Головна Історія Інтелігенція і влада СУЧАСНИЙ ЕТАП НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НДІ ФІЗИКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І. І. МЕЧНИКОВА
joomla
СУЧАСНИЙ ЕТАП НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НДІ ФІЗИКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І. І. МЕЧНИКОВА
Історія - Інтелігенція і влада

О. І. Філіпова

Ключові слова: Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, історія науки і техніки, педагогічна діяльність, науково-дослідна діяльність, тео­рія наукової фотографії, фізична наука.

Ключевые слова: Научно-исследовательский институт физи­ки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, история науки и техники, педагогическая деятельность, научно­исследовательская деятельность, теория научной фотографии, физическая наука.

Key words: the Research Institute of Physics of the Odessa Nation­al University named after I. I. Mechnikov, history of science, research activity, theory of scientific picture, physical science.

Вивчення напрямів наукового співробітництва одеських до­слідників фізики має велике значення в контексті сучасної парадигми висвітлення внеску українських учених у розвиток світової науки.

Мета даної статті полягає у висвітленні досягнень вчених НДІ фізики ОНУ ім. І. І. Мечникова завдяки співробітництву з відомими світовими науково-дослідними установами в галузі фізики.


Дослідженню взаємозв’язків і співробітництва НДІ фізики Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова з віт­чизняними та закордонними науково-дослідними установами в галузі фізики за часів незалежності України присвячені робо­ти таких учених, як: В. М. Адамян, А. Н. Золотко, В. В. Ка - лінчак, С. О. Мерзлякова, В. А. Сминтина, О. В. Тюрин та ін. Однак в історії науки і техніки бракує всебічного аналізу сучасного періоду розвитку наукового співробітництва НДІ фі­зики, саме цей фактор характеризує актуальність запропоно­ваної статті.

НДІ фізики ОНУ ім. І. І. Мечникова за останні 20 років під­тримує тісні наукові зв’язки з багатьма науковими установами нашої країни та закордонними науково-дослідними інститута­ми. Співробітництво науковців НДІ фізики є взаємовигідним і дає певні позитивні результати, що сприяють підвищенню рів­ня освіти і науки в Україні.

В роки незалежності з метою зближення з науковими уста­новами НАН та галузевими академіями наук України в уні­верситеті здійснювалась низка заходів, визначених Договора­ми про співробітництво. Сьогодні колектив НДІ фізики працює над науковим забезпеченням багатьох актуальних в Україні проблем і співпрацює з такими науковими закладами, як:

• Інститутом фізики НАН України (Київ),

• Інститутом напівпровідників НАН України (Київ),

• Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України (Київ),

• організаціями Академії медичних наук та міністерством охорони здоров’я України — Українським науково-дослідним інститутом медицини транспорту, Науково-дослідним інсти­тутом очних хвороб та тканинної терапії імені В. П. Філатова АМНУ, Українським протичумним науково-дослідним інститу­том ім. І. І. Мечникова МЗУ, Центром рефракційної та лазер­ної мікрохірургії очей «Тарус»,

• Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федь - ковича,

• Інститутом фізичної оптики (м. Львів),

• Інститутом повітряного транспорту національного авіацій­ного університету (м. Київ), Державним науково-дослідним ін­ститутом МВС України [4].

Останнім часом сумісні наукові дослідження фізичних властивостей наноструктур виконуються з Інститутом фізики НАНУ в напрямах: Фур’є-спектроскопія наноструктур на осно­ві сульфіду кадмію (відділ фізики біологічних систем) і термо- стимульована фотолюмінесценція (відділ нелінійної оптики).

Згідно з договором про співпрацю НДІ фізики ОНУ ім. І. І. Мечникова з Інститутом фізики НАН України (від­діл оптичної електроніки — завідувач, член-кор. НАН Укра­їни М. С. Соскін) проводяться обговорення планів та резуль­татів робіт з тематики «Кореляційна та сінгулярна оптика», публікуються спільні статті, сумісні доповіді на конференціях, подаються заяви на участь у конкурсах на європейські гранти [1, с. 146].

В НДІ фізики виконується спільний проект з Фізико - хімічним інститутом ім. О. В. Богатського НАН України по вивченню анксіолітичної активності синтезованих сполук.

З Інститутом проблем матеріалознавства (УПМЗ НАН Укра­їни) розробляється спільний проект по комплексній програмі створення паливних елементів з використанням цирконієвих технологій [3, с. 98].

З Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього се­редовища і людини НАН і МОН України запроваджено проект «Властивості і екологічна небезпека атмосферних аеродисперс - них частинок, що містяться у викидах Чорнобильської АЕС» [1, с. 147].

Зі Львівським НДІ фізичної оптики (директор академік

О. Г. Влох) проводиться спільне обговорення планів та резуль­татів досліджень з тематики «Фізична оптика, фотоіндуковані явища».

Зі всіма названими закладами здійснюється взаємне спів­робітництво у рецензуванні, апробації та захисті дисертацій (науковці беруть участь у проведені сумісних семінарів, дають відгуки на дисертації, виступають офіційними опонентами). З 2009 року до складу Бюро Українського товариства фунда­ментальної та прикладної оптики входять д. ф.-м. н. О. В. Тю­рин та к. ф.-м. н. А. Ю. Попов [3, с. 274].

В останні роки НДІ фізики підтримує тісний науковий зв’язок також з багатьма міжнародними науковими організа­ціями і установами в світі, зокрема з Колумбійським універ - ситетом (Нью-Йорк, США), ФДУП «Оптичний інститут імені С. I. Вавилова» та Фізико-технічним інститутом ім. А. Ф. Йоф - фе (Санкт-Петербург, Росія), Центром фотохімії РАН (Москва), науковими центрами фірм «Кодак» (США), «Фуджіфілм» (Япо­нія) та ін. Згідно з планом сумісних заходів Національних Ака­демій наук України і Польщі, спільно з відділом адсорбції на мінеральних адсорбентах Інституту колоїдної хімії і хімії води імені О. В. Думанського НАН України розроблюються плани проведення традиційних українсько-польських симпозіумів «Теоретичне і експериментальне дослідження міжповерхневих явищ та їх технологічне застосування». Проведення вказаних заходів частково фінансується за рахунок Президії НАН Укра­їни [1, с. 136].

Результатом наукового співробітництва є участь одеських фізиків в міжнародних конференціях: так, у вересні 2009 року відбулася наукова конфенренція по поруватим матеріалам, за результатом якої вийшли 2 сумісні публікації в закордонних виданнях.

У тому ж 2009 році вчені НДІ фізики брали участь в ор­ганізації та проведенні VIII міжнародної наукової конферен­ції «Волновая электрогидродинамика проводящей жидкости» (червень 2009, Ярославль, Россия), а директор НД[ фізики проф. Тюрин О. В. був співголовою її оргкомітету.

У липні 2009 року в Польщі проводилася VII міжнародна конференція «Ефекти гетерогенності в адсорбції і каталізі на поверхні твердого тіла». На цій конференції була представлена доповідь В. В. Кутарова з європейськими колегами «Адсорбцій­ні дослідження місячного ґрунту» [4].

Міжнародна співпраця інституту є необхідною умовою для отримання міжнародних грантів. Цей напрям діяльності інсти­туту значно активізувався останнім часом. Так, на Німецько- українському коопераційному семінарі в 2009 році були представ­лені наукові проекти НДІ фізики: «Комп’ютеризована лазерна спектр-інтерферометрична система визначення малих деформа­цій об’єктів» і «Технологія виготовлення газових сенсорів», які увійшли до офіційних (рекламних) матеріалів [1, с. 116].

Треба відмітити відкритість і готовність до співробітництва усіх підрозділів інституту, так наприклад, інформація про на­укову діяльність ЛНЕ (лабораторії напівпровідникової електро­ніки) в галузі нанотехнологій розміщена в каталозі Інтернет - порталу Nanometr. ru. Всього з України в цьому каталозі окрім НДІ фізики відібрана і розміщена інформація лише Інституту матеріалознавства (м. Київ) і Харківського національного уні­верситету ім. Каразіна.

Найбільші результати в напрямі наукового співробітництва за останні роки були досягнуті лабораторією, очолюваною док­тором фіз.-мат. наук Кутаровим В. В. Впродовж останнього десятиліття лабораторія підтримує наукові контакти з рядом університетів Німеччини і Польщі. За цей період спільно опу­бліковано 11 статей і представлено 8 доповідей.

Починаючи з 2006 року, міжнародна співпраця лабораторії здійснюється в рамках європейської програми по досліджен­ню властивостей зразків Місячного ґрунту «Investigation of physicochemical Propetries of Lunar Regolith» в частині вивчен­ня структурних характеристик і фазових діаграм речовин, що поглинаються різними його зразками. Мета програми направ­лена на дослідження вмісту в породах місячного ґрунту різних речовин і, зокрема, води. Це необхідно для вирішення надалі завдання промислового постачання води до станцій на Місяці, таким чином дані про властивості місячного ґрунту, що ви­вчаються в рамках європейської космічної програми, мають велике практичне значення. Зокрема програма пов’язана з від­працюванням на зразках місячного ґрунту методик для май­бутніх досліджень ґрунту планети Марс, що стане складовою частиною таких наукових дисциплін, як космічне ґрунтознав­ство, походження та формування небесних тіл. В рамках цієї співпраці лабораторія отримує від європейських колег експе­риментальні спектри адсорбції і термодесорбції інертних газів, різних полярних і неполярних речовин на зразках місячного грунту. На підставі аналізу отриманих експериментальних даних в лабораторії досліджується геометрія нанорозмірних структур зразків місячного ґрунту. Проводиться термодинаміч­ний аналіз фазових діаграм. Партнерами лабораторії в цій про­грамі є: Інститут неорганічної і аналітичної хімії університе­ту ім. Гутенберга м. Майнц, Німеччина; Інститут планетології університету м. Мюнстер, Німеччина; ТОВ «Поротекс» м. Хоф - хайм, Німеччина; Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща [1, с. 159].

Для участі в Intellectual and Computer Technologies ICT-2009 НДІ фізики було надано 2 проекти, які увійшли до Збірника матеріалів:

1. Development of new microscopic methods and devices for speckle-interferometry analysis of biological microobjects phase structure.

2. Development of new speckle-interferometry methods and devices for ophthalmology purposes [4].

Окрім міжнародних програм НДІ фізики бере активну участь в проваджені соціальних програм Одеської облдержадміністра­ції. Сучасна політика регіонального розвитку є складовою час­тиною загальнодержавної політики, суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень в Україні. Оскільки регіони є органічною частиною країни, то зростання її добробуту цілком залежить від зростання добробуту кожного з регіонів [2, с. 56].

З метою поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, підвищення якості та ефектив­ності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я затверджено обласну програму «Здоров’я» до 2011 року, де Одеський національний університет ім. І. І. Меч­никова бере активну участь у проблемах: здоров’я людей і моло­ді; політика з питань довкілля та охорони здоров’я.

Представники НДІ фізики брали участь в роботі міжвідомчої комісії при Одеській облдержадміністрації по виконанню Комп­лексної програми розвитку інфраструктури острову Зміїний та в роботі групи з підготовки проекту Постанови КМ про про­довження дії Комплексної програми на період 2010-2017 рр. Як наслідок тісної співпраці з Одеською облдержадміністра­цією в НДІ фізики активно проводиться спільна програма з Інститутом теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України в галузі запровадження гідротехнології для наукових розробок. А також запроваджено спільний проект з Фізико - хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і лю­дини НАН і МОН України «Властивості і екологічна небезпека атмосферних аеродисперсних частинок, що містяться у вики­дах Чорнобильської АЕС» [1, с. 78].

НДІ фізики традиційно підтримує тісний взаємозв’язок із представниками міської влади. Так, спільно з адміністраці­єю Приморського району м. Одеси проводяться заходи щодо поліпшення інформаційних відомостей про сучасні світові та власні науково-практичні розробки з нанотехнологій. Треба за­уважити, шо НДІ фізики має доступ до бази даних провідних наукових видань, що представлені у Науковій бібліотеці ОНУ, та до мережі Інтерн ет. НДІ фізики зареєстрований на сайті «^апошеіег. пи» та отримує інформацію щодо сучасних досяг­нень з нанотехнології та нанофізики, проведення конференцій, семінарів за відповідною тематикою.

На всіх етапах виконання як держбюджетних науково - дослідних робіт, так і за замовленням, в НДІ фізики має місце широке залучення до досліджень студентів і аспірантів, оскіль­ки діяльність Інституту фізики нерозривно пов’язана з учбовим процесом Одеського національного університету ім. І. І. Меч­никова і підготовкою висококваліфікованих наукових кадрів. Тут щорічно проходять практику студенти фізичного факуль­тету, виконуються курсові, бакалаврські і магістерські роботи. Студенти беруть участь у виконанні НДР, публікують висновки наукових робіт в наукових журналалах, доповідають на кон­ференціях спільно із співробітниками інституту про результа­ти досліджень. Співробітники інституту для студентів фізич­ного факультету розробляють і проводять лабораторні роботи, спецпрактикуми, читають спецкурси, публікують навчальні посібники. Це дає можливість розширювати знання студентів із навчальних дисциплін, які викладаються, а також викорис­товувати отримані результати для курсового та дипломного проектування при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магі­стрів. Нові наукові результати збагачують лекційний матеріал дисциплін, дозволяють зберегти високий науковий рівень ви­кладання. Оскільки наукова робота сприяє підвищенню рівня підготовки молодих спеціалістів. Зокрема, вона є ефективним засобом підвищення якості фундаментальної підготовки спеці­алістів з вищою освітою, допомагає їм засвоювати методики і засоби самостійного вирішення наукових проблем, формуванню прийомів наукових досліджень, розвиває навички роботи у на­укових колективах, підготовки виступів з повідомленнями та доповідями про результати досліджень на науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня.

Логічним продовженням попередніх науково-дослідних ро­біт за участю аспірантів та молодих вчених, що проводилися в

НДІ фізики в співробітництві з науково-дослідними установа­ми країни, можна вважати прикладну науково-дослідну робо­ту № 417 «Розробка комп’ютерно-керованих інтерферометрич - них та кореляційних систем вимірів і тестування технічного та біологічного призначення» (науковий керівник — д. ф.-м. н.

О. В. Тюрин), що виконується з 1 січня 2009 року і яка присвя­чена теоретичному розвитку та практичному застосуванню ме­тодів когерентної оптики для цілей прецизійних вимірювань та неруйнівного контролю. Роботи носять пріоритетний характер, захищені патентами України і торкаються актуальних питань і проблем розвитку нових технологій, нової техніки, управлін­ня. Під час виконання цих тем було розглянуто особливості дифракції сингулярних пучків в залежності від їх топологіч­ного заряду. Розроблені методи використані для вирішення наукових та технічних задач, запропоновано їх застосування у медицині (офтальмології), а також були розвинуті наступні теоретичні підходи та нові експериментальні методи:

• методи фазомодульованої спекл-інтерферометрії, що близь­кі до методів цифрової (комп’ютерної) голографії, для аналізу фазової структури об’єктних світлових хвильових фронтів та її змін у часі з кореляційним аналізом даних.

• створення та використання об’ємних (тривимірних) амплітудно-фазових голографічних оптичних елементів (ГОЕ) для прецизійного аналізу зміни фази об’єктної світлової хвилі.

• кореляційної спектроскопії, які було використано для ви­значення параметрів димів, аерозолів, мікроорганізмів та гра­дієнтних розчинів. Методи сингулярної оптики [1, с. 56].

В співробітництві з астрономічною обсерваторією при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та Одеським інститутом стоматології вченими НДІ фізики роз­роблено методику реєстрації рухомих об’єктів за допомогою сенсора з внутрішнім підсиленням на основі неідеального ге­теропереходу. В результаті була розроблена модель процесів накопичення нерівноважного заряду на глибоких пастках в галузі просторового заряду неідеального гетеропереходу під впливом збуджуючого світла, а також отримано залежності величини сигналу елемента пам’яті після включення освіт­лення в оптичному діапазоні та після вимкнення збуджуючого світла. Створено методику прискорення приведення сенсора в рівноважний стан після припинення дії збуджуючого світла [1, с. 118].

Основні технічні характеристики сенсора є такими: розмір фоточутливої поверхні — 5x5 см2; спектральна область чутли­вості 400-750 нм; максимальна чутливість — 10-6 лк; коефі­цієнт внутрішнього підсилення — не менше 102; розподільна спроможність — 3 мкм.

Випробування зразків було проведено у складі обладнання астрономічної обсерваторії при Одеському національному уні­верситеті імені I. I. Мечникова та на обладнанні Інституту сто­матології.

Результати розробки можуть бути реалізовані в медичних установах, організаціях і підприємствах Міністерства промис­лової політики України та виробничих підприємствах приват­ної власності. Автори: Сминтина В. А, Борщак В. А., Затов - ська Н. П., Балабан А. П [1, с. 119].

Наступним прикладом результативності наукової співпраці НДІФ є конкурентоспроможна прикладна розробка товстоша­рової голографічної емульсії на основі гетерофазних мікрокрис - талів типу ядро «CaF2, оболонка AgHal», яка не має аналогів у світі і має низку унікальних властивостей та може бути ви­користана для отримання тривимірних голограм з побудовою на їх основі оптичних елементів нового класу для прецизійних і наукових досліджень.

Прилади і пристрої, які засновані на базі нових методів, характеризуються простотою, оперативністю, дешевизною та здатністю до комп’ютеризації, що забезпечує їх конкуренто­спроможність. Науковий керівник — Тюрин О. В. [1, с. 138].

В результатах вищеназваних наукових досліджень сьогод­ні зацікавлені: в медичному напрямку: Український науково - дослідний протичумний інститут імені I. I. Мечникова, ДП «НДІ медицини транспорту», НДІ очних хвороб та тканєвої те­рапії АМН України імені В. П. Філатова.

В технічному напрямку: Державний науково-дослідний ін­ститут МВС України, Національний авіаційний університет (проведення криміналістичних та технічних експертиз).

В галузі освіти — ОНУ імені I. I. Мечнікова: створення нових практикумів для підготовки фахівців за спеціальностями «Фі­зик» та «Комп’ютерні системи та мережі», Інститут повітря­ного транспорту Національного авіаційного університету при підготовці студентів спеціальностей 7.100106 «Технічна екс­плуатація літальних апаратів і авіаційних двигунів», 7.100101 «Літаки і вертольоти» та 7.000001 «Якість, стандартизація та сертифікація».

В НДІ фізики розроблено автономний оптико-локаційний лазерний віброметр (ОЛВ — автори: Сминтина В. А., Санто - ній В. I., Іванченко I. О., Будіянська Л. М.) на основі нового оптико-локаційного методу дистанційної реєстрації вібраційних коливань поверхні об’єктів та їх змін у часі, тобто вібраційних прискорень, який відрізняється тим, що вимірювання вібрацій­них характеристик коливального об’єкту проводиться на основі аналізу форми та часових співвідношень коливань його поверх­ні. ОЛВ заснований на фазовому методі вимірювання віброзмі - щення та частоти коливань поверхні досліджуваного об’єкту. ОЛВ вимірює та реєструє параметри коливань елементів кон­струкцій в максимально інформативних точках спостережува­них об’єктів і передає виміряні значення по телеметричних ка­налах на віддалений центр збору і обробки інформації [1, с. 23].

Впровадження розробки вирішить проблему дистанційної діа­гностики технічного стану об’єктів, що підвищить безпеку їх ро­боти. Економічний ефект — за рахунок зменшення вартості об­слуговування та раціонального використання обладнання, його надійної експлуатації, що виключить аварії промислових об’єктів, будинків та споруд. Соціальний ефект — за рахунок контролю дії вібрації на працівників, забезпечення безпеки праці.

Зацікавленими у реалізації розробки є Міністерства: осві­ти і науки, молоді та спорту; економічного розвитку і торгів­лі; інфраструктури; надзвичайних ситуацій, а також компанія «Нафтогаз України».

Таким чином, НДІ фізики займає на сьогодні чітку позицію, спрямовану на посилення співпраці між НАН України та ака­демічними установами інших країн з метою спільної цільової підготовки кадрів, виконання важливих наукових програм, в тому числі й міжнародних, супроводження великих інновацій­них проектів тощо.

Джерела та література

1. Одеський національний університет імені I. I. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр.: інформаційне видання / відп. ред.: М. О. Подре - зова ; наук. ред.: В. А. Сминтина ; авт.-упоряд. С. О. Мерзлякова,

О. В. Суровцева; ОНУ ім. I. I. Мечникова, Наукова б-ка. — Одеса : Астропринт, 2010. — 903 с.

2. Очерки развития науки Одессы / [В. М. Адамян, Л. А. Алексеева, Ю. А. Амброз, С. А. Андронати]. — Одесса: «Титул», 1995. — 174 с.

3. Фізичний факультет Одеського національного університету 1865­2000 рр. / Соавт.: В. М. Адамян, А. Н. Золотко, В. В. Калінчак // ОНУ. — 2001. — 387 с.

4. Науково-дослідний інститут фізики [Електронний ресурс]. — Офі­ційний сайт Одеського національного університету ім. І. І. Мечни­кова. — Режим доступу: Http://www. onu. edu. ua/.

Анотації

Филиппова О. И. Современный этап научного сотрудни­чества НИИ физики Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

В статье освещены взаимосвязь и научное сотрудничество НИИ физики Одесского национального университета им. И. И. Мечни­кова с отечественными и зарубежными научно-исследовательскими институтами по актуальным вопросам физики. Показан вклад одесских физиков в развитие современной физики.

Filippova O. I. The modern stage os the scientific cooperation in the Research Institite of Physisics of the Odessa National University named after I. I. Mechnikov.

The article deals with the і^егсоттипісаУоп and the s^nti^c collaboration of the phys^sts of the Phys^al S^enti^-research In­stitute of the Odessa State unrversrty named after I. I. Mechnikov wrth domestic and fore! gn research mstitutes on pressmg questions of phys^s. The contribution of the Odessa phys^sts! s rotined on the development of modern phys^s.


Похожие статьи