Головна Філологія Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 "УКРАЇНСЬКА ТЕМА" В ПОЛІТИЦІ АНТАНТИ 1914-1916 РР
2 A LITERARY MOVEMENT IN THE PERIOD OF ABDЬLHAMНD IN THE MEMORIES: SERVET-I FЬNUN SOCIETY
3 ЄВРОПЕЇЗМИ У СКЛАДІ ТУРЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ТОРГІВЛІ
4 ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ УКРАЇНИ У ҐЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ
5 ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
6 ІДЕОЛОГІЯ СОЛІДАРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ
7 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ ВИЩОГО УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВЕНСТВА РАНЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ: ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОВІДОМИХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
8 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН ОЛЕСЯ БЕРДНИКА "ВОГНЕСМІХ" В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ ПОЛІ МІФОЛОГІЇ
9 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ПРОБЛЕМНОМУ КОЛІ СУЧАСНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА
10 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У XVII - СЕР. ХІХ СТ
11 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІДІОМАТИЧНИХ ЗВОРОТІВ КОНФУЦІАНСЬКОЇ ДОКТРИНИ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ
12 АНАЛІТИКОПСИХОЛОГІЧНА РЕЦЕПЦІЯ ПОЕМИ "СЛІПИЙ" Т. ШЕВЧЕНКА
13 АНТОНІМИ У СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
14 БІЛІ ХОРВАТИ І НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ У ІХ - ХІ СТ
15 БУДДІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ КИТАЮ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДАЛЕКОСХІДНУ ЛІТЕРАТУРУ
16 ВІДОБРАЖЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО В ПРОЦЕСІ ЙОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17 ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИМ ФОЛЬКЛОРОМ ІНІЦІАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ)
18 ВІСНИК "УКРАЇНОЗНАВСТВО" В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
19 ВЗАЄМОДІЯ ПОНЯТЬ "ДІАЛОГ" ТА "МОНОЛОГ" У ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ
20 ВИДИ КОМПЕТЕНЦІЇ РЕФОРМОВАНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
21 ВТОРИННA ФУНКЦІЯ ФЛЕКСІЇ
22 ГАЛИЦЬКА СКЛАДОВА КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ІЄРАРХІЇ XVII - XVIII СТ
23 ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАЛОГІЗМУ В МЕЖАХ МАС-МЕДІЙНОГО ІНТЕРВ'Ю
24 ГОГОЛІВСЬКІ ІНТЕРТЕКСТЕМИ В РОМАНІ "БЕЗ ҐРУНТУ" В. ДОМОНТОВИЧА
25 ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЗАПОЧАТКУВАННЯ КНИГОТВОРЕННЯ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТИРІ
26 ДАВНЬОТЮРКСЬКІ АНТРОПОНІМИ В УКРАЇНСЬКИХ ЛІТОПИСАХ Х-ХІІІ СТ
27 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
28 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
29 ДИНАМІКА МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: ПЕРЕРОЗПОДІЛ СИЛОВИХ РЕСУРСІВ
30 ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СЛІВ-РЕАЛІЙ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ
31 ДО ПИТАННЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ ВЛАСНИХ НАЗВ ТА ІМЕН У ПРАКТИЦІ ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
32 ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ТУРЕЦЬКІЙ РОЗМОВНІЙ МОВІ РЕЧЕНЬ З ЕЛІПСИСОМ ПРИСУДКА
33 ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРУ МААНІ (ЧАСТІВКИ) У ТЮРКСЬКІЙ УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ
34 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОБҐРУНТУВАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ МЕТОДІВ У ЛЮДСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
35 ДОСЯГНЕННЯ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ПРИКАЗКАХ ТА ПРИСЛІВ'ЯХ XIX СТОЛІТТЯ (ЗА ЗБІРНИКОМ М. НОМИСА)
36 ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕГІОНАЛІЗМУ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
37 ЕЙДОСИ ЛЮБОВІ Й ВІРИ У ТВОРІ ШЕЙХА ҐАЛІБА "КРАСА І ЛЮБОВ&quot
38 ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА ТЛІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ УКРАЇНОЗНАВСТВА
39 ЕТНОВИЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АРХЕТИПУ РОДЮЧОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ
40 ЖАНР СІЯСЕТНАМЕ В ЛІТЕРАТУРІ ДИВАНУ
41 З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ АСПЕКТИ (2000-2009 РОКИ)
42 ЗАГАДКА ЯК ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ
43 ЗВУКОСИМВОЛІЗМ: ЗА І ПРОТИ
44 КАЗКА "ОЛЕНЬ, ЧЕРЕПАХА І ПТАХ" У КОНТЕКСТІ ГЕНЕТИЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
45 КОДИФИКАЦІЯ ЯПОНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СЛОВНИКАХ
46 КОЗАК МДМДЙ ЯК УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ГЕРОЙ ТД ПЕРШОПРЕДОК МІФІЧНОГО ЧДСУ
47 КОЛОРИСТИЧНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПРО КРАСУ, ПРЕКРАСНЕ: ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНИЙ АНАЛІЗ
48 КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ТРЕТІХ КРАЇНАХ
49 КОНФЛІКТ ЛЮДИНА - СТИХІЯ І ЙОГО ЛІТЕРАТУРНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ
50 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВА У СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКІЙ ТА ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВАХ
51 КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ
52 КОНЦЕПЦІЯ ОСЯЯННЯ ЛЮДИНИ І СВІТУ: ТЕОРІЯ ПЛАТОНІЗМУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ П. КРАТА, Х. ЯКИМЧУКА, О. КОПАЧ
53 КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ БІЛОРУСІ
54 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА ОПОВІДАНЬ ОСМАНА ЧЕВІКСОЯ
55 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
56 МІФОПОЕТИКА ЯК СУЧАСНА ДРАМАТУРГІЧНА ЖАНРОТВОРЧА СТРАТЕГІЯ
57 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬОГО АНАЛІЗУ СУНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ В ЖАНРІ ЦИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЛІ ЦІН-ЧЖАО, 1084-1151)
58 МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
59 МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
60 МИХАЙЛО ОРЕСТ: ВАРІАНТ "НЕОКЛАСИКИ" КРІЗЬ ПРИЗМУ ІДІОСТИЛЮ
61 МОДАЛЬНІСТЬ У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКАХ КЛАСИЧНОЇ ЛОГІКИ І ЛІНГВІСТИКИ
62 НІМЕЦЬКИЙ ЕКСПРЕСІОНІЗМ В ОЦІНЦІ ЮРІЯ КЛЕНА
63 ОБРАЗ АВТОРА-ПРОПОВІДНИКА У КИЄВОРУСЬКІЙ КНИЖНОСТІ
64 ОПІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКИМ ШКІЛЬНИЦТВОМ ЗА КОРДОНОМ
65 ОПОЗИЦІЇ АВТОР - ВИКОНАВЕЦЬ ТА ВАРІАНТ - ІНВАРІАНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ГЕРОЇЧНОМУ ЕПОСІ
66 ОПОСЕРЕДКОВАНІ ОЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
67 ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА СПІЛЬНОТНОГО ЗГУРТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
68 ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У НОВЕЛІСТИЦІ ГАЛИНИ ТАРАСЮК (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛ "ОСТРІВ ЗИМОВОГО МОВЧАННЯ", "ЯНГОЛ З УКРАЇНИ")
69 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ
70 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
71 ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
72 ПЕРСПЕКТИВИ СУСПІЛЬСТВА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ: УТОПІЇ, РЕАЛІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
73 ПЕРСЬКІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ПОЕТИКИ І СТИЛЬ: ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
74 ПОДАТКОВІ РИЗИКИ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ
75 ПОЕТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ЛЮДИНИ У ПОВІСТЯХ Н. РОМАНОВИЧ-ТКАЧЕНКО "ЗІНЬКОВА ЗІРКА" І С. ВАСИЛЬЧЕНКА "ОЛИВ'ЯНИЙ ПЕРСТЕНЬ&quot
76 ПОЕТИЧНИЙ КАНОН ПЕРСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПОЕЗІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТЮРКОМОВНІ ЛІТЕРАТУРИ
77 ПОЛЬСЬКИЙ МОВНИЙ ОБРАЗ НЕЗАБУДКИ (КОЛЕКЦІЇ ТА КОМПЛЕКСИ)
78 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ ОКО/^ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА КОРЕЙСЬКІЙ МОВАХ
79 ПОРЯДОК СЛОВ В ПРОСТЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО И КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ
80 ПОЧАЇВСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
81 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
82 ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА ГАЗЕТНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ ПЕРСЬКОЇ МОВИ
83 ПРО ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ УКРАЇНОЗНАВСТВА
84 ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
85 ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИЦІ
86 ПСИХОЛОГІЗМ ПОВІСТІ Т. ШЕВЧЕНКА "ХУДОЖНИК" ТА М. ГОГОЛЯ "ПОРТРЕТ&quot
87 РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СПІВПРАЦІ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ УКРАЇНЦЯМИ: ОСВІТНІ АСПЕКТИ
88 РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
89 РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
90 РЕЛІГІЯ ТА УКРАЇНСЬКЕ НАЦІЄТВОРЕННЯ
91 СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗГОРТАННЯ ТА РЕАКЦІЯ УРЯДІВ КРАЇН
92 СИМВОЛІКА ПОЕМИ ІВАНА ФРАНКА "СМЕРТЬ КАЇНА&quot
93 СИСТЕМА МОВЛЕННЄВОГО РИТМУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
94 СЛОВ'ЯНСЬКА ЛЕКСИКА: ВИТОКИ Й ЕВОЛЮЦІЯ
95 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДРОСІЙСЬКОЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В КОЛОНІАЛЬНИХ УМОВАХ
96 СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ. ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЕМІЛЯ ДЮРКГЕЙМА
97 СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБМІНУ ПОСЛУГ
98 СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ТУРЕЦЬКИХ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
99 СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ПРИМІТОК У ТВОРАХ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВИ
100 СПОРУДЖЕННЯ КОРПУСУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКОЇ НЕ СТАЛОСЯ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2