Головна Історія Інтелігенція і влада СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКУ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (1989-1996 pp.)
joomla
СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКУ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ (1989-1996 pp.)
Історія - Інтелігенція і влада

O. П. Шипотілова

Розпад однієї з найбільших імперій світу — СРСР — привів не лише до появи нових незалежних держав, а й започатку­вав виникнення політичних партій, які стали ланкою зв’язку громадян зі владою, дали можливість широким верствам на­селення впливати на політику в державі. В цей час в Україні з’явилась сила, здатна переконати і повести суспільство до сво­єї державності — це був Народний Рух України.

Однією із структур Народного Руху України є Миколаївська обласна партійна організація. Вивчення досвіду її роботи стане набутком у роботі не тільки рухівських активістів та дослідни­ків, а й тих, хто небайдужий за долю власної країни, готовий долучитись до роботи в партійних організаціях, щоб зробити свою країну національно-демократичною, орієнтованою на роз­виток громадського суспільства [1].

Сучасні наукові дослідження рухівської проблематики спираються на праці, безпосередньо присвячені історії та ді­яльності НРУ. Серед яких можемо назвати роботи О. Гаряня,


B. Ковтуна, Г. Гончарука [2]. Також над дослідженням історії Народного Руху України плідно працює колектив кафедри істо­рії та етнографії України Одеського національного політехніч­ного університету. Її вихованці — Ю. Діденко, О. Шановська,

C. Овсієнко є авторами багатьох публікацій з даної проблема­тики [3].

Метою даного дослідження на основі надбань історіографії та періодичних видань є аналіз зародження стратегії і тактики Народного Руху України в Миколаївському регіоні, висвітлен­ня культурно-просвітницької, агітаційної роботи представни­ків НРУ та діяльності перших активістів.

Серед невирішених раніше частин загальної проблеми слід виділити такі: з’ясувати стан наукової розробки теми, визна­чити загальний огляд основних безпосередньо організованих Миколаївською обласною партійною організацією політичних акцій та заходів у зазначений період.

Як в Україні в цілому, на Миколаївщині партійний рух роз­почався з роботи за національно-культурне відродження укра­їнського народу, із виступів на захист довкілля. Першими не­формальними організаціями, які виникли на теренах області, були Товариство української мови Т. Г. Шевченка, екологічна асоціація «Зелений світ», Українська Гельсінська спілка [4]. Саме з представників цих організацій у місті Миколаєві наро­дився Народний Рух.

В області зародки партії виникли в більшості міст та район­них центрів на початку 1989 року та протягом 1990-1991 років в основному там, де існували інші громадські організації. Але були поодинокі винятки, де Рух був першою організацією, що поставала на теренах району.

В Миколаєві ініціативна група почала збиратися з люто­го 1989 року. До неї входили: Ігор Грасевич, Олександр Ма - лицький, Валерій Бойченко, Анатолій Іванюченко, Володимир Стренадо, Сергій Литвинюк та інші. Установча конференція відбулася 19 серпня 1989 року на дачі Олександра Долгих, піс­ля того, як влада відмовилась надати приміщення для її про­ведення в місті. На ній було обрано 25 делегатів на І З’їзд Народного Руху України за перебудову, що відбувся у Києві 8-10 вересня 1989 року. Серед делегатів були представники з Миколаєва та районів області: Анатолій Горбенко, Наталя

Самайлевська, Валерій Капралов з Первомайська, Сергій Жук, Володимир Степура з Вознесенська [5].

Окрім того, в різних районах області знаходилися особис­тості, які зуміли підхопити ідеї Народного Руху України і стали першими, хто намагався переконати суспільну думку в необхідності змін, які підніс у своїй Програмі Народний Рух. Так, у Вознесенську, окрім названих делегатів, це були Іван Михайлов, Сергій Колесников, Анатолій Онощенко, подруж­жя Ніколенків, в Очакові — Олександр Чуприна, Ніна Севас - тьяненко, Березанці — Іван Ткачук, Веселиновому — Воло­димир Обаранчук, Снігурівці — Микола Радюк, Іван Синога, Березнегуватому — Валентин Воронов, Є ланці — Олександр Капець, Казанці — Василь Євтушок, Доманівці — Микола Фі - голь та інші. В Южноукраїнську, що був одним із найдемо - кратичніших міст області на той час (бо коли вирішували, що ставити — пам’ятник Леніну чи Т. Шевченку, перевагу відда­ли останньому), ідея Народного Руху зародилась і розвилась у Товаристві української мови «Гамалія», яке влада реєструвала протягом 1988 року. Серед перших, хто повірив у Рух, були Юрій Діденко, Олександр Третяк, Геннадій Культа, Олександр Ципляк, Григорій Житнюк та інші.

Організація була створена після того, як із Львова один із ак­тивістів привіз установчі документи. Офіційно вона була зареє­стрована однією із перших міськвиконкомом у серпні 1990 року. Отримавши потужний сигнал після публікації Програми Народ­ного Руху України, активісти на місцях почали організовувати заходи на виконання даної програми. В Миколаєві активісти збиралися на вулиці Радянській і проводили роз’яснювальну роботу, встановлювали дошки на підприємствах, де розміщува­ли інформацію з історії України та про діяльність Руху. Про­водили реєстрацію людей у громадянство Української Народної Республіки, видаючи спеціальні посвідчення, розповсюджували газети, що надсилали українці із Галичини: «За вільну Украї­ну», «Ратуша», «Поступ» та інші [6].

Миколаївці організували представничу делегацію для участі в акції Ланцюгу Злуки, що простягнувся від Львова до Києва і далі на Схід. До представників увійшли Олександр Малиць - кий, Валентина Кучеренко, Раїса Шпак, Тамара та Володимир Кіпери разом з донькою Настею, Володимир Кацан з сином

Михайлом, Анатолій Могилевич з сином Василем, Володимир Стринадо, Петро Саранчук, Ярослав Сиволапенко, Михайло Во - робець, Анатолій Тертичний, Олекса Мот та Анатолій Іваню - ченко. За наказу Михайла Гориня, одного з керівників РУХу, миколаївці виїхали на Житомирську трасу та замкнули місце­вий «розрив» у живому ланцюгу [7].

Влітку 1990 року був проведений перший козацький похід «Буг — козацька річка» в рамках святкувань 500-ліття Укра­їнського козацтва. Інформація про нього за підписом організа­тора походу Ю. Діденка була розміщена в газеті «Голос Украї­ни». Тому в ньому взяли участь не тільки миколаївці, а й гості з різних куточків України та закордону — США та Канади. Вони пройшли понад Бугом від Первомайська до Миколаєва і мали масу пригод, що надовго залишилися в їх памяті [8].

У листопаді 1991 року, напередодні проведення Всеукраїн­ського референдуму, Миколаївський крайовий Рух організував агітаційні виступи творчих колективів з Галичини в різних ра­йонах Миколаївщини, які пройшли у Врадіївському, Єланець - кому, Доманівському, Миколаївському, Вознесенському райо­нах та в містах Первомайську, Південноукраїнську [9].

Також Народний Рух України долучився до організації по­їздки школярів з Миколаївщини до своїх ровесників на Різдвяні свята на Галичину в 1991 році. Після цього щороку миколаїв­ські діти відвідували своїх друзів у Галичині під час релігійних та державних свят, а у себе, на Миколаївщині, приймали під час літніх та осінніх канікул. Кількість учасників становила 1000 дітей у 1996 році, від 150 дітей і більше в інші роки. На Миколаївщині немає району, діти з якого не брали б участі у дитячій програмі Руху, а в Західній Україні куточка, де не гостювали б наші діти [10].

Миколаївська організація НРУ заснувала в 1993 році в ре­гіоні україномовне видання щотижневика «Український Пів­день», в якому повідомляється актуальна інформація, що стосується політичної, економічної, культурної та соціальної сфер життя суспільства, діяльності Народного Руху України. Неодноразово на сторінках щотижневика почали висвітлюва­тись трагічні події нашої історії 1932-1933 рр., розміщуючи на своїх шпальтах 67 спогадів очевидців, дослідження істориків та фахівців [11].

З 1994 року Миколаївська організація Народного Руху зміц­ніла і заявила про себе низкою справ. В області почав здійсню­ватись соціальний проект «Дітям України». Його учасниками стали близько 20 тисяч юних, а нині вже і не юних миколаїв­ців. Це тісна співпраця Руху з миколаївцями по відродженню української самобутності, поверненню до наших історичних джерел та нашої духовності, не засміченої сучасними реаліями [12].

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити наступні ви­сновки: по-перше, Миколаївська обласна партійна організація Народного Руху України сформувалась на основі вже діючих на той час неформальних об’єднань. По-друге, в різних районах області віднайшлися небайдужі громадяни до ідей демократич­них засад партії. По-третє, діяльність Руху була направлена на відродження духовних і національних цінностей, яке з ро­зумінням сприймалося як прихильниками, так і опонентами. Рухівці знайшли підтримку і у владних структурах, бо під­тримка талановитої молоді, її виховання — це спільний процес як батьків і держави, так і політичних партій та громадського суспільства.

Що до перспектив подальших наукових розвідок діяльності Миколаївської обласної організації НРУ, можна узагальнити набутий досвід. Узагальнивши їх, маємо можливість більш ді­єво використовувати їх у роботі структур НРУ, прив’язуючись до місцевих умов та реалій. Використовувати конкретні на­прямки роботи для посилення авторитету організації на місцях для досягнення успіхів у майбутній діяльності Руху.

Джерела та література

1. Діденко Ю. В. З досвіду партійно-політичної роботи Миколаїв­ської обласної організації Народного Руху України. — Офіційний сайт Миколаївського Народного Руху України: Http://www. mnru. mk. ua/

2. Гарань О. В. Убити дракона (З історії Руху та нових партій). — К.: Либідь, 1993. — 200 с. Ковтун В. Історія Народного Руху Украї­ни. — К.: Факт, 1999. — 407 с. Гончарук Г. Народний Рух Украї­ни. Історія. — Одеса, Астропринт, 1997. — 378 с.

3. Діденко Ю. В. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002 рр.): [монографія] / Діденко Ю. В. — Одеса: «Астро­принт», 2006. — 176 с. Шановська О. А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практично - го втілення її в процесі державотворення (1989-1996 pp.): Авто - реф. дис. ... канд. іст. наук. — Одеса, 2003. — 20 с. Овсієнко С. Л. Участь Народного Руху України в громадсько-політичних акціях та заходах (1997-2002 рр.) // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: громадсько-політ. наук. збір. — Одеса: Астропринт, 2007, вип. 9. — С. 194-204.

4. Полішкарова О. О. Політичні партії на Миколаївщині: структу­ра, функції, особливості діяльності // Наукові праці: Науково - методичний журнал. Т. ХІІ. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Мо­гили, 2001. — С. 45.

5. Діденко Ю. В. Народний Рух Миколаївщини: 20 років з Укра­їною. — Офіційний сайт Миколаївського Народного Руху України: Http://www. mnru. mk. ua/

6. Там само.

7. Іванюченко А. До 20-річчя Народного Руху України // Укра­їнський південь. — 2010. — № 1. — 1 листопада. — С. 4.

8. Діденко Ю. В. Народний Рух Миколаївщини: 20 років з Укра­їною. — Офіційний сайт Миколаївського Народного Руху України: Http://www. mnru. mk. ua/

9. Народний Рух за утвердження державності на Миколаївщині // Український південь. — 1995. — № 1. — 5 січня. — С. 3.

10. Різдво єднає Україну // Український південь. — 2008. — № 1. — 9 січня. — С. 4.

11. Діденко Ю. В. З досвіду партійно-політичної роботи Миколаїв­ської обласної організації Народного Руху України. — Офіційний сайт Миколаївського Народного Руху України: Http://www. mnru. mk. ua/

12. Діденко Ю. В. Народний Рух України — тернистим шляхом до від­родження духовності // Український південь. — 2010. — № 30. — 7 вересня. — С. 5.

Анотацїі

Шипотилова Е. П. Создание центра Народного Руха Украины на Николаещине (1989—1996 гг.).

В статье проанализировано зарождение стратегии и тактики На­родного Руха Украины в Николаевском регионе в конце 80-х-90-х годах ХХ в. Освещено культурно-просветительская, агитационная работа представителей НРУ и деятельность первых активистов.

Shypotilova O. P. The creation of the center of Narodny Rukh Ukraine in Mykolaiv region (1989—1996).

The article is devoted to the analysis of originating of the strategy and the tactics of Narodny Rukh Ukraine in Mykolaiv region. Cultural, educative and agitation activity of NRU representatives and work of the first activists in the late 1980-1990ss is highlighted.


Похожие статьи