Головна Філологія Київського національного лінгвістичного університету АНАТОМІЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА-МІНІМУМУ
joomla
АНАТОМІЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО СЛОВНИКА-МІНІМУМУ
Філологія - Київського національного лінгвістичного університету

В. І. Перебийніс Київський національний лінвгістичний університет

The structure of a learner’s dictionary differs from that of a traditional dictionary in several aspects as to its glossary, the construction of its entries, the number and the content of the appendices etc. To analyse these features of the English-Ukrainian Pocket Dictionary is the aim of this article.

Вимога ефективної організації вивчення іноземних мов привела до виникнення навчальної лексикографії, завдання якої - створювати навчальні словники, призначені спеціально для тих, хто вивчає чи викладає іноземну мову. Ці словники мають низку особливостей, які відрізняють їх від традиційних тлумачних чи перекладних словників:

1. Навчальний словник (НС) повинен відповідати програмі викладання мови на певному етапі її вивчення. Оскільки зазвичай уважається, що процес вивчення іноземної мови поділяється на три етапи (чи рівні), то повинна бути створена серія з трьох словників, призначених для першого, середнього та просунутого рівня викладання, і реєстр кожного з них має узгоджуватися як за розміром, так і за характером включеної до нього лексики, з програмою даного рівня викладання мови.

2. Словникова стаття навчального словника повинна бути короткою, добре структурованою, легкою для використання тими, хто ще не має достатніх навичок роботи зі словником.

3. Велика увага повинна приділятися сполучуваності реєстрових слів, але статтю не слід перевантажувати великою кількістю словосполучень чи ілюстративних речень, щоб не утруднювати користування словником. Усі словосполучення повинні складатися з реєстрових слів.

4. Словник повинен включати невелику кількість додатків, які доповнюють реєстр необхідною для даного етапу вивчення мови інформацією.

Це основні вимоги до навчального словника [Перебийніс 1999]. На них ми й зупинимося в нашій статті, оскільки саме вони визначають особливості будови навчального словника.

Реєстр словника.

На кафедрі англійської філології КНЛУ було створено навчальний англо-український словник для першого рівня викладання англійської мови у школі та на гуманітарних факультетах педагогічних інститутів [Перебийніс та ін. 1995]. Пізніше в лабораторії комп’ютерної лінвгістики КНЛУ його було конвертовано в комп’ютерний формат (він розміщений на порталі www. mova. info ).

Формування реєстру словника першого рівня - особливо відповідальна справа: адже цей реєстр становить основу всіх наступних навчальних словників, які мають будуватися за концентричним принципом, тобто додаванням певної кількості слів до реєстру словника першого рівня.

Практика укладання навчальних словників і теорія навчальної лексикографії одностайні у вирішенні питання про обсяг реєстру навчального словника першого рівня: він повинен складатися з двох-трьох тисяч слів. Ця кількість установлена не випадково. Лексикологи різних мов прийшли до висновку, що в кожній мові існує лексичне ядро. В нього входять 2-3 тисячі слів, які відрізняються від решти словникового складу в кількох відношеннях:

1) це слова багатозначні,

2) вони належать до високочастотної лексики,

3) їх цілком досить для того, щоб без залучення інших слів витлумачити весь лексичний склад мови [Longman 1995].

4) Вони частіше сполучаються між собою, ніж з лексикою, яка не входить до ядра [Капустин 2006].

Словник Лонгмана [Longman 1995] наводить список із 2000 слів, за межі яких не повинні виходити тлумачення понад 80000 реєстрових слів цього словника. Навчальний словник, укладений в Оксфорді [Hornby 2005], включає в лексичне ядро англійської мови 3000 слів, а [MacMillan 2003] - 3500 слів.

Отже, реєстр навчального словника англійської мови повинен складатися з тих слів, які входять до лексичного ядра мови. А для виокремлення цього ядра необхідно визначити як семантичну структуру, так і ступінь уживаності слів, їх словотвірний та комбінаторний потенціал.

Тому укладачі словника поставилися до формування реєстру дуже відповідально. Було проаналізовано три лексичних мінімуми з англійської мови [Фалькович 1964; Хидекель и др. 1965; Суша и др. 1981], і до реєстру словника включено слова, наявні в двох із цих лексичних мінімумів. Далі цей реєстр було зіставлено з лексикою кількох підручників англійської мови як іноземної, укладених у Німеччині, Великобританії та Сполучених Штатах Америки, й перевірено за частотним словником (ЧС), укладеним з навчальною метою [Carrol 1971]. З цього ЧС до реєстру включалися лише ті слова, частота яких становила не менше 100 вживань у п’ятимільйонній вибірці і які відповідали тематиці програми для першого етапу навчання.

У результаті до реєстру англо-українського навчального словника було включено 2522 слова, що відповідає нормам навчальної лексикографії для навчальних словників першого рівня. За частинами мови слова розподілилися так: іменники - 48,89 %, дієслова - 22,48 %, прикметники - 16,6 %, прислівники - 5,5 %, займенники - 2,26 %, прийменники - 1,7 %, числівники - 1,3 %, сполучники - 0,87 %, абревіатури - 0,24 %, артиклі - 0,8 %, частки - 0,4 %.

Звертає на себе увагу досить високий відсоток службових частин мови, які у звичайному словнику складають соті частки відсотка. Це пояснюється невеликим обсягом реєстру. У словнику, реєстр якого 50-100 тисяч, вони б дійсно становили соті частки відсотка. Але наявність у навчальному словнику першого рівня досить значної кількості службових слів пояснюється їх великою роллю в побудові речень, у сполучуваності повнозначних частин мови. Адже ті відношення між словами, які в українській мові виражаються за допомогою відмінків, в англійській виражаються прийменниками.

Більшість слів реєстру - це багатозначні слова, серед яких дуже поширена лексико - граматична омонімія. Тому й у реєстрі аналізованого словника омоніми посідають значне місце: 570 слів реєстру входять у 29 омонімічних протиставлень, з них 15 - двочленних ланцюжків, 11

- тричленних та 3 - чотиричленних, які за видами протиставлень розподілились таким чином:

1. noun - verb - 148: act, answer, blow, call, care, demand etc.

2. noun - adjective - 19: flat, front, future, kind, secret etc.

3. prp - adverb - 12: about, around, below, outside etc.

4. adj - adv - 11: daily, early, fast, just, late etc.

5. noun - adverb - 10: east, half, home etc.

6. adj - verb - 10: clean, correct, dry, open etc.

7. prp - cnj - 6: after, but, since, till etc.

8. adv - cnj - 3: as, so, when.

9. noun - noun - 2: match, yard.

10. noun - num - 1: million.

11. noun - cnj - 1: while.

12. noun - adj - 1: cold.

13. adj - prp - 1: opposite.

14. num - prn - 1: one.

15. prn - cnj - 2: that, both.

16. adj - adv - prp - 7: near, sharp, still, etc.

17. prp - adv - cnj - 4: before, down, etc.

18. noun - adj - adv - 5: back, right, etc.

19. noun - noun - verb - 4: plant, post, rest, state.

20. noun - adv - prp - 2: inside, off.

21. adj - verb - adverb - 2: close, like.

22. prn - adv - cnj - 2: either, no.

23. noun - adj - prp - 1: past.

24. adj - prn - adv - 1: most.

25. noun - verb - verb - 1: lie.

26. noun - noun - num - 1: second.

27. adj - adv - prn - cnj - 1: neither.

28. noun - noun - verb - adj - 1: present.

29. noun - adj - adj - verb - 1: light.

Як видно з наведених прикладів, реалізується в основному лексико-граматична омонімія.

Із багаточленних омонімічних ланцюжків можна виділити випадки лексичної омонімії, якщо в ланцюжку повторюється певна частина мови, наприклад: noun - noun: plant, post, present, rest, second; verb - verb: lie; adj - adj: light.

Чиста ж лексична омонімія зустрічається лише двічі: yard (подвір’я і ярд), match (сірник і

матч).

Уникнути цих омонімів у реєстрі словника неможливо, оскільки і за тематикою, і за частотою вони відповідають програмам, тому вже на першому етапі вивчення англійської мови необхідно працювати над розмежуванням омонімів, а отже - дати відомості про конверсію як один із найпоширенніших в англійській мові засобів словотвору.

Всього ж в омонімічні ланцюжки входить 22,6% реєстрових слів. Отже, до перерахованих вище особливостей лексичного ядра англійської мови можна додати ще одну: серед членів лексичного ядра багато омонімів.

Будова словникової статті.

Як уже зазначалося, до реєстру навчального словника ввійшли переважно багатозначні слова. Між тим завдання першого рівня вивчення мови полягає не в засвоєнні семантичної структури багатозначних слів, а в оволодінні достатнім запасом слів в одному-двох значеннях. Це означає, що у словниковій статті повинна бути мінімальна кількість значень слова. Відображення кількості значень у статтях словника представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Кількість значень слів різних частин мови.

Кільк. знач./ част. мови

1

2

3

4

5

6

7

10

Разом

%%

іменник

1072

134

23

1

3

-

-

-

1233

48,89

дієслово

396

128

27

5

5

3

3

-

567

22,48

прикметник

365

49

4

-

1

-

-

-

419

16,60

прислівник

110

22

5

2

-

-

-

-

139

5,50

займенник

38

10

6

3

-

-

-

-

57

2,86

числівник

33

-

-

-

-

-

-

-

33

1,30

прийменник

24

5

2

6

3

2

-

1

43

1,70

сполучник

21

1

-

-

-

-

-

-

22

0,87

абревіатура

6

-

-

-

-

-

-

-

6

0,24

артикль

2

-

-

-

-

-

-

-

2

0,08

частка

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0,04

ВСЬОГО

2068

349

67

17

12

5

3

1

2522

%%

81,09

13,84

2,65

0,72

0,52

0,2

0,12

0,04

100

Як показує Таблиця 1, 81,09 % статей подають тільки одне значення реєстрового слова. Проте щодо різних частин мови цей показник значно відхиляється. Так, лише 51,16% прийменникових статей включають не більше одного значення. Для прийменників характерна і найбільша кількість значень у статті: прийменник of має 10 значень. Взагалі щодо прийменників краще говорити не про їх значення, а про функції. Скажімо, прийменник of вживається на позначення:

1. Належності, володіння; перекладається звичайно родовим відмінком: the book of my brother.

2. Відношення частини й цілого; перекладається звичайно родовим відмінком: a piece of chalk.

3. Вмісту якоїсь посудини; перекладається звичайно родовим відмінком: a glass of water.

4. Якості, віку, властивості; перекладається звичайно родовим відмінком: a girl of five, a man of his word.

5. Об’єкта дії; перекладається родовим відмінком: the teacher of English.

6. Дати; перекладається родовим відмінком: the first of May.

7. Матеріалу, з якого зроблено предмет; перекладається з, із: made of glass.

8. Напрямку; перекладається від: south of Kyiv.

9. Ставлення (в конструкції з прикметником); перекладається з чийогось боку: it is clever of him.

10. Предмета, теми розмови; перекладається про: to think of smth.

Усі ці функції прийменника of важливі при побудові речень, тому нелегко вирішити, які з них слід включати в словник першого рівня. Для цього треба мати відомості про міру вживаності кожної з них. Інакше кажучи, треба мати частотний словник, в якому даються відомості про частоту кожної з функцій, встановлену на матеріалі навчальних текстів та текстів для позалекційного читання впродовж першого етапу вивчення англійської мови. На жаль, таких ЧС ще немає. Тому при укладанні словника виникає проблема: подати у словнику всі функції, вірогідно, перевантаживши статтю, чи не включати якісь із них, можливо, позбавивш студента потрібної інформації. Укладачі словника пішли першим шляхом, тому дванадцять статей прийменника із сорока трьох включають чотири і бльше значень, наприклад, статті прийменників by, on (по 6 значень), about, in, out, of, to (по 5 значень), after, at, from, into та інші (по 4 значення).

Така ж проблема виникає при укладанні дієслівних та іменникових статей слів широкої семантики. Так, у статтях іменників order, point, part дається по п’ ять значень, дієслів run, take - по сім значень, go, have, keep - по шість, do, make, pass, reach - по п’ять, а стаття get містить аж вісім значень. Можливо, слід було б від деяких з них відмовитися, але вирішити це питання без семантичного частотного словника неможливо.

Слід звернути увагу на деяку непослідовність у розмежуванні значень. Так, дієслова begin, continue, end та багато інших вважаються однозначними, тобто перехідне дієслово (починати, продовжувати, закінчувати) і зворотні дієслова на - ся (починатися, продовжуватися, закінчуватися) не розмежовуються, що не може вважатися правильним і веде до нерозуміння учнями чи студентами категорій перехідності та зворотності. В інших випадках (hide, increase, learn та ін.) ці значення розмежовуються, і дієслова вважаються дво - чи багатозначними.

Інший випадок непослідовного розмежування значень торкається прикметника і похідного від нього іменника. Прикметник able має два значення: 1) спроможний, здатний, умілий; 2) здібний, талановитий. У похідного від нього іменника ability вони зведені в одне значення: здібність, здатність, уміння, обдаровання, талант. Це призводить до перевантаження статті кількістю перекладів і до неможливості зіставити однокореневі слова. У деяких іменникових статтях явно різні значення подаються як одне. Наприклад: genius - геній і геніальність, wood - ліс і деревина, earth - земля і ґрунт, drawing - малюнок і малювання.

Це спричиняє нерозмежування конкретних і абстрактних іменників.

Важливою для навчального словника характеристикою словникової статті є її довжина. У словнику першого рівня статті повинні бути якомога коротшими, оскільки користувачі цим словником ще не мають навичок роботи зі словником, тому довгі статті становитимуть для них значні труднощі.

Довжина статті може вимірюватися кількістю або значень, або рядків. Вище говорилося про кількість значень. Але справа в тому, що між цими двома вимірами довжини статті немає однозначного зв’язку. Є чимало статей, у яких подається одне значення, але кількість рядків така сама, як у статтях, що містять два, три чи чотири значення. Наприклад, довжина статті в 16 рядків характерна для дієслів play, please (одне значення), name, want, drop, address, find, excuse, manage (два значення), move, strike (три значення), spread (чотири значення). Така сама картина і в іменникових статтях: довжину в 16 рядків мають business, future, sea та ще сім іменників, у статтях яких - одне значення, floor, meeting, shade, space (по два значення), act, foot, force (по три значення).

Довжина іменникової статті коливається від одного рядка до 49, середня довжина становить 6,09 рядка. Але якщо визначити середню довжину статті в рядках, враховуючи кількість значень, то одержуємо:

при одному значенні довжина коливається від 1 до 33 рядків, середня довжина рядків = 6, 11 при двох значеннях довжина коливається від 2 до 43 рядків, середня довжина рядків = 10,80 при трьох значеннях довжина коливається від 6 до 49 рядків, середня довжина рядків = 17,04 при чотриьох значеннях довжина тільки 18 рядків, середня довжина рядків = 18,0 при п’яти значеннях довжина коливається від 30 до 44 рядків, середня довжина рядків =36,7.

Отже, спостерігається залежність довжини статті іменника від кількості значень. Можна вирахувати, скільки рядків у середньому припадає на одне значення: при одному значенні - 6,11 рядка при двох значеннях - 5,4 рядка при трьох значеннях - 5,68 рядка при чотирьох значеннях - 4,50 рядка при п’яти значеннях - 7,34 рядка.

Зіставимо ці дані з даними розподілу довжини дієслівних статей: при одному значенні довжина коливається від 1 до 28 рядків, середня довжина рядків = 7,51 при двох значеннях довжина коливається від 3 до 29 рядків, середня довжина рядків = 12,76 при трьох значеннях довжина коливається від 7 до 26 рядків, середня довжина рядків = 17,11 при чотирьох значеннях довжина коливається від 16 до 29 рядків, середня довжина = 23,8 при п’яти значеннях довжина коливається від 25 до 51 рядка, середня довжина рядків = 35,4 при шести значеннях довжина коливається від 36 до 50 рядків, середня довжина рядків = 42,33 при семи значеннях довжина коливається від 34 до 60 рядків, середня довжина рядків = 47,00.

Без урахування кількості значень довжина дієслівних статей коливається від одного рядка до шістдесяти, а середня довжина дорівнює 9,83 рядка.

На одне значення дієслова припадає: при одному значенні - 7,5 рядка при двох значеннях - 6,38 рядка при трьох значеннях - 5,7 рядка при чотирьох значеннях - 5,95 рядка при п’яти значеннях - 7,08 рядка при шести значеннях - 7,05 рядка при семи значеннях - 6,7 рядка.

Як і в іменникових статтях, кількість рядків на одне значення не коливається у значних межах, як це має місце із середньою довжиною статті, яка істотно залежить від кількості значень. Можна припустити, що середня кількість рядків, яка припадає на одне значення,

близька до постійного числа для всіх частин мови. Щоб перевірити це припущення, наведемо зіставну таблицю, в якій містяться дані а) про межі коливання довжини статті при певній кількості значень, Ь) про середню довжину статті в кількості рядків залежно від кількості значень та с) про середню кількість рядків на одне значення; вони розміщені в трьох рядках таблиці 2 для кожної частини мови.

Таблиця 2.

Зіставлення межі коливання довжини статті залежно від кількості значень у статті.

Кількість

значень

1

2

3

4

5

6

7

N

a)

1-33

2-43

6-49

18

36-44

b)

6,11

10,80

17,04

18,00

36,7

c)

6,11

5,4

5,68

4,5

7,34

A

a)

1-20

6-20

12-32

b)

6,72

11,84

21,0

c)

6,72

5,92

7,0

V

a)

1-28

3-29

7-26

12-29

25-51

36-50

34-60

b)

7,51

12,76

17,11

23,80

35,40

42,33

47,00

c)

7,51

6,38

5,7

5,95

7,08

7,05

6,71

Adv

a)

1-21

5-16

9-19

19-21

b)

6,16

10,64

15,4

20,0

c)

6,16

5,32

5,13

5,0

Prn

a)

1-15

6-23

12-25

21-25

b)

6,82

15,5

15,5

22,67

c)

6,82

7,75

5,17

5,67

Prp

a)

3-11

3-28

20-31

18-34

26-35

29-44

b)

6,0

12,4

25,5

22,7

24,0

36,5

c)

6,0

6,2

8,5

5,67

4,80

6,0

Як показує Таблиця 2, середня кількість рядків на одне значення в статтях повнозначних частин мови коливається від п’ яти до 7,5 рядка, причому вона збільшується для однозначних і багатозначних статей. У багатозначних статтях це збільшення можна пояснити невеликою кількстю статей із числом значень, більшим за п’ять. Збільшення ж цього показника для статей

з одним значенням, очевидно, свідчить про перевантаженість цих статей словосполученнями. Це припущення перевіримо, коли будемо аналізувати кількість та характер ілюстративних словосполучень і речень у статтях різних частин мови.

У статтях службових частин мови середня кількість рядків, що припадають на одне значення, є найвищою для тризначних статей прийменника і двозначних - займенника. Пояснюється це тим, що прийменник має три значення лише у двох статтях, довжина яких - 20 і 31.

Серед двозначних займенникових статей є кілька довгих статей (another, any), що, враховуючи загалом невелику кількість статей з двома значеннями, значно впливає на збільшення середніх довжин.

Отже, щоб забезпечити вірогідність даних, проаналізуємо лише ті, які встановлені для не менше двадцяти статей. Виявляється, що для всіх частин мови, крім прийменника, показник середньої кількості рядків на одне значення найбільший для статей з одним значенням. Це є підтвердженням того, що статті з одним значенням занадто довгі, їх треба скорочувати, очевидно, за рахунок кількості ілюстративних словосполучень.

Сполучуваність.

Наступна вимога до навчального словника - достатньо широке представлення

сполучуваності, причому члени словосполучень чи ілюстративних речень не повинні виходити за межі реєстру словника.

Відобразити сполучуваність у словнику можна кількома способами:

1) Навести узагальнену модель словосполучень, наприклад: to give smth to smb

to be certain of smb/smth a book about smb/smth.

2) Навести конкретне словосполучення: to go for walk

the golden age rainy weather.

3) Навести ряд сполучуваності, якщо з ядерним словом сполучаються однорідні члени: to read a book (a letter, a newspaper, a story),

an object of study (discussion, jokes, love), a grave mistake (situation, matter, illness).

В кожному з наведених тут рядів - чотири словосполучення. Якщо в одному ряді зустрічається більше однієї послідовності в дужках, то кількість словосполучень збільшується. Наприклад, у ряді to keep (to lay, to put) a hand on smb’s arm (shoulder) шість словосполучень: to keep a hand on smb’s arm, to lay a hand on smb’s arm, to put a hand on smb’s arm, to keep a hand on smb’s shoulder, to lay a hand on smb’s shoulder, to put a hand on smb’s shoulder.

Ряд сполучуваності - економний спосіб представлення сполучуваності. Але при цьому важливо не будувати дуже довгу послідовність однорідних членів, наприклад, a good mark (thing, job, book, night, idea, seat, time, way), оскільки це утруднює користування словником.

4) У тих випадках, коли словосполучення не розкриває значення слова та правила його вживання, слід навести приклад-речення: My face is burning, There is nothing strange about it. Але не слід зловживати наведенням великої кількості речень, особливо там, де можна обмежитися словосполученням, оскільки користувач виявляється прив’ язаним до наведеного речення і не усвідомлює інших можливостей уживання слова.

Не варто вводити в речення узагальнення, властиві для моделей сполучуваності (An idea struck smb.), краще замінити його особовим займенником (An idea struck me.)

При виборі словосполучень, які доцільно наводити в статтях навчального словника, дуже корисно мати дані про частоту словосполучень, щоб відібрати найуживаніші з них. При укладанні аналізованого словника деяку допомогу укладачі одержали від частотного словника найуживаніших словосполучень [Справочник, 1986], але в ньому міститься менше 500 слів. Отже, для укладання навчальних словників необхідно мати великий частотний словник сполучуваності, укладений (бажано) на текстах для позалекційного читання.

Число словосполучень у статтях словника коливаєтсья в значних межах, які залежать від частини мови й кількості значень (див. Табл. 3).

Як і при зіставленні довжини статті та кількості значень у ній, середні показники підвищуються зі зростанням кількості значень. Але оскільки багатозначних статей небагато, ці показники статистично невірогідні, тому зосередимося на показниках, одержаних для тієї кількості значень, яка представлена не менше ніж у 20 статтях. Для іменника і дієслова це статті від одного до трьох значень, для прикметника і прислівника - з двома значеннями, для займенника і прийменника - з одним значенням.

У всіх цих випадках, як і при зіставленні довжини та кількості значень, середня кількість словосполучень у статті зростає з кількістю значень, а середня кількість словосполучень, що припадає на одне значення, для всіх частин мови, крім прийменника, найбільша для статей з одним значенням. Це є ще одним підтвердженням деякої перевантаженості цих статей матеріалом. Цікаво, що в тих статтях, які містять не одне значення, кількість словосполучень для першого значення більша, ніж для інших.

Взагалі ж кількість словосполучень на одне значення коливається від 5,2 до 3,07, при цьому найбільша вона для прикметника.

У Таблиці 3 наводяться дані: а) - межі коливання кількості словосполучень при певній кількості значень, Ь) - про середню кількість словосполучень залежно від кількості значень, с) про середню кількість словосполучень на одне значення.

Таблиця 3. Зіставлення кількості словосполучень і кількості значень у статті.

Кількість

значень

1 знач.

2

3

4

5

6

N

а)

0-36

0-45

2-37

11

22-42

Ь)

4,23

7,55

11,96

11

30,67

с)

4,23

3,77

3,97

2,75

3,41

V

а)

0-17

1-22

5-20

7-32

13-32

22-33

Ь)

4,4

8,1

11,83

18,6

2,25

28,0

с)

4,4

4,05

3,94

4,66

4,25

4,67

А

а)

0-17

1-21

8-29

18

Ь)

5,20

8,52

14,57

-

18,0

с)

5,20

4,26

7,28

3,6

Аау

а)

0-16

2-14

3-14

16-18

Ь)

3,75

6,14

9,0

17,0

с)

3,75

3,07

3,0

8,5

Ргп

а)

0-24

1-20

3-18

11-21

Ь)

4,22

5,78

7,17

15,33

с)

4,22

2,89

2,39

3,83

Ргр

а)

1-10

3-16

9-23

8-35

19-30

17-25

Ь)

3,75

8,0

16,0

16,75

23,67

21,0

с)

3,75

4,0

5,33

4,19

4,73

3,5

Зіставлення кількості рядків і словосполучень на одне значення показує, що між ними є кореляція (р = 0,64 при табличному 0,58).

Додатки.

У словнику є три додатки.

Додаток 1 - Геоографічні назви та похідні від них. Як правило, у словниках географічні назви наводяться у додатку, а похідні від них - в основному корпусі словника. Укладачі навчального словника вважають, що подача їх разом полегшує встановлення словотвірних відношень між ними та їх засвоєння. Тому в статті кожної географічної назви наводяться похідні від неї: прикметник та назва мешканця (мешканки) цієї місцевості. Всього у додатку 61 стаття, з них 2 - відсильні.

Додаток 2 містить найуживаніші словотвірні афікси - 9 префіксів і 24 суфікси. Для кожного з них дається інформація, яку частину мови цей афікс утворює і від якої, та наводяться приклади. Мета цього додатка - дати користувачам можливість розширити свій словниковий запас шляхом додавання афіксів до реєстрових слів. У передмові до словника детально пояснюються способи використання додатка 2.

Додаток 3 включає 70 чоловічих і жіночих власних імен, що ними варто користуватися в мовленні замість українських, які зазвичай використовуються тими, хто починає вивчати англійську мову.

Отже, аналіз анатомії англо-українського навчального словника першого рівня показує, що в основному він відповідає вимогам до навчальних словників, але є в ньому вади, яких слід

уникнути при укладанні перекладних навчальних словників першого рівня для інших мов та при укладанні англо-українських навчальних словників вищих рівнів.

ЛІТЕРАТУРА

Капустин В. А. (2QQ6). Ранговые статистики совместной встречаемости в большой монотематической коллекции // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика - 2QQ6». - Санкт-Петербург. - С. 135 - 142.

Перебийніс В. І. (1999). Лексикографічне забезпечення навчального процесу з іноземної мови // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Т. 2, № 1. - С. 12 - 19.

Перебийніс В. І. та ін.(1995). Перебийніс В. І. Рукіна Е. П., Хідекель С. С. Англо - український навчальний словник-мінімум. - К.: Наукова думка.

Справочник (198б). Перебейнос В. И., Хидекель С. С., Вайнер Л. Р. и др. Справочник наиболее употребительных английских словосочетаний. - M.: “Просвещение”.

Суша Т. Н. и др. (1981). Лексический минимум по английскому языку как второй специальности с учетом соответствий в немецком и французском языках. - Минск: Вышейшая школа.

Фалькович М. М. (19б4). Лексический минимум по английскому языку (для языковых вузов) //Учебн. пособие для студентов I-IV кк. ин-тов и ф-тов иностр. языков. Изд. 2-е. - М.: Высшая школа.

Хидекель С. С. и др. (19б5). Хидекель С. С., Гроссман Е. Я., Шарапова А. Н. Лексический минимум по английскому языку: В 2 ч. - М.: Высшая школа.

Carrol John B. (1971). John B. Carrol, Peter Davies, Barry Richman. Word Frequency Book. - N. Y.: American Heritage Publishing Co., Inc.

HornbyA. S. (2QQ5). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7-th edition. - Oxford University

Press.

Longman (1995) Dictionary of Contemporary English. - Munchen: Langescheidt.

MacMillan (2QQ3). Essential Dictionary for Learners of English. Blumsbery Publishing Plc.

Структура навчального словника відрізняється від традиційних словників у кількох аспектах: щодо реєстру, побудови статей, кількості й змісту ілюстративних прикладів та ін. Аналіз цих рис англо-українського навчального словника для першого рівня є метою пропонованої статті.

Структура учебного словаря отличается от традиционных словарей в нескольких отношениях: словником, построением статей, количеством и содержанием иллюстративных примеров и пр. Анализ этих особенностей англо-украинского учебного словаря первого уровня - цель настоящей статьи.

Дата надходження до редакції

26.03.2009