Головна Історія Інтелігенція і влада ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20—30-х РОКАХ ХХ СТ
joomla
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 20—30-х РОКАХ ХХ СТ
Історія - Інтелігенція і влада

В. В. Вісин

У здійсненні сучасних економічних реформ цінним є досвід роботи кооператорів міжвоєнного періоду. Вивчення цього до­свіду дасть змогу виважено використовувати його для розвитку соціально-економічного життя сучасного суспільства. Першо­черговим у відтворенні цілісної наукової картини кооператив­ного життя краю є дослідження його джерельної бази. Дана робота є складовою науково-дослідницької теми: “Кооперація на Волині у XX столітті”, яка розробляється кафедрою украї­нознавства Луцького національного технічного університету.

Науковці України та зарубіжжя вивчали західноукраїнську кооперацію загалом, а Волинь розглядали як її складову час­тину. Тому, незважаючи на наявні праці, в яких відображені окремі джерела вивчення волинської кооперації, досі ця про­блема не стала предметом спеціального дослідження.

Мета статті — відобразити наявну джерельну базу вивчен­ня кооперативного руху на Волині у міжвоєнний період. Для реалізації мети необхідно дослідити невивчені раніше архівні матеріали України та Польщі, пресу, збірники документів та спогади кооперативних діячів.

В сучасній історичній науці комплексно досліджується ук­раїнський кооперативний рух різних періодів нашої історії. Наявна джерельна база дозволяє досить повно проаналізувати особливості функціонування української кооперації на Волині у міжвоєнний період.

Для дослідження процесу становлення кооперативної систе­ми та вивчення її організаційної структури, засад, форм і ме­тодів діяльності будуть корисними джерела юридичного харак­теру: численні законодавчі акти, директиви і розпорядження, видані урядом Другої Речіпосполитої. їх вміщено у таких збір­никах польських законів та розпоряджень місцевої державної адміністрації, як “Dziennik Urz^dowy Zarz^du Cywilnego Ziem Wsc^d^^”, “Dziennik urz^dowy Wojewуdztwa Woiynskiego”, “Dziennik Ustaw Rzeczypospospolitej Polskiej”.

Законодавче становлення кооперативної системи на Волині було досить складним, повільним і відбувалося паралельно про­цесам розбудови молодої польської держави з ініціативи та під суворим наглядом владних структур. Кожен крок уряду фіксу­вався відповідним правовим актом. У першу чергу це помітно при вивченні конституцій, прийнятих на різних етапах існуван­ня Другої Речіпосполитої — 17 березня 1921 р. [1] і 23 квітня 1935 р. [2]. Вони дають цілісне уявлення про місце, роль та зна­чення кооперації в масштабах всієї держави, обсяг її діяльності та компетенцію окремих видів товариств. Порівняльна характе­ристика обох конституцій дозволяє зробити висновки про зрос­таючу тенденцію щодо посилення контролю над кооперативним рухом з боку адміністрації та обмеження його самостійності.

Вже на початковому етапі створення на території Волинсь­кого воєводства кооперативів стає помітною їх специфічність і відмінність від інших регіонів країни, що було зумовлено політичними, економічними та національними особливостями краю. Тому для впорядковування кооперативної системи всієї держави були прийняті відповідні законодавчі і підзаконні акти, які створювали юридичне поле діяльності кооперації в Польщі у міжвоєнний період. Насамперед це закон про коопе­рацію, прийнятий 29 жовтня 1920 р. [3], зміни і доповнення до нього, прийняті 4 грудня 1923 р. [4], закон від 13 березня

1934 р. [5] і розпорядження міністерства фінансів від 16 чер­вня 1934 р. про заборону РСУК права ревізії кооперативів пів­нічно-західних земель [6]. Саме ці документи встановлювали правові засади діяльності кооперації на Волині. В них визна­чались правила членства у кооперативах, їх юридичні права, територіальні рамки та порядок їх зміни. При вивченні окре­мих розділів цих розпоряджень, де дається перелік обов’язків і завдань, поставлених державною адміністрацією, стає зрозумі­лою роль кооперації в різних сферах життя регіону.

У згаданих вище документах знайшли своє відображення організаційна структура кооперації різного рівня, розподіл функцій та обов’язків між її складовими, визначення органів, котрим через законодавство Другої Речіпосполитої було дору­чено керувати роботою кооперативів, окреслювати їхню ком­петенцію. Поряд з цим у документах простежується механізм взаємодії між державними органами і кооперативними струк­турами, а також призначення установ, покликаних виконувати урядовий контроль за діяльністю останніх і його межі. Згадана законодавча база дає можливість досліднику зробити деталь­ний аналіз засад кооперативного права Польщі.

Висвітленню проблеми сприяє аналіз численних розпоряд­жень, декретів, директив, інструкцій, циркулярів, наказів, які стосувались окремих сторін діяльності кооперативів і були видані керівниками державної адміністрації на регіональному рівні — Генеральним комісаром східних земель, пізніше — Во­линським воєводою, начальниками окремих відділів воєвод­ського управління, повітовими старостами, а також загально­державними міністерствами і відомствами. Всі ці документи також вміщено у згадуваних збірниках законодавчих актів.

Окрему групу джерел складають опубліковані збірники до­кументів і матеріалів. Аналіз статистичних збірників [7-9] дає змогу не тільки зібрати та систематизувати цікавий матеріал, але й допомагає, використовуючи різноманітні цифрові дані, відобразити цілісну картину діяльності кооперації протягом періоду її існування у Волинському воєводстві. Багато цінної інформації вміщено у збірниках документів і матеріалів, ви­даних за радянської доби [10-12]. Привертають увагу інфор­маційні збірники про стан і перспективи розвитку сільського господарства, промисловості, будівництва, торгівлі, освіти, ме­дицини окремих повітів воєводства [13]. Укладені повітови­ми союзами самоуправління на основі ретельно зібраних даних такі збірники всебічно висвітлюють роботу кооперативів. До­сить цікавими при вивченні суспільно-демографічних і статис­тичних проблем є документи, опубліковані у 30-х роках XX ст. [14-17]. Питання національної політики пілсудчиків через до­кументи владних структур представлені Ч. Мадайчиком [18].

Серед останніх видань заслуговує уваги трьохтомний збір­ник документів, присвячений польсько-українським відно­синам, опрацьований М. Сивіцьким [19]. Багато невідомих раніше джерел, які стосуються українських кооперативів на Волині в умовах політики воєводи Г. Юзевського, представлені П. Ставецьким. Документальні матеріали дають можливість по-новому подивитися на різні сторони тогочасної суспільної дійсності.

Особливе місце в джерельній базі дослідження займають спогади [20-22]. Вони дозволяють глибше осмислити склад­ність тогочасних реалій, нерідко неоднозначне переплетення політичних обставин і життєвих колізій, різні сторони бачення проблеми, громадську позицію осіб, мотиви їх вчинків. Спо­гади — це життєво цінний матеріал, який деталізує проблему крізь призму людського світогляду. Використання спогадів ви­магає досить критичного ставлення, оскільки погляди і переко­нання їх авторів істотно впливали на інтерпретацію представ­лених ними історичних фактів.

Основним джерелом дослідження даної теми є матеріали ар­хівів України і Польщі. Більшість з них зберігається у фон­дах Державного архіву Волинської області (ДАВО). Зокрема, документи фонду Волинської воєводської команди державної поліції м. Луцька (ф. 1). В ньому містяться місячні та річні звіти про профспілковий та суспільно-політичний рух Волинсь­кого воєводства за 1921-1939 рр., списки товариств і коопера­тивів воєводства, дані про їх керівний склад і діяльність. Цін­ну інформацію містять також рапорти, інформаційні донесення про настрої українського населення, про діяльність товариств та політичний стан в регіоні.

Картину доповнюють щорічні обов’язкові звіти повітових коменд державної поліції, які зосереджені в ф. 45. Наявні в них детальна інформація та цифровий матеріал, ретельно зібраний працівниками цих органів, дають змогу висвітлити масштаби політичної діяльності кооперації. Багато докумен­тів відображають особливості взаємовідносин, які склалися між кооперативною і державною адміністрацією. Це різного роду циркуляри та інструкції тих владних структур, до ком­петенції яких відносилось здійснення контролю за діяльніс­тю кооперації — повітових староств, воєводського управління та міністерства внутрішніх справ Польщі. У цих документах висвітлюються засоби, якими здійснювався нагляд за функ­ціонуванням кооперативного руху, характеризуються його ступінь і межі.

Документи фонду Волинського воєводського управління (ф. 46) також відображають кооперативні справи міжвоєнно­го періоду. Висвітленню даної проблеми сприятиме вивчення переписки староств з воєводським управлінням про реєстрацію союзів і товариств. Систему фінансування кооперації та основні напрямки її господарської діяльності характеризує окрема гру­па документів. Підприємницька та інвестиційна праця відоб­ражена у звітах комунальних ощадних кас про кредитування товариств. Інформація про діяльність РСУК і української ко­операції допомагає висвітленню проблем взаємовідносин гали­цької і волинської кооперацій. Багато цінних даних є у звітах воєвод за 1921-1939 рр., які допомагають розібратися в особ­ливостях кооперативної системи. Цю інформацію доповнюють різноманітні статистичні дані, які відкладені в цьому фонді.

Вивченню особливостей функціонування інституту коопе­рації на території краю сприяють матеріали фондів повітових управлінь і староств Волинського воєводства (ф. 36 — Луцьке повітове староство, ф. 246 — Володимир-Волинське повітове староство, ф. 82 — Горохівське повітове староство, ф. 178 — Ковельське повітове староство, ф. 183 — Любомльське повітове староство). У цих фондах зберігаються документи різноплано­вого характеру: тижневі ситуаційні звіти повітових староств та гмінних управлінь, звіти про кооперативний рух, статути кооперативів тощо. Взаємовідносини кооперації з товариством “Просвіта” відображають документи фондів Луцького та Ко­вельського повітових товариств “Просвіта” (ф. 54 і ф. 389).

Цінним доповненням для висвітлення специфіки діяльності саме волинських кооперативів слугують документи неанотова - них фондів (ф. 82; ф. 89; ф-350; ф. 520). У них зберігають­ся господарські книги та документація окремих кооперативів, які дають можливість проаналізувати обсяг виконуваних ними робіт, фінансовий стан кооперативів, охарактеризувати особли­вості їх взаємовідносин із органами державної влади.

Діяльність окремих видів кооперації відображена в фондах Державного архіву Львівської області (ДАЛО). Роботу міських споживчих товариств розкривають документи фонду Українсь­кої краєвої спілки споживчих кооперативів “Народна Торгів­ля” (ф. р-4); сільськогосподарської кооперації — фонд окруж­ної спілки сільськогосподарських кооперативів “Центросоюз” (ф. р-266).

У фондах Державного архіву Рівненської області (ДАРО) знаходяться звіти волинських воєвод, урядова кореспонденція, реферати щодо тогочасних проблем господарського і коопера­тивного життя. Зокрема, вони зосереджені у фонді Рівненсь­кого повітового староства (ф. 30). Кооперативно-господарську діяльність Волинського українського об’єднання (ВУО) відоб­ражають документи фонду ВУО (ф. 479).

При дослідженні кооперації доречно використати доку­менти з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). Особливо цікаві з них зберіга­ються у фонді Центрального Комісаріату Комуністичної партії Західної України (КПЗУ) (ф. 6). Статистичні звіти про участь КПЗУ в різних видах кооперативів, що функціонували на Во­лині, стануть вагомою допомогою при аналізі їх кількісного, партійного, національного складу. Особливе місце займають матеріали, що розкривають ставлення окремих політичних партій та організацій (зокрема, КПЗУ, Сельробу, УНДО) до ко­оперативного руху та виконуваної ним роботи.

Матеріали, що відображають взаємовідносини волинської кооперації РСУК у Львові, містяться в Центральному держав­ному історичному архіві України у Львові (ЦДІАУ у Львові) у фонді РСУК у Львові (1903-1939 рр.), фонді Крайової спожи­вчої кооперативної спілки “Народна торгівля” м. Львів (1899­1938 рр.).

При аналізі проблем кооперації вагомою допомогою стануть документи Архіву нових актів (ЛАК) у Варшаві. Особливо слід виділити матеріали, вміщені у фонді Волинського воєводсько­го управління. Серед цих документів значне місце посідають місячні ситуаційні звіти, листи воєводи до повітових староств і т. п. Особливо варто виокремити звіти волинського воєводи Г. Юзевського про політичну і соціально-економічну ситуацію на Волині за 1933-1934 рр. під загальною назвою “Woiyn” [23]. Окремі їх розділи присвячено висвітленню господарської діяльності кооперативів на території краю, їх фінансовому стану, організаційній структурі. Цінні документи містяться в фондах Кооперативної ради і Союзу рільничих і зарібково - господарських кооперативів Речіпосполитої Польської 1934­1944 рр.

В цілому вивчення та аналіз архівних документів, співстав - лення їх з іншими джерелами дають змогу більш повно і всебічно дослідити особливості волинського кооперативного руху, його специфіку та відмінність від інших регіонів Другої Речіпосполитої, а також його місце у загальнодержавному ко­оперативному інституті. На основі вивчення архівних джерел стають можливими оцінка характеру, значення цього руху для післявоєнного розвитку краю та аналіз ряду недоліків, допуще­них в процесі його становлення та діяльності.

Крім архівних, корисними є матеріали української та поль­ської преси, що видавалась у Польщі та на Волині в міжвоєн­ний період. Це — “Українська Нива” (Луцьк), яка з 1937 р. виходила під назвою “Волинське Слово”, “Рільник” (Луцьк), “Українська Громада” (Луцьк), “Українське Життя” (Луцьк), “Господарсько-кооперативний часопис” (Львів), “Кооперативна республіка” (Львів), “Кооперативне молочарство” (Львів), “Суп­ряга” (Львів), “Сільський господар” (Львів); “Діло” (Львів); “Biuletyn Polsko-Ukrainski” (B. P-U) (Warszawa); “Przegl^d Woiynski” (£uck); “Rocznik Woiynski” (£uck), “Spуidzielczy Przegl^d Naukowy” (Warszawa). Інформація періодичних ви­дань дозволяє відтворити характер взаємовідносин кооперації з місцевими органами державної влади, порівняти погляди пред­ставників політичних партій і громадських організацій на міс­це кооперації в різних сферах життя Волинського воєводства.

Матеріали регіональної преси значно доповнюють інформа­цію відомостями про характер діяльності кооперативів на Во­лині, специфіку їх організаційної структури. У періодичних виданнях вміщено багато даних про різні види кооперативів, їх працю щодо піднесення економічного становища і підвищен­ня культурно-освітнього рівня населення краю. Майже всі ас­пекти кооперативного руху знайшли своє відображення у пресі міжвоєнного періоду, але особливо цінним є те, що тогочасні часописи не тільки висвітлювали розвиток подій у воєводстві, але й коментували їх, що дало можливість зробити деякі вис­новки про ставлення широких кіл громадськості, наприклад, до вирішення проблем в українсько-польських стосунках шля­хом активної участі волинян у кооперативах.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що поодинокі нау­кові публікації, які стосуються проблем становлення та фун­кціонування української кооперації в Другій Речіпосполитій, не відтворюють цілісної картини діяльності кооперативів і не характеризують тієї ролі, яку вони відіграли в багатьох сфе­рах життя населення Волинського воєводства. Проте широка джерельна база сприяє висвітленню різноманітних сторін пра­ці кооперації на території краю, визначенню її специфічних рис та особливостей. Польська і українська преса 20-30-х років XX ст. значно доповнюють дослідження українського коопера­тивного руху міжвоєнного періоду.

Джерела та література

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. — Lwуw-Warszawa: B. w., 1927. — 160 s.

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. — Lwуw-Warszawa: B. w., 1935. — 188 s.

3. Dziennik Ustaw Rzeczypospospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.). — № 111. — Poz. 733. — Ustawa z dnia 29 pazdziernika 1920 r. o spуЫzielniach.

4. Dz. U. R. P. — № 135. — Poz. 1119. — Ustawa z dnia 4 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany ustawy o spуЫzielniach.

5. Dz. U. R. P. — № 38. — Poz. 342. — Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany numeracji dzia-fyw i artyku-fyw, za^wno w tytutach, jak i w tresci.

6. Ustawy i rozporz^dzenia z lat 1918-1934. — 1934. — T. VIII. — Poz. 495. — Obwieszczenie minisrta skarbu z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie ogtoszenia jedolitego tekstu ustawy z dnia 29 pazdziernika 1920 r. o spуtdzielniach.

7. Maty Rocznik Statystyczny. — Warszawa: Naktadem G-fywnego Urzqdu Statystycznego, 1939. — 424 s.

8. Statystyka spуЫzielni zwi^zkowych 1928-1933. — Warszawa: Wyd - wo CRS, 1936. — 102 s.

9. Pawtowski W. Powiat Wtodzimierski monografia statystyczno-go - spodarcza. — Lublin: Towarzystwo naukowe Katolickiego universy - tetu Lubelskiego, 1937. — 50 s.

10. Документы внешней политики СССР: В 25 т. / Ред. коллегия: А. Е. Богомолов. — Москва: Госполитиздат, 1961. — Т. 5: (1 янва­ря 1922 — 19 января 1922). — 807 с.

11. Українська суспільно-політична думка в XX столітті. Документи і матеріали: В 3 т. — Б. м.: Сучасність, 1983. — Т. 3. — 381 с.

12. Документы и материалы по истории советско-польских отноше­ний: В 15 т. — М.: Наука, 1965. — Т. 3: (апрель 1920 — март 1921). — 606 с.

13. Powiat Horochowski. Jego mozliwosci i potrzeby. — Horochyw: Naktadem wydziatu powiatowego w Horochowie, 1939. — 125 s.

14. Statystyka szkolnictwa 1936-1937. — Warszawa: Naktadem Gtywnego Urzqdu Statystycznego, 1938. — 82 s.

15. Rocznik Ziem Wschodnich. — Warszawa: B. w., 1939. — 253 s.

16. Wotyn w liczbach. — £uck: Druk. £. Mejtachowich, Grodno, 1939. — 65 s.

17. Wotoszynowski J. Wojewydztwo Wotynskie w swietle liczb i fak - tyw. — £uck: Czcionkami Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. A. w Toruniu, 1939. — 248 s.

18. Madajczyk Cz. Dokumenty w sprawie polityki narodowosciowej wtadz polskich po przewrocie majowym // Dzieje Najnowsze. — 1972 r. — № 3. — S. 140-154.

19. Siwicki M. Dzieje konfliktyw polsko-ukrainskich. — T. 1. — Warsza­wa: Naktadem autora, 1992. — 318 s.

20. Jyzewski H. Zamiast pamiqtnika // Zeszyty Historychne (Paryz). — 1982. — T. 60. — S. 65-157.

21. Левчанівська I. Польсько-українські відносини на Волині в 30­х роках XX ст. // “Роде наш красний...” (Волинь y долях кра­ян і людських докумєнтів). Наукове видання. — Луцьк: Вежа,

1996. — Т. 2. — С. 259-267.

22. D^browska M. Dzienniki. — T. 2. (1933-1945). — Warszawa: Czy - telnik, 1988. — 462 s.

23. Archiwum Akt Nowych (AAN), Urz^d Wojewydzki Wotynski (UWW), sygn. 277/I-1. Wojewydztwo Wo-ty^^e. Sprawozdanie Wojewody Jyzewskiego.; AAN, UWW, sygn. 277/I-1. Wotyn.

Анотації

Висин В. В. Источники исследования украинского кооперативно­го движения в Волынском воеводстве в 20—30-х годах XX века.

В статье анализируются источники изучения украинского коо­перативного движения на Волыни. Дана характеристика польского кооперативного законодательства, опубликованных сборников до­кументов и материалов, воспоминаний участников кооперативного движения, архивов Украины и Польши, а также материалов укра­инской и польской прессы.

Visyn V. V. The Ukrainian cooperative movement in Volyn in 1920—30s: the sources of research.

The sources of research of the Ukrainian cooperative movement in Volyn in the period between wars are analyzed in this article. The characteristics of the cooperative legislation, published documents and materials, and also memoirs of the participants of cooperative movement is given. The funds of archives of Ukraine and Poland are carefully analyzed as well as materials of the Ukrainian and Polish press.


Похожие статьи