Головна Історія Інтелігенція і влада СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ДІТИ УКРАЇНИ» — ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1990-1995 рр.)
joomla
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ДІТИ УКРАЇНИ» — ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (1990-1995 рр.)
Історія - Інтелігенція і влада

O. П. Шипотілова

Ключові слова: Народний Рух України, Миколаївська крайова організація НРУ, рухівці, соціальний проект.

Ключевые слова: Народный Рух Украины, Николаевская крае­вая организация НРУ, руховцы, социальный проект.

Key words: Narodny Rukh of Ukraine, Mykolaivsky regional orga­nization of the NRU, rukhists, social project.

Просвітницько-благодійна діяльність Народного Руху Укра­їни завжди сприяла підтримці талановитої молоді, оскільки її виховання — це спільний процес як батьків і держави, так і громадсько-політичних організацій. Отже, Миколаївська кра­йова організація НРУ також не обминула такого напрямку партійної роботи на теренах області. Крайовий Рух стає заснов­ником соціального проекту «Діти України», в рамках якого намагається допомагати виховному процесу, відродженню ду­ховності, поглибленню знань з історії України, знайомству з визначними природними пам’ятками різних регіонів, розши­ренню фольклорних пізнань, формуванню духовно багатої, національно-свідомої особистості.

Актуальність задекларованої теми полягає в тому, що даний аспект діяльності миколаївських рухівців переважно нерозгля - нутий у працях вітчизняних істориків та краєзнавців, а тому потребує в комплексному дослідженні вказаної проблеми.

До сучасних наукових доробків, які присвячені питанню ру - хівської історії, можна віднести праці О. Гараня [1], В Ковтуна [2], Г. Гончарука [3]. Стосовно вивчення регіональних особли­востей політичної палітри Миколаївщині, то окремі аспекти розглянуті в роботах М. Шитюка [4], О. Яцунської [5] та О. По - лішкарової [6].

Метою даного дослідження є об’єктивне висвітлення впли­ву на громадськість краю програми соціального проекту «Діти України» та характеристика діяльності миколаївських рухів­ців у даному напрямку. Авторка статті опирається на неопублі - ковані документи та матеріали поточного архіву Миколаївської крайової організації НРУ, а також на регіональну і рухівську пресу.

Вперше поїздки школярів Миколаївщини до своїх ровес­ників на святкування Різдвяних свят були організовані у 1990 році. Представницька делегація складалась зі школярів міста Южноукраїнська. І вже з 5 по 11 січня 47 дітей з Юж - ноукраїнська, на запрошення Тернопільської крайової орга­нізації НРУ, відвідали своїх ровесників під час святкування Різдва. В основному це був танцювальний дитячий колектив під керівництвом Л. Ю. Самчинської, якого не злякав опір владних структур міста, і він вирушив у незвичайну подорож [7, с. 3].

Потяг з миколаївською делегацією на вокзалі Тернополя зу­стріли представники Руху. Окрім миколаївців, запрошеними були діти та їх провідники з Дніпропетровської, Донецької, Київської областей. Оперативно в прибулих школярів зі Сходу, Півдня відводили до місця збору, вручали їм подарунки та від­правляли в закріплені за делегаціями райони.

Южноукраїнці потрапили в Борщівський район, де приїзд делегації очікували представники з сільських рад та голови осередків Руху. Бажаючих прийняти дітей з Миколаївщини виявилося у декілька разів більше, ніж прибулих. їх мало бути більше, але з різних обставин та апаратних утисків деякі від мовились від подорожі. Вже після Різдвяних свят на Терно­пільщині на шпальтах газети «Контакт» Л. Самчинська спро­бувала розвінчати у громадськості думку про нібито організова­ну рухівцями акцію як спробу заангажувати дітей, насадити в їх свідомість націоналізм, спотворити їх уяву про Радянський Союз. Як відмічає керівниця танцювального ансамблю, «ми за­хистились на звання народного і хотіли відмітити цю подію туристичною поїздкою. Але ж де дістати путівки? А тут така пропозиція. Ми її прийняли і гадки не мали, що це може мати політичне забарвлення» [8, с. 3].

Під час Різдвяних дійств южноукраїнці брали участь разом з гостинними господарями у колядках, знайомились з історі­єю підкріпленого села, з традиціями та звичаями, відвідували церкву. На останній день акції всіх учасників зібрали у Бор- щівській школі мистецтв, де місцеві жителі кожній дитині по­дарували Біблію.

Керівники миколаївської делегації, якими були Ю. Ді - денко, Л. Андреева, Л. Самчинська, для тернопільських га­зет залишили слова подяки: «Висловлюємо щиру подяку всім жителям сіл Озеряни, Королівки, Іванків, Мушкатівки Бор - щівського району. Зустрічі на Тернопільщині під час Різдвя­них свят стануть мостом єднання народів Східної та Західної України. Через дитячі серця — до єдиної незалежної України» [9, с. 3].

В 1992 році у поїздці школярів на Різдвяні свята до Га­личини взяли участь представники шкільних гуртків районів, міст Миколаєва та Южноукраїнська — а це понад 500 чоловік. Вони безкоштовно відвідали під час зимових канікул Івано - Франківську, Львівську і Тернопільську області [10, с. 2].

Під час весняних канікул 1992 року було організовано прийом дітей Галичини у містах Первомайську, Южноукра - їнську, Вознесенську та Миколаєві. А також рухівці в цей час провели підготовчу роботу по організації поїздки дітей Миколаївщини на Великодні свята. Однак такі мости друж­би з західними областями дуже були не до вподоби владним структурам Миколаївського регіону. Вони створювали усі­лякі перешкоди цим поїздкам — це була і відмова керівни­цтва Херсонського відділення залізниці пустити поїзд разом з дітьми і таке інше. Рухівці були змушені звернутися до представника президента в області і до відповідальних осіб у секретаріаті Руху. Але номенклатура краю наказала праців­никам залізниці не відпускати поїзд з дітьми на Великодні свята до Галичини [11, с. 2].

З поточного архіву Миколаївської крайової організації Руху відомо, що з ініціативи її членів була розроблена концепція соціального проекту «Діти України». В рамках якого ці перші подорожі до Західної України на Різдвяні свята стали тради­ційними.

Соціальний проект передбачав тісні зв’язки між різними об­ластями України. За документом «Концепції», узагальнюючи досвід роботи Народного Руху та інших громадсько-політичних організацій протягом 3 років, організовували обмін дитячи­ми делегаціями та інші форми співпраці між Миколаївським, Львівським, Тернопільським, Івано-Франківським регіонами [12, арк. 5].

Проект мав за мету підняти зацікавленість суспільства у скрутних умовах до виховання підростаючого покоління, при­вернути увагу батьків до проблем своїх дітей.

Основними концептуальними положеннями соціального проекту «Діти України» є:

- створення молодіжно-патріотичних об’єднань (культуро­логічних, спортивних, військово-патріотичних, політичних та ін.);

- поїздки дитячих делегацій на святкування релігійних свят в інші регіони України (Різдвяні, Великодні свята);

- обмін дитячими фольклорними гуртами та виконавцями під час канікул та на державні свята;

- приїзд дитячих делегацій з інших регіонів України для спільної праці під час літніх канікул;

- спільні фестивалі дитячих художніх гуртів та театрів;

- обмін дитячими художніми пересувними виставками (ви­шиванка, гравюра, різьбярство, малярство);

- участь дітей з різних регіонів України в археологічних експедиціях;

- спільні збори дитячих молодіжно-патріотичних організа­цій туристичного спрямування (Пласт, походи по рідному краю та ін.);

- розвиток дитячого туризму через створення сітки малих підприємств;

- обмін вчительськими делегаціями по обміну досвідом між різними регіонами України;

- практика викладання предметів у школах вчителів з ін­ших регіонів;

- проведення спільних семінарів з вивчення історії України, національних традицій;

- обмін, поширення видань регіонів України для формуван­ня національно свідомого громадянина;

- поповнення української народної, церковної, молодіжної музики [13, арк. 5-6].

Таким чином, згідно з основними положеннями проекту, Рух на теренах області генерував ідеї незалежності, національно - культурного відродження та повернення до історичних витоків українців.

В 1994 році Миколаївська крайова організація НРУ органі­зувала четвертий рік поспіль «Різдвяний потяг у Галичину». Цього разу поїхали на ньому близько 200 хлопців і дівчат з міст Миколаєва та Южноукраїнська, Єланецького, Баштан - ського, Вознесенського районів. Активність найбільше про­явили районні організації Руху: Вознесенська, Первомайська, Кривоозерська та ін. До гурту увійшли переможці міжнародно­го молодіжного футбольного турніру, лауреати відбіркованого туру фестивалю «Червона рута», вихованці української педаго­гічної гімназії, школи-інтернату № 5, хору «Світанок» палацу культури і техніки «Металург» [14, с. 1]. Генеральним спонсо­ром поїздки 1994 року було МП «Таврія» на чолі з директором Феофаном Чернієнком [15, с. 2].

На Великдень від Миколаївської області до Галичини були запрошені діти з міста Первомайська, яких супроводжував поет, громадський діяч Олекса Різників [16, с. 2], а влітку в рамках проекту була проведена значна робота по організації прийому дітей з Чортківського району Тернопільської області в Березанському районі Миколавщини. Дякуючи підтримці міс­цевої влади, діти відпочили і оздоровились в санаторії. Шко­лярі зі Львова працювали на зборі помідорів в Снігурівському районі, брали участь в археологічних розкопках у Виноградно­му Саду [17, с. 2].

У часописі «Український південь» від 6 жовтня 1994 року Миколаївський крайовий Рух звернувся до мешканців області з проханням підтримати захід «Різдвяні канікули на Галичи­ні» (з 5 по 9 січня 1995 року) благодійною пожертвою заради старанного навчання обдарованих дітей шкіл Миколаївщини [18, с. 1].

На підтримку заходу відгукнулись миколаївські організа­ції та підприємства. Спонсорами поїздки стали: Миколаївська обласна рада, міськвиконком, СП «Нібулон», АО «Агросер - віс», фірма АДМ, «Возможности Киммерии», МП «Валентин», «Українська нива», Жовтнева райдрукарня [19, с. 1].

На шпальтах газети «Радянське Прибужжя» голова Мико­лаївської крайової організації Народного Руху Ю. В. Діденко на запитання журналіста відповів: «Вже п’ятий рік з ініціати­ви Руху Різдвяні і Великодні релігійні свята школярі Микола­ївщини проводять на Західній Україні. Це не означає, що ми націлені однозначно пропонувати чи, більше того, нав’язувати релігію. Аж ніяк. Але познайомитися з релігійними традиція­ми нашого народу, дати хоч дріб’язок інформації про народну самобутність і національні релігійні свята, про обряди, звичаї, колядки — ми повинні. Адже все це ісконно національні ко­рені, які формують саме національну неповторність кожного народу й є його історією мальовнича, багата на національні звичаї Галичина.» [20, с. 1].

Авторка звертає увагу, що через п’ять років втіленої про­грами кількість бажаючих прийняти участь в Різдвяних та Великодніх святах надзвичайно збільшилась, про що свідчать численні листи-прохання від імені директорів шкіл та вихов­них закладів Миколаївщини включити їхніх дітей до заходу [21, арк. 8-13]. Порівнюючи статистичні дані щодо кількості учасників заходу за 1991 і 1995 роки, стає зрозуміло, що по­казники зросли в 7 разів, бо понад 350 дітей Миколаївщини в 1995 році святкували Різдво Христове в Тернопільській, Львів­ській і Івано-Франківській областях.

На такі результати навіть не могли сподіватись представни­ки крайового Руху на чолі з Юрієм Діденком, коли рухівці на перших порах були змушенні буквально умовляти директорів шкіл та батьків дітей відпустити їх на святкування до Західної України.

Таким чином, без зайвого галасу, крок за кроком за допо - могаю втіленого проекту Миколаївським Рухом почали відхо - дити у небуття стереотипи минулого: роз’єднаність південних і східних територій України з її західними регіонами. І дружні поїздки дітей з Миколаївщини на Різдвяні свята до Галичини, юних «західників» влітку до Миколаївської області — це най­переконливіший доказ і чинник того, що Батьківщина у нас одна. Така «дитяча дипломатія» стала невід’ємною традицією в громадсько-політичній роботі Миколаївської крайової організа­ції НРУ і подалі продовжує повноцінно функціонувати в регіоні.

Джерела та література

1. Гарань О. В. Від створення Руху до багатопартійності / Олексій Ва­сильович Гарань. — К.: Видавництво товариства «Знання» Украї­ни, 1992. — 48 с. — (Сер. 1 «Час»; № 1); Гарань О. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України / Олексій Гарань. — К.: Либідь, 1993. — 198 с.

2. Ковтун В. Історія Народного Руху України / В. Ковтун. — К.: Факт, 1999. — 407 с.

3. Гончарук Г. І. Народний Рух України. Історія / Григорій Іва­нович Гончарук. — Одеса: Астропринт, 1997. — 380 с.; іл.

4. Шитюк М. М. Політична палітра сучасної Миколаївщини / М. М. Шитюк // Шитюк М. М. Повне зібрання наукових праць. Т. 3. — Миколаїв, 2010. — 493 с.

5. Яцунская Е. А. Николаев от перестройки к независимости: историко-политический анализ / Е. А. Яцунская — Николаев: ВАРТ; Шамрай, 2008. — 324 с., 16 с. ил.

6. Полішкарова О. О. Політичні партії на Миколаївщині: струк­тура, функції, особливості діяльності / О. О. Полішкарова // На­укові праці: Науково-методичний журнал. Т. ХІІ. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2001. — С. 45-46.

7. У нас так не вміють // Контакт. — 1991. — № 6. — 18 січ.

8. Там само.

9. Новий час. — 1991. — № 8. — 7 серп.

10. «Чи страшний Рух на Миколаївщині?» // Український південь. —

1993. — № 1. — 12 листоп.

11. Там само.

12. Концепція Соціального проекту «Діти України» // Поточний ар­хів Миколаївської крайової організації Народного Руху України (МКО/НРУ) ф. 1, оп. 1, спр. Соціальний проект «Діти Украї­ни». — 103 арк.

13. Там само.

14. Потяг у Галичину // Радянське Прибужжя. — 1994. — № 3-6 січ.

15. Рух — робота на перспективу // Український південь. — 1995. — № 6. — 9 лютого.

16. Бо діти колись стануть дорослими // Радянське Прибужжя. —

1994. — № 59. — 26 трав.

17. Рух робота — на перспективу // Український південь. — 1995 р. — № 6-9 лютого.

18. Благодійна акція // Український південь. — 1994. — № 33. — 6 жовт.

19. Різдво в Галичині // Український південь. — 1995. — № 1. — 5 січ.

20. Різдвяний потяг до Галичини // Радянське Прибужжя. — 1995. — № 2. — 5 січ.

21. Заява до голови Миколаївської крайової організації НРУ Ю. Ді - денка від адміністрації української середньої школи Жовтневого району. — 14 жовтня 1995 р.; Заява до голови Миколаївської кра­йової організації НРУ Ю. Діденка від адміністрації Миколаївської СШ № 2 Миколаївського району Миколаївської області. — 1995 р.; Заява до голови Миколаївської крайової організації НРУ Ю. Ді- денка від адміністрації Миколаївської середньої школи № 1. — 24 жовтня 1995 р.; Заявление председателю областной организа­ции «Народный Рух» Ю. В. Диденка от администрации СШ № 56 г. Николаева. — 3 декабря 1995 г. // Поточний архів Миколаїв­ської крайової організації Народного Руху України (МКО/НРУ) ф. 1, оп. 1, спр. 1. Соціальний проект «Діти України» — 103 арк.

Анотації

Шипотилова Е. П. Социальный проект «Дети Украины» — важное направление общественно-политической работы Нико­лаевской краевой организации Народного Руха Украины (1990— 1995 рр.)

В статье проанализировано и изучено влияния на обществен­ность края программы социального проекта «Дети Украины» и характеристика деятельности николаевских руховцев в данном на­правлении. Автор пытался объективно осветить поставленную про­блему в данной научной статье, поэтому обращается к неопублико­ванным архивным документам Николаевской краевой организации НРУ, а также к руховским и региональным газетам.

Shypotilova O. P. The social project “Children of Ukraine” — an important area of the social and political work of Mykolaivsky re­gional organization of Narodny Rukh of Ukraine (1990—1995).

The article deals with the analysis and study of the effect of the social project “Children of Ukraine” on the public of the region and the description of the Mykolayivsky ruhovtsev in this direction. Au­thor tried to objectively cover the question set in this scientific ar­ticle, so refers to unpublished archival records of Mykolayivsky re­gional branch of Rukh and regional newspapers.


Похожие статьи