Головна Історія Інтелігенція і влада
joomla
Інтелігенція і влада
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 30-ТІ РР. XX СТ.: СМУТА В ІЗМАЇЛЬСЬКІЙ СТАРООБРЯДНИЦЬКІЙ ЄПАРХІЇ
2 60-ті РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ОДЕСЬКОЇ ПРЕСИ 1990-х рр
3 III-IV ДЕРЖАВНІ ДУМИ ТА ЛІБЕРАЛИ УКРАЇНИ
4 «...ВІН ПОТРАПИВ У ПРОТИРІЧЧЯ МІЖ ЗМІСТОМ СВОЇХ ДУМОК І СПОСОБОМ ЇХ ВИКЛАДУ»
5 «АКАДЕМІЧНА ГРУПА» ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906-1917 рр.)
6 «ЕПОХА» В ЛАПКАХ: ТЕРМІНОЛОГІЯ ПЕРЕБУДОВИ 1985-1991 рр. ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
7 «ЖІНОЧЕ РОЗКРІПАЧЕННЯ» В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1930 pp.): ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ
8 «ЖДАНОВЩИНА» В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х — ПОЧАТОК 50-х РОКІВ XX ст.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
9 «КРАЩЕ СУД ПАНСЬКИЙ, НІЖ СЕЛЯНСЬКИЙ»: ВОЛОСНИЙ СУД В РОСІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЕЛА ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ
10 «ЛІТОПИС КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА
11 «ЛИПОВАНЕ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ»: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ (2004-2013)
12 «ЛИСТОК РУССКОГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ» 1860 Р.: ПРОГРЕСИВНА ОДЕСЬКА ГАЗЕТА НАПЕРЕДОДНІ «ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ»
13 «НЕЩАСНІ ФАНТАСТИ!» — ДИСКУСІЯ У ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРЕСІ ПРО МІСЦЕ РОСІЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1917-1919 РОКІВ
14 «ОДЕСЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»: ПОЛІТИКА ТЕРОРУ
15 ЄВРЕЇ В ОДЕСЬКОМУ МІСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ В ХІХ СТОЛІТТІ
16 І. А. ЛИННИЧЕНКО І ПИТАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
17 ІВАН БОРКОВСЬКИЙ — ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЧЕНИЙ, ТВІЙ СИН, УКРАЇНО
18 ІВАН БОРКОВСЬКИЙ, СТЕПАН ФІГУРА У БОРОТЬБІ ЗА КАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ
19 ІДЕЙНІ ПОПЕРЕДНИКИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ НА ОДЕЩИНІ
20 ІДЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА (1992-1993 рр.)
21 ІДЕОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х — ПОЧАТОК 50-Х РОКІВ ХХ СТ.)
22 ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТИСК НА МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ ТА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х — ПОЧАТОК 50-Х РОКІВ ХХ СТ.)
23 ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ С. Л. РУДНИЦЬКОГО
24 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ДОНБАСУ ТА СТАХАНОВСЬКИЙ РУХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-х РОКІВ
25 ІНКОРПОРАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОГО БОЯРСТВА ДО СТАНУ РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ Ст.)
26 ІНСТИТУТ МІСІОНЕРСТВА ТА СТАРООБРЯДЦІ ПОДУНАВ’Я
27 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ПЛАНАХ УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (вересень 1939 — червень 1941)
28 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944-1953 РОКАХ: СТАТУСНА ТА ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
29 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНИ І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
30 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ МИРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1989-1991 рр
31 ІНТЕЛІҐЕНЦІЯ НА ЗАХИСТІ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ (ПРО ОДИН ІНЦИДЕНТ НА ОДЕЩИНІ)
32 ІНТЕЛЕКТУАЛИ В XIX СТ.: ФЕНОМЕН МНОЖИННИХ ЛОЯЛЬНОСТЕЙ
33 ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» 1830-х — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1840-х pp.: ВІД ОГОЛОШЕНЬ ДО РЕЦЕНЗІЙ
34 ІСТОРІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА МІЛЮКОВА У ВИСВІТЛЕННІ Р. О. КІРЄЄВОЇ
35 ІСТОРІОГРАФІЯ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ НА ОДЕЩИНІ
36 ІСТОРІОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ ПАРТІЙ ЕСЕРІВ І МЕНШОВИКІВ В УКРАЇНІ (1917-1920 РР.)
37 ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ
38 ІСТОРІОГРАФІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ XX СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
39 ІСТОРІОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ ШЛЯХТИ ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ
40 ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
41 ІСТОРІЯ АНАРХІСТСЬКОГО РУХУ НЕСТОРА МАХНА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1917-1921рр.)
42 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯК ФУНКЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
43 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДАВНІХ ПРАВОВИХ ПАМ’ЯТОК У НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ М. О. МАКСИМЕЙКА
44 ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНО-СВЯТКОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ (ХІХ — XX СТ.)
45 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ УКРАЇНИ ОНПУ У КОНФЕРЕНЦІЯХ
46 ІСТОРІЯ НАРОДНОГО РУХУ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
47 ІСТОРІЯ ПОЯВИ ЕТНОСУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЗМУ
48 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
49 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНСЬКОГО (ХАРКІВСЬКОГО) ТА КИЄВО - ПОДІЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ КАВАЛЕРІЇ (1817-1857 рр.)
50 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 20-ті рр. XX ст
51 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕЛА ІСАСВЕ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
52 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВЗАЄМИН — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
53 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПАМҐЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (20—80-ті рр. ХХ СТ.)
54 ІСТОРИЗМ — МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ І ВЛАДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
55 ІСТОРИК ТА ПОЛІТИКА: З ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГАНСА УБЕРСБЕРГЕРА
56 ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛИНІ ТА СЛОВ’ЯНЩИНИ ЗОРІАНА ДОЛЕНГИ-ХОДАКІВСЬКОГО (1784-1825)
57 ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКУБА ГОФФМАНА (1896-1964 рр.) ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНО - ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПРАВІ ВИВЧЕННЯ ВОЛИНІ У 1930-х РОКАХ
58 ІСТОРИКО-ПСИХІЧНІ ВІДМІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО НАРОДІВ З ТОЧКИ ЗОРУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ
59 ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ДО РИНКУ ПЕРІОД (1991-2004 рр.)
60 ІСТОРИЧНІ ПРАЦІ ТАДЕУША ЧАЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ВОЛИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
61 ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ
62 ІСТОРИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ І ВЛАДИ ЗА МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
63 ІСТОРИЧНА ДОКУМЕНТАЛІСТИКА ПРО УПА ОДЕСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
64 ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В РОКИ НЕПУ (1922-1928 РР.): деякі аспекти (на прикладах Лівобережної України)
65 А. О. СКАЛЬКОВСЬКИЙ ЯК ДОСЛІДНИК ТА ОБОРОНЕЦЬ ПРАВ ТРАНЗИТНОЇ ТОРГІВЛІ ОДЕСИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ
66 АГРАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОДІЛЛІ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО (КВІТЕНЬ — ЛИСТОПАД 1918 РОКУ)
67 АГРАРНА СКЛАДОВА «НАРИСІВ ПРОГРАМИ УДХП» В. ЛИПИНСЬКОГО
68 АДАМОВИЧ С. В. СОБОРНІСТЬ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: МІСТО НВ, 2009. — 884 С
69 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
70 АКЦІЇ СОЛІДАРНОСТІ СТУДЕНТСТВА М. ВІННИЦІ З ГОЛОДУЮЧИМИ У КИЄВІ В ЖОВТНІ 1990 Р. ЯК ВИЯВ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ
71 АНАРХІСТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 1910-1914 PP.: ВІД ЕКОНОМІЧНОГО ТЕРОРУ ДО ТАЄМНИХ ПРОФСПІЛОК
72 АНАРХІСТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І АНАРХІСТСЬКІ КОМУНІКАЦІЇ В ЕПОХУ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 рр
73 АНАРХІЧНИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
74 АНАСТАСІЙ — ЄПИСКОП ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ СТАРООБРЯДНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ
75 АНТИРЕЛІГІЙНА КАМПАНІЯ ПРОТИ СТАРООБРЯДНИЦЬКИХ ЦЕРКОВ ТА МОНАСТИРІВ ОДЕЩИНИ (кінець 40-х — початок 50-х рр. ХХ ст.)
76 АРХІВНІ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОЇ КРИЗИ (1997-2002 рр.)
77 АРХІВНІ УСТАНОВИ В СИСТЕМІ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ НА ОДЕЩИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ
78 АРХЕТИПИ МИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА
79 БАЛТСЬКИЙ ПОВІТ В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (КВІТЕНЬ — ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ)
80 БАЧЕННЯ АНЕТІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В. СТАНКО ТА УЧЕНИМИ-АРХЕОЛОГАМИ
81 БАЧЕННЯ НАРОДНИМ РУХОМ УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАШОЇ ДЕРЖАВИ (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання, 2002—2005 рр.)
82 Безымянный
83 БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯНСТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ «ВЕСТНИКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
84 БЛАГОДІЙНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ КУПЕЦЬКОГО СТАНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст
85 БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ДВОРЯНСТВА КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
86 БОЖЕСТВО-ДЕМІУРГ У МІФОЛОГІЯХ РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ
87 БОРОТЬБА ОДЕСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ПРОТИ ПІДПИСАННЯ НОВОГО СОЮЗНОГО ДОГОВОРУ У 1990-1991 РОКАХ
88 БОРОТЬБА ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ ОУН ТА УПА НА ТЕРЕНАХ СТАНІСЛАВСЬКОЇ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ) ОБЛАСТІ В 40—50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
89 В. Н. КАРАЗИН (1773-1842 РР.) ТА ОДЕСА: ДО ІСТОРІЇ ЗВ’ЯЗКІВ ЗАСНОВНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА «НОВОЇ ПАЛЬМІРИ»
90 В. Н. СТАНКО — ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ І ОСВІТЯНСЬКИЙ ДІЯЧ
91 ВІД СТВОРЕННЯ ДО ТРІУМВІРАТУ (До історії Народного Руху України)
92 ВІД СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВІСТА ДО ГРОМАДСЬКО - ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА: ПОЧАТКИ СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОНГИНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО НАПРИКІНЦІ ХІХ — ПОЧАТКУ XX СТ
93 ВІДНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ДИРЕКТОРІЇ УНР В ОДЕСІ
94 ВІДНОСИНИ ІВАНА БОРКОВСЬКОГО З ЯРОСЛАВОМ ПАСТЕРНАКОМ ТА ЙОГО ЛИСТУВАННЯ З ВАДИМОМ ЩЕРБАКІВСЬКИМ
95 ВІДОМІ ЗАХІДНІ ІСТОРИКИ ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ
96 ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК — ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ ГОНЧАРУК (з нагоди 75-річчя з дня народження та 30-річчя перебування на посаді завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету)
97 ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ ЯМПОЛЬСЬКИЙ (1906-1998)
98 ВІЙСЬКОВІ ДІЇ АРМІЇ УНР НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 рр
99 ВІН ХОТІВ ПРИМНОЖУВАТИ СЛАВУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
100 ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Й АЛЛА ГОРСЬКА: ЖИТТЯ ЯК ВИКЛИК ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
 
« ПерваяПредыдущая1234567СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 7