Головна Історія Інтелігенція і влада ДО ЮВІЛЕЙНОГО ДВАДЦЯТОГО ЗБІРНИКА «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»
joomla
ДО ЮВІЛЕЙНОГО ДВАДЦЯТОГО ЗБІРНИКА «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»
Історія - Інтелігенція і влада

Г. І. Гончарук, H. Ю. Садовська

Тема «Інтелігенція і влада», яка в Західній Європі звучить «Інтелектуали і влада», розробляється колективом кафедри іс­торії та етнографії України Одеського національного політех­нічного університету з 1995 року. Саме з цього року і кожні наступних три роки аж до сьогодні вчені кафедри виявляються серед переможців конкурсів держбюджетних проектів на акту­альні теми в історії та філософії. Але кожного разу ми визна­чаємо нові аспекти, модифікуємо напрямки пошуків.

У результаті названої діяльності кафедра виступила ініціато­ром і організатором п’яти всеукраїнських наукових конферен­цій саме за такою назвою «Інтелігенція і влада». Про значний інтерес до проблеми свідчать, наприклад, такі дані: у середньо­му брали участь у роботі конференції майже 150 осіб, серед них не тільки вчені, але і політичні діячи, народні депутати. Ма­теріали кожної конференції публікувались у збірниках, інколи вони складались з декількох частин.

У процесі дискусій викриштальовували намагання і здат­ність колективу кафедри готовити та видавати збірник наукових праць саме під такою назвою. Ці зусилля мали приємний результат: спочатку збірник отримав свідоцтво про державну реєстрацію, а згодом, точніше, 19 січня 2006 року Постановою ВАК України збірник був визнаний фаховим. У березні 2010 року наш збірник «Інтелігенція і влада» [1] вдруге був визна­ний ВАК України фаховим та успішно витримав переєстрації. Всі номери збірника отримали право розміщатися та зберігати­ся у електронному варіанті на порталі Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського.

Наше видання основується на самоокупності, редколегія має свій субрахунок у бухгалтерії ОНПУ. З огляду на те, що Одесь­ке видавництво «Астропринт» добросовісно відноситься до ка­федри та хронологічних домовленостей, збірник «Інтелігенція і влада» серії «Історія» неодмінно виходить у друкарський світ в «Астропринті».

Читач, вочевидь, звернув увагу на те, що збірник позначе­ний серією «Історія». Це невипадково. Все видання «Інтеліген­ція і влада» планувалось у трьох серіях: історія, соціологія і політологія. Побачили світ декілька номерів серій соціології та політології. Спочатку все видання базувалось на кафедрі історії та етнографії України. По мірі набуття досвіду організації фор­мування і підготовки матеріалів до друку кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту, а також політології, стали готувати збірники відповідної серії у своїх колективах. Коли пишеться цей матеріал, названі кафедри продовжують бороти­ся за визнання своїх збірників фаховими.

Тепер стосовно структури. Про неї можна сказати наступне: кожний збірник має своє обличчя залежно від надісланого нау­кового матеріалу. Але вже вимальовуються такі тенденції щодо структури: перша — стабільні розділи з питань нової історії України, історії України новітньої доби; друга — за наявністю статей розділи були і можуть бути різними. Наприклад: питан­ня археології, історії України княжої доби, середніх віків, а також персоналії, історіографія та джерелознавство, рецензії, наукова інформація тощо. Були у нас, так би мовити, і слабкі сторони, наприклад збірник № 10 був присвячений виключно статтям учнів Г. І. Гончарука — кандидатам, докторам наук, аспірантам, здобувачам наукових ступенів. Різні вони, ці учні, різні в них життєві шляхи і долі. Та приємно, що їхній шматок хліба і самореалізацію формувала енергія професора і колекти­ву кафедри.

Має збірник розділ «Наші автори». Тут наводяться відомості про авторів: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та посада за назвою закладу, де працює чи вчиться автор статті.

Цікава географія мешкання наших авторів. їх адреса позна­чена понад двадцятьма обласними центрами. За кількістю цих адрес одеські автори посідають перше місце. Другими ідуть мешканці Івано-Франківська, третіми — кияни, четвертими — вінничани. Серед міст обласного підпорядкування: найбільше авторів з Дніпродзержинська, Ізмаїла, Ялти, Слов’янська. Ма­ємо статті з Горлівки, Макіївки, Бердянська, Мелітополя, Ні­жина, Кам’янець-Подільського та інші.

Розуміємо, що для оглядової статті найважливіше було б проаналізувати зміст збірників. Та вважаю, що читач нас зро­зуміє: проаналізувати публікації двадцяти номерів наукових збірників, обсягом більше 10 друкованих аркушів кожний, у такій публікації неможливо. Це робота монографічного чи ди­сертаційного дослідження. Нас задовольняє поки що авторефе - ративна інформація кандидатських и докторських дисертацій, де серед публікацій авторів захищених дисертацій називають наші збірники. А у деяких авторефератів навіть публікації у нашому збірнику переважать за кількістю всі публікації ди­сертантів.

Дружній відгук на нашу ініціативу з багатьох наукових центрів і міст обласного підпорядкування України — для нас значна підтримка, стимул для подальшої роботи, усвідомлен­ня того, що наш труд, наша діяльність у зазначеному напрям­ку має попит фахівців. Особливо нас радіє той факт, що ми допомагаємо передусім нашим вихованцям, нашим колегам, яким, погодьтесь, не так вже просто пробитися у центральні видання. Результати цієї допомоги значні. Наприклад, док - торантка О. А. Шановська опублікувала 13 статей, кандидат історичних наук А. І. Федорова — 9 статей, Т. Г. Гончарук — 8 статей, аспірантка Н. М. Кіндрачук — 6 статей, кандидат історичних наук І. Б. Кривдіна — 6 статей, кандидат історич­них наук Ю. Ю. Богуславська — 6 статей. Всього вихованцями нашої аспірантури опубліковано у 20 збірниках «Інтелігенція і влада» 115 статей. Це не тільки показник допомоги дослід­никам, а що найголовніше — внесок у розробку конкретних тем історичної науки.

Названі кількості статей опублікованих у збірнику наших колег складає значну частину загальної кількості статей авто­рів з усієї України. Така кількість складає 372 статті. Уже цім співвідношенням важко визначати значення нашого збірника для наших колег. Читач, мабуть, має намір нам поставити таке запитання: а який попит дослідників в Україні на вашу науко­ву продукцію? Поки що ми маємо відомостей з усіх 15 закла­дів, куди ми направляємо наші збірники згідно вимогам Вищої атестаційної комісії України. У кінець 2009 року, здається, у грудні місяці, Національна наукова бібліотека ім. В. І. Вернад - ського прийняла до електронного зберігання і розміщення на своєму порталі наші збірники. Як можна заключити з того-таки Інтернету [2], за час від січня до жовтня 2010 року маємо 1812 запитів читачів, а в рейтінзі (статистиці) з 1406 назв видань наш збірник посідає 120-те місце, і в жовтні цього року мав 496 запитів. А це значить, що попит на нашу продукцію значний.

Отже, маємо підстави стверджувати, що як тема збірника, так і його публікація мають неабияку актуальність. Зацікавле­ність у ньому авторів та інших дослідників надихає редколе­гію на подальшу роботу. Сподіваємось не тільки на збереження традиційної автури, але й на залучення до нашої справи нових дослідників.

Джерела та література

1. Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 1. — Одеса: Астропринт,

2003. — 200 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 3. — Одеса: Астропринт,

2004. — 224 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 5. — Одеса: Астропринт,

2005. — 264 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 6. — Одеса: Астропринт,

2006. — 276 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 8. — Одеса: Астропринт,

2006. — 256 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 9. — Одеса: Астропринт,

2007. — 336 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 10. — Одеса: Астропринт,

2007. — 260 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 11. — Одеса: Астропринт,

2008. — 304 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 13. — Одеса: Астропринт, 2003. — 252 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 14. — Одеса: Астропринт, 2003. — 232 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 15. — Одеса: Астропринт, 2003. — 300 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 16. — Одеса: Астропринт, 2003. — 284 с.

Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 19. — Одеса: Астропринт,

2003. — 256 с.

2. Http://nbuv. gov. ua/portal/stat. html

Анотації

Гончарук Г. И., Садовская Н. Ю. К юбилейному двадцатому зборнику «Інтелігенція і влада».

В статье показан процесс возрождения, становлення и утвержде­ния научного зборника «Інтелігенція і влада». Показана обширная география авторов, чьи статьи публикуються в издании, особенно активные одесские историки, в частности историки Одесского на­ционального политехнического университета. Приводяться обоб­щающие цифры, свидетельствующие об авторитете сборника.

Goncharuk G. I., Sadovska N. U. To the anniversary 20th issue of “Intelligentsia and Power”

The article is devoted to the process of revival and formation of the scientific collection of articles “Intelligentsia and Power”. Vast geography of authors, whose articles are published, is highlighted. Special attention is given to Odessa historians and historians of Odes­sa National Polytechnic University in particular. Summarized figures which prove collection’s authority are given.

Похожие статьи