Головна Історія Інтелігенція і влада АДАМОВИЧ С. В. СОБОРНІСТЬ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: МІСТО НВ, 2009. — 884 С
joomla
АДАМОВИЧ С. В. СОБОРНІСТЬ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК: МІСТО НВ, 2009. — 884 С
Історія - Інтелігенція і влада

О. А. Шановська

Тема національної єдності набула особливого значення в посттоталітарних країнах, в тім числі в Україні, де подолання національно-ціннісних розбіжностей між окремими регіонами та формування модерної української політичної нації за умов нових геополітичних викликів стає умовою збереження наці­онального суверенітету та державності в цілому. Існування в цій царині проблемної ситуації засвідчують негативні явища в українському суспільстві, пов’язані з національним нігілізмом і денаціоналізацією, ознаки відцентрових тенденцій, особливо у східних і південних регіонах. У зв’язку з цим важливим та актуальним видається вивчення досвіду державотворення, все­бічний аналіз існуючих міжетнічних проблем, формулювання світоглядних парадигм та засадничих принципів державної політики, поєднаних із загальними цінностями українського національного розвитку. Очевидно, що шляхи розв’язання про­блеми національного об’єднання можуть бути знайдені лише в результаті творчого зусилля представників вельми широкого кола наук.

Схвально були сприйняті вченими наміри висвітлити суспільно-політичний розвиток регіонів України в 1989-2008 рр. у контексті ідеї соборності в монографічному дослідженні івано - франківського історика С. В. Адамовича. Зокрема, на презен­тації книги в Івано-Франківському культурно-мистецькому центрі 15 січня 2010 р. доктор історичних наук, професор, за­ступник голови Інституту національної пам’яті В. Ф. Верстюк відзначив, що автор провів значний науковий пошук з акту­альної проблеми, і цим, у першу чергу, визначається науковий і соціальний ефект книги. Доктор історичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Ю. Федькови - ча О. В. Добржанський контатував, що проблема соборності та регіонального розвитку в суспільно-політичному житті сучасної України ще не стала предметом ґрунтовного вивчення, а запро­поноване дослідження дозволить на основі історичного досві­ду напрацювати шляхи подальшої солідаризації українського суспільства. Позитивні оцінки дослідження С. В. Адамовича, зроблені фахівцями, підсилюють інтерес, який викликає звер­нення до актуальної проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку держави — дуалістичного поєднання соборності та ре­гіональної різноманітності.

Об’єкт наукового аналізу монографії — вивчення консоліда - ційних і дезінтеграційних процесів в регіонах країни, специфі­ки етнополітичного розвитку Півдня, Сходу та західних облас­тей. Предметом дослідження є ідейно-політична, організаційна, культурно-просвітня діяльність громадсько-політичних органі­зацій, політичних партій, органів влади та структур місцевого самоврядування в регіональному форматі й контексті консо­лідації суспільства та утвердження територіальної цілісності й соборності України впродовж 1989-2008 рр. Автором було уточнено поняття соборності, проаналізовано його визначення в науковій літературі та дана належна оцінка.

Загалом структура книги побудована за проблемно - хронологічним принципом і складається з шести розділів. Здійснений автором у першому розділі монографії ґрунтовний огляд літератури та джерельних відомостей заклав наукову основу дослідження. При студіюванні літератури автор роз­глянув не тільки суто історичні праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а й історико-географічні, соціологічні, філософські, політологічні, правові дослідження, що цілком характерно для проблеми регіоналістики та національного пи­тання.

Аналіз історіографії дозволив авторові зробити принципо­вий висновок про те, що у наукових колах переважає оптиміс­тичний погляд щодо майбутнього етнонаціонального розвитку України: регіональні розбіжності не є загрозою її цілісності і в умовах становлення державності негативні аспекти міжрегіо­нальних відмінностей будуть нейтралізовані.

Автор залучив до наукового обігу широкий пласт джерель­них відомостей: матеріали вітчизняних центральних архівів (ЦДАГО України, ЦДАВО України, ГДА СБУ) і регіональних архівів (Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Луган­ської, Одеської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької об­ластей); Інтернет-джерела; виступи політичних і громадських діячів, мемуарну літературу; періодичні видання, у тому числі регіональні пресові видання 12 областей України.

У другому та третьому розділах здійснений історичний ана­ліз суспільно-політичного розвитку України в контексті ідеї со­борності в період здобуття та становлення Української держави 1989-2008 рр. Доволі багато уваги автор присвячує вивченню основних дестабілізаційних чинників, що ускладнювали про­цес консолідації суспільства та становили загрозу територіаль­ній цілісності. Автор визначив основні проблеми, з яких про­ходили дискусії щодо формування у громадян України єдиної національної ідентичності з урахуванням специфіки регіональ­них особливостей. Заслуговує на увагу здійснений автором істо­ричний аналіз процесів децентралізації державного управління та розширення повноважень місцевого самоврядування.

У наступних трьох розділах автор зосередився на особли­востях суспільно-політичного життя регіонів: Півдня, Сходу та Заходу. Слід позитивно оцінити, що автор чималу увагу при­ділив малодослідженим питанням «новоросійства», донецького економічного федералізму, політичного русинства, Галицької асамблеї, детально проаналізував становлення Кримської авто­номії.

Розділи книги доповнюють додатки, що допомагає кращо­му розумінню специфіки регіонального розвитку, особливостей національно-політичної ситуації.

Представлена монографія, звичайно ж, не охоплює всю ба­гатоманітність регіонального розвитку та діяльності структур місцевого самоврядування, і тому книга має спонукати дослід­ників до подальшої роботи. В суто технічному плані моногра­фію варто було б доповнити іменним і географічним покажчи­ками, переліком умовних скорочень.

Можна сподіватися, що монографія С. В. Адамовича викли­че інтерес не лише у науковців, студентів, політиків, а й заці­кавить широкий читацький загал.