ СТРУКТУР (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ БІОГРАФІЧНОЇ ТЕМАТИКИ)
30 ГРАФЕМІКА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
31 ДІАТЕЗА ЕКСПЕРІЄНТИВА: ОБСЯГ ПОНЯТТЯ (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов)
32 ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТЬ ВАЛЕНТНОСТІ, ПОЛІСЕМІЇ ТА АМБІВАЛЕНТНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМБІНАТОРНОЇ СЕМАНТИКИ
33 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
34 ДЕЯКІ СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ РИСИ СЛЕНГІЗМІВ
35 ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
36 ДИВЕРГЕНТНА ЛЕКСИКА В МОВІ АВСТРІЙСЬКОЇ ГАСТРОНОМІЇ (на матеріалах газети “Der Standard”)
37 ДОВІЛЬНІСТЬ ДЕКОМПРЕСОВАНОГО МОВНОГО ЗНАКА В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
38 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ (ЗА ЧАРЛЬЗОМ ОСГУДОМ)
39 ДУАЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ В ПАРАДИГМЕ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
40 ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ МАЛОЇ ФОРМИ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
41 ЕВРИСТИКА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ У КОГНІТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф)
42 ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ТА ІНТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
43 ЕМОЦІЙНІСТЬ VS ЕМОТИВНІСТЬ
44 ЕНАНТІОСЕМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У РОМАНСЬКИХ МОВАХ
45 ЕНАНТІОСЕМІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ВИКЛИК (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Д. Д. СЕЛІНДЖЕРА)
46 ЖАНР АНГЛОМОВНОГО ХАЙКУ: СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА
47 КАТЕГОРІЇ СТАНУ І ДІАТЕЗИ У НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВІ
48 КАТЕГОРІЯ ЛАКУНАРНОСТІ У КОНТЕКСТІ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ
49 КОГНІТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВЛАСНИХ ІМЕН НА ЧИТАЧІВ РІЗНОГО ВІКУ В АНГЛОМОВНОМУ КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ
50 КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ЛЕКСИЧНИХ КАЛАМБУРІВ
51 КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ТИПОЛОГИЯ ДИСКУРСОВ
52 КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ “ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА” В СТРУКТУРЕ ПЕРЦЕПТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА “ПЕРЕГОВОРЫ С ЯПОНИЕЙ в середине ХІХ ст.”
53 КОНТАМИНАЦИЯ СУБЪЕКТНО-РЕЧЕВЫХ ПЛАНОВ В МИКРОТЕКСТЕ СО ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
54 КОНЦЕПТ ЯК БАГАТОВИМІРНЕ МЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ
55 КОНЦЕПТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПРОРАХУНКИ
56 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ ADOLESCENCE У ПРОЗІ ДЖУЛІАНА БАРНСА
57 КРОС-КУЛЬТУРНЕ ТА КРОС-СТИЛЬОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛІЗМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ ДИСКУРСІ
58 ЛІНГВІСТИКА ФАХОВИХ МОВ: ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
59 ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ СУТНОСТІ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
60 ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ: В МЕЖАХ ЧИ ПОЗА МЕЖАМИ?
61 ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
62 ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ: ТЕОРІЯ Г. ГІЙОМА КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕМАНТИКИ “МОЖЛИВИХ СВІТІВ”
63 ЛАТЕНТНІ І ЯВНІ ІМПЕРАТИВИ У ПЕРЕКЛАДІ ДРАМАТИЧНОГО ДІАЛОГУ
64 Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д., Борисов А. А., Иванов А. А., Славова Л. Л. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков. - К.: Освита Украины, 2009. - 354 с
65 ЛЕКСЕМА LIAR ЯК ДОМІНАНТА ВЕРБАЛЬНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ БРЕХУН В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
66 ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИПУЩЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
67 ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
68 МІШЕЛЬ ФУКО І ДИСКУРСИВНА ПАРАДИГМА В ЛІНГВІСТИЦІ
69 МИСТЕЦТВО ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ)
70 МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ КОЧЕРГАН: “ЛЮДИНА В МОВІ” і “МОВА У ЛЮДИНІ”
71 МОВНІ МАРКЕРИ І МОВЛЕННЄВІ ПРИЙОМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ НАКЛЕПУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ XVI ст
72 МОВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ: КОГНІТИВНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
73 НАУКОВІ ЗАСАДИ ВЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕР “Ґ”, “Г” ТА “Х У ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛОВАХ
74 НОМІНАТИВНІ ЗАСОБИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АДРЕСАТА У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ
75 ОНОМАСІОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ МІКРОПОЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ МАШИНОБУДУВАННЯ
76 ОНОМАСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КОЛОРАТИВНОЇ КОМПОЗИТИ
77 ОНТОЛОГІЧНЕ Й ЕПІСТЕМОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МОВИ І КУЛЬТУРИ ЯК СИМВОЛІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР
78 ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА
79 ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (НА ЗАПАДНОРОМАНСКОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ)
80 ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ М. МІТЧЕЛ “GONE WITH THE WIND” НІМЕЦЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ БІДНА ТО
81 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ АБРЕВІАТУР І СКОРОЧЕНЬ (на матеріалі англомовних тлумачних словників)
82 ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ПАРОНІМІВ І ПСЕВДОСИНОНІМІВ У НАУКОВОМУ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
83 ОТРАЖЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В ИНТИМИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ-ВЫВЕСКАХ
84 ПАРАДОКСАЛЬНІ СМАКОВІ ОБРАЗИ У СВІТЛІ ІНТЕРСЕМІОТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (на матеріалі поезій С. Крейна і К. Сміта та їх аудіовізуальних версій)
85 ПАРАЛАКСНІ ОБ’ЄКТИ В ЛІНГВІСТИЦІ
86 ПЕРЕВОД И ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ
87 ПЕРЕКЛАД І ГЕРМЕНЕВТИКА
88 ПЕРЕКЛАД ЗООНІМІВ У ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ
89 ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ З НОВИМИ ДЕРИВАЦІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ У СУЧАСНОМУ ПЕРЕДВИБОРЧОМУ ДИСКУРСІ
90 ПЕРЕТИН КОРДОНІВ, ДОЛАННЯ ПРІРВИ: ВАРІАНТ МАЙКЛА ЧЕЙБОНА
91 ПОВТОРНА НОМІНАЦІЯ В СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ
92 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ТА СЕМІОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ
93 ПОНЯТТЯ МОРФОНОЛОГІЧНОГО ПРАВИЛА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
94 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДОМИХ ПЕРЕКЛАДІВ ВІРША Р. ФРОСТА “THE ROAD NOT TAKEN” ТА ВЛАСНИЙ ПЕРЕКЛАД
95 ПРАГМАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СИЛЕНЦІАЛЬНИХ ЗНАКІВ В АНГЛОМОВНОМУ Й УКРАЇНОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
96 ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ ВІКТОРІАНСЬКОЇ СИМВОЛІКИ КВІТІВ, КОШТОВНОГО КАМІННЯ І ТИТУЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
97 ПРИЙОМИ МОВНОЇ ГРИ З ФОНЕТИЧНИМ ОБРАЗОМ СЛОВА В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
98 ПРИЙОМИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ ТА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У НІМЕЦЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ М. В. ГОГОЛЯ
99 ПРИНЦИПИ НОМІНАЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ З ЕТНОКУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ
100 ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2