Головна Історія Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 "НОВОЕ УЧЕНИЕ” Н. Я. МАРРА, ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА ЭТНОСА АЛ-МАС’УДИ И ТЕОРИЯ ПЛАЗМАТИЧНОСТИ ЯЗЫКА Н. Н. ВАШКЕВИЧА: РАКУРС СОВПАДЕНИЙ
2 20 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА (ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА)
3 50 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАХМУТСЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА
4 Є. К. БЮЦОВ НА СЛУЖБІ У ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ЯПОНІЇ
5 ІДЕЇ ЄДИНОЇ ЄВРОПИ В РОБОТАХ НІМЕЦЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ПРОСВІТИТЕЛІВ І ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ХІХ-ХХ СТ
6 ІМПЕРСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ПОВИННОСТІ (КІНЕЦЬ ХУШ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
7 ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА У СВІТОВИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР НА ЗЛАМІ 80-90-Х РР. ХХ СТ
8 ІСТОРІОГРАФІЯ МІЖНАРОДНОЇ БОРОТЬБИ ЗА НАФТУ У ПЕРСІЇ ТА МЕСОПОТАМІЇ У 1918-1928 РР
9 ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ІТАЛІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У БОЯХ НА СХІДНОМУ ФРОНТІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
10 ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В 1850 - 1905 рр
11 ІСТОРІЯ МІСЦЕВОЇ БЮРОКРАТІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХУІІІ - ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ РОСІЙСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ 1990-Х - 2000-Х РОКІВ)
12 ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ АЛЖИРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ, 1564-1829 РР
13 ІСТОРИЧНА РЕЦЕПЦІЯ СОМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВЛАДНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
14 АГРАРНЕ ПИТАННЯ НА СТОРІНКАХ ХАРКІВСЬКИХ КАДЕТСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
15 АДМІНІСТРАЦІЯ Б. ОБАМИ І КРАЇНИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ АЗІЇ: ОСНОВНІ КОНТУРИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
16 АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Б. ОБАМИ
17 АНАЛІЗ АСТРОНОМІЧНОГО ЖАНРУ АРАБСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ПИСЕМНОЇ ТРАДИЦІЇ ЯК ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАКОПИЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО КОЧОВІ ЛЮДНОСТІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
18 АНГЛІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКОЇ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІМПЕРІЇ В СЕР. XVIII СТ
19 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКЕ СУПЕРНИЦТВО ЩОДО БЛИЗЬКОГО СХОДУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
20 АНТИКОМУНІСТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ КІНЦЯ ХХ СТ. У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ПЕРЕМОГИ
21 АНТИНАЦИСТСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ПІДПІЛЛЯ „МОЛОДА ГВАРДІЯ” (м. КРАСНОДОН) ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В НОВІТНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (деякі аспекти історіографії проблеми)
22 АУТСАЙДЕРЫ В БОРЬБЕ ЗА РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА НА ВОСТОК ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МОНОПОЛИИ БРИТАНСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ: АКТ ОБ ОКОЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ 1813 Г
23 БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПЕРВЫХ ПОХОДОВ ХАЛИФАТА НА ВОСТОЧНЫЙ КАВКАЗ
24 БОЛГАРСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ КІПРСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ 1970 - 80-х рр
25 БОРОТЬБА ЗАМІСНИКІВ БУХАРСЬКОГО ГАРНІЗОНУ ПРОТИ МОНГОЛІВ (1220 р.) ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПЕРСИДСЬКОГО ІСТОРИКА РАШИД АД-ДІНА
26 БРИТАНСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ПАПЕРИ 30-Х РР. ХІХ СТ. ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ТРАНС-БЛИЗЬКОСХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
27 БРИТАНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ БРИТАНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У СХІДНОМУ ПИТАННІ В 70-80-Х РР. ХІХ СТ
28 БРИТАНСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОКТРИНИ "ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ" У КИТАЇ 1899 р
29 БРИТАНСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX СТ. В УЯВЛЕННІ СУЧАСНИКІВ
30 В. ТКАЧЕНКО. НАУКА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РОЗВИТКУ УРСР (20-30-І РР. ХХ СТ.). - К.: ДП "ІНФОРМ.-АНАЛІТ. АГЕНСТВО", 2009. - 375 С
31 ВІЙСЬКОВО-СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БИТВ РАДЯНСЬКИХ АРМІЙ ПРОТИ ФІНСЬКИХ ВІЙСЬК У ЧЕРВНІ - ЛИПНІ 1941 Р
32 ВІЛЬГЕЛЬМ ІІ ТА НІМЕЦЬКА КОЛОНІАЛЬНА ПОЛІТИКА В ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ У 1890-1896 РР
33 ВАСИЛЬ МУДРИЙ І УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
34 ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ УПЛИВУ АЛАНО-САРМАТСЬКИХ ТА ТЮРКО-БОЛГАРСЬКИХ ПЛЕМЕН НА ЕТНОГЕНЕЗУ СЛОВ’ЯН ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ В ПЕРІОД РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
35 ВИЗНАЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВО - ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ СПІВРУЖНОСТІ НАЦІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
36 ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ УСРР - УРСР У 1930-х рр.: ГРОМАДСЬКИЙ ВИМІР
37 ВИЩІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ЕТНОСІВ (1990 - 2000-І РОКИ): ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
38 ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА НА ЛУГАНЩИНІ В 30-і РОКИ XX СТОЛІТТЯ
39 ВОЙНА ЗА БАВАРСКОЕ НАСЛЕДСТВО - ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ СТАРОЙ ЕВРОПЫ
40 ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР Т.-Р. БЮЖО И УСТАНОВЛЕНИЕ ГОСПОДСТВА ФРАНЦИИ НАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ АЛЖИРА, 1841-1847 ГГ
41 ГРОМАДСЬКЕ ТА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ НІМЦІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК ХХ СТ.)
42 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСТВА ДОНБАСУ (1956 - 1985 рр.)
43 ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ "БРАТИ БЕРІНГИ" ТА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ США ПІСЛЯ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, 1783-1842 РР.: РАДЯНСЬКА ТА СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
44 ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬБУДІВ В УКРАЇНІ У 20-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ
45 ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПРИВАТНО-ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ МОСКВИ В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 РР.)
46 ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ КАВАЛЕРІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ
47 ДЖОЗАЙЯ ЧАЙЛЬД (1630-1699) КАК ИДЕОЛОГ БРИТАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В ИНДИИ
48 ДЖОН ХЕЙ: ЖИТТЯ ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЧАСІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА У. МАК-КІНЛІ
49 ДИТИНА В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОБРАЗ „ВІРНОГО ЛЕНІНЦЯ„ В ОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ УРСР У КІНЦІ 1920 - 1930-х рр
50 ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 20-30-х рр. XX СТОЛІТТЯ
51 ДОБРОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ПЛАТОНА ГОРОДЕЦЬКОГО ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНОВИЩА ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ ТА МОНАСТИРІВ
52 ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТЕЧІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ
53 ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УКРАЇНІЗАЦІЇ" МІСТ УСРР В 20-Х - НА ПОЧАТКУ 30-Х РР. ХХ СТ. ЗА МЕМУАРАМИ ТА СВІДЧЕННЯМИ СУЧАСНИКІВ
54 ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ХАРКІВЩИНІ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
55 ЕВОЛЮЦІЯ СЕМАНТИКИ ЕТНОНІМУ "БУРДЖАН" У ТВОРАХ "АСТРОНОМІЧНОГО" ЖАНРУ АРАБСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ПИСЕМНОЇ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
56 ЕКСПЕДИЦІЯ М. К. ПЕРРІ В ТИХИЙ ОКЕАН (1852-1854) ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ США ВІДНОСНО ТАЙВАНЮ
57 ЕТНІЧНИЙ СКЛАД КУПЕЦТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ
58 З ІСТОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІЛАНТРОПІЧНИХ УСТАНОВ У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ
59 ЗАЛУЧЕННЯ ПІОНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО УЧАСТІ В ПОЛІТИЧНИХ ТА АГІТАЦІЙНИХ АКЦІЯХ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У 1930-Х РР
60 ЗЕМЕЛЬНА ГРОМАДА В ДОКОЛГОСПНОМУ СЕЛІ (1917 - 1930 рр.): АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
61 ЗМІНА ОЗНАЧЕНЬ МАДЯРІВ У ТВОРАХ УЧЕНИХ АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ ІХ-Х СТОЛІТЬ
62 ИЗУЧЕНИЕ КУРДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
63 ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ СБРАСЫВАНИЯ ГРУЗОВ ДЛЯ ПАРТИЗАН КРЫМА САМОЛЁТАМИ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ В 1942-1944 ГГ
64 КАНЦЛЕР А. М. ГОРЧАКОВ: 25 ЛЕТ ВО ГЛАВЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА РОССИИ
65 КАЯЛА У "СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ” (ДО 825-РІЧЧЯ ГЕНІАЛЬНОГО ТВОРУ)
66 КОЛЛАБОРАЦИОНИСТСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ (1941 - 1945). ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И ЧИСЛЕННОСТИ
67 КОНФЕСІЙНИЙ ФАКТОР В ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТАХ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
68 КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЯК РЕФОРМАТОРСЬКИЙ АНТИКРИЗОВИЙ ДОКУМЕНТ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
69 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ ДОНБАСУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ (20-І РОКИ ХХ СТ.)
70 М. ПАВЛИК В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
71 МІЖНАРОДНІ СОЮЗИ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ НІМЕЧЧИНИ В КІНЦІ 1880-х рр
72 МІСІЯ П. ПАРКЕРА В КИТАЙ (1856 - 1857) ТА АМЕРИКАНСЬКО - БРИТАНСЬКІ ПРОТИРІЧЧЯ ВІДНОСНО ТАЙВАНЮ
73 МІСЦЕ КОЛОНІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПЛАНАХ О. БІСМАРКА В 1880-1884 РР
74 МІСЦЕ ООН В РОСІЙСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ БОРОТЬБИ З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ (28 ЧЕРВНЯ 2000 - 11 ВЕРЕСНЯ 2001 Р.)
75 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 1921 - 1923 ГГ.: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
76 МЕССИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1955 Г. И РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
77 МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РУХ СЕРЕД КАРАЇМІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
78 МОЛОДЬ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕПОХИ: ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА
79 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДОНБАСУ (1956-1985 РР.)
80 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ У ПРОГРАМАХ ПАРТІЙ ТА РОБОТАХ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ (90-Х РР. ХІХ СТ. - 20-Х РР. ХХ СТ.)
81 НАЧАЛО "ЭРЫ ПАЛЬМЕРСТОНА" ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 1830-1833 ГГ
82 О РАБОТЕ В. М. БЕЙЛИСА НАД ТЕКСТОМ "ТАРИХ" ХАЛИФЫ ИБН ХАЙЙАТА АЛУСФУРИ (IX В.)
83 О. БІСМАРК ТА КОЛОНІАЛЬНИЙ РУХ В НІМЕЧЧИНІ В 1873-1882 РР
84 О. П. РЕЄНТ, О. В. СЕРДЮК. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861 - 1914 рр.)
85 ОРГАНИЗАЦИИ РУССКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ” И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
86 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО СЕЛА ДО ВХОДЖЕННЯ В НОВУ СИСТЕМУ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН (1944-1946 РР.)
87 ПІОНЕРСЬКИЙ ТАБІРНИЙ РУХ ЯК ФОРМА ПОЛІТИКО - ІДЕОЛОГІЧНОГО ТА ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА РАДЯНСЬКУ МОЛОДЬ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНБАСУ)
88 ПІСЛЯВОЄННЕ ДИТИНСТВО В УРСР (1945 - поч. 1950-х рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ
89 ПЕРЕГОВОРИ М. М. МУРАВЙОВА З МУХАМЕДОМ АЛІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ВРЕГУЛЮВАННІ ТУРЕЦЬКО-ЄГИПЕТСЬКОГО КОНФЛІКТУ 1832-1833 РР
90 ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРШІ КРОКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕТРОГРАДСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)
91 ПЕТЕРГОФСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ (АВГУСТ 1897 Г.)
92 ПОВСЯКДЕННА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ (КІНЕЦЬ 1920-Х - 1930-І РР.): МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
93 ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ МИРОТВОРЧОЇ МІСІЇ В РЕСПУБЛІЦІ ІРАК 2003 - 2005 рр
94 ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ
95 ПОЗИЦІЯ США ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ "СИРІЙСЬКОГО ПИТАННЯ” НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (СІЧЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ 1919 Р.)
96 ПОЛІТИЗАЦІЯ СТУДЕНТСТВА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (ПРИЧИНИ, СУТЬ, НАСЛІДКИ)
97 ПОЛІТИКА США ЩОДО АЗЕРБАЙДЖАНУ, 1991-1999 РР.: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
98 ПОЛІТИКА УАЙТХОЛУ ЩОДО ФОЛКЛЕНДСЬКИХ (МАЛЬВІНСЬКИХ) ОСТРОВІВ У 1763-1843 РР. В ІСТОРІОГРАФІЇ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США
99 ПОЛІТИКА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ФЛОТУ ЧОРНОМОРСЬКО - АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
100 ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИССАРОВ ДЖ. ПАЛЬМЕРСТОНА, 1838-1840 ГГ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2