Головна Історія Інтелігенція і влада РОЛЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗМІЦНЕННІ СПІВРОБІТНИЦТВА У РАМКАХ СВРОРЕГІОНУ “НИЖНІЙ ДУНАЙ” (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
joomla
РОЛЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗМІЦНЕННІ СПІВРОБІТНИЦТВА У РАМКАХ СВРОРЕГІОНУ “НИЖНІЙ ДУНАЙ” (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
Історія - Інтелігенція і влада

О. О. Сечковський

Участь Одеської області у діяльності великих європейських міжрегіональних організацій — Асамблеї Європейських Регіонів і Робітничої Співдружності Придунайських Країн обумовлена геополітичним положенням області, її вигідним транспортно-гео­графічним розміщенням, розширенням міжнародного економіч­ного співробітництва. Будучи частиною морського фасаду кра­їни, область значною мірою сприяє активній участі України в міжнародних економічних та культурних відносинах.

На сучасному етапі проблема єврорегіоналізації, ролі місце­вих органів влади в міжнародному співробітництві є однією з найактуальніших в українській історичній, політичній та еко­номічній науках. На сучасному етапі вже 9 областей предста­вляють Україну у єврорегіонах. В науковій літературі широко представлені погляди вчених на проблему євроінтеграції та її важливості для України. Серед найбільш відомих є М. Доліш­ній і Т. Андрущенко, які у своїх працях розглядають участь України та її областей у діяльності єврорегніонів як важли­вий крок на шляху до мети, поставленої Президентом України, щодо вступу до Європейського Союзу. Було прийнято низку за­конів, які регулюють саме аспект участі українських областей та їх місцевих органів влади у єврорегіонах, серед яких основ­ним є “Закон України про транскордонне співробітництво”.

Інтеграція в Європу є найважливішим завданням сучасної української держави. Участь у діяльності єврорегіонів сприяє цій меті, яку було проголошено ще у 2001 році [1]. Різні обла­сті країни входять до складу різних єврорегіонів, а єврорегіон “Нижній Дунай” є одним з найбільш активних. Ще в 1996-1997 роках Одеська область встановила прямий зв’язок на міжрегі­ональному рівні з прикордонними румунськими повітами Га­лац і Тульча, що допомогло зняти деяку напругу у тогочасних відносинах між Україною та Румунією й вирішити низку ва­жливих для України та Одеського регіону проблем. Румунська сторона підтримала ініціативу перевести своєрідний політич­ний трикутник в площину інтенсивного економічного співро­бітництва з перспективою створення умов для вільної торгівлі між країнами. Паралельно з початком формування сучасного Європейського Співтовариства виникла необхідність у створен­ні можливостей, які б сприяли полегшенню прикордонної на­пруги, міжнаціональних та економічних протиріч, сприяла б трансформації нових механізмів співробітництва. Виникла не­обхідність в створенні механізму міжрегіональних стосунків, метою якого було б стимулювання міжнаціонального спілку­вання, транскордонного співробітництва у культурній, науко­вій, освітній сферах та сприяння загальноєвропейському проце­су євроінтеграції. З метою вирішення даних питань 14 серпня

1998 року було підписано документи про створення єврорегіону “Нижній Дунай”. До його складу увійшли Одеська область від України, повіт Кагул від Республіки Молдова, повіти Галац,

Брзїла, Тульча від Румунії, пізніше до них приєднався ще один учасник — район Кантемір (Республіка Молдова) [2]. Євроре­гіон “Нижній Дунай” — один з наймолодших серед подібних європейських структур. Але навіть за такий короткий період його діяльність набула визнання не тільки на регіональному, а й на міжнародному рівні. За активну діяльність із розвитку інтеграції трьох країн в Європейський Союз в 2002 році керів­ництво єврорегіону (на той час його очолював голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький) було нагороджено почесною премією Асоціації європейських прикордонних регіо­нів “Вітрило Папенбурга”, що стало визнанням “налагодження інтенсивного соціально-культурного співробітництва, незважа­ючи на надзвичайно складну ситуацію у прикордонних райо­нах України, Молдови та Румунії” [3]. Створення єврорегіону “Нижній Дунай” має вирішити ряд наступних завдань:

- досягнення гармонійного та збалансованого розвитку еко­номічної діяльності в прикордонних регіонах трьох країн;

- вирішення питань щодо охорони навколишнього середо­вища;

- забезпечення достатнього рівня зайнятості та соціального захисту;

- створення умов для збільшення рівня та якості життя в регіонах-учасниках;

- всестороння співпраця з інтеграції траснпортної інфра­структури регіонів-учасників в єдину систему європейських транспортних територій;

- формування єдиного культурного простору в Придунайсь - кому регіоні;

- вирішення низки питань щодо боротьби з організованою злочинністю, попередження та ліквідації и результатів стихій­них лих та техногенних катастроф.

Протягом перших п’яти років було створено необхідну базу для розвитку співробітництва між регіонами України, Молдови та Румунії. На сьогодні вже можна відзначити деякі успіхи у цьому напрямку. Під час засідання Ради єврорегіону в Кагулі було затверджено його статут та регламент, створені сім комісій з найважливіших сфер діяльності: економіки, транспорту, еколо­гії, демографії і т. д. В Одеській області в рамках проекту програ­ми TACIS створено представництво єврорегіону “Нижній Дунай”, воно займається питаннями траснкордонного співробітництва; в Ізмаїлі працює фонд підтримки малого та середнього бізнесу, а в Одесі — агентство регіонального розвитку [4]. Згідно із Законом України “Про транскордонне співробітництво” право діяльності в рамках єврорегіонів мають місцеві органи виконавчої влади. У рамках діяльності єврорегіону “Нижній Дунай” Україну пред­ставляє Одеська обласна державна адміністрація, яка діє в межах повноважень, наданих Конституцією України [5].

З липня 2000 року по листопад 2002 року Одеська область головувала в єврорегіоні. Восени 2002 року головування було передано району Кагул Республіки Молдова.

У 2003 році в місті Рені відбулось відкриття Регіонального агентства транскордонного співробітництва “Єврорегіон “Ниж­ній Дунай”. Агентство створене за сприяння проекту ТАСІС “Бізнес-інфраструктура Одеської області. Єврорегіон “Нижній Дунай”. Метою діяльності агентства є сприяння сталому соціа­льно-економічному розвитку Придунайського регіону та просу­ванню транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону шляхом реалізації проектів та програм транскордонного спів­робітництва і територіального розвитку.

28 січня 2005 року співробітники Агентства транскордонно­го співробітництва взяли участь у семінарі в рамках проекту Тасіс/2003/061-067/108 “Інформаційна мережа в Єврорегіоні “Нижній Дунай” (м. Кагул, Молдова). Під час засідання Ради були презентовані Програми сусідства “Румунія-Україна” та “Румунія-Молдова”, які передбачають широке коло для співро­бітництва у різних сферах. На Раді також обговорювалися пи­тання створення поромної переправи Орловка-Ісакча. Рада Єв - рорегіону ухвалила рішення про формування Координаційного центру та затвердила план роботи Комісії з питань навколиш­нього середовища та надзвичайних ситуацій. Успішна реаліза­ція на півдні Одеської області проекту “Бізнес-інфраструктура Одеської області. Єврорегіон “Нижний Дунай” дозволила пере­йти до впровадження ідеї створення обласного Агентства регіо­нального розвитку. Проект спрямовано на підтримку розвитку малого та середнього бізнесу на Одещині, а також на розви­ток транскордонного співробітництва суб’єктів господарюван­ня України, Молдови та Румунії. Мета агентства — об’єднати зусилля приватного, державного й наукового секторів економі­ки області. Ініціаторами та співзасновниками цієї організації виступили облдержадміністрація, облрада, міські ради Ізмаїлу, Іллічівська, Котовська й Одеси, Торговельно-промислова пала­та, обласна та міська організації роботодавців, Асоціація про­мисловців й Одеський Державний економічний університет. Ця організація допоможе у створенні нових робочих місць, дасть можливість молоді знайти своє місто в житті.

Підсумки першого півріччя 2004 року реалізації проекту “Бізнес-інфраструктура Одеської області. Єврорегіон “Нижний Дунай”, який фінансувався Європейським Союзом, були підби­ті 14 вересня на засіданні комітету проекта під керівництвом тодішнього першого заступника голови Одеської облдержад­міністрації Миколи Тиндюка. Цей проект в Одеській області почався в січні 2003 року. Він спрямований на розвиток транс­кордонного співробітництва малих та середніх підприємств транскордонних регіонів України, Молдови та Румунії. У 2006 році проект продовжує свій розвиток [6].

За період діяльності єврорегіону було покращено ситуацію щодо основних аспектів його діяльності та призначення: вирішено та по­кращено транскордонні відносини між регіонами, зроблено перші кроки в активізації євроінтеграційних процесів. Завдяки викорис­танню структур Єврорегіону було вирішено також і деякі проблеми у сфері екології — румунська сторона оперативно інформувала про виниклу епізоотію у дельті Дуная, що могло призвести до екологіч­ної катастрофи [7]. В гуманітарній сфері — встановлено та продов­жується інтенсивний розвиток стосунків з українською діаспорою в Румунії, проведено ряд спільних культурно-освітніх заходів, спі­льні художні виставки, фестивалі, концерти, а також обмін твор­чими колективами [8]. Процес єврорегіоналізації та поглиблення взаємовідносин між регіонами європейських країн триває. Важ­ливо, що Україна не залишається осторонь від процесів, які спря­мовані на подальшу інтеграцію до європейського співтовариства. І розвиток відносин з Європою шляхом розвитку міжрегіональних стосунків є одним з найбільш перспективних. Саме органам місце­вої влади у цих процесах може бути надано особливі можливості. Приклад Одеської області це підтверджує.

Джерела та література:

1. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.). Послання Пре­зидента України до Верховної Ради України — 2002.

2. Еврорегион “Нижний Дунай” — шаг к сотрудничеству // Проблеми та перспективи розвитку транскордонного співробітни­цтва в рамках єврорегіону “Нижній Дунай”. Матеріали круглого столу, 3 грудня 1999 року. (м. Одеса) — Одеса, 1999.

3. Www. oblrada. odessa. ua — офіційний сайт Одеської обласної дер­жавної адміністрації

4. Там само.

Б. Закон України “Про транскордонне співробітництво” // Відомості Верховної Ради. — 2004. — № 45.

6. Www. oblrada. odessa. ua

7. Андрущенко Т. В. Українсько-румунські відносини:сучасність та перспективи співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2000. — Вип. 21. — ч. 2.

8. Долішній М. І. Проблеми євроінтеграції та транскордонного спів­робітництва. — Львів, 2001.

Анотації

Сечковский А. А. Роль Одесской области в укреплении сотруд­ничества в рамках еврорегиона “Нижний Дунай” (исторический аспект).

В статье рассматривается участие органов местной власти Одес­ской области в деятельности еврорегиона “Нижний Дунай”. Обоз­начены основные цели как стран-участников, так и еврорегиона в целом. Подается краткая история создания еврорегиона, ряд про­блем его деятельности и способы их решения.

Sechkovskiy A. A. The role of Odessa region in the strengthen­ing of collaboration with regard to the “Lower Danube” euro region (historical aspect).

In the article the Odessa regional administration bodies’ participa­tion in the “Lower Danube” Euro region’s activity is considered. The main aims of the party-countries as well as of the Euro region as a whole are marked. The short history of the Euro region, the main problems and the ways of their solving are described.


Похожие статьи