Головна Історія Інтелігенція і влада РЕГІОНАЛЬНА ПРЕСА НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
joomla
РЕГІОНАЛЬНА ПРЕСА НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ У ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Історія - Інтелігенція і влада

А. В. Кожанов

Ключові слова: Народний Рух України, історіографія, регіо­нальна преса, громадськість, демократизація.

Ключевые слова: Народный Рух Украины, историография, ре­гиональная пресса, общественность, демократизация.

Key words: Narodny Rukh of Ukraine, historiography, regional press, public, democracy.

За висловом Берне, бути вільним — ніщо, стати вільним — це все. Україна здобула свою незалежність й одну з вирішаль­них ролей у цьому процесі відіграв Народний Рух України.

Беззаперечним є той факт, що преса є могутнім провідником ідей будь-якої організації, її каналом зв’язку з громадськістю. Внесок рухівської преси у становлення та реалізацію ідеї укра­їнської незалежності є важливим об’єктом наукового аналізу, що і обумовлює актуальність задекларованої теми.

Метою дослідження є аналіз регіональної рухівської пре­си у період боротьби за українську незалежність на зламі 80­90-х рр. XX століття.

Історіографія проблеми представлена дослідженнями О. Га - раня [1], В. Ковтуна [2], Г. Гончарука [3], В. Піпаша [4], Ю. Ді - денка [5].

Кризові явища 1980-х рр. спричинили пробудження націо­нальної самосвідомості українського населення. За цих обста­вин необхідна була компромісна формула утворення організо­ваної народної опозиції, яка б органічно поєднала радикалізм політичних неформалів з масовістю культурно-історичних та екологічних неформальних об’єднань, злила в одну політич­ну еліту досвідчених політичних борців та лідерів нової хвилі. Цією формулою і став «Рух» [6].

Ідейним фундаментом Народного Руху у різних регіонах України стає преса крайових організацій.

Так, вісник Карпатського зонального відділення Народного Руху України за перебудову «Голос Карпат» № 1 вийшов у червні 1989 р. Він містив резолюцію про утворення Львівської регіональної організації Народного руху України за перебудову, до президії якої ввійшли: поет Р. А. Братунь, народний депу­тат СРСР І. О. Вакарчук, О. Г. Блох, М. А. Голубець, М. М. Го­ринь та інші. В рубриці «Останні події» повідомляється про мітинг у м. Бориславі: «Бурхливими оплесками зустріли борес- лавці голову виконавчої ради Української Гельсінкської спілки В’ячеслава Чорновола. Він, зокрема, зазначив, що справжньою датою возз’єднання українських земель слід вважати 22 січня 1919 року» [7].

У липні 1989 р. виходить друком перший номер київського «Вісника Руху». У зверненні до читача зазначено, що газе­ту не купити в кіоску, згадку про неї не почути у щоденно­му огляді преси по радіо. Бо часопис — незалежний. Метою видання є донесення до читацької аудиторії правди про Рух, завдань та цілей, щоб залучити до нього якомога більше лю­дей. Газета випускалася редакційною групою Народного Руху, Українського товариства «Меморіал» та українознавчого клу­бу «Спадщина» [8].

Також у липні вийшло «Вільне слово» — газета груп На­родного Руху України. У ній містилася інформація про зміну назви «Вісник Руху» на «Вільне слово» і стаття Івана Драча «За єдність усіх добрих і чесних людей», де стверджувалось, що «Рух живе, що він необхідний». Тут вміщено звернення до народу Української Радянської Соціалістичної Республіки з приводу розповсюдження наклепницьких чуток про Рух, де вказується: «Не вірте брехливим наголоскам про нього! Рух — надія, Рух — єднання народу». Документ підписали Іван Драч, Дмитро Павличко, Володимир Яворівський, Віталій Дончик, Леонід Сандуляк. На шпальтах газети повідомлялося, що 9 липня 1989 р. відбулися Установчі збори Народного Руху України міста Чернігова та області [9].

В цей час друком виходить видання львівської регіональної організації «Віче». У другому номері газети опубліковано ана­літичну статтю М. Косіва, присвячену проблемі становлення НРУ та політичному протистоянню організації владним струк­турам [10].

У серпні 1989 р. вийшов у світ перший номер газети «Думка» Кіровоградської координаційної ради Народного Руху Украї­ни та третє число видання Народного Руху України в Харко­ві «На сполох». «Думка» розмістила звернення «до земляків- кіровоградців» з інформацією про видання власної газети з інформацією про Рух. «На сполох» вміщує вітання Володимира Яворівського до учасників конференції Харківської регіональ­ної організації, що відбулася на початку вересня 1989 р. В ру­бриці «Наша позиція» — звернення до президії Верховної Ради УРСР з приводу спроб зберегти привілеї для КПУ на виборах. У цій газеті надруковано також оголошення про Всеукраїн­ський установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову. «Ця подія матиме епохальне значення для нашого народу» — вказували в оголошенні видавці газети Володимир Сагайдач­ний, Микола Хвиля, Валентина Овод. Прізвища могли бути і не справжніми, враховуючи час виходу газети [11].

Того ж місяця вперше вийшла друком газета «Рада» — ви­дання Рівненської регіональної організації Народного Руху України за перебудову. У ньому містилася інформація про установчу конференцію Рівненської регіональної організації НРУ за перебудову від 22 липня та список промовців. Серед них: Микола Поровський, Михайло Горинь, Василь Червоній, Володимир Сорока та інші. Вміщена тут і вибірка подій, і ре­золюція установчої конференції та стаття В. Шкуратюка «Для чого потрібен Народний Рух України за перебудову».

Власний друкований орган мала також Івано-Франківська обласна організація Народного Руху України за перебудову. У першому номері видання «Галичина» містилася резолюція про створення Івано-Франківської обласної організації Народ­ного Руху України 12 серпня 1989 р. До складу обраної ради входили: Юрій Андрухович, Петро Арсенич, Зіновій Дума, Ми­кола Яковина. Всього 30 осіб. У резолюції прийнята постанова про опублікування затверджених конференцією документів, се­ред яких відозва до громадян області [12].

У грудні 1989 р. вперше вийшла газета Миколаївської ре­гіональної організації Народного Руху України «Чорноморія». В цьому номері — вітання з Новорічними та Різдвяними свя­тами, резолюція установчого з’їзду Народного Руху України про національну символіку, стаття В’ячеслава Чорновола «До­чекалися», перший коментар на вересневий пленум ЦК КПРС 1989 р. Репліка «Пам’ять по-миколаївськи» — реакція на пе­рейменування вулиці Плехановської на вулицю Потьомкінську в жовтні 1989 р. [13].

Поряд з суто рухівською пресою, не можна не згадати ви­дання неформальних організацій, які були предтечею НРУ, а ідейна спрямованість — «рухівською» у широкому розумінні терміна. До того ж публікації містили великий фактичний ма­теріал стосовно громадської діяльності Руху.

Наприклад, у шостому номері «Голосу відродження» — ви­данні Української Гельсінкської спілки опубліковано повідо­млення про ініційовані Рухом мітинги у Києві, Львові, Вінниці, Сімферополі, Луцьку, які було розігнано владою за допомогою насильницьких методів. Кількість постраждалих перевищила 30 чоловік [14].

Ідейні засади Народного Руху поділялися багатьма нефор­мальними організаціями та сприймалися як прогресивна сила на тернистому шляху до демократії.

Так, у 13 випуску інформаційного вісника Товариства Лева «Поступ» стверджується: «Осінь 89-го принесла українцям нове піднесення політичної активності, що в першу чергу пов’язано з установчим з’їздом Руху 8-10 вересня. Співвідношення сил повільно змінюється на користь народу, але не настільки, щоб з впевненістю говорити про його перемогу» [15].

Тенденція консолідації національно-демократичних сил про­стежується на сторінках видання тернопільського обласного товариства «Меморіал» «Дзвін». У серпневому випуску газети зазначено: «21 червня 1989 року у філармонії міста Тернополя відбулася перша зустріч керівників НРУ та обласного товари­ства «Меморіал» з радянськими та партійними керівниками міста. Представники громадських організацій у своїх виступах одноголосно висловлювали претензії до керівників міста з при­воду репресивних дій над організаціями Руху, «Меморіалу» та їх прибічниками [16].

Таким чином, регіональна преса Народного Руху України розкривала роль організації у процесах демократизації сус­пільства, стимулювала розвиток національної свідомості грома­дян та висвітлювала гострі суспільно-політичні проблеми, які традиційно замовчувалися в офіційних мас-медіа. Переважна більшість регіональних організацій Народного Руху України спромоглася створити свої друковані органи, які у підсумку стали могутнім важелем впливу на громадську думку, засобом політичного діалогу з владними структурами.

Джерела та література

1. Гарань О. В. Від створення Руху до багатопартійності / Олексій Ва­сильович Гарань. — К.: Видавництво товариства «Знання» Украї­ни, 1992. — 48 с. — (Сер. 1 «Час»; № 1); Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України / Олексій Гарань. — К.: «Либідь», 1993. — 198 с.

2. Ковтун В. Історія Народного Руху України / В. Ковтун. — К.: Факт, 1999. — 407 с.

3. Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія / Григорій Іва­нович Гончарук. — Одеса: Астропринт, 1997. — 380 с.; іл.

4. Піпаш В. В. Народний Рух України як форма національно - визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років XX століт­тя: закарпатський регіональний аспект: [монографія] / Володимир Васильович Піпаш. — Ужгород: Гражда, 2008. — 216 с.: іл.

5. Діденко Ю. Ідеї Народного Руху України поширювались самви - давом / Ю. Діденко // Український південь. — 2009. — № 33. — 8 серп. — С. 2.

6. Бойко О. Предтеча Руху: неформальні організації як фактор громадсько-політичного життя України у період перебудови / О. Бойко // Людина і політика. — 2001. — № 1 (13). — С. 56.

7. Вітаємо установчий з’їзд НРУ! // Голос Карпат. — 1989. — № 1. — Червень. — С. 1.

8. Поступ Руху // Вісник Руху. — 1989. — № 1. — Липень. — С. 1.

9. Драч І. «За єдність усіх добрих і чесних людей» // Вільне сло­во. — 1989. — № 2. — Липень. — С. 1.

10. Косів М. НРУ: проблеми становлення / М. Косів // Віче. — 1989. — № 2. — Липень. — С. 1.

11. Діденко Ю. — Вказ. пр. — С. 3.

12. Там само.

13. «Пам’ять» по-миколаївські // Чорноморія. — 1989. — № 1. — Грудень. — С. 1.

14. Майбутнє України залежить від нас! // Голос відродження. — 1989. — № 6. — Вересень. — С. 1.

15. Львів. Осінь 89 // Поступ. — 1989. — № 13. — Жовтень. — С. 1.

16. Діалог або курс на консолідацію // Дзвін. — 1989. — № 2. — Сер­пень. — С. 1.


Кожанов А. В. Региональная руховская пресса в период борь­бы за украинскую независимость.

В статье дана характеристика региональной прессе Народного Руха Украины на рубеже 1980-1990-х годов. Автор проанализи­ровал процесс взаимодействия печатных органов НРУ и нефор­мальных организаций национально-демократической ориентации, исследовал уровень организованности печатных изданий Руха в регионах Украины.

Kozhanov A. V. The regional press of Rukh in the period of struggle for Ukrainian independence.

The article gives the description of the regional press of Narodny Rukh of Ukraine at the turn of 1980-90 s. The author studied the process of interaction of print organs of NRU and the informal orga­nizations of national-democratic orientation, as well as explored the level of organization of the print publication of Rukh in the regions of Ukraine.

Похожие статьи