Головна Історія Інтелігенція і влада ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ З РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1988-1997): ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
joomla
ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ З РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1988-1997): ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
Історія - Інтелігенція і влада

В. В. Барцьось

Новітня історія України, а конкретніше період національно­го відродження і встановлення державної незалежності (кінець 80-х початок 90-х років XX ст.) в дослідженнях сучасних нау­ковців посідає чільне місце. Цей період вимагає окремого під­ходу як з точки зору методики історичного дослідження, так із огляду на його значення в нових історичних, геополітичних та економічних умовах.

Процес українського національного відродження, що при­звів до встановлення і розвитку української державності, харак­теризується рядом особливостей, які виокремлюють провідні сили, що спричинили виникнення цього історико-суспільного явища. Характерною особливістю періоду кінця 80-х — пер­шої половини 90-х рр. XX ст., була діяльність Народного Руху України — громадсько-політичної організації, а згодом партії. Як політична партія НРУ має своє ідейне та політичне коріння, а органічний зв’язок традиційних національно-визвольних ідей народу, прагнення незалежності, державності, добробуту — ха­рактерні риси програмних цілей Руху — є однією з причин його успішного функціонування [1]. Роль і значення в цілому Народного Руху України загальновідомі, що підтверджується численними науковими публікаціями, працями дослідників на всеукраїнському рівні. Предметом дослідження науковців стали національно-державотворчий, громадсько-політичний, культурно-освітній напрямки діяльності. Окремо слід виділи­ти і діяльність Народного Руху України з розробки соціаль­но-економічної програми і її практичного втілення в процесі українського державотворення в кінці 80-х — першій половині 90-х рр. XX ст.

Фундаментальний підхід до цієї проблеми в сучасній укра­їнській історії поки що відсутній. Певна кількість інформації з даної тематики знайшла своє відображення в монографіях Гончарука Г., Гараня О., Ковтуна В., Шановської О., Діден - ка Ю., які простежують історію Народного Руху України від заснування до розвитку в рамках процесів українського держа­вотворення, і містять багатий фактичний матеріал.

Важливими для поглиблення вивчення соціально-економі­чної історії Руху є статті Чорновола В., Драча І., Черняка В., Бойчишина М., Гориня М., та інших, які публікувались в пе­ріодичних виданнях: “Народна газета”, “Рада”, “Час-Тіте”. Опосередковано питання діяльності Руху в різних сферах сус­пільно-політичного життя піднімаються в роботах Литвина В., Білоуса А., Лук’яненка Л., Русначенка А. Загалом існуюча історіографічна база є частиною досліджуваного матеріалу з соціально-економічної складової історії Руху, який може слу­гувати і для постановки наукової проблеми, і її розробки в подальшому.

Хронологія періоду дослідження не випадково починається з кінця 80-х років XX ст. Радикальні зміни кінця 80-х — по­чатку 90-х рр. XX ст. торкнулись і соціально-економічної сфе­ри. В радянських республіках поряд з національним питанням гостро постало соціально-економічне, застарілі методи компа­ртійного, централізованого керівництва вимагали перегляду в нових умовах, що виникли. Народний Рух України зіткнувся з неймовірними труднощами на шляху розбудови державності та добробуту населення. Складнощі ці — передусім економічні, соціальні, національні, духовні, політичні наслідки столітніх поневолень [2]. Тому перед Народним Рухом України соціаль­но-економічне питання було одним із ключових, від успішності розв’язання якого залежав добробут і життя громадян.

Історіографія і джерельна база як предмет дослідження є важливим компонентом в плані подальшої розробки наукової проблематики, і є першим етапом дослідження. Актуальним залишається питання того, наскільки історіографія і джерель­на база є широкою і доступною для дослідження, які протиріч­чя існують в цьому плані, чи є значущою і суспільно-корисною на сьогоднішній день постановка згаданих питань, якою вигля­дає перспектива розробки досліджень в цій галузі? Успішний розв’язок поставлених завдань дасть чіткий висновок, наскіль­ки важливою і актуальною є соціально-економічна проблемати­ка в діяльності Народного Руху України для історичної науки і української держави в цілому.

Умовно можна поділити історіографічну і джерельну базу дослідження на два періоди — радянський і незалежності укра­їнської держави, або до 1991 року і після 1991 року. Цей поділ в свою чергу дає можливість порівняти зміст і оцінки щодо діяльності НРУ. Окремо варто наголосити на тому, що частина матеріалів радянського періоду кінця 80-х початку 90-х років XX ст. має тенденційний характер, що пояснюється тогочас­ними нормами ідеології, але водночас вони є цінними з точки зору фактажу викладеного матеріалу і ставлення до НРУ як до громадсько-політичної сили національно-демократичного спря­мування. Історіографія і джерельна база періоду незалежності України характеризується новими, незаангажованими цензу­рою поглядами науковців на діяльність НРУ, зокрема в соціа­льно-економічній сфері.

Вивчення, порівняльний аналіз і зіставлення джерел різних епох в історії України є знаковим в дослідженні. Історія має особливість бути насиченою на події і особистості саме на зламі століть, періодів, що знаменують собою пройдений шлях нації. Наявність джерел різних за формою епох дозволяє розширити коло поставлених запитань, об’єктивність вирішення яких за­лежить від професійності дослідника.

Одними з перших праць, в яких приділено увагу НРУ і рі­зним аспектам в його діяльності, є роботи Гараня О. [3] та ін­ших авторів [4], котрі опосередковано розглядають таку про­блематику, зокрема в рамках процесів становлення в Україні багатопартійності і політичної структурованості. Деяку інфо­рмацію містять роботи [5], в яких відзначається роль і місце НРУ серед інших політичних сил України, характеризуються процеси, що відбувалися на Україні в кінці 80-х на початку 90-х років XX ст.

Суспільно-політичні аспекти розвитку партій і організацій на Україні, тенденції їх створення і утвердження, хронологічні етапи діяльності, серед них і НРУ розглядаються в працях уза­гальнюючого характеру [6].

Знаковими для поглиблення вивчення, збагачення і розвитку історії Народного Руху України є монографії Гончарука Г. І., Ковтуна В., Шановської О. А., Діденка Ю. В., [7]. Автори де­тально описують період діяльності Руху до і після здобуття не­залежності України, показують його розвиток як в загальному значенні, так і в деталях, виділяють базові напрямки в його діяльності, широко цитуючи при цьому матеріали періодичних видань, рухівські документи, архівні матеріали.

Цінними джерелами для вивчення і дослідження є архівні документи і матеріали, що стосуються діяльності НРУ в со­ціально-економічному напрямку. Певна кількість документів зосереджена в архіві Центрального Проводу Народного Руху України, де зокрема зберігається частина документації кра­йових організацій НРУ, в архівах крайових і районних орга­нізацій НРУ. Вони зберігають внутрішню і офіційно-ділову документацію — заяви, звернення, ухвали, листи, протоколи засідань, що є цінними джерелами для дослідження органі­заційної, ідеологічно-інформаційної, юридичної роботи Руху на рівні центрального керівництва, а також на місцях. Деякі архівні документи, що цікавлять нас в плані досліджуваної проблеми, зберігаються в Центральному Державному Архіві Громадських Об’єднань України — в фондах “Центральний комітет Комуністичної партії України”, “Громадське об’єд­нання — Народний Рух України”. Частина матеріалів зберіга­ється в обласних архівах, зокрема автором опрацьовано фонди обласного і міського комітетів Комуністичної партії України Державного Архіву Вінницької області. Проаналізовано про­токоли засідань Вінницького обкому і міськкому КПУ, в яких присвячена увага Народному Руху України, сферам його дія­льності, які відбивають ставлення компартійного керівництва до НРУ як до громадсько-політичної сили. Вищевказані архі­вні посилання є основою для розробки і постановки наукової проблеми дослідження соціально-економічного аспекту в дія­льності НРУ. Архівні джерела дають можливість системати­зувати нормативні документи центральних керівних органів Руху та його крайових осередків і сформувати уявлення про організаційне функціонування діяльності НРУ. Крім цього, наявні документи органів радянської влади з 1988 по 1991 рр. сприяють розкриттю проблематики на основі порівняння фак­тів, що стосуються історії НРУ.

Важливою частиною історіографічної і джерельної бази до­слідження є група матеріалів преси і періодичних видань, які містять багатий фактаж, оцінки очевидців і учасників того­часних подій. Наявне широке коло опублікованих джерел в періодичних рухівських виданнях “Народна газета”, “Рада”, “Час-Тіше”,газетах рухівських крайових осередків, де пуб­лікувались офіційні документи НРУ. Серед інших періодич­них видань, в яких опубліковано документи і матеріали, що пов’язані з діяльністю НРУ, були газети “Літературна Украї­на”, “За вільну Україну”, “Народне слово”, “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, крім того вони містять інформацію про участь рухівців в розробці і прийнятті законопроектів соціаль­но-економічного характеру в Верховній Раді України. Роль і значення НРУ, різні сторони в його діяльності характеризують численні публікації як радянського часу, так і періоду держа­вної незалежності України, це зокрема статті Чорновола В., а також його роботи, що мають мемуарний характер [8]. Крім цього, доповнюють список статей публікації Драча І., Косі - ва М., Бойка О., Харахаша Б., та інших [9]. Частково питання соціально-економічного напрямку в діяльності НРУ як на за­гальноукраїнському, так і на місцевому рівні порушуються в публікаціях автора статті [10]. В особливу групу джерел слід виділити документи і матеріали НРУ, підготовлені і опубліко­вані Секретаріатом НРУ — це стенографічні звіти Всеукраїн­ських Зборів (з’їздів) НРУ, Програми і Статути НРУ, звернен­ня, заяви, інша ділова документація Великої і Малої Рад НРУ [11]. Вказані джерела свідчать про програмові засади, пріори­тетні напрямки діяльності, реалізацію поставлених завдань на практиці Народним Рухом України, показують перебіг змін в політичній стратегії і тактиці НРУ, основні періоди в станов­ленні і розвитку НРУ як громадсько-політичної організації, а згодом і як суб’єкта політичної влади в незалежній Укра­їні. Систематизовану інформацію загального характеру щодо історії діяльності НРУ містять різного роду довідники [12]. Питання соціально-економічної політики НРУ неодноразово були об’єктом розгляду і дослідження на наукових конферен­ціях “Народний Рух України: місце в історії і політиці” (1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2005 рр.), що проводилися на базі ка­федри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету [13].

Вивчення і аналіз наявних джерел та історіографії щодо со­ціально-економічного напрямку в діяльності Народного Руху України дозволяє розпочати дослідження цього питання як на­укової проблеми. На сьогоднішній день є достатньо інформації щодо діяльності Народного Руху України з розробки соціаль­но-економічної програми та її реалізації в процесі українського державотворення. Існують певні труднощі, котрі стосуються поповнення і розширення джерельної й історіографічної бази соціально-економічної історії Руху. В зв’язку з цим є підстави стверджувати, що велику кількість офіційної рухівської доку­ментації ще не опубліковано, вона не є достатньо системати­зованою і опрацьованою для наукового дослідження, особливо це стосується крайових організацій. Хронологічні рамки дослі­джуваного періоду обмежуються 1988-1997 роками, в основі цього є створення передумов для розробки соціально-економіч­ної програми з розпадом застарілої командно-адміністративної системи радянської економіки, а також впровадження в прак­тику напрацювань в даній галузі Народним Рухом України в умовах незалежності України. Тому є всі підстави для постано­вки наукової проблеми і її подальшої розробки та поглиблення на базі широкого кола наявних джерел та історіографічного матеріалу. Рух розробляв і пропонував Верховній Раді України та урядові програму державного будівництва, програму форму­вання української національної економіки та енергетики, земе­льну реформу, програму боротьби з бідністю та інші документи, що були актуальними у справі розбудови молодої держави [14]. Позитивний досвід рухівців у цьому напрямку є актуальним досьогодні, коли рівень добробуту громадян не відповідає єв­ропейському рівню життя, а економіка вимагає проведення низки реформ, які б створили умови для всебічного розвитку української держави. Перспективи розширення дослідження широкі, оскільки НРУ залишив чимало напрацювань як тео­ретичного, так і практичного характеру, що займають належне місце в справі розбудови і зміцнення України як незалежної держави. Питання проведення успішної соціально-економічної політики залишаються важливими на сьогодні в рамках рефо­рмування національної економічної системи України і створен­ня належних умов для життя громадян. Питання внеску, ролі і значення в цьому процесі Народного Руху України від кінця 80-х років XX ст. до сьогодні, чекають на фундаментальне ви­світлення майбутніми дослідниками.

Джерела та література:

1. Гончарук Г. І., Шановська О. А. Національна ідея і Народний Рух України. — Одеса: Астропринт, 2004. — С. 61.

2. Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія. — Одеса: Астро­принт, 1997. — С. 13.

3. Гарань О. В. Від створення Руху до багатопартійності. — К.,

1992. — 48 с; Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. — К.: Либідь, 1993. — 200 с.

4. Джос Ф. X. Політична палітра сучасної України. — К.; Вінниця, 1993; Лук’яненко Л. Вірую в Бога і в Україну. — К.: МП “Пам’ят­ки України”, 1991; Білоус А. О. Політичні об’єднання України. — К.: Україна, 1993. — 108 с.

Б. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К.: Абрис, 1994. — 495 с; Русначенко А. М. Національно-визволь­ний рух в Україні: сер. 1950-х — поч. 1990-х рр. — К.: Вид-во ім.

О. Теліги, 1998. — 720 с.

6. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. — К.: Дніпро, 2001. Т. 9. 1989 — 2001. — 660 с; Україна: утвер­дження незалежної держави (1991-2001). — К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.

7. Ковтун В. Г. Історія Народного Руху України. — К., 1995. — 382 с; Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія. — Одеса: Астро­принт, 1997. — 380 с; Гончарук Г. І., Шановська О. А. Націона­льна ідея і Народний Рух України. — Одеса: Астропринт, 2004. — 172 с; Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002). — Одеса: Астропринт, 2006. — 176 с.

8.Чорновіл В. Я б обрав життя, яке прожив // Час. — 2000. — 24 бере­зня. — С. 1; Чорновіл В. М. Твори: В 10 т. — Т. 1. Літературознавс­тво. Критика. Журналістика / Упоряд. Валентина Чорновіл. — К.: Смолоскип, 2002. — 640 с; Чорновіл В. Пульс української незале­жності: Колонка редактора. — К.: Либідь, 2000. — 624 с.

9. Драч І. “Рух це явище, яке дало нації крила”// Літературна Укра­їна. — 1989. — 23 листопада. — С. 7; Драч І. Політична ситуа­ція в Україні і завдання Руху: Другі Всеукраїнські Збори НРУ // Літературна Україна. — 1990. — 1 листопада. — С. 3; Драч І. Утверджуємо нашу державу // Урядовий кур’єр. — 2001. — 22 серпня. — 16 с; Косів М. Народному Рухові — рух // Жов­тень. — 1989. — № 11. — 75-79 с; Харахаш Б. НРУ: життєвий цикл // Нова політика. — 1997. — № 4. — С. 2-4 с; Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-по­літичного життя України у період перебудови // Людина і полі­тика. — 2001. — №1. — С. 44-56; Бойко О. НРУ: від виникнення ідеї масової опозиційної організації до створення її програми // Людина і політика. — 2001. — №2. — С. 26-34; Бойко О. Україна в останні місяці імперії (серпень-грудень 1991р.): Хроніка та аналіз // Людина і політика. — 2004. — №2. — С. 52-57.

10. Барцьось В. Роль Народного Руху в досягненні державної неза­лежності України (кінець 80-х — початок 90-х років ХХ ст.) // Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали шос­тої Всеукраїнської наукової конференції (16-17 вересня 2005., Оде­са). — Одеса: Астропринт, 2005. — С. 18-22; Барцьось В. Історія Народного Руху на Вінниччині (кінець 80-х — початок 90-х років ХХ ст.) // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослі­дження. Матеріали ХХ Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції (27-28 жовтня 2005 р., Вінниця). — Вінниця, 2005. — С. 279-283; Барцьось В. Акції солідарності студентства м. Вінниці з голодуючими у Києві в жовтні 1990 р. як вияв громадянсько-па­тріотичної позиції // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. — Вип. 6. Серія: історія. — Одеса: Астропринт, 2006. — С. 27-33.

11. Народний Рух України за перебудову. Програма. Статут. — К.: Смолоскип, 1989. — 40 с; Народний Рух України: Документи і матеріали / Народний Рух України. Секретаріат. — К.: Софія,

1993. — 64 с; Всеукраїнські Збори Народного Руху України (3; 1992). Стенографічний звіт / Народний Рух України. — К, 1995. — 351 с; Народний Рух України: державність, демократія, реформи. Програма. Статут. — К.: Управління ідеології, агітації та пропага­нди Народного Руху України, 1996. — 92 с; Другі Всеукраїнські Збори НРУ 25 — 28 жовтня 1990: Документи. — К. — Нью-Йорк, 1991; Перша Всеукраїнська партійна конференція НРУ. Стеногра­фічний звіт. — К., 1997; Народний Рух України. Основні докуме­нти і матеріали 1994-1995рр. Звід V Всеукраїнських зборів / К.: “Вісник Руху”, 1995.

12. Народний Рух України: Довідник / Уклали: Д. Кублицький та ін. — К.: Фонд демократії, 1996. — 420 с; Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. — К., 2000.

13. Народний Рух України: місце в історії та політиці. Тези доповідей першої Всеукр. наук. конф. (14-16 вересня 1994 р., Одеса). — К.,

1994. — 96 с; Народний Рух України: місце в історії та політиці. Матеріали другої Всеукр. наук. конф. (11-12 вересня 1996 р., Оде­са). — Одеса., 1996. — 56 с; Народний Рух України: місце в історії і політиці. Матеріали третьої Всеукр. наук. конф. (10-11 вересня 1998 р., Одеса). — Одеса, 1998. — 72 с; Народний Рух України: місце в історії і політиці. Матеріали четвертої Всеукр. наук. конф. (14-15 вересня 2000 р., Одеса). — Одеса, 2000. — 152 с; Народний

Рух України: місце в історії і політиці. Матеріали п’ятої Всеукр. наук. конф. (14-15 вересня 2001 р., Одеса). — Одеса, 2001. — 204 с; Народний Рух України: місце в історії і політиці. Матеріали шо­стої Всеукр. наук. конф. (16-17 вересня 2005 р., Одеса). — Одеса, 2005. — 160 с.

14. Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002). — Одеса: Астропринт, 2006. — С. 151.

Анотації

Барцьось В. В. Деятельность Народного Руха Украины по раз­работке социально-экономической программы и ее реализации в процессе украинского государственного строительства (1988— 1997): историография и источниковая база.

В статье проанализирована историография и источниковая база исследования социально-экономической деятельности Народ­ного Руха Украины в процессе создания украинского государства (1988-1997).

Bartsios V. V. NRU’s activity in the development and practical realization of the social and economic program (1988 — 1997): histo­riography and sources base.

In the article the state of the historiography and basic resources of the social-economic activity of NRU (RUKH) in the process of the Ukrainian state forming (1988-1997) are analyzed.

Похожие статьи