Головна Історія Інтелігенція і влада РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
joomla
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Історія - Інтелігенція і влада

О. С. Бабенко

Ключові слова: інтеграція, хімікати, безпечне використання, авторизація, навколишнє середовище.

Ключевые слова: интеграция, химикаты, безопасное использо­вание, авторизация, окружающая среда.

Key words: integration, chemicals, safe use, authorizing, environ­ment.

Європейська інтеграція є головним та неповоротним пріо­ритетом зовнішньої політики України. У своєму Зверненні до Верховної Ради України в липні 2002 р. Президент України визначив європейську інтеграцію економічною та соціальною стратегією України на наступні десять років. З тих пір десять років, про які йшла мова, майже сплили, однак європейська інтеграція залишається основним вектором спрямованості української зовнішньої політики; разом з тим, залишається питанням, при вирішенні якого Україна так і не здобула ви­значальних перемог.

Завдання України, спрямоване на консолідацію європей­ських цінностей та стандартів у політичну, економічну та со­ціальну сфери, вважається запорукою її стабільного й сталого розвитку. Це стосується і створення безпечних умов середови­ща, в якому існує людина, і забезпечення її нешкідливими про­дуктами харчування та речами, що оточують її, і стали невід­дільними супутниками її життя.

Сьогодні головним досягненням ЄС у зазначеній галузі є при­йняття регламенту Європейського Союзу № 1907/2006 REACH, що спрямований на регулювання виробництва, використання й розміщення на ринку ЄС хімічних речовин, у тому числі в сумішах і у виробах.

Офіційне підписання затвердженого тексту Закону REACH (Registration, Evalbation and Abthorisation of Chemicals — Реє­страція, оцінка та видача дозволів на виробництво та викорис­тання хімічних речовин) відбулося в Брюсселі 18 грудня 2006 року. Закон вступив в дію з 1 червня 2007 року.

Метою Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та Ради № 1907/2006 від 18.12.2006 про реєстрацію, оцінку, автори­зацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH) є гарантування високого рівня захисту людського здоров’я та довкілля, включаючи поширення альтернативних методів для оцінки небезпек, які становлять речовини, а також вільний рух речовин на внутрішньому ринку разом з посиленням кон­куренції та інноваційності.

На сьогодні REACH не має безпосереднього впливу на життя українського суспільства в цілому. Так, прийняття Регламенту відчули на собі лише українські виробники та експортери хіміч­ної продукції, внаслідок введення ряду обов’язкових процедур, що є передумовою виходу на ринок ЄС українських хімікатів [1, c. 7]. Однак, прийняття REACH та позитивний досвід його роботи стане серйозним поштовхом для розвитку аналогічного національного законодавства в сфері виготовлення, поширення та використання хімічної продукції, а отже і створення повно­цінної системи захисту прав споживачів.

В даному контексті актуальним є питання розвитку законо­давства ЄС у розглядуваній сфері.

Слід зазначити, що прийняття Регламенту не було одномо - ментним і однозначним явищем. Так, діяльність Співтовариства щодо охорони довкілля почалася у 1972 році ухваленням кіль­кох послідовних програм дій, заснованих на вертикальному та галузевому підходах до вирішення екологічних проблем. Важли­вим кроком стало підписання Амстердамського договору (1999), у якому закріплений принцип сталого розвитку як одна з цілей Європейського Співтовариства, а високий рівень екологічного захисту визначений як один з абсолютних пріоритетів ЄС.

Починаючи з 1972 року, Співтовариство ухвалило близько 300 законодавчих актів, що переважно стосувалися обмежен­ня забруднення довкілля шляхом впровадження стандартів мінімізації викидів, зокрема у сфері поводження з відходами, забруднення водних ресурсів та атмосферного повітря. Однак впровадження такої законодавчої бази саме по собі не змогло запобігти забрудненню навколишнього середовища. Стала оче­видною абсолютна необхідність узгоджених дій в цьому напря­мі на європейському та світовому рівні [2, с. 45].

Безпосередньо на питання регулювання виробництва та по­ширення хімікатів ЄС вийшов на початку 90-х років минулого століття. Так, в 1992 році Конференція Організації Об’єднаних Націй по навколишньому середовищу й розвитку прийняла «Порядок денний 21», Глава 19 якого «Екологічно безпечне керування токсичними хімічними речовинами, включаючи запобігання незаконних міжнародних перевезень токсичної й небезпечної продукції» позначила основні цілі й пріоритетні області дій, що реалізують, у сфері оптимізації обігу й вико­ристання хімічних речовин, тим самим заклавши фундамент розвитку цілісної системи регулювання обігу з хімікатами на міжнародному рівні.

На початку 2001 р. Європейська Комісія представила моно­графію — «Біла книга — стратегія майбутньої політики від­носно хімічних речовин», що є результатом дворічної роботи. На її основі був розроблена та опублікована у квітні 2003 року «Доповідь про хімічну орієнтацію». В результаті дискусії, що розпочалася за цим, у Європейську Комісію з різних країн на­дійшло близько 6400 пропозицій. Враховуючи їх Комісія вже в жовтні 2003 р. представила перший варіант Закону REACH.

Потім було проведено кілька досліджень для перевірки практичної доцільності й цінності запропонованого варіанту Закону, які виявили безліч проблем і призвели до появи чис­ленних виправлень. Станом на кінець 2005 р. були отримані 4898 пропозицій по зміні проекту Закону, з яких 1038 були представлені на розгляд Європарламенту.

Безпосередньо перед прийняттям Закону REACH у першому читанні в Комісії до Парламенту було заявлено, що вона зможе прийняти повністю, частково або в принципі 169 виправлень із 430 запропонованих Парламентом на першому читанні, що і відбулося 17 листопада 2005. Рада Міністрів одноголосно схва­лила свою Політичну Угоду від 13 грудня 2005 року. Цьому передував інтенсивний переговорний процес з широкого кола проблем, що стосуються ключових положень сфери чинності Закону REACH, а саме:

■ реєстрації (особливо для хімічних речовин, вироблених у малих обсягах, речовин у виробах, передачі даних);

■ оцінки (беручи до уваги посилення ролі нового Хімічного Агентства);

■ видачі дозволів і заборон для небезпечних речовин.

Остання й найбільш важка для узгодження проблема тор­калася аспектів одержання дозволів для пріоритетних з погля­ду небезпеки речовин і їхнє заміщення. У підсумку близько 90 % виправлень Європейського Парламенту до законопроекту REACH, які Комісія могла прийняти в тому або іншому вигля­ді, були включені в Загальні положення.

Таким чином, серед найбільш важливих відмінностей По­літичної угоди, досягнутої Радою Міністрів у грудні 2006 року, від первісної пропозиції Європейської Комісії по REACH, пред­ставленої в жовтні 2003 року, можна назвати наступні:

■ Істотне спрощення вимог до виробників і імпортерів і зна­чне зниження навантаження на майбутніх споживачів, що пе­ребувають далі по виробничому ланцюжку;

■ Посилення ролі й відповідальності Європейського Хімічно­го Агентства з усіх аспектів реєстрації, у тому числі в оцінці технічного досьє;

■ Полегшення реєстрації й зниження вимог до надаваної ін­формації з речовин, вироблених у малих обсягах. Виключення становлять хімікати, які відповідають критеріям, що ідентифі­кують їх як потенційно небезпечні;

■ Розширення можливостей по відмові від експертизи для ре­човин, вироблених в обсягах від 10 до 100 тонн у рік, за умови мінімального впливу їх на людей і навколишнє середовище;

■ Виключення з реєстрації конкретних речовин, що харак­теризуються низьким ризиком (таких як целюлозна маса, ки­сень, неон, гелій, ксенон і т. д.);

■ Полегшення вимог до реєстрації сумішей. Оцінку хімічної безпеки необхідно проводити тільки для речовин, концентрації яких перевищують певні граничні рівні;

■ Посилення ролі заміщення найнебезпечніших речовин аль­тернативними речовинами при процедурі одержання дозволів на їхнє виробництво й використання. Видача дозволів на ви­робництво й використання повинна бути предметом для розгля­ду, соціально-економічного аналізу й аналізу альтернативних заступників, а також подання довгострокового плану по замі­щенню небезпечної речовини.

Остаточний текст Регламенту REACH від 18 грудня 2006 року заснований на компромісній угоді по ряду ключових пи­тань, досягнутій між Європейським Парламентом і Радою Мі­ністрів 30 листопада 2006 року, й прийнятій Парламентом у другому читанні 13 грудня 2006 року.

Разом із закінченням процесу прийняття Регламенту почав­ся процес введення його в дію. Так, сам Регламент передбачає кілька етапів введення в його дію:

1. Попередня реєстрація (1.06.2008-1.12.2008).

Першою стадією процесу згідно REACH є попередня реє­страція, яка необхідна для того, щоб виробники та імпорте­ри однакових речовин могли зв’язатися один з одним з метою здійснення самої реєстрації, наприклад, за допомогою форумів по обміну інформацією про речовину.

2. Реєстрація — до 30.11.2010 — для потенційно канцеро­генних, мутагенних або отруйних до відтворювання речовин в кількості від 1 тони/рік; для дуже токсичних до водного серед­овища речовин в кількості від 100 тон/рік; для речовин в кіль­кості від 1000 тон/рік; до 31.05.2013 — для речовин в кількос­ті від 100 тон/рік; до 31.05.2018 — для речовин в кількості від 1 тони/рік.

Всі хімічні речовини, за винятком ряду речовин, виведених з зони дії нового Регламенту, повинні бути зареєстрованими виробниками або імпортерами.

3. Оцінка. Оцінка Технічного Досьє та пропозицій промис­ловості по проведенню тестування даної хімічної речовини буде проводиться Європейським Хімічним Агентством.

4. Авторизація. Авторизація включає подачу довідки про соціально-економічний аналіз даних про використання речо­вини, огляду альтернативних речовин для кожного виду ви­користання і обґрунтування того, за якими причинами дана речовина повинна і може залишатися на ринку.

5. Дозвіл або обмеження. Для хімічних речовин, які харак­теризуються особливо небезпечними властивостями, необхідно буде отримувати дозвіл на їх використання або розміщення на ринку для конкретного використання. Агентство публікує спи­сок речовин-кандидатів, які підпадають під дану категорію [3, с. 18].

Виходячи з викладеного, розвиток законодавства ЄС про хі­мікати складає тривалий та багатоступеневий процес. До того ж цей процес не закінчується прийняттям відповідного акту регулювання. Регламент REACH хоча і є суттєвим проривом у цій сфері, разом з тим, не вирішує одномоментно всіх проблем, та є тим актом, який потребує вдосконалень і буде вдоскона­люватися.

Таким чином, слід констатувати, що Україна лише стала на шлях розвитку законодавства в галузі обігу хімікатів, яке б від­повідало встановленим Європейським Співтовариством високим стандартам. Українському законодавцю не слід нехтувати здо­бутками ЄС на цій ниві, такий досвід є надзвичайно важливим для України. Водночас не можна забувати, що будь-який норма­тивний акт повинен бути адаптований до національних реалій.

Джерела та література

1. Озолінс Ю. REACH: значення для ЄС та України// Вісник UEPLAC. — 2007. — № 4. — С. 7.

2. Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейско­го Союза: (концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего экологического законодательства ЕС). — X.: Право, 2007. — 320 с.

3. Николаева И. В., Лескова А. Г. Европейское техническое законо­дательство в области химических веществ // Альманах REACH и CLP, БелГИСС. — 2009 г. — С. 16-25.

Анотації

Бабенко А. С. Развитие законодательства Европейского Союза в сфере производства, распространения и использования химиче­ских веществ.

Европейская интеграция, а значит, и вопрос адаптации нацио­нального законодательства к нормам ЕС, является приоритетным направлением внешней политики Украины. REACH — Регламент ЕС о химических веществах и их безопасном использовании. Регла­мент касается регистрации, оценки, предоставления разрешений и запретов использования химических субстанций. Его принятие яв­ляется закономерным следствием продолжительного развития эко­логического законодательства. Такой опыт является чрезвычайно важным для Украины.

Babenko O. S. Development of legislation of European Union is in the sphere of production, distribution and use of chemical matters.

European integration, and hence the issue of adaptation of na­tional legislation to EU norms, is a priority of the foreign policy of Ukraine. REACH is EU Regulation on chemicals and their safe use. It regulates the registration, evaluation, authorization and restrictions of use of chemical substances. Its adoption is a natural consequence of the continued development of environmental legislation. This experi­ence is very important for Ukraine.