Головна Історія Інтелігенція і влада ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УРСР ЯК ОБ’ЄКТ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (1920-1930-ті рр.)
joomla
ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УРСР ЯК ОБ’ЄКТ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (1920-1930-ті рр.)
Історія - Інтелігенція і влада

УДК [930.1:614.885](477)

М. В. Рожков

У статті досліджуються роботи діячів Червоного Хреста УРСР 20-30-х рр. XX ст. як приклад радянської історіографії Червоного Хреста. Розглянуті погляди діячів Червоного Хреста на початкові етапи розвитку цієї організації.

Ключові слова: Червоний Хрест, головні аспекти, брошури, іс­торіографія, монографії, основні здобутки.

В сучасній Україні медична допомога досі залишається в тяжкому становищі, що добре видно навіть на прикладі забез­печення ліками тяжкохворих громадян. Тому великі надії хворі люди плекають на різні громадські об’єднання, що займають­ся збором коштів для них. Наша держава поки що не в змозі власними силами вирішити всі проблеми охорони здоров’я. У зв’язку з цим важливого значення набуває відповідна діяль­ність неурядових організацій, найстарішою та найавторитет­нішою з яких є Червоний Хрест. Комплексного дослідження діяльності Товариства Червоного Хреста (далі ТЧХ) України поки що не створено. Між тим вивчення досвіду роботи То­вариства в Україні може сприяти ефективнішому вирішенню гострих проблем охорони здоров’я. Поява історіографічних до­сліджень може допомогти вирішенню цієї проблеми. Зважаючи на викладене вище, тема поданої статті є актуальною.

На сучасному етапі розвитку історичної науки досліджен­ням діяльності ТЧХ на теренах УРСР займались такі україн­ські вчені, як М. Журба, Я. Ганіткевич, Н. Дащенко, В. Ли - сик [1-4]. Але в питанні щодо ролі Товариства в житті людей на теренах УРСР залишається чимало «білих плям». Тому й дослідження історіографії 20-30-х років набуває важливого значення для фахівців, які займаються історією ТЧХ УРСР.

В статті, що пропонується увазі читачів, ми розглянемо реф­лективне відображення діяльності ТЧХ Радянської України у 20-30-ті рр. XX ст. в роботах, що належать перу видатних ді­ячів Товариства тієї епохи.

ТЧХ УРСР було створено у другій половині лютого 1918 р. Із самого початку свого створення воно активно працювало в напрямку залучення до своїх лав нових добровольців. Актив­ній роботі товариства сприяло створення науково-популярних робіт про основні напрямки корисної діяльності Товариства. Завдяки цьому з’являються роботи українських авторів про ді­яльність ТЧХ. До таких робіт можна віднести брошури видат­них діячів організації.

Окремі аспекти минулого товариства Червоного Хреста УРСР було висвітлено в працях радянських дослідників кінця 1920-1930 - х рр.: З. Соловйова, К. Захаренко, Г. Несвяченого, І. Холодного, Є. Кушніра [5-10]. Спільною рисою для ранніх робіт із історії ТЧХ УРСР, виконаних радянськими фахівцями, була доволі виражена спонукальна ідеологічна спрямованість.

Висвітлення діяльності організацій Товариства в УРСР у 20-30-х роках знайшло відображення у різних за характером працях учених. Інтерес дослідників до історії товариства Чер­воного Хреста в післяреволюційні роки був зумовлений, зокре­ма, пропагандистськими завданнями керівництва Товариства. Книги, присвячені діяльності товариства Червоного Хреста, повинні були не лише розповісти читачам про завдання орга­нізації, але й спонукати вступити до його лав, тобто носили пропагандистський характер. Варто зазначити, що в загально­державних масштабах з початком функціонування радянської влади створювалось всеукраїнське видавництво, яке повинне було видавати книги потрібного ідеологічного спрямування [11, арк. 4]. З цією метою на кошти Червоного Хреста публі­кувалися численні брошури, в яких викладалися основні ета­пи діяльності, завдання Товариства, а пізніше був утворений редакційно-видавничий відділ, що займався випуском літера­тури про Червоний Хрест як самостійно, так і за допомогою інших видавництв.

У досліджуваний період література з даної проблематики носила переважно агітаційно-пропагандистський та інформа­ційний характер. Так, діяльність організації висвітлювалась в роботах Зиновія Петровича Соловйова — головного організа­тора ТЧХ СРСР, одного з засновників радянської медицини, за­ступника народного комісара охорони здоров’я РРФСР. Яскра­вим прикладом його робіт можна вважати «Кружок первой медицинской помощи» [5]. Книги Зиновія Петровича дають вичерпну інформацію про діяльність Товариства в перші роки існування радянської влади. На сторінках робіт автора яскраво висвітлена «керівна роль» та підтримка КПРС у діяльності ТЧХ.

Згадуючи в своїй брошурі часи громадянської війни З. П. Соловйов підсумовує: «Величезне значення має в сучасній війні завчасна і широка підготовка населення на випадок війни» [5, с. 10]. Тому брошура була корисна для підготовки слухачів гуртків першої допомоги. Ця книга про діяльність Товариства була однією з перших робіт такого профілю, що вийшли в СРСР, але вони визначили на десятиліття вперед основні тенденції та напрямки наукового пошуку провідних діячів організації.

Зокрема, книга одного з засновників радянського ТЧХ Кос­тя Захаренка «Про Червоний Хрест», як і інші загальнорадян - ські роботи цього періоду, носить характер історичного нарису, який дає основну доступну на кінець 20-х рр. інформацію про діяльність ТЧХ УРСР [6]. Варто зазначити головні тези. «Ста­рий» ЧХ був створений за вказівкою «добрих» царя, цариці, графів, баронів та іншої знаті, за рахунок яких фінансувався і піклувався виключно про офіцерський склад армії і, на думку автора, не займався допомогою селянству. За оцінками авто­ра, «організація розпоряджалася не одним десятком мільйонів карбованців» [6, с. 10-13]. Оцінка діяльності ТЧХ 20-х рр., у якій автор брав активну участь, дається обережно. Робота не містить згадки, що українська організація ТЧХ виникла ще в часи існування Центральної Ради. Це наводить на думку, що історіографія того часу боялася оприлюднювати справжню ін­формацію про витоки організації [6, с. 14-15].

Праця Г. Р. Несвяченого «Юнацький Червоний Хрест» при­свячена діяльності юнацького ТЧХ. Робота серед радянських дітей була одним з напрямів роботи Товариства. Автор брошу­ри ставить основним завданням агітацію серед школярів із по­дальшим залученням їх до лав юнацького ТЧХ УРСР. Робота Г. Р. Несвяченого, по-перше, знайомить юнацтво з діяльністю закордонних організацій ТЧХ; по-друге, дає мету і завдання діяльності дітей, організаційні поради щодо створення юнаць­ких ланок Червоного Хреста місцевого рівня. Робота містить кількісні статистичні дані членства дорослих і дітей у закор­донних організаціях товариствах Червоного Хреста (США, Італії, Франції, Японії, Чехословаччини, Австрії, Румунії, Латвії, Польщі). З них видно, що в деяких країнах кількість юнацтва в лавах товариства Червоного Хреста більша, ніж до­рослих [7, с. 4]. Тому питання, «чи потрібна така організація у нас на Україні?», має риторичний характер. І відповідь на нього очевидна: «Молоді треба дати можливість виявити свою самодіяльність, ініціативу і здатність. Облік юнацької роботи потрібно проводити окремо» [7, с. 11].

Брошури ще одного активіста Червоного Хреста І. І. Холод­ного присвячені одному із найголовніших напрямків роботи ТЧХ — організації створення гуртків активістів товариства і надання ними першої медичної допомоги в спеціально створе­них пунктах [8; 9].

Автор був одним із засновників ТЧХ часів Гетьманату і за­ступником голови Головної управи ТЧХ УРСР, але потім його було заслано у концтабори, де він й загинув [2, с. 72].

Перша робота І. І. Холодного має назву «Для чого потрібні гуртки та пункти першої допомоги» [8]. Брошура піднімає, зо­крема, питання мотивації створення гуртків першої допомоги. Автор вважає, що «треба навчити тих, кому це найбільше по­трібно» [8, с. 18].

У другій роботі — «Пункти першої медичної допомоги» по­ставлено завдання показати радянським громадянам основні шляхи створення пунктів першої допомоги, типи підприємств, де їх необхідно створювати. На думку автора, «насамперед, їх потрібно організовувати на заводах важкої індустрії, особливо в гарячих цехах, а також у копальнях та руднях» [9, с. 9].

Наприкінці 1930-х рр. з’явилася праця Є. Кушніра «Осно­вні завдання Червоного Хреста» [10]. Ця книга є невеличкою брошурою і містить досить обмежений за обсягом матеріал, але висвітлює діяльність ТЧХ першої половини 30-х рр. Дуже ко­ротко окреслюються завдання і принципи діяльності органі­зації. Історія виникнення ТЧХ в УРСР, як і в інших роботах цього часу, повністю замовчується. У праці не висвітлений на­віть процес утворення Міжнародного ТЧХ. Автор залишається вірним головному принципу того часу — «класовості». Коли він характеризує ТЧХ минулого, дає чисельні характеристики організації ТЧХ УРСР. За брошурою у 30-ті рр. Товариство проводило велике будівництво санаторних закладів. Так, за офіційною інформацією, якою добре володів автор, «кількість санаторних ліжок з 1932 по 1935 рік збільшилась з 1000 до 4500. При цьому середня вартість санаторного ліжка сягала 6000 крб, а загальна сума близько 20 мільйонів крб» [10, с. 14].

Отже, науково-популярні й агітаційно-пропагандистські ро­боти, написані засновниками та видатними активістами ТЧХ УРСР у міжвоєнний період, є специфічною і вельми важливою групою в загальному розмаїтті корпусу історіографії пробле­ми. Аналізуючи сторінки цих праць, дослідники відкривають багатошарові пласти інформації, що поділяється на поданий у текстах фактичний матеріал та його ідеологічний супровід.

Проаналізовані нами праці є доволі типовими для свого часу. Фактичний матеріал подається під певним кутом зору, вигід­ним для радянського керівництва. Робота активістів Червоно­го Хреста розглядається як гарний приклад для підростаючого покоління, і автори закликають молодь долучитися до благо­родної справи порятунку людських життів і охорони здоров’я.

Брошури цікаві також «поглядом із середини» організації, певною мірою самоаналізом і рефлексією активістів ТЧХ. їх зміст дозволяє простежити специфіку «соціального замовлен­ня» влади стосовно медицини й добровільних гуманітарних об’єднань. Тому, на наш погляд, поглиблення досліджень у цьому напрямку із розширенням кола джерел й урізноманіт­ненням дослідницьких методів має гарні перспективи.

Література та джерела

1. Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20-30-ті рр. XX ст.) / М. А. Журба. — К.: Науковий світ, 2002. — 499 с.

2. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. — Львів, 2004. — 368 с.

3. Дащенко Н. Товариство Червоного Хреста та Червоного Пів­місяця УСРР-УРСР в громадсько-суспільних процесах (20-30-ті роки ХХ століття) / Н. Дащенко // Українознавство. — 2009. — № 1. — С. 118-121.

4. Лисик В. М. Правовий статус міжнародного комітету Червоного Хреста в Міжнародному праві / В. М. Лисик. — Одеса : Фенікс,

2012. — 208 с.

5. Соловьев 3. П. Кружок первой медицинской помощи / 3. П. Со­ловьев. — М. : Красная Пресня, 1927. — 48 с.

6. 3ахаренко К. Про Червоний Хрест / К. 3ахаренко. — Хар­ків : Медвидав, 1927. — 60 с.

7. Несвячений Г. Р. Юнацький Червоний Хрест / Г. Р. Несвя - чений. — Х. : Центральний комітет Червоного Хреста УСРР, 1927. — 20 с.

8. Холодний І. І. Для чого потрібні гуртки та пункти першої допо­моги / І. І. Холодний. — К. : Держмедвидав УСРР, 1931. — 29 с.

9. Холодний І. І. Пункти першої медичної допомоги / І. І. Хо­лодний. — Х. : ДВОУ Медвидав, 1931. — 47 с.

10. Кушнір Є. Основні завдання Червоного Хреста / Є. Кушнір. — К. : Редвидав ЦКУЧХ, 1935. — 17 с.

11. ЦДАВО України, ф. 2360, оп. 1, спр. 4, арк. 4.

Анотації

Рожков Н. В. Деятельность Красного Креста УССР как объект советской историографии (1920—1930-е гг.).

В статье исследуются работы деятелей Красного Креста УССР 20-30-х гг. XX ст. как пример советской историографии Красного Креста. Рассмотрены взгляды деятелей Красного Креста на началь­ные этапы развития этой организации.

Ключевые слова: Красный Крест, главные аспекты, брошюры, историография, главные достижения.

Rozhkov N. V. Activity of the Red Cross in Ukrainian SSR as an object of Soviet historiography (1920—1930).

Works of the Red Cross personalities in USRR in 20-30-s years of the XX century are considered in the article as an example of Soviet historiography of the Red Cross. The views of the Red Cross personalities on the initial stages of this organization development are featured.

Key words: Red Cross, main aspects, brochures, historiography, main achievements.

Надійшла до редакції 29 січня 2014 року

Похожие статьи