joomla
ПРО ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Філологія - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті пропонується авторський погляд на предмет та об'єкт українознавства, його предметне поле.

This article suggests the author's view on the subject and object of ukrainology, and his subject field.В останню третину ХХ ст. у науці посилилась тенде­нція до інтеграції міждисциплінарних досліджень. Це призвело до зміни установки пізнавальної діяльності, пов'язаної з переходом від вивчення окремих предметів та їх властивостей до досліджень різнооб'єктної сукуп­ної реальності, інтегративних властивостей об'єктів, до системоцентризму у поглядах на них. Інтеграція набула багатоаспектного характеру, базуючись на ідеї цілісно­сті та системності досліджуваних об'єктів.

У такому контексті була запропонована ідея інтеграти­вного підходу в українознавстві, яка полягала у тому, щоб перетворити комплекс українознавчих досліджень з окре­мих дисциплін на цілісну науку, спрямовану на "вивчення України й українства у їх всеосяжності (повноті фізико - матеріальних і духовно-культурних первнів" [4, с. 11].

Прихильники інтегративного підходу виходили із то­го, що предметом українознавства мають розглядатись Україна та українство в їхній єдності та загальнопла - нетарному значенні. Головним принципом українознав­ства було декларовано системність. Це, у свою чергу, передбачало певний спосіб теоретичного синтезу, який мав перетворити українознавство із міждисциплінарної сукупності на самостійну дисципліну.

Шляхів такого перетворення може бути декілька. Найпростіші форми інтеграції - координація та коо­перація методів різних наук. При цьому у наукових дослідженнях відбувається взаємодія методів та те­орій з різних галузей, використовуються загальні ка­тегорії та терміни окремих наук, що набувають між­дисциплінарного контексту. Завдяки цьому дослі­дження перетворюються на здійснення цілих компле­ксних програм, що встановлюють зв'язки між окре­мими поняттями та окреслюють певну проблему. На цьому ґрунті відбувається оформлення міждисциплі­нарного комплексу досліджень.

Другий рівень інтеграції пов'язаний зі змінами методо­логії наукових досліджень, ускладненням та масштабністю завдань, що вимагають поєднання зусиль різних спеціалі­стів та творчих колективів. Засоби теоретичного синтезу на цьому рівні інтеграції - формування інтегративних по­нять та категорій, комплексних визначень та створення континуумів понять, що всебічно досліджують об'єкт як цілісність. Завдяки цьому вже можна говорити про ком­плексну об'єктно орієнтовану дисципліну. Її подальший розвиток врешті спричинює перехід до третього рівня інте­грації - синтезу нових понять та законів, властивих тільки цій науці, що спричинює остаточне перетворення її на окрему галузь знань [1, с. 11-19].

На якому рівні інтеграції перебуває українознавство?

П. Кононенком та Л. Токарем було запропоновано "своєрідну матрицю співвідношення деталей і цілого". Завдяки її наявності українознавство, маючи спільні "кордони" з галузевими науками, може створити якісно нові знання про цілісний об'єкт [10, с. 29].

Таку матрицю було названо системою концентрів (від латинського concentratio - концентрація, що похо­дить від двох слів: cun - разом і centrum - центр). Те­рмін буквально означає "зосередження, скупчення, зібрання в одному місці або навколо єдиного центру". Згідно такої позиції "центром" українознавства є Укра­їна й український світ, а його концентрами - вісім сфер українського буття:

"Україна - етнос; Україна - природа, екологія; Укра­їна - мова; Україна - нація, держава; Україна - культу­ра (матеріальна, гуманітарно-духовна: релігія, філосо­фія, мистецтво, освіта, наука; право; валеологія; війсь­ко); Україна в міжнародних відносинах; Україна - мен­тальність, доля; Україна - історична місія" [3, с. 24].

У такому випадку йдеться про континуум понять, який претендує на те, щоб охопити всі боки досліджу­ваного об'єкта. Тут по суті йдеться про Україну як ціліс­ний організм, що має окремі "органи". Втім, наведений перелік не є вичерпним, значну частину проблем, як, наприклад, геополітичні, націологічні, культурного не­сення, ролі української діаспори тощо, не можна ввігна­ти у контекст окремих концентрів. Адже український світ не є тілесним організмом, що має чітко відокремлені органи, він є цілісним смисловим та діяльнісним полем, що потребує інших способів структурування.

Доволі часто спеціалісти у межах концентрів продов­жують вирішувати завдання власних дисциплін і рідко виходять за їхні межі, так що інтеграція досягається на рівні узгодження методів та понять. Система концентрів створює тільки координаційні підстави для інтеграції, і такий підхід можна розглядати як другий рівень інтегра­ції. Система концентрів дозволяє здійснити концентрацію знань по певних напрямках, однак синтез передбачає не стільки роз'єднання на концентри, скільки об'єднання. Інтеграція третього рівня вимагає створення нових син­тетичних понять та виведення на їх підставі загальних закономірностей. Дійсний синтез компонентів міждисци­плінарних знань має бути конкретизацією концептів більш високого порядку, аніж концепти окремих дисцип­лін, він передбачає здійснення узагальнення на якісно новому рівні. У такому випадку роз'єднаність об'єкта на концентри або інші складові долається, переосмислю­ється під кутом зору його системних властивостей.

В Центрі українознавства авторським колективом, зокрема і автором даної статті, розроблено посібник "Українознавство". У визначенні об'єкта було акценто­вано, що об'єктом дослідження українознавства є ре­альний український світ, котрий створювався упро­довж тисячоліть; трансформувався і, зрештою, сьо­годні визначає суть буття і свідомості українців як етнічної спільноти.

У процесі колективного обговорення було дійдено висновку, що предметом українознавства є українст­во як загальноцивілізаційний феномен, закономірності та особливості його формування і розвитку в часо - просторовому вимірі як на теренах України, так і поза ними [11, розділ 1].

Така точка зору ґрунтується на тому, що предмет науки не може бути подвійним, оскільки формально втрачається його цілісність. Разом з тим, визнаючи спільну точку зору, автор цієї статті вважає, що таке визначення звужує реальне предметне поле україно­знавства. В такому баченні Україна розглядається як один із чинників постання і розвитку українства, але випадає як особливий географічний, соціокультурний і політичний феномен.

Без сумніву, "Україна" і "українство" апріорі утворю­ють єдність як два виміри українського світу, оскільки без ландшафту та тих чи інших форм державності укра­їнство не могло сформуватись та існувати. Україна є


Частиною українського світу, однак вона не зводима до чинника його формування та розвитку. По-перше, Укра­їна як територіальна реальність існувала задовго до постання українства, по-друге, на цій території прожи­вали інші етноси, що достатньо опосередковано впли­нули або ж взагалі не вплинули на українство, його пос­тання та розвиток (як, наприклад, сармати, готи, або ж сучасні гагаузи). І все ж, як здається, вони можуть бути предметами вивчення українознавства як фактичні компоненти українського світу. Адже він - онтологічна реальність, об'єднана в цілісність певними соціокульту - рними, етнонаціональними, суспільно-історичними, гео - економічними, геополітичними ознаками [11, розділ 1].

З іншого боку, чи може предмет певної науки бути подвійним, потрійним і т. д.?

Предмет певної науки - це бачення реальності, спе­цифічно виділене дослідниками у межах об'єкта, пред­ставлення, бачення спільнотою науковців об'єкта як іде­ального плану, як "картини об'єкта" [2, с. 350-351; 8]. Себто, предмет українознавства є науковим способом представлення, бачення, картиною українського світу.

Розглянемо наступний приклад.

Екологія, як і українознавство, є інтегративною нау­кою. Тому не випадково, що в деяких визначеннях вона має подвійний і навіть потрійний предмет. В книзі "Еко­логія: від індивідуумів до екосистем" читаємо "Еколо­гія... являє собою міждисциплінарне наукове вивчення розподілу і чисельності організмів та їхньої взаємодії з навколишнім середовищем" [13, с. 958]. Тут ми бачи­мо, що в предмет включається як вивчення самих орга­нізмів, так і вивчення їхньої взаємодії з довкіллям.

В пострадянській науці зазначене подвоєння у пре­дметі екології також має місце. Ось два варіанти його визначення:

"Екологія - наука, що вивчає умови існування живих організмів, взаємини між живими організмами та сере­довищем їх проживання.

Екологія як наука спрямована на розуміння функ­ціонування екосистем, взаємин видів живих істот з їхнім навколишнім середовищем, умов розвитку і рів­новаги таких систем. ... Відносини між людиною і при­родою також можуть бути предметом вивчення еко­логії" [12]. В першому з визначень бачимо дві скла­дові предмету, а в другому додається ще й третя - взаємини людини і природи.

В усіх наведених визначеннях багатовимірний пред­мет, виступаючи специфічним способом бачення об'єкта

- систем організмів, має внутрішню єдність, оскільки на­голошується на їх взаємозв'язках з довкіллям. Інакше кажучи, в зазначених прикладах розглядається сутнісні особливості об'єкту (умови життя організмів, екосистеми) та певні способи їх взаємозв'язку - явища надсутнісного походження, оскільки до екосистем входять абіотичні фактори, а екологічні зв'язки та взаємини людини і при­роди мають надорганізмений характер, а інколи поро­джуються неприродними (штучними) чинниками.

Українознавство як інтегративна наука також має складний предмет - будучи гуманітарною наукою, воно змушене охоплювати і деякі природничі проблеми.

Зрозуміло, що українство розглядається як фено­мен, що існує не тільки у часі, а і в просторі. І саме цей простір як частина життєвого світу, в якому сформува­лось і переважно розвивалось українство, і є власне Україна. З одного боку, він не є частиною українства, а з іншого - є об'єктивним чинником його постання та розвитку. Тому без знання цього простору, без того, що він дає для українства, українознавство буде неповним.

І тому Україна і українство перебувають у тісній взає­модії, і в цьому смислі - в єдності. Території ж прожи­вання українців поза межами України є частинами укра­їнського світу настільки, наскільки вони стали об'єктами вибору української еміграції.

Тому є слушним старий варіант визначення, роз­роблений в Центрі Українознавства в 2001 р.: пред­метом українознавства є Україна як геополітична реальність та українство як загальноцивілізаційний феномен у всій своїй неповторності і своєрідності у просторі та часі.

В даному випадку територія розглядається як об'єкт в початковому стані, перетворений завдяки дія­льності українства в об'єкт у кінцевому стані - Україну як геополітичну реальність. Але зазначене перетво­рення "визначено сутнісними зв'язками, законами змі­ни та розвитку об'єктів" [8, с. 31].

Перебуваючи у внутрішній єдності, українство і Укра­їна створюють цілісний предмет дослідження. Україна є одним із факторів цілісності предмета - формування, безперервності у часі, ширення у світовому просторі українства, чинником національної свідомості, культури, державності, ретроспектив та перспектив розвитку.

Однак, під поняттям "Україна" можуть розумітись: держава, країна, територія розселення українського народу та територія як окреслена частина світового геопростору.

У першому випадку горизонт українського світу над­то звужується - адже українська держава існувала не завжди, коли існувало українство. До того ж поза ме­жами дослідження залишаться території, втрачені Укра­їною, етнічно деукраїнізовані, або ж з українським на­селенням, однак поза межами держави.

У другому тлумаченні під Україною розуміють украї­нську етнічну територію, на якій сформувався та існу­вав український народ, де він виробив відповідний гос­подарсько-культурний тип та з якою пов'язаний культу­рою, побутом тощо. Однак такий підхід недостатньо враховує українську державу як форму самоорганізації українського народу, що сформувалася за певних істо­ричних обставин, адже етнічна територія та територія держави не співпадають.

Це неспівпадіння можна подолати, застосовуючи си­нтетичне поняття "геополітична реальність". Мною під геополітичною реальністю розумється сформована в специфічних еколого-географічних умовах просторова окремішність, людність якої протягом тривалого історич­ного часу тяжіє до консолідації й інтеграції та переходить від потестарних до політичних форм самоорганізації. Вона корелює із сучасним українським етнополітичним простором. Крім того, з цим простором узгоджуються розселення більш давніх етносів - доісторичних слов'ян, скіфів, крім того антів, склавинів, кримських татар, а та­кож території створених ними потестарних та політичних форм. Українці сформувалися у межах конкретної при­родної території, котра має виразну еколого-географічну відмінність, тому до характеристики України як геополі - тичної реальності має бути введено загальну характери­стику природно-географічних чинників - як тих, що виок­ремлюють терени України, так і тих, що утворюють її своєрідне "обличчя" [11, розділ 1]. Таке визначення ґрун­тується на концепції тісного генетичного взаємозв'язку поведінково-ментальних і культурних ознак етносів з природними комплексами, властивими тому чи іншому теренові як елементові географічної оболонки Землі, а також на визнанні просторово-географічної зумовлено­сті державотворчого процесу, обґрунтованому у геополі­тиці, в якій під геополітичною реальністю розуміється територія будь-якої держави.

Отже, поняття "Україна" охоплює територію, яку за­селяє український етнос сьогодні, й апріорі все, що від­


Бувалося на цій території з найдавніших давен. Ця тери­торія має виразну окресленість, відмінність, котра виріз - няєеться за географічним і культурно-політичним харак­тером. Тому у хронологічному плані йдеться як про ево­люцію всіх людських спільнот на території України неза­лежно від їхньої етнічної ідентичності, так і про розвиток та перетворення людиною довкілля, що охоплює шлях від аграрного до сучасного індустріального суспільства.

Така територія має стійкий образ геопросторової окремішності як у сприйнятті тими спільнотами, що її населяли, так і в сприйнятті інших спільнот. Так, ще античні, римські, середньовічні візантійські, західні та арабські джерела засвідчують сталість геопросторового образу України в уявленнях їх авторів з кордонами приблизно по лінії: на півдні - Чорне та Азовське моря; на сході - Дон, на півночі - лісові обшири, на заході - Західний Буг (Вісла) - Карпати - Дунай [5, с. 107-170]. Протодержавні утворення та держави, що формували­ся на цій території, тяжіли до її консолідації та рідко виходили за її межі. Тому у минулому ця територія сприймалась як щось окремішнє, подібно до того, як це було з іншими подібними геополітичними утворами, такими як, наприклад, Японія, Тибет, Єгипет, Межиріччя тощо. Політична консолідація та поява на карті світу держави Україна - природний підсумок об'єктивної окремішності території та самоорганізації українців - провідного політичного суб'єкта на даній території.

Такий підхід до визначення України має декілька переваг:

- у межах чітко окресленої території можна розгля­дати усі процеси від початку формування її як природ­ної реальності (навіть у плейстоцені або раніше) і до сучасності, тобто до предмета українознавства може бути включено і природно-географічний чинник украї­нського буття;

- до предмета українознавства стає можливим включити усе населення країни, тобто корінні етноси України - кримськотатарський та ін., а також національ­ні меншини, що проживають на території держави.

Майже не викликає суперечок поняття "світове українство", під яким розуміються українці як авто­хтонний етнос, що обіймає певні терени від найдавні­ших часів до сьогодні, і як загальносвітовий феномен (оскільки українці проживають в понад 60 країнах світу і не втратили своєї етнонаціональної ідентичності). Од­нак, подекуди його ототожнюють тільки з етносом, що є неповним, адже в історії української культури та держа­вності було чимало національно свідомих українців, що мали етнічно неукраїнське походження, однак зробили величезний вклад в українську культуру та державність, як поляки В. Липинський та В. Антонович, росіяни Д. Донцов та М. Скрипник, татарин А. Кримський тощо. Себто, поняття "українство" має врахувати свідомісний вимір. Тому у понятті "українство" поєднуються етноку­льтурний та націологічний виміри.

Українство є цілісністю тому, що ґрунтується на спіль­ному культурному просторі, котрий задає норми мис­лення та поведінки буденної свідомості. Цей простір підтримується на елементарному рівні мовою, ціннос­тями, соціальними, культурними та етнопсихологічними визначеностями. Адже кожне людське "Я" вибудовує у собі "Іншого" завдяки цілій низці суб'єктивних переду­мов, засвоєних у процесі соціалізації, - ментальності, національному характерові, мові, способам інтерпрета­ції культури. Це, власне, і створює цілісне поле спосо­бів поведінки, формує загальнозначущі цінності та цілі, породжує феномен українства як носія та відтворювача певної культури. Завдяки цьому людина у повсякден­ному житті організовує власний досвід, зокрема і досвід соціальної взаємодії та духовних пошуків. І через це на особистісному рівні формуються передумови творення та відтворення духовності народу.

Отже, українство є етнокультурним феноменом, провідною ознакою якого є українськість як "виявно окреслене усвідомлення та декларування своєї на­лежності до українського природно-культурного і сус - пільно-утрадиційненого простору; запов'язання з ним своєї долі; несення й передача інформації, що мате­ріалізується у створенні нового знання; ширення ку­льтурного представлення українців у світовому спів­товаристві" [б, с. 64].

Тобто, йдеться про свідому причетність до українст­ва, котра визначається наявністю хоча б однієї із чоти­рьох ознак:

♦ декларована етнічна приналежність;

♦ усвідомлення спільної з іншими представниками спільноти часової перспективи;

♦ конструктивна причетність до українського куль­турно-інформаційного простору;

♦ свідома активність з поширення української культури.

В першому та другому випадках йдеться про свідо­му ідентичність як основу українства; у третьому та че­твертому - про активні прояви українськості, себто ку- льтуротворчу активність та ширення форм та ідей укра­їнської культури.

Такий підхід дозволяє розглядати українські етнос та націю як форми розвитку українства: у першому ви­падку це природно-культурна спільнота, у другому ж - активний культурний та політичний суб'єкт, здатний ін­тегрувати інші національні меншини на даній території чи у межах даної держави [11, розділ 1].

Крім того, серед чималої кількості українців бачимо пасивні прояви українства, які визначаються етнічним походженням та вихованням, свідомо не декларуються особистістю, але виявляються в особистій ментальнос­ті, способі життя, окремих рисах поведінки. Це характе­рно для великої частини звичайних представників укра­їнців, зокрема і тих, що значною мірою русифіковані (як частина мешканців півдня та сходу України). Деякі з них також можуть здійснити великий вклад у несення у світ української культури, як Ф. Прокопович, М. Гоголь чи

В. Вернадський.

Зрозуміло, що представниками українства не слід вважати трипільців, кіммерійців, скіфів, готів, печенігів, половців і навіть кримських татар - вони не є носіями української етнічної культури. Однак, вони підпадають під інший вимір предметного поля українознавства - територіальний. Не тому, що проживання на території робить їх українцями, а тому, що вони існували на те­риторії України як геополітичної реальності і соціокуль - турно адаптувалися до неї, залишивши слід, подекуди досить вагомий, у культурі української нації. А це пов'я­зує їх із подальшим розвитком України як цілісності, єдності спільноти та її території.

Етокультурний вимір українства набуває нової якос­ті в індустріальну добу, українство презентує себе як активна культурна та суспільна сила, що домагаєть­ся політичної суб'єктності, себто як нація.

Вже у ХУІІ-ХУІІІ ст. українство перетворилось на ранньомодерну націю, активним провідником якої став козацький стан [9, с. 3-22]. Між сер. ХІХ - поч. ХХ ст. розпочинається перетворення українства на сучасну націю. Цей процес супроводжується модернізацією, котра включає перехід від традиційного сільськогоспо­дарсько-ремісничого суспільства, ґрунтованого на ро­динно-кланових зв'язках, до фабрично-індустріального, в якому об'єднання відбувається більше за діловими якостями та фахом, а також культурну революцію, за­гальне прискорення суспільних процесів та пов'язану із цим переоцінку традиційних цінностей.

Модернізація розгортається спочатку у культурни­цькому вимірі, але з часом набуває територіального звучання, стаючи складником домагань та елементом програми спочатку небагатьох представників та неве­ликих громад української інтелігенції, а з часом - зага­льною потребою українства. Поступово вона набуває політичного звучання - як широка боротьба за грома­дянські права, боротьба українців спочатку за культу­рне, а потім і громадсько-політичне самоутвердження у межах держав, між якими було розподілено терито­рію України. У підсумку політичної боротьби та рево­люцій початку ХХ ст. українство набуло нової якості. Вона зумовлена зростанням суспільної ролі нових форм цивілізованості, яку створюють наукові устано­ви, стандартизована система освіти сукупно із загаль­ною грамотністю, поширення літературної мови, ши­роке тиражування україномовної літератури художньо­го та наукового змісту, поширення масової освіти, зро­стання ролі засобів масової інформації, формування української масової культури, а також постанням укра­їнських громадських організацій та партій. На тлі цих змін національна ідентичність дедалі більше стає пре­дметом особистої рефлексії та свідомого вибору.

Природним підсумком самоорганізації українства і стало домагання політичного суверенітету нації, споча­тку у формі самоврядування, потім - автономії і, врешті

- державності. Та не слід забувати, що такий перелом відбувся на старій органічній основі етнічного українст­ва та пов'язаної із ним культури, зокрема і політичної та правової, на ґрунті трансформації давньої державниць­кої ідеї. Тому нація не є запереченням етнічної фази розвитку, вона випливає та виростає з етнічного.

Вагомою складовою українства стала українська діаспора, яка почала формуватися наприкінці ХУІІІ ст. (з 1785 р.), коли українські козаки були змушені пересе­лятися до інших країн, зокрема - в австрійські володіння Банат і Бачку та у турецьке м. Сеймени на Дунаї, а най­більше зросла наприкінці ХІХ - в першій половині ХХ ст.

Отже, українознавство має єдиний предмет дослі­дження, представлений вимірами цілісного українського світу - Україною і українством. Але це поле має ще два виміри. Сама Україна, як зазначалося, це "геополітична реальність" - і окрема природна територія, і етнічна територія, і держава, що постала як підсумок самоорга­нізації спільноти на даній території. Але так само у двох вимірах можна розглядати і українство - як природну спільноту, що визначається фізичним та антропологіч­ним складом, господарсько-культурним типом, котрі корелюють із окремою територією; і як духовно-кому­нікативну спільноту, сформовану на ґрунті спільних мо­ви, ментальності, духовності та культури.

Неважко побачити, що у першому випадку йдеться про об'єктивний вимір предметного поля українознавс­тва - вплив екологічних та географічних умов на спіль­ноту, виявом чого стають створені нею господарсько - культурні типи та адаптована до певного способу при­родокористування культура. Крім того, до об'єктивних слід віднести антропологічний тип українців та саму територію з її ландшафтами, кліматом, ресурсним по­тенціалом тощо. Тобто, йдеться про сукупність об'єкти­вних природних чинників, що діють на даній території, та відповідь спільноти на них - оскільки завдяки трива­лому проживанню на ній етнос стає відповідно економі­чно та культурно адаптованим.

Другий вимір - цивілізаційний, пов'язаний з транс­ляцією та розвитком національної культури у просторі та часі, однією зі складових якої є державна ідея та її реальне втілення. У широкому вимірі цивілізація - сфе­ра штучного, ідеального, тобто створеного та уявлено­го. У даному випадку вона не протиставляється об'єк­тивно-природному як інтерсуб'єктивне, штучне, але на­пряму виростає із нього. Адже у поняття "українство" входить і антропологічний компонент, і ментальний, а в самій культурі присутні елементи традиційного світо­гляду, які розгортаються та опосередковуються у більш глибоких формах культури, зокрема у професійному філософуванні та сферах наукових зацікавлень. Тому предметне поле українознавчих досліджень можна представити як цілісне поле між двома парами катего­рій: українство - Україна та природа - цивілізація (рис. 1). Цивілізація тут розуміється не у дусі О. Шпенглера (як протилежна культурі), а як провідна одиниця історично­го процесу, суб'єкт культуротворчої діяльності (за А. Тойнбі). Більшість сучасних визначень цивілізації включають в це поняття і культуру. Так, одне з апробо­ваних нашими російськими колегами визначень цивілі­зації наступне: це людська спільнота, об'єднана осно­воположними духовними цінностями та ідеалами, що має стійкі специфічні риси як в соціально-політичній організації та економіці, так і в культурі та колективній психології [див.: 7, с. 15].ПРИРОДА

Як етнос, що сформувався на даній території та адаптований до неї

О

Ш __________________________

Як географічна територія, що вирізняється природними межами та ландшафтами

<

О УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА

-г ґ як соціалізована істота, носій світогляду, Л ^

V ментальності, традицій, духовності, )

< політичний суб’єкт °- __

Х. ~

^ як носій культури, здатної до самозбереження та розвитку не тільки у межах певної території, але і як світовий феномен

Як держава, що історично >* склалася й існує як теориторіальна форма самовизначення нації

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Рис. 1. Структура предметного поля українознавстваПри цьому центральне положення у запропонованій схемі займає українська людина. В українознавстві во­на розглядається через призму українства, індивідуа­льне набуває вияву в українському. Його прояви пов'я­зуються із загальними, властивими для українства, те­нденціями мислення та поведінки, а також з рецепцією спільнотою духовних набутків видатних особистостей, що залишили слід в українській історії та культурі. Те ж саме стосується персональних виявів духовності та культури, що ґрунтуються на приналежності до україн­ської спільноти та інтерпретації її культури.

Тема української людини та ментальних основ українства і державотворення проходить наскрізним ланцюгом крізь всі проблемні сфери українознавства - як через оприявлення особливостей національної ду­ховності та характеру в національній культурі (в чому відмінність його від етнопсихології, котра вивчає пси­хологічні особливості етнічних спільнот), так і через аналіз біографічних фактів та творчого доробку вида­тних особистостей. Одним із теоретичних підсумків такої тематизації є з'ясування усталених рис способів мислення та поведінки, які виступають чинниками вза - ємопов'язаності особистості з спільнотою, ландшаф­том та державою, внутрішніми підставами трансляції нею української культури. Інакше кажучи, українська людина розглядається як індивід, адаптований до пе­вного довкілля, як носій українських традицій, духов­ності, політичний суб'єкт, транслятор та перетворювач української культури. При цьому українознавство ба­читься як типова гуманітарна наука, себто наука, яка в центрі свого дослідження має людину, яка досліджу­ється у чотирьох зазначених вимірах.

Зрозуміло, що таке бачення предметного поля укра­їнознавства не є вичерпним - адже науковці постійно піднімають нові і нові проблеми, пов'язані з формуван­ням та розвитком українського світу. Але запропонова­на модель предметного поля досить добре окреслює напрямки зацікавленості українознавства і, на відміну від концентрів, не поділяє, а об'єднує об'єкт, представ­ляє український світ в його цілісності та, водночас, структурованості. І структурованість визначається не через побудову континууму дискретних понять, а через структурування континууму поля, визначеного парами вимірів "природа - цивілізація" та "Україна - українст­во". Кожна українознавча проблема може бути вміщена в тому чи іншому локусі цього предметного поля.

Сподіваюсь, що викладені тут міркування сприяти­муть подальшій рефлексії предмета українознавства.

1. Депенчук Н. П., Крисаченко В. С. Экология и теория эволюции (Ме - тодол. аспект). - К., 1987. 2. Звездкина Э. Ф., Егоров В. Ф. Теория фило­софии. - М., 2004. 3. Кононенко П. П. Українознавство. - К., 1996.

4. Кононенко П. П., Усатенко Т. П., Конончук М. М. Українознавство // Дослідження викладання і гуманізація освіти: тези доп. Всеукр. наук. конф. - Дніпропетровськ, 1994. 5. Крисаченко В. С., Мостяєв О. І. Україна: природа і люди / 2 вид., перероб. і доп. - К., 2002.

6. Піскун В. Українська політична еміґрація 20-х років ХХ століття: вияв громадянської позиції лідерів. Дис. ... д. іст. н. - К., 2007.

7. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций.

- М., 1994. 8. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. - М., 1996. 9. Струкевич О. К. Українська ранньо - модерна нація: історико-етнонаціологічні аспекти дослідження // Укр. іст. журн. - 2001. - № 5. 10. Токар Л. Об'єкт і предмет украї­нознавства // Українознавство. - 2001. - № 1. 11. Українознавство. Навч. посібник. - К., 2009. 12. Экология // Http://ru. wikipedia. org/wiki /Экология. 13. Begon M., Harper J. L., Townsend C. R. Ecology: From Individuals to Ecosystems. - Blackwell, 1996.

Надійшла до редколегії 17.06.08

О. Бабич, викладач