Головна Філологія Київського національного лінгвістичного університету УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЗІ СФЕРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
joomla
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЗІ СФЕРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Філологія - Київського національного лінгвістичного університету

Шуневич Б. І.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

У статті обґрунтовано необхідність створення українсько-англійського словника пожежно-технічних термінів; подано перелік укладених за кордоном та в Україні словників із цієї тематики; описано принципи побудови “Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій”, лексичну базу, на якій він створений; проаналізовано результати укладання нового словника і показано перспективи розширення його бази у формі банку термінів різними мовами.

Ключові слова: пожежно-технічна термінологія, упорядкування терміносистеми, логіко-семантичний аналіз.

В статье обоснована необходимость создания украинско-английского словаря пожарно-технических терминов; перечислены созданные за рубежом и в Украине словари по этой тематике; описаны принципы построения “Краткого украинско-английского словаря сферы чрезвычайных ситуаций”; представлена лексическая база, на которой создан этот словарь; проанализированы результаты создания нового словаря и показаны перспективы расширения его базы в виде банка терминов на разных языках.

Ключевые слова: пожарно-техническая терминология, упорядочение терминосистемы, логико­семантический анализ.

The article deals with the necessity of compiling a Ukrainian-English dictionary of fire-technical terms is proved, a list of dictionaries on the abovementioned themes compiled abroad and Ukraine is presented, principles of the “Short Ukrainian-English Dictionary in the Sphere of Emergency Situations” construction as well as the basis used for its compiling is described, the results of the new dictionary compiling are analyzed and prospects of widening its base in the form of different languages term bank is proposed.

Key words: fire-technical terminology, regulation of terminological system, logic and semantic analysis.

Терміни з пожежної тематики тривалий час фіксувалися лише в політехнічних та інших словниках. Починаючи з 1980-х рр., з’явилися перші фахові словники англійською, німецькою, польською, російською мовами [5; 16; 17]; згодом, у 1990-х рр., спеціалісти пожежно-рятувальної служби нашої країни вперше отримали можливість користуватися україномовними словниками [11; 10; 15; 8]. Вивченню цих питань присвятили свої праці Я. Войтович, М. Козяр, Г. Купрін, Л. Ушаков, В. Ярошевська та ін.

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі - ЛДУ БЖД) також проводяться дослідження української та іншомовної термінології цієї тематики, зокрема, укладено іншомовно-українські пожежно-технічні словники-мінімуми обсягом, відповідно, 3000, 1600 і 2000 термінів [1; 7; 12], а також ілюстрований словник-довідник “Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа” обсягом понад 3000 термінів [4].

Наразі в Україні не існує повного реєстру українських термінів з цієї сфери, тому потрібно створювати ґрунтовні словники з цієї тематики [3]. Терміни неоднаково трактуються різними науковцями й організаціями, тому слід упорядкувати українську пожежно-технічну термінологію для швидкого та ефективного пошуку потрібних відповідників в інших мовах під час укладання дво - і багатомовних словників. Необхідно використовувати метод логіко-семантичного аналізу існуючих визначень термінів та їх реконструкції з позицій термінознавства, а до впорядкування терміносистеми залучити фахівців пожежно-рятувальної справи, лінгвістів, логіків та ін. [5, с. 421­424]. Початком роботи з нормалізації української термінології у цій сфері можуть бути короткі українсько-іншомовні словники вже усталених термінів. Тому у 2008 р. викладачі кафедри іноземних мов і технічного перекладу спільно з колегами з кафедри українознавства та кафедр технічних спеціальностей почали укладати серію коротких українсько-іншомовних та іншомовно - українських (українсько-російський, російсько-український, українсько-польський, польсько- український, українсько-англійський, англійсько-український, українсько-німецький, німецько - український, українсько-французький, французько-український) словників зі сфери надзвичайних ситуацій.

Базою відбору термінів для створення цих словників стали порівняно недавно укладені польський словник “Яаіо^ісі^о: БІо’^ік роІ8ко-ап§іеІ8ко-піешіеско-го8у]8кі” [17] та ілюстрований словник-довідник “Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа” [4]. До них уведено терміни, взяті з вітчизняних стандартів, які стосуються даної тематики, а також ті, що запропонували ввести спеціалісти.

Мета статті - проаналізувати проблеми, які виникли під час укладання “Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій” обсягом майже 6000 термінів і термінологічних сполучень, запропонувати шляхи їх подолання, а також показати перспективи розширення бази словника у формі банку термінів різними мовами.

Терміном із надзвичайних ситуацій вважаємо слово, словосполучення або абревіатуру, які позначають наукові поняття, що стосуються сфери надзвичайних ситуацій, входять у систему понять цієї галузі, обмежуються спеціальною сферою вживання, яка усталилася в науково - технічній літературі і, як правило, регламентуються дефініцією. Термінологічними сполученнями називаємо багатокомпонентні нарізно оформлені, семантично цілісні сполучення, утворені шляхом з’єднання двох, трьох і більше елементів [9, с. 5].

Відбір українських термінів зі згаданих вище словників і стандартів, уточнення значень деяких із них, їхній переклад із російської та польської мов проводився спільно зі спеціалістами з пожежно-рятувальної справи. На основі цього матеріалу створено перший варіант української частини словника і доповнено його термінами з інших джерел. Пошук англійських еквівалентів проводився викладачами кафедри іноземних мов та технічного перекладу. Слушні зауваження щодо перекладу деяких термінів висловили рецензенти словника.

Українсько-англійський словник побудований за алфавітно-гніздовою системою. Українські заголовні слова - однослівні терміни - надруковані жирним шрифтом і розташовані в алфавітному порядку. Терміни, що складаються зі слів, написаних через дефіс або разом, також розташовані за алфавітом. Наприклад, термінологічне сполучення будівельна аварія, яке складається з означення будівельна та ядра аварія потрібно шукати в гнізді аварія. Ядро терміна при наступному згадуванні в тексті словникової статті не пишеться, а заміняється спеціальним знаком ~ (тильдою).

У разі препозитивного залізнична аварія або постпозитивного означення аварія на дорозі тильда ставиться перед або після означенням:Подпись:failure, break down, accident

construction accident railway accident road accidentСтійкі сполучення, ідіоматичні вирази треба шукати після ядра гнізда за алфавітом. Вони написані курсивом і розташовані одразу під ядром гнізда, наприклад:Подпись:engine

turn on engine, switch on engine turn off engine, switch off engine carburettor engineУ тих випадках, коли в словниковій статті ядро використано не у своїй початковій формі, то після тильди ставиться змінене закінчення ядра. Синонімічні варіанти перекладів термінів англійською мовою подані через кому. В українських термінах синоніми, короткі тлумачення, посилання на згадані вище терміни подані в круглих дужках. Далекі за значенням варіанти перекладів написані через крапку з комою, а різні значення - через цифри.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що потрібно:

1) приступити до укладання великих за обсягом українсько-іншомовних та іншомовно - українських словників, які охоплюватимуть спеціальну термінологію всіх спеціальностей у структурі Міністерства надзвичайних ситуацій (далі - МНС). Для цього потрібно створити електронну базу даних пожежної термінології різними мовами. Таку роботу можна виконати спільними зусиллями науковців і спеціалістів вищих навчальних закладів і Українського науково - дослідного інституту пожежної безпеки МНС України;

2) укласти навчальні перекладні словники нових термінів обсягом близько 2000 найчастіше вживаних лексичних одиниць для кожної зі спеціальностей, за якими здобувають вищу освіту курсанти і студенти у ЛДУ БЖД та інших ВНЗ у системі Міністерства надзвичайних ситуацій України. Для виявлення нової термінології з цих спеціальностей варто опрацювати сучасну вітчизняну й зарубіжну літературу: журнальні статті, матеріали конференцій, монографії, посібники, дисертації та інші матеріали і доповнити новими термінами вже укладені словники. Відомо, якщо спеціаліст із будь-якої галузі володіє 2000 найчастотнішими термінами зі своєї спеціальності, то він зрозуміє на 90% будь-який технічний текст з цієї спеціальності. До цієї кількості належатиме спеціальна, загальнонаукова і загальнотехнічна термінологія, а решту складатимуть спеціальні терміни, що зрідка використовуються в науково-технічній літературі з
цієї тематики, але їх потрібно ввести у великі за обсягом перекладні словники. Наприклад, в “Англо-російському алфавітно-частотному списку термінів з робототехніки” представлено 2000 однослівних термінів з частотами вживання не менше 3 і 185; термінологічних сполучень з частотами не менше 10 [6, с. 5-60]. Такі словники потрібно укладати кожні 5-8 років, оскільки протягом цього часу будь-яка терміносистема поповнюється великою кількістю нових термінів. До укладання навчальних словників бажано залучати курсантів і студентів ВНЗ;

3) подавати у додатках до словників із конкретних галузей науки і техніки окремо списки з перекладом власних імен провідних науковців, назв організацій, номенклатури, абревіатур, які часто зустрічаються в науково-технічній літературі з цієї тематики. Як показує досвід перекладу вітчизняної літератури іноземними мовами та іншомовної - українською мовою, виникають проблеми не тільки у виборі правильних відповідників спеціальних термінів, але й номенклатури, власних імен, назв організацій, які використовуються в науково-технічній літературі з конкретної тематики, проте такої інформації немає ні в словниках, ні в довідниках. Результати дослідження варіантів перекладу прізвищ вітчизняних і зарубіжних авторів представлено в статті “Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання)” [13, с. 152-157]. Деякі проблеми перекладу української та англійської номенклатури, назв навчальних закладів і інших організацій, що часто зустрічаються в науково- технічній літературі з дистанційного навчання, описано в статті “Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання” [14, с. 43-48];

4) упроваджувати українські еквіваленти до нових іншомовних термінів, які вживаються в пожежній науково-технічній літературі. Поряд з термінами, що вже вкоренилися як кальки з інших мов і перенесені в пожежну термінологію, використовувати їхні українські синоніми, наприклад, abscess - абсцес, гноїння та ін.;

5) писати в дужках в оригіналі терміни, назви організацій, прізвища науковців, якщо автор перекладу не впевнений у правильності написання українською або іноземною мовами.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності вперше зробив спробу укласти українсько-англійський словник термінів зі сфері надзвичайних ситуацій. На його основі вже укладено українсько-російський, російсько-український та українсько-польський, польсько - український словники зі сфери надзвичайних ситуацій.

При укладанні словників-мінімумів ставилося завдання зібрати найуживанішу спеціальну термінологію. Відбір лексики з іншомовних словників проводився викладачами іноземних мов (з урахуванням власного досвіду роботи з технічними текстами під час занять з курсантами і студентами першого, другого і п’ятого курсів) спільно зі спеціалістами університету. Після опублікування словників-мінімумів виявилося, що вони не охоплюють необхідний обсяг лексики, потрібний для перекладу нової технічної літератури з цієї тематики. Для укладання українсько - англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій використано, в основному, терміни з двох згаданих вище словників, яких виявилося недостатньо для перекладу технічної літератури, бо вони не охоплюють більшості термінів, які реально функціонують у сучасній українській та англомовній науково-технічній літературі з пожежної справи.

В укладених словниках майже не відображена термінологія нових спеціальностей, що введені в ЛДУ БЖД останніми роками, наприклад, практичної психології, управління інформаційною безпекою тощо. Тому на наступному етапі укладання викладачі кафедри намагатимуться створити українсько-англійські навчальні словники обсягом 2000 найбільш частотних термінів для кожної з семи спеціальностей, за якими проводиться навчання курсантів і студентів. Поповнення “Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій” новими термінами розширить можливості перекладу з української на англійську мову технічних текстів з цієї тематики.

Неефективним виявилося внесення до реєстру коротких українсько-іншомовних словників вузькоспеціальних термінів, які зрідка зустрічаються в технічних текстах, що пропонуються для перекладу на заняттях курсантам і студентам, наприклад, антидот, епізоотія та ін. За рахунок цих термінів збільшено обсяг словника, але він також не охоплює той мінімум лексики, який потрібний для перекладу технічних текстів. У новий варіант словника будуть внесені терміни і термінологічні сполучення, які реально функціонують у технічних текстах зі сфери надзвичайних ситуацій, адже навчальні словники укладені на основі сучасної української і зарубіжної науково - технічної літератури: монографій, посібників, журнальних статей, патентних описів, матеріалів конференцій та ін.

Пошук еквівалентів іншомовних термінів проводився з мови оригіналу, а не з мови - посередника. Українськими науковцями доведено, що навіть у відомих зарубіжних словниках зустрічаються неправильні переклади деяких основних термінів, які потім переносяться в українські словники, посібники, тобто спотворюються їхні реальні значення [2, с. 45-47].

Уточнення значень нових термінів і вибір правильних англомовних еквівалентів здійснювалися за допомогою пошукових систем в мережі Інтернет. Наприклад, англомовним еквівалентом українського терміна безпека життєдіяльності вважається термін vital activity safety. Проте таким способом вдалося виявити ще один еквівалент - life safety, частота вживання якого в текстах така ж, як vital activity safety. Тому в нашому словнику вони позначені як синоніми. Цей досвід можна використати при укладанні нових словників іншими мовами для будь-якої нормалізованої терміносистеми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Англо-український пожежно-технічний словник-мінімум / укл. М. Гульчевська, Н. Вовчаста,

О. Бугайська. - Львів : Вид-во ЛІПБ, 2005. - 182 с.

2. Войтович Я. Про деякі неправильні еквіваленти в англо-українських/російських словниках / Я. Войтович // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників 9-ї Міжнародної наукової конференції “Проблеми української термінології СловоСвіт 2006”. - Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2006. - С. 45-47.

3. Козяр М. М. Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки / М. М. Козяр // Вісник : Проблеми української термінології. - Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. - № 453. - С. 421-424.

4. Козяр М. М. Цивільний захист. Частина перша : Пожежно-рятувальна справа. Ілюстрований словник-довідник / М. Козяр, А. Шадрін, І. Кочан. - Львів : Вид-во “Сполом”, 2006. - 552 с.

5. Куприн Г. Англо-русский пожарно-технический словарь / Г. Куприн, А. Новобытов,

А. Чамеев. - М. : Воен. издат., 1980. - 343 с.

6. Методическая разработка и учебные задания для чтения текстов по робототехнике на английском языке / сост. Б. Шуневич. - Л. : ЛІПИ имени А. Герцена, 1987. - 64 с.

7. Німецько-український пожежно-технічний словник-мінімум / укл. Р. Сольський. - Львів : Вид-во ЛІПБ, 2005. - 60 с.

8. Росоха В. Короткий тематичний російсько-український та українсько-російський пожежно - технічний словник / В. Росоха, О. Кучеренко, С. Білан, В. Єременко, В. Коробка. - Х. : Фант, 2002. - 384 с.

9. Ткачева Л. И. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке : автореф. дис. ... канд. филол наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Л. И. Ткачева. - Л., 1973. - 20 с.

10. Тюпа В. Короткий російсько-український пожежно-технічний словник / В. Тюпа, І. Марченко, М. Хорошок / за ред. Л. Присяжнюка. - К. : “Основа” - ТЗОВ “Астарта”, 1996. - 122 с.

11. Ушаков Л. Л. Короткий словник : Терміни та визначення у пожежній справі / Леонід Леонідович Ушаков. - Харків : Управління пожежної охорони МВС. - 1993. - 24 с.

12. Французько-український пожежно-технічний словник-мінімум / укл. І. Попко. - Львів : Вид-во ЛІПБ, 2005. - 74 с.

13. Шуневич Б. Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Вісник НУЛП № 503 : “Проблеми української термінології”. - Львів : Вид-во НУЛП, 2004. - С. 152-157.

14. Шуневич Б. Комплексне дослідження української та англійської термінології з дистанційного навчання / Б. Шуневич // Вісник НУЛП № 538 : “Проблеми української термінології”. - Львів : Вид-во НУЛП, 2005. - С. 43-48.

15. Ярошевська В. М. Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності / Віра Миколаївна Ярошевська. - К. : Професіонал, 2004. - 256 с.

16. Lexicon Brandschutz. - Berlin, 1986. - 720 p.

17. Ratownictwo : Slownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / M. Krasnodebska, E. Hadyniak,

K. Dominski, P. Dominska. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2006. - 343 s.

Дата надходження до редакції

11.10.2010


Похожие статьи