Головна Хімія Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 (4-АЗАТРИЦИКЛО[5.2.1.02-эндо,6-эндо]ДЕЦ-8-ЕН-3,5-ДИОН-4-ИЛ) КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ В РЕАКЦИИ С п-БРОМФЕНИЛАЗИДОМ
2 N-хЛОРПРОизВОдные ПРОдуКТОВ КОнденСаЦии ФениЛгЛиОКСаЛя С азОТСОДЕРжащиМи СОединенияМи. РеаКЦиОнная СПОСОбнОСТь
3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ЖИРУ ХРОМАТОГРАФІЧНИМИ МЕТОДАМИ
4 АЦиЛиРОВание и ПеРеаЦиЛиРОВание 2-аМинО-3-аРОиЛ-1-(2-бензиМидазОЛиЛ)индОЛизинОВ
5 АЦиЛиРОВание и ПеРеаЦиЛиРОВание 2-аМинО-3-аРОиЛ-1-(2-бензиМидазОЛиЛ)индОЛизинОВ
6 БОРООРганиЧеСКие СОединения – ПеРСПеКТиВные ВыСОКОЭнеРгеТиЧеСКие КОМПОненТы РаКеТных ТОПЛиВ
7 БУДОВА ЦИСТЕЇНОВОГО КОМПЛЕКСУ НІКЕЛЯ(ІІ)
8 ВІднОВЛення хРОМаТу КаЛІя ЦиСТеїнОМ
9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-ФЕНИЛ-1Н-1,5-БЕНЗОДИАЗЕПИНТИОНА-2 С АЦИЛИРУЮЩИМИ АГЕНТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
10 ВзаиМОдейСТВие N-бензиЛОКСи-ІУ'-аРиЛМОЧеВин С ФениЛгЛиОКСаЛеМ
11 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N-ХЛОР-N-АЛКОКСИКАРБАМАТОВ С ТРИФТОРАЦЕТАТОМ СЕРЕБРА
12 ВзаиМОдейСТВие ПРОизВОдных 2,3-дигидРО-1н-1,5-бензОдиазеПинОнОВ-2 С аЛКиЛиРующиМи агенТаМи
13 ВзаиМОдейСТВие ЭПОКСиСуЛьФОЛанОВ С азОТСОдеРжащиМи нуКЛеОФиЛьныМи РеагенТаМи. РеаКЦиОнная СПОСОбнОСТь и биОЛОгиЧеСКая аКТиВнОСТь аМинОСПиРТОВ и РОдСТВенных СОединений
14 ВзаиМОдейСТВие ЭПОКСиСуЛьФОЛанОВ С азОТСОдеРжащиМи нуКЛеОФиЛьныМи РеагенТаМи. РеаКЦиОнная СПОСОбнОСТь и биОЛОгиЧеСКая аКТиВнОСТь аМинОСПиРТОВ и РОдСТВенных СОединений
15 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛ 5-АЗИДОКАРБОНИЛ-2,4-ДИМЕТИЛПИРРОЛ-3-КАРБОНОАТА С N-НУКЛЕОФИЛАМИ
16 ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПЕКТИНУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДРАГЛІВ ЖЕЛАТИНУ
17 ВиВЧення СТану КРОхМаЛьних гІдРОКОЛОїдІВ
18 ВИЗНАЧЕННЯ РУТЕНІЮ(IV) У ПРИСУТНОСТІ ПЛАТИНИ(IV) ФОТОМЕТРИЧНИМ ТИТРУВАННЯМ 3-МЕТИЛ-2,6-ДИМЕРКАПТО-1,4-ТІОПІРОНОМ
19 ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ КОПОЛІМЕРІВ СТИРОЛУ З ДИВІНІЛБЕНЗОЛОМ МЕТОДОМ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ
20 ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ N-АЛКОКСИГРУППЫ НА СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ N-ацилокси-N - АЛКОКСИМОЧЕВИН И N-хлор-N-АЛКОКСИМОЧЕВИН
21 ВПЛиВ МаТеРІаЛу еЛеКТРОда на КІнеТиКу еЛеКТРООКиСнення КаТІОнІВ хРОМу(ІІІ)
22 ВПЛиВ ПРиРОди ПОВеРхнеВО-аКТиВних РеЧОВин на РеОЛОгІЧнІ ВЛаСТиВОСТІ ПаСТОПОдІбних ВиСОКОнаПОВнених КОМПОзиЦІй
23 ЕЛеКТРОЛІТиЧне ЦинКуВання Із ЦинКаТних РОзЧинІВ з дОбаВКаМи на ОСнОВІ ПТаС: ТехнОЛОгІЧнІ ПОКазниКи Та ВЛаСТиВОСТІ ПОКРиТТІВ
24 ЕЛеКТРОхІМІЧне ОКиСнення СаЛІЦиЛОВОї КиСЛОТи Та її ПОхІдних
25 ИСПОЛЬЗОВАНИИЕ ДИАЗИДА-2,6-ДИМЕТИЛ-3,5-ПИРИДИНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В СИНТЕЗЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ
26 К ВОПРОСу О ТеРМОхиМии неСиММеТРиЧных аЦиЛОинОВ
27 КаТаЛІТиЧнІ МеТОди РуйнуВання МТбе
28 КаТаЛІТиЧнІ МеТОди РуйнуВання МТбе
29 КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЭЛЕКТРОННЫХ РЕАКЦИЙ АКВА - И СМЕШАНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ХРОМА (ІІІ)
30 КВанТОВО-хиМиЧеСКОе МОдеЛиРОВание диМеРа гуЛуРОнОВОй КиСЛОТы
31 КВанТОВОхІМІЧний анаЛІз еЛеКТРОнних ПеРехОдІВ у деяКих КОМПЛеКСах нІКеЛю
32 КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ Ni2+- H2Cys – H2O
33 КОНДЕНСАЦИЯ ФЕНИЛГЛИОКСАЛЯ С N-ЭТОКСИ-N’-ФЕНИЛМОЧЕВИНОЙ
34 КОнТРОЛь яКОСТІ, безПеКи й аВТенТиЧнОСТІ СПиРТОВМІщуюЧих наПОїВ 1
35 КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ З ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНО НАНЕСЕНИМИ ЗАХИСНИМИ ПЛІВКАМИ
36 МеТОды СинТеза ТРиЦиКЛиЧеСКих аМинОиМидОВ
37 МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРМЕДІАТІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННІ ІОНІВ ЦИНКУ(ІІ) У ПРИСУТНОСТІ АКРИЛОНІТРИЛУ
38 НОВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ КОНДЕНСАЦИИ ЭНДИКОВОГО АНГИДРИДА С АМИНОКИСЛОТАМИ
39 НОВый СПОСОб СинТеза N, N-диаЛКОКСи-N’-аРиЛМОЧеВин
40 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИНТЕЗА АЦЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АРЕНОВ
41 ОПРедеЛение ФОСФОРа и КРеМния В СТаЛях и СПЛаВах
42 ОЦІнКа ВПЛиВу СТадІї диМеРІзаЦІї адаТОМІВ на ПРОЦеС еЛеКТРОКРиСТаЛІзаЦІї МІдІ
43 ПаСиВнІ ПОКРиТТя на СПЛаВах ЦинКу, ОТРиМанІ КаТОднОю ОбРОбКОю В РОзЧинах МОЛІбдаТу
44 ПОЛуЧение ПаСТООбРазных ВыСОКОнаПОЛненных КОМПОзиЦий и изуЧение их РеОЛОгиЧеСКих СВОйСТВ
45 ПРИСКОРЕНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ МЕТАЛІВ У М'ЯКИХ ТКАНИНАХ З КОМПЛЕКСНОЮ ФІЗИЧНОЮ І ХІМІЧНОЮ ПРОБОПІДГОТОВКОЮ
46 РеаКЦии дигидРазида 2,6-диОКСиМеТиЛ-4-ФениЛ-3,5-ПиРидиндиКаРбОнОВОй КиСЛОТы С СОЛяМи Меди(ІІ)
47 РЕЦИКЛИЗАЦИЯ ЭТИЛ 2,4-ДИМЕТИЛ-5-(1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ-2-ИЛ)-1Н-ПИРРОЛ-3-КАРБОНОАТА
48 РОСТРегуЛиР ежащих КТиВнОСТь а МидОКиСЛОТ и иМидОВ, СОДЕРЖАЩИХ нОРбОРненОВый ФРагМенТ
49 СинТез и аМинОЛиз га ЛОгенСОдеРжащих гЛиЦидиЛОВых ЭФиРОВ
50 СинТез и СПеКТРОСКОПиЧеСКОе иССЛедОВание ZR-СОдеРжащегО геТеРОПОЛианиОна на ОСнОВе B-PW O 9
51 СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ФЛУОРВМІСНИХ КОМПЛЕКСНИХ СОЛЕЙ З ЕЛЕМЕНТОРГАНІЧНИМ АНІОНОМ
52 СинТез Та РеаКЦIйна здаТнIСТь адуКТIВ Та їх еПОКСидIВ на ОСнОВI ЦиКЛОПенТадIєну І п-бензОхІнОну
53 СинТез ЭФиРОВ β-аМинОниКОТинОВОй КиСЛОТы
54 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОПОЛИКОМПЛЕКСА СТРУКТУРЫ ДОУСОНА
55 СПеКТРОФОТОМеТРиЧеСКОе ОПРедеЛение КОбаЛьТа(II) С 4-(2-ПиРидиЛазО)РезОРЦинОМ В ПРиСуТСТВии ПОЛигеКСаМеТиЛенгуанидиний хЛОРида
56 ФазОВий СКЛад еЛеКТРОЛІТиЧних Zn-Ni ПОКРиТТІВ
57 ФОРМиЛиРОВание диа РиЛаМинОВ и их N-МеТиЛ-ПРОизВОдных В уСЛОВиях РеаКЦии ВиЛьСМейеРа-хааКа
58 ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЕ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА НА ДИОКСИДНОСВИНЦОВЫХ АНОДАХ
59 ЭПОКСИИМИДЫ РЯДА НОРБОРНАНА В РЕАКЦИЯХ С ФЕНИЛАЦЕТИЛЕНИЛМАГНИЙБРОМИДОМ