Головна Філологія Київського національного лінгвістичного університету АНДРОЦЕНТРИЗМ У МЕДІАЛЬНИХ ФОРМУЛАХ БРИТАНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
joomla
АНДРОЦЕНТРИЗМ У МЕДІАЛЬНИХ ФОРМУЛАХ БРИТАНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
Філологія - Київського національного лінгвістичного університету

ТКАЧИК О. В.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут"

Статтю присвячено виявленню природи андроцентризму в медіальних формулах британських народних казок. У процесі аналізу структурно-семантичної організації казок визначено тендерну невідповідність у презентації чоловічих та жіночих казкових персонажів, зокрема функціональні особливості різних видів медіальних формул.

Ключові слова: медіальні формули, андроцентризм, тендерна невідповідність, британські народні казки.

Статья посвящена выявлению природы андроцентризма в медиальных формулах британских народных сказок. В процессе анализа структурно-семантической организации сказок определено гендерное несоответствие в презентации мужских и женских сказочных персонажей, в частности, функциональные особенности разных видов медиальных формул.

Ключевые слова: медиальные формулы, андроцентризм, гендерное несоответствие, британские народные

сказки.

The article deals with the exposure of the androcentrism’s nature in medial formulas in British folk fairytales. It reveals the gender discrepancy in feminine and masculine fairy characters’ presentation during the analysis of the structural and semantic organization of fairytales, especially the functional peculiarities of different kinds of medial formulae.

Key words: medial formulas, androcentrism, gender discrepancy, British folk fairytales.

Дискурсивна онтологія дає нове розуміння проблеми дослідження гендеру як соціокультурної категорії, конструйованої у процесі дискурсивної й інтерактивної взаємодії індивідів у соціальному контексті (D. Cameron [19], J. Coates [20]).

Важливу роль у трансляції гендерної соціокультурної інформації у процесі гендерної соціалізації індивіда відіграє фольклорна спадщина. Презентуючи референтів чоловічої та жіночої статі, фольклорний доробок актуалізує весь асоціативний потенціал, що відбиває історично сформований соціокультурний зміст когнітивних категорій маскулінності та фемінності, тобто уявлення про сукупність типових і/чи бажаних анатомо-біологічних, емоційних, психічних, соціокультурних і поведінково-психологічних характеристик, асоційованих з належністю індивіда до чоловічої чи жіночої статі у певній лінгвокультурі [8, c. 3]. Етнокультурний зміст когнітивних категорій маскулінності й фемінності визначає аксіологічні орієнтири гендерних еталонів та стереотипів, що регулюють вербалізацію гендерної інформації у дискурсі певного лінгвокультурного соціуму і тим самим впливають на гендерну соціалізацію індивіда, формуючи уявлення про еталонні жіночі й чоловічі якості та ролі. Відносна стабільність гендерних стереотипів, їхня здатність повільно змінюватись під впливом соціокультурних факторів підсилює актуальність вивчення регулятивного потенціалу англомовних фольклорних текстів.

Фольклор неодноразово був об’єктом аналізу дослідників (П. Г. Богатирьов, В. Я. Пропп,

В. М. Топоров, К. В. Чистов), проте його вивчення відбувалося за традиційними методами: експедиція, записи текстів, їхня обробка, систематизація, лінгвістичний та, у разі потреби, музичний аналіз [2; 3; 12-14; 17; 18]. З останніх праць, присвячених аналізу лінгвостилістичних, структурно-композиційних та антропологічних особливостей англійських казок, виділяємо дослідження В. С. Аппатової, І. В. Гейнце, Н. Ф. Єремєєвої, О. І. Лещенко, О. Д. Нефьодової [1; 4; 5; 7; 9-11].

Перспективним й актуальним є вивчення статево зумовленої різниці у презентації фольклорних персонажів з позицій когнітивної лінгвістики, що є суттєвим внеском у комплексний аналіз явища андроцентризму. Матеріал фольклорних текстів є потужним чинником формування соціальної, зокрема гендерно специфічної, поведінки, що зумовлює трактування народної творчості як засобу відображення / формування гендерних стереотипів.

Мета статті - виявити природу андроцентризму в британських народних казках.

Завдання:

- дослідити структурно-семантичну будову англомовних фольклорних творів;

- встановити особливості функціонування різних видів медіальних формул щодо прояву андроцентричності.

Народна творчість є яскравим проявом національно-культурної специфіки в мові, а фольклорні тексти відіграють роль стереотипів культурного світобачення, його еталонів і є мовними експонентами культурних знаків. Здатність фольклорних текстів відображати готові матриці колективної свідомості реалізується на основі особливостей процесу їхнього створення. Народні твори характеризуються спадкоємністю та стійкістю художніх традицій, що передаються із покоління в покоління. Відшліфовані часом та авторами фольклорні тексти сприймаються як аксіоми народного світогляду і є одним з найстійкіших джерел стереотипів, зокрема й гендерних.

До основних стереотипотвірних особливостей фольклорних текстів також належать: обмеженість мовних засобів (сталість фольклорного тезаурусу); колективне авторство (численність авторів); ідеалізованість зображуваного; нормативність оцінки зображуваного; традиційність та історизм творення; типізованість образів; канонізованість рівня сюжету і композиції (у сюжетних творах); сталість художніх засобів; повторюваність, широка вживаність творів на певній території. Комплекс названих рис зумовлює високу стереотипотвірну здатність народних творів і є одним із чинників своєрідного нейролінгвістичного програмування у творенні андроцентричної картини світу [16, с. 124].

Усі сюжетно-композиційні елементи, художньо-образні та стильові засоби, традиційні формули і схеми народної казки в сукупності становлять чітку ієрархічну структуру. В. Я. Пропп зауважував, що “цілісність структури відповідає єдності всієї поетики чарівної казки і єдності вираженого в ній світу ідей, емоцій, образів героїв і мовних засобів” та що “композиційна цілісність казки криється не в якихось особливостях людської психіки, не в особливостях художньої творчості, вона криється в історичній реальності минулого” [14, с. 270].

Порядок сюжету народних казок вимагає певних законів композиції. Він підтримується традиційно усталеними формулами - стійкими, стереотипізованими, ритмічно упорядкованими зворотами казкового тексту. Навколо них згруповані поетико-композиційні елементи казкового твору, також вони служать для зовнішнього оформлення тексту.

Формули казки, як основний жанровий маркер казкового тексту, визначаються як “нефразеологічні утворення, що характеризуються закріпленою узусом і особливостями плану вираження стабільністю, до складу яких входять один або декілька семантичних компонентів, лексико-граматичними носіями яких виступають окремі лексичні одиниці і конструкції з різним ступенем усталеності та ідіоматичності” [14, с. 8]. Обмежена кількість структурно-семантичних моделей казкових формул також свідчить про високий ступінь стереотипності лінгвістичної організації казкового тексту.

У сучасній фольклористиці відповідно до дистрибуції та функцій поетичні формули традиційно поділяють на три групи: ініціальні, медіальні й фінальні, де функціональна та дистрибутивна аналогічність дозволяє об’єднати ініціальні й фінальні формули у групу пограничних формул казки. Вони вживаються для обрамлення сюжетів із різними мотивами, тоді як медіальні характерні для однотипних сюжетів.

Медіальні формули англомовної народної казки відіграють важливу естетичну роль у драматизації дії твору, в дотриманні оповідачем важливих художніх канонів. Саме формули цієї групи є найбільшими у своїй кількості та найрізноманітнішими за значенням. Це дозволяє виявити певні закономірності з погляду гендерного аналізу.

У британських народних казках є кілька видів медіальних формул. Найчастіше зустрічються описові формули персонажів і предметів. Це може бути змалювання зовнішності: She grew up very beautiful, with lovely golden hair, the big tall woman, the young master; становища в суспільстві: a reach baron, a man of big landed property; а також внутрішніх рис та якостей : a great magician, ill-tempered elder sister.

Словосполучення з постійними епітетами, які так часто вживаються в казках, сприяють характеристиці художнього образу, підкреслюють найважливішу чи найістотнішу ознаку явища чи героя, надають твору поетичності. Такі епітети ніби злилися з означуваними словами і перетворилися на постійні: fiery serpents, unearthly monsters, fresh horse, milk-white swans, wooly woods, horrible beasts. Подібні формули підтримують чітку композиційну будову оповіді. Оскільки в казковому народному епосі немає ні описів зовнішності, ні змалювань інтер’єру чи пейзажу, ні ліричних відступів, то окремі формули виконують у тексті їхню роль.

“Жіночі” епітети, як правило, дають характеристику зовнішності і є більш різноманітними, деталізованими і яскравими: beautiful princess, lovely face, lily hand, golden hair, sweet voice, в той час як епітети, що описують чоловіка, переважно зорієнтовані на його силу, відважність, розум і відданість: wise ruller, brave heart, faithful sweetheart, strong man. Зовнішність чоловіка змальовується умовно, в загальних рисах. В арсеналі англійських чарівних казок в основному побутує не більш як п’ять сталих епітетів для опису зовнішнього вигляду чоловіка. Їхнє значення узагальнене, а вживання обмежене: handsome gentleman, good-looking young fellow.

Велику групу становлять формули, що описують дії персонажів, особливо богатирів, під час випробування коня, меча для битви зі змієм тощо. Для таких сталих словосполучень характерні гіпербола й антитеза. За допомогою антитези відтінюється становище героя / героїні в сім’ї, у суспільстві: The youngest of the three strangers was called Molly Whuppie, and she was very clever (“Molly Whuppie”) або... two sisters were as like each other as two peas in a pod; but one was good, and the other was bad-tempered (“The Two Sisters”) [27] тощо. Дуже часто такі формули використовуються при змалюванні чудо-помічників: ... this armour that none can pierce, this sword which will hew in sunder all it touches.

Наступну групу складають медіальні формули - описи дій. Як і ініціальні формули, більшість з них є гендерно маркованими. Першою за частотністю вживання є формула go into the world to seek his_ fortune. Вона трапляється майже в кожному сюжеті, де головним героєм постає чоловік. Цікаво зауважити, що в народних казках винятково парубки приходять до рішення піти шукати щастя по світу: ...as he was no use at home, he had better go seek his fortune або...so the young man went into the world to seek his fortune. Деякі з таких казок для прикладу: “The Golden Snuff-Box”, “The Red Ettin”: ... Jack was once so unhappy at home through his father's ill-treatment, that he made up his mind to run away and seek his fortune in the wide world (“The Ass, the Table and the Stick”). Дівчина залишає домівку набагато рідше, ніж чоловік / хлопець і з більш чіткими уявленнями про власну майбутню долю - вона йде у найми: A girl once went to the fair to hire herself for servant (“Master of all Masters”) [27]. Самостійність жіночого персонажа, бажання бути матеріально незалежною з’ являється у казках пізнішого періоду, чарівні ж казки презентують жінку в ролі домогосподарки.

Широко вживається ще одна стала медіальна формула he went back home to his wife, яка відображає стереотипну роль жінки-домогосподарки. Типовою для казок є ситуація, коли вона чекає на свого чоловіка вдома, доглядаючи дітей та готуючи їжу. Він повертається додому з полювання, роботи, відпочинку чи героїчних пригод: One winter's evening the sexton's wife was sitting by the fireside with her big black cat, Old Tom, on the other side, both half asleep and waiting for the master to come home. They waited and they waited, but still he didn't come, till at last he came rushing in... (“The King O’ The Cats”) [27].

Поширені в чарівних казках і формули-завдання. Вони бувають монологічними: You have done well and you will do even better if you. Then I'll marry my son / daughter to you. Але найчастіше трапляються діалогічні формули-вислови, що утворюють суцільні діалоги: “Couldyou do that?" - he asked. “Could we? - they said, and they laughed loud, - Why, we can do anything’ (“The Golden Snuff-Box”).

Завдання для чоловіків та жінок теж виявляються різними. Перше, що варто зауважити, - завдання жінкам ставляться набагато рідше, ніж чоловікам. Здебільшого вони дрібні, пов’язані з хатньою роботою (напрясти пряжі, вив’язати щось тощо) і є більш “реалістичними” у виконанні: In the north of Ireland there are spinning meetings of unmarried females frequently held at the houses of farmers, called kemps. Every young woman who has got the reputation of being a quick and expert spinner attends where the kemp is to be held, at an hour usually before daylight, and on these occasions she is accompanied by her sweetheart or some male relative, who carries her wheel, and conducts her safely across the fields or along the road, as the case may be (“The Rival Kempers”). Скоріше винятком є прохання дістати чудодійну річ у небезпечному місці: у казці “Molly Whuppy” треба вкрасти у велетня-людожера меч, гаманець, кільце. Перемогою дівчина завдячує своїй сміливості, кмітливості та витримці, а також тонкому стану, легкості й прудкості, що стають перевагою над чоловічою силою, неповороткістю, огрядністю: She ran, and he ran, till they came to the Bridge of One Hair. She ran lightly over, but he couldn't... (“Molly Whuppy”) [25].

У чоловіків випробування зазнають сила, мужність, сміливість. Іноді виконати умову неможливо без допомоги чарівних предметів, які додають героєві надлюдських можливостей: By eight o'clock tomorrow morning you must have dug a lake four miles round., and on it there must be floatinga whole fleet of vessels. And they must range up. and fire a salute of guns. And the very last shot must break the leg of the four-post bed on which my daughter sleeps.. .(“The Golden Snuff-Box”) [27]. Але також важливими є хитрість, кмітливий розум, знання. Наприклад, поєдинок з велетнем часто не пов’ язаний із фізичною силою, оскільки перемогти можна лише хитрістю, мудрістю. Нерідко двобій полягає у відгадуванні загадок. Їх, як правило, загадують нареченому, рідше - наречений загадує коханій чи комусь із її родини. У казці “The Red Ettin” у двобої героя з триголовим чудовиськом, монстр дає йому можливість врятуватися, відгадавши три загадки: he told him that if he could answer him three questions his life should be spared. So the first head asked: “A thing withouy an end, what's that?" The second head said: “The smaller, the more dangerous, what's that?" And then the third head asked: “The dead carriyng the living? Riddle me that’ [25]. Коли всі три загадки були відгадані, чудовисько втратило свою силу.

Загадки, пропоновані нареченому, здебільшого мають практичний характер - упізнати наречену із заплющеними очима чи з-поміж дванадцятьох однаково вбраних дівчат; знайти наречену (інколи вона при цьому перетворюється на якийсь предмет - шпильку в книжці, голку тощо, який можна побачити лише в дзеркалі); розсмішити її чи змусити заговорити; виконати її завдання чи привезти незвичайний подарунок. У різних країнах світу донині подібними завданнями супроводжується обряд весілля. Тому багато дослідників схильні до думки, що загадки (важкі завдання) запозичені чарівними казками зі стародавніх народних обрядів.

Гендерна несумісність виявляється при аналізі цілей головних героїв - представників різних статей. Герої-чоловіки виконують завдання з метою звільнити свій край від загарбників,

велетнів, злої сили тощо. Іноді вони відверто заявляють про бажання прославитися, завоювати повагу інших. Важливою і бажаною для чоловіка винагородою за перемогу є подарунок замка, земель та принцеси-нареченої (але це є одним із способів підвищити власний статус, отримати респектабельний титул). Метою казкової героїні є єдине бажання - вийти заміж. Шлях до цього може бути дуже важким і пролягати через три завдання: виконавши перші два, вона здобуває наречених для своїх двох сестер, і тільки після третього героїчного вчинку отримує своє щастя - багатого чоловіка. Наприклад, відома героїня англійської казки Молі Вупі: After that the king says to Molly: “Molly, you are a clever girl, but if you would do better yet, and steal the giant's ring that he wears on his finger, I will give you my youngest son for yourself”. Molly said she would try. Також штовхнути жінку на героїчні вчинки може бажання втримати свого чоловіка, який мусить її покинути через її помилку, порушення обіцянки, неправильний вчинок тощо (“The Three Feathers”) [27].

Наступна група поширених медіальних формул служить для зв'язку дії в оповіді на зразок: be this as it may., they had not gone far before., або and no sooner had he opened it than out hopped three funny little red men., де частим є явище інверсії, зокрема винесення вперед часток фразових дієслів. Препозиція частки, що вказує напрямок дії, акцентує швидкість та неочікуваність того, що відбувається. Вказані формули іноді описують шлях головного героя до своєї мети (царства, короля, палацу з принцесою тощо) . and he travelled far and he travelled fast, and he travelled east and west, north and south, over hills, and dales, and valleys, and mountains, and woods, and sheepwalks... Біблейська монотонність досягається за допомогою багаторівневої структури однорідних членів речення, з’ єднаних сурядним сполучником and, що підкреслює наполегливість героя, його витримку при подоланні перешкод.

Існує значна кількість формул, за тематикою та функціональним призначенням подібних до ініціальних: Hence, he rode till he reached the seashore where lay a good ship. або..now at last he came to the palace of. . Трапляються формули, якими казкар спонукає слухачів до співучасті або активізує їхню увагу до оповіді, наприклад: Well! As you may imagine., as you may fancy., you'll scarce believe it but., as we may well think. Іноді зв’язок між читачем та оповідачем настільки оживає, що перетворюється на уявний діалог: he was held in great respect, I promise you! або... and did it come true, sayst thou? My word! but it did, sure as death!

Отже, дослідження медіальних формул британських народних казок свідчить про такі основні особливості функціонування різних видів медіальних формул: описові наголошують на жіночій зовнішності та чоловічому становищі у суспільств; формули дії обмежують фемінних персонажів домашньо-побутовою сферою, орієнтуючи маскулінних на суспільно значущу діяльність; формули-завдання вимагають від жінок розв’язання реалістичних проблем і вимагають від чоловіків виявлення сили, розуму та мужності.

Аналіз місця вживань та рекурентність мовних формул зі значенням “чоловік-лідер”, жінка - “позитивний персонаж на тлі сім’ї” та у ролі неактивного героя у соціальній сфері доводить, що дитяча казка є одним із чинників творення андроцентричної картини світу.

Перспективи дослідження. Компаративний аналіз відображення гендерних стереотипів на матеріалі фольклорних текстів інших культур дозволить виділити універсальні та ідіоетнічні особливості сприйняття представників чоловічої та жіночої статі, а також допоможе глибше зрозуміти причини і наслідки ситуацій невідповідності гендерним рольовим нормам, усталеним у певному суспільстві.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аппатова В. С. Атрибутика персонажей британской народной волшебной сказки : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / В. С. Аппатова. - Одесса, 1990. - 18 с.

2. Богатырёв П. Г. Фольклор как особая форма творчества / П. Г. Богатырёв // Вопросы теории народного искусства. - М. : Языки русской культуры, 1971. - С. 372.

3. Богатырев П. Г. Язык фольклора / П. Г. Богатырёв // Вопросы языкознания. - М., 1973. -

С. 26-32.

4. Гейнце И. В. Фразеологические единицы в английском детском фольклоре : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / И. В. Гейнце. - М., 1991. - 26 с.

5. Єремєєва Н. Ф. Концептуальний простір англійської народної казки : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Н. Ф. Єремєєва. - К., 1997. - 19 с.

6. Кириллина А. В. Гендер : лингвистические аспекты / Алла Викторовна Кирилина. - М. : Институт социологии РАН, 1999. - 189 с.

7. Лещенко О. І. Особливості реалізації антропоцентричності в англомовних казках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. І. Лещенко. - К., 1996. - 21 с.

8. Мартынюк А. П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : автореф. дис. ... доктора філол. наук : спец.

10.02.4 “Германські мови” / А. П. Мартинюк. - Х., 2006. - 41 с.

9. Нефьодова О. Д. Особливості лінгвістичної організації тексту британської літературної казки: автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. Д. Нефьодова. - Харків, 2001. - 18 с.

10. Нефёдова Е. Д. Особенности интертекстуального взаимодействия британской литературной и народной сказок / Е. Д. Нефёдова // Лінгвістична і вербальна комунікація у ХХІ ст. : тенденції і перспективи : матеріали Міжнародної конференції. - К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2000. - С. 38-9.

11. Нефёдова Е. Д. Функционирование элементов лингвостилистического оформления народной сказки в тексте британской литературной сказки / Е. Д. Нефёдова // Вісник Харківського держ. ун­ту імені В. Н. Каразіна. - Х. : Константа, 1999. - № 461. - С. 179-186.

12. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/ index. php

13. Пропп В. Я. Морфология сказки / Владимир Яковлевич Пропп. - М. : Наука, 1998. - 168 с.

14. Пропп В. Я. Поэтика фольклора / Владимир Яковлевич Пропп. - М. : Наука, 1998. - 334 с.

15. Рошияну Н. Традиционные формулы сказки / Николае Рошияну. - М. : Наука, 1974. - 215 с.

16. Ткачик О. В. Тендерні стереотипи в англомовному фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : спец.

10.02.4 “Германські мови” / Олена Володимирівна Ткачик. - К., 2008. - 204 с.

17. Топоров В. Н. Модель мира / В. Н. Топоров // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2-х т. / Сост. С. А. Локарев. - М. : Наука, 1992. - Т. 2. - С. 161-164.

18. Чистов К. В. Вариативность и поэтика фольклорного текста / К. В. Чистов // История, культура, этнография и фольклор славянских народов : материалы Х международного съезда славистов (21-25 сентября 1983 г.). - М., 1983. - С. 23-29.

19. Cameron D. The Feminist Critique of Language / Deborah Cameron. - N. Y. : Routledge, 1998. - 358 p.

20. Coates J. Language and sexism / J. Coates // English Teaching Information Circular. - 1985. - P. 6-18.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

21. Children of the Salmon and other Irish Folk Tales / ^mp. by E. O’Faolain. - Dublin : Poolbeg Press Ltd., 1988. - 348 p.

22. English Fairy Tales. - Kent : Wordsworth Classics, 1994. - 256 p.

23. English Fairy Tales / ^mp. by V. A. Verkhoglyad. - M. : Prosveshcheniye, 1986. - 128 p.

24. English Fairy and Other Folk Tales / E. S. Hartland : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. sacred-texts. com/neu/eng/index. htm.

25. English Fairy Tales / J. Jacobs. - L. : David Nutt : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. sacred-texts. com/neu/eng/index. htm.

26. Famous Folk Tales to Read Aloud / ^mp. by M. Watts. - L. : Golden Pleasure Books, 1965. - 144 p.

27. More English Fairy Tales / J. Jacobs. - L. : David Nutt : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. sacred-texts. com/neu/eng/index. htm.

Дата надходження до редакції

20.10.2011

Похожие статьи