Головна Історія Інтелігенція і влада ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» 1830-х — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1840-х pp.: ВІД ОГОЛОШЕНЬ ДО РЕЦЕНЗІЙ
joomla
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВИДАННЯ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» 1830-х — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1840-х pp.: ВІД ОГОЛОШЕНЬ ДО РЕЦЕНЗІЙ
Історія - Інтелігенція і влада

Т. Г. Гончарук

Ключові слова: історія преси, «Одесский вестник», рецензії на українські видання.

Ключевые слова: история прессы, «Одесский вестник», рецен­зии на украинские издания.

Key words: History of the press, «Одесский вестник», a review of the Ukrainian book.

В історіографії вже приділялася увага місцю газети «Одес­ский вестник» (далі — ОВ) в історії українського національ­ного культурницького руху, зокрема, відгукам цього часопису на українську друковану продукцію. Притому більше уваги приділялося публікаціям 1860-х — 1880-х рр. [1, с. 175-189]. Проте потребують вивчення і відгуки на україномовну друко­вану продукцію, що з’являлися на шпальтах ОВ у попередній період. Окремі з подібних публікацій вже були предметом до­сліджень Г. Зленко, а рефлексії газети на українознавчі публі­кації (переважно присвячені історії України) розглядалися у працях Г. Левченко, В. Хмарського, Л. Новікової та ін. Проте комплексного дослідження відгуків ОВ на україномовні публі­кації у 1830-х — першій половині 1840-х рр. (час становлення газети, що припав на період «миколаївської реакції») дотепер здійснено не було.

Інформацію про українські видання на шпальтах ОВ варто розподілити за трьома групами: повідомлення про передпла­ту та вихід друкованої продукції, оголошення про продаж чи передплату видань в магазинах Одеси та публікації, що мали ознаки рецензій. Серед перших передусім варто згадати публі­кацію, що стосувалася книжки, якій судилося бути першим україномовним виданням на півдні України. В грудні 1831 р. ОВ повідомив: «Мыкола Коваль. Малороссийская повесть нынешнего времени, сочиненная Николаем Вагнером, поступит для отпечатания в Государственную типографию; содержание ея есть истинное происшествие, недавно случившееся. Книжка сия будет отпечатана на самой лучшей бумаге. Цена оной с пор­третом Мыколы Коваля 1 руб. серебром; с пересылкой в другие города 5 руб. ассигн. Подписка на оную принимается у самого сочинителя Г. Венгера, в Одессе» [2]. «Але честь видати першу на півдні українську книжку міська друкарня чомусь зігнору­вала», — коментував вищенаведене оголошення Г. Зленко [3, с. 24]. Книга М. Венгера була видана в Миколаєві 1832 р. й су­часний літературознавець М. Бондар вважає її не лише першою українською книгою, виданою на Півдні, але й першою жан­ровою книгою української прози [4, с. 87]. Г. Зленко, викорис­товуючи матеріали ОВ, довів, що М. Венгера в цей час можна цілком вважати одеським автором й згадав чимало публікацій в одеській газеті, що анонсували інші видання творів Венгера [3, с. 24]. Так, у лютому 1834 р. ОВ повідомив: «Сочинения Николая Венгера, в стихах и прозе, печатаются в Москве и в скором времени выйдут из печати. В книге сей заключается 27 стихотворений и 6 прозаических статей. Подписка прини­мается у самого сочинителя Г. Венгера, в Одессе. Цена 10 руб. с пересылкою» [5]. Ще раніше, у червні 1833 р. одеська газета, запрошуючи потенціальних передплатників, навела детальний зміст цього видання, згадавши серед вміщених в ній російсько­мовних віршів «Малороссийскую песню» [6].

Вихід першої україномовної книги Одеси також не залишив­ся поза увагою ОВ. В другому числі газети за 1834 р. зазнача­лося: «В Одесской Городской Типографии печатается повесть в стихах, на Малороссийском наречии, Маруся. Цена в Одессе 3 руб., а с пересылкою в другие места 5 руб. ассигнациями. Желающие иметь сие сочинение могут адресоваться, для по­лучения онаго к Секретарю Одесского Приказа Общественного Призрения, Титулярному Советнику Буницкому» [7]. Автор­ство та обставини видання цієї одеської «Марусі», що була під­писана до друку 23 грудня 1833 р., досі залишаються загадкою для істориків та літературознавців [8, с. 112-113].

ОВ, звичайно, повідомляв й про україномовну літературу, що виходила поза межами Одеси та Українського Півдня. По­казовим з цього приводу був лист Ізмаїла Срезневського до Олексія Левшина від 2 вересня 1833 р. з проханням опубліку­вати оголошення про вихід в Харкові «Запорожской старины» [9, с. 123-124]. Серед інших книжок, виданих в Москві у 1834 р., в повідомленні ОВ згадувалося: «Первая часть Мало­российских песень, вновь собранных Г. Максимовичем, вышла из печати, под следующим заглавием: Украинские народныя песни, изданные Михайлом Максимовичем. Часть первая. Книга I. Украинские думы. Книга II. Песни козацкие былевые. Книга III. Песни козацкие бытовые. М. 1834 г. в Унив. Тип. Цена на веленевой бумаге 5 р., на простой 3 р.» [10]. Показово, що до побутових пісень зазначеного видання увійшли дві укра­їнські пісні зі згадкою про Одесу [11, с. 167, 177-178].

Більшість оголошень про друковані твори вміщувалися в ОВ у зв’язку з їхньою появою або передплатою на них в одесь­ких книжкових магазинах. Вже з кінця 1920-х рр. в газеті з’являються повідомлення про місцеві книжкові крамниці та бібліотеки при них. Між ними повідомлення 1830 р. про біблі­отеку при книгарні Клочкова («В городе Одессе на Ришельев. улице в доме Мяникова, открыт мною Российский книжный ма­газин, куда и переведена библиотека для чтения, бывшая близ Лютеранской церкви в собственном моем доме») [12]. В. Заго - руйко звернув увагу, що в «Росписи.» зазначеної бібліотеки було окрім російських були й українські видання [8, с. 111], зокрема: «Вергилиевая Энеида, перелицеванная на Малорос­сийский язык И. Котляревским с объяснением малороссийских терминов; 4 части С. П. Б. в Медицинской т. 1806 г. (8) 15 руб­лей» [13, 22] та «Песни Малороссийские; изд. М. Максимови­чем. М. в Университетской т. 1827 г. (16) 5 руб.» [13, с. 56]. Отже, реклама на шпальтах газети бібліотеки Клочкова була опосередкованою рекламою української друкованої продукції. У наступні роки ОВ більше уваги приділяв надходженням до книжкового магазину В. Картамишева (за словами С. Борового до рук купця В. Картамишева перейшла вищезгадана бібліоте­ка Клочкова [14, с. 135]). Так 9 червня 1834 р. в ОВ повідомля­лося, що «в книжном магазине Гг. Золотова и Картамышева получены следующие книги», серед яких четвертою названа «Запорожская старина, изд. И. Срезневский Харьков. 1833 2 части, іп 12» [15].

Газета досить скоро звернула увагу на книжковий магазин Григор’ева (детальна інформація про нього була вміщена в га­зеті вже кілько тижнів після його відкриття у 1840 р.), який розташувався «в доме г-жи Крамаревой на Дерибасовской ули - це» й мав тісні зв’язки з книговидавцями Петербургу та Мо­скви [16]. Регулярно газета стала повідомляти про отримання магазином Григор’єва журналів із зазначенням їхнього змісту (між іншим, вказувалося на друк в різних виданнях російсько­мовних повістей та віршів українських авторів Є. Гребінки, Г. Основяненка, О. Чужбинського та ін. [17]).

У березні 1843 р. на шпальтах ОВ з’явилася інформація про продаж в магазині П. Григор’єва «Енеїди» І. Котляревського: «Виргилиева Энеида, на Малароссийский язык переложенная И. Котляревским. Харьков 1842. Цена на веленевой бумаге 3 р. 85 к. сереб., на простой бумаге 3 р. 35 к. сер., вес за 2 ф.» [18]. Інформація про продаж цього твору друкувалася і в наступні роки. Так, у квітні 1844 р. вона вже мала більш розгорнутий зміст: «Виргилиева Энеида, на малороссийском языке перело­женная И. Котляревским, 6-ть частей, с приложением мало­российских слов содержащихся в Энеиде, с русским перево­дом, Харьков 1842 года, 8-ю д. л. цена на обыкновенной бумаге 3 руб. 50 сереб. на веленевой бумаге 4 руб. сереб. с пересылкою» [19]. У травні того ж року повідомлення було повторене у ско­роченому варіанті [20]. Показово, що коли з початку 1846 р. оголошення про продаж книжок в магазині Григор’єва стали друкуватися в більшому форматі (майже на чверть шпальта) та з використанням різних шрифтів (на кшталт справжньої ре­клами), вже в першому подібному оголошенні серед п’яти про­понованих книжок була і «Енеїда» І. Котляревського [21].

Виходячи з публікацій ОВ, можна судити й про наявність в магазині Григор’єва книжок Г. Квітки-Основ’яненки. Так, серед повідомлень про асортимент книг магазина Григор’єва

21 лютого 1842 р. було таке: «Пан Халявский. Соч. Основья - ненка. СПб., 1840. Две части. Цена с пересылкою 1 р. 50 к.» [22]. Воно ж було повторене 28 березня 1842 р. [23]. Про про­даж зазначеного твору газета повідомляла і в квітні наступного року («Пан Халявский. Сочинение Основьяненка. СПб., 1840. Цена на лучшей веленевой бумаге, с двумя политипажами, 1 р. 75 к. сер. весов. за 2 ф.»), а також і третього тому збірки «Сказ­ка за сказкой», що містив казку Г. Основ’яненки [24]. 22 січня 1844 р. ОВ було подано оголошення про продаж в магазині Григор’єва другого видання «Пана Халявського» Г. Основя­ненка («Пан Халявский. Основьяненки. 2 части. Издание 2-е.

СПб., 1842 года. Цена с пересылкою 2 р. сер.») [25]. Інформа­ція про цю книгу друкувалася і 1845 р. [26].

26 січня 1844 р. серед книжок, що продавалися в магазині Григор’єва, вказано: «Гайдамаки, Поэма Т. Шевченки. СПб., 1842 года, в 8-ую д. л. Цена с пересылкою 1 р. 72 к. сер.»

[27] . Цю публікацію було відзначено у бібліографічному по­кажчику, створеному О. Кушнір під науковим редагуванням Г. Зленка, як першу згадку про Т. Шевченка в одеській пресі

[28] . Слід відзначити згадку в оголошенні від травня того ж 1844 р. про продаж альманаху «Сніп»: «Сніп, Украинский но - ворочник зкрутив. Соч. Александра Корсуна. Харьков. Цена с пересылкою 1 руб. 75 к. серебром» [29].

З кінця 1830-х рр. ОВ почав вміщувати й статті та заміт­ки, що містили ознаки рецензій на друковані видання. Пер­шою серед таких рецензій, що стосувалася україномовних видань, була схвальна, якщо не сказати захоплена, публіка­ція, присвячена «Енеїді» І. Котляревського 1842 р. «Энеида» Котляревского — сокровище новейшей украинской письмен­ности — печатается, наконец, вполне, в Харькове. Не много творений, которые заслужили-бы такую любовь и известность в народе, как эта поема, о похождении украинцев, переодетых или перелицеванных (курсив автора статті в ОВ. — Т. Г.) в ла - тинцев», — так починалася ця по-суті рекламна публікація, вміщена як передовиця ОВ. Показово, що автор цього повідо­млення в ОВ називав І. Котляревського не лише «українським поетом», але й «нашим поетом» («Читавшие малороссийскую Энеиду повторяют с восторгом многие места из нея, и уж конеч­но не примут на себе забавного труда, для оценки достоинств ея, сводить очную ставку героев виргилиевых с козаками Кот - ляревского; уверены, что тень самого Вергилия, при свидании с украинским поэтом, отдаст должную справедливость удали моторного сына анхизова, и разумеется, что вымысел нашего поэта замысловатей и самобытнее рассказа о подлинных тро­янских выходцах»), а також вважав, що його «Енеїду» мож­на сприймати лише українською мовою («Кроме добродушного комизма, разлитого во всей Энеиде, она отличается глубоко­народным характером и меткой определенностью языка. От этого, она не может быть передана ни на каком другом языке, ни даже по-русски, не только, что идиотизмы малороссийские остановят самого искусного переводчика, но и потому еще, что многие, очень обыкновенные и скромные выражения Энеиды покажутся резко неприличными на всяком другом языке, не столь целомудренном, как малороссийский»). В замітці була інформація й про історію друкування «Енеїди» та умови перед­плати на неї («Покойный И. П. Котляревский, прибавив в 1819 году к своей поэме заключительные 5-ую и 6-ую части, передал в 1837-м году право на издание ея г-ну Волохинову, который ныне и приступил к печатанию поэмы. Она будет издана в 6-и частях, с полным словарем малороссийских слов и речений с русским переводом. Подписка на «Энеиду» принимается в Харькове, в квартире надв. Сов. Осипа Антоновича Волохино - ва, в доме надв. сов. Александра Саввича Венедиктова, в книж­ной лавке Андр. Васильев. Глазунова. Цена в Харькове: на про­стой бумаге 3 р., а на веленевой 3 р. 50 к. сер.; на пересылку полагается за 2 фунта») [30].

Слід вказати, що в кінці 1830-х — в першій половині 1840 - х рр. в рецензіях на окремі літературні збірки дописувачі ОВ згадували та оцінювали твори Є. Гребінки, М. Максимови­ча та О. Чужбинського [31]. Проте йшлося лише про російсько­мовні твори цих авторів. Тому єдиною рецензією на україно­мовне видання, що була опублікована ОВ у зазначений період, можна вважати лише вищезгадану рецензію на «Енеїду».

Таким чином, протягом 1830-х — першої половини 1840 - х рр. інформації про україномовні видання на шпальтах ОВ пройшли шлях від оголошень до появи першої ґрунтовної рецензії. Загалом можна констатувати, що, не зважаючи на свій невеликий у цей час формат, ОВ зробив певний внесок у популяризацію української друкованої продукції.

Джерела та література

1. Українознавчий журнал «Основа» на шпальтах «Одесского вестни­ка» / Т. Г. Гончарук, О. А Синявська // Науковий вісник. — Оде­са, 2006. — № 14 (34).

2. Извещение // Одесский вестник (далі. — ОВ). — 1831. — 9 дека­бря.

3. Зленко Г. Перший письменник Одеси / Зленко Г. // Науковий світ. — К., 2003. — № 5.

4. Бондар М. Перший жанровий зразок української художньої прози / Микола Бондар// Київська старовина. — 1999. — № 3.

5. Извещение // ОВ. — 1834. — 3 февраля.

6. Извещение // ОВ. — 1833. — 3 июня.

7. Извещение // ОВ. — 1834. — 6 января.

8. Загоруйко В. Перша російська та перша українська книги в Оде­сі / В. Загоруйко // Літературна Одеса. Літературно-художній та публіцистичний альманах одеської філії спілки радянських пись­менників України. — 1954. — № 10.

9. Письмо Изм. Ив. Срезневского к Ал. Ир. Левшину // Киевская старина. — 1892. — Т. 39. — № 10.

10. Смесь // ОВ. — 1834. — 14 июля.

11. Максимович М. Украинские народные песни /М. Максимович. —

Ч. 1. — М., 1834.

12. Объявления // ОВ. — 1830. — 18 июня, 25 июня.

13. Роспись российским книгам ландкартам, планам, эстампам, пор­третам и нотам, в Одессе, в книжном магазине и библиотеке чте­ния, Н. А. Клочкова. — Одесса, 1830.

14. Боровой С. Я. «Библиотека для чтения» Н. Клочкова (Из истории библиотек в начале второй четверти XX в.) /С. Я. Боровой // Би­блиотеки СССР. Опыт работы. — М., 1957. — Вып. 7.

15. Извещения // ОВ. — 1834. — 9 июня.

16. Смесь. Книжная промышленность в Одессе // ОВ. — 1840. — 18 декабря.

17. Смесь. Библиографические известия // ОВ. — 1841. — 26 февра­ля; Смесь. Заметки и вести// ОВ. — 1841. — 9 апреля, 1 октября, 24 декабря.

18. В магазине Русских книг П. И. Григорьева. // ОВ. — 1843. —

20 Марта.

19. В книжном магазине П. И. Григорьева, в Одессе, продаются следу­ющие книги:. // ОВ. — 1844. — 26 апреля.

20. В книжном магазине П. И. Григорьева, в Одессе, продаются следу­ющие книги:. // ОВ. — 1844. — 24 мая.

21. В магазине русских книг М. И. Григорьева, на Дерибасовской ули­це, против казенного сада, в доме коммерции советницы Крамаре - вой, в Одессе, продаются нижеследующие книги // ОВ. — 1846. — 2 января.

22. В магазине Русских книг П. И. Григорьева. // ОВ. — 1842. —

21 Февраля.

23. В магазине Русских книг П. И. Григорьева. // ОВ. — 1842. — 28 марта.

24. В магазине Русских книг П. И. Григорьева. // ОВ. — 1843. — 17 апреля.

25. В книжном магазине П. И. Григорьева, в Одессе, продаются следу­ющие книги:. // ОВ. — 1844. — 22 января.

26. В магазине русских книг П. И. Григорьева, на Дерибасовской улице, против казенного сада, в доме коммерции советницы Кра - маревой, в Одессе, продаются нижеследующие книги: // ОВ. — 1845. — 31 января.

27. В книжном магазине П. И. Григорьева, в Одессе, продаются следу­ющие книги:. // ОВ. — 1844. — 26 января.

28. Т. Г. Шевченко в одеській пресі. Бібліографічний покажчик. Ви­пуск II. Газети. Частина І. 1844-1917. Упор. О. Г. Кушнір. — Оде­са, 1999.

29. В книжном магазине П. И. Григорьева, в Одессе, продаются следу­ющие книги:. // ОВ. — 1844. — 24 мая.

30. Ф**. Энеида Котляревского // ОВ. — 1842. — 18 июля.

31. В. Г. Библиография. Утренняя заря. Альманах на 1839-й год, изданный В. Владиславлевым. С.-Пб. 384 стр. в 8 д. л. // ОВ. — 1839. — 7 января; Библиографическое известие. Одесский альма­нах на 1839-й год, издаваемый в пользу бедных учеников Одесского учебного округа // ОВ. — 1839. — 28 января; Ф**. Библиография. Одесский альманах на 1839-й год. Одесса. В городск. типогр. 1839. Стр. 618 и IV, в 16-ю д. л. // ОВ. — 1839. — 15 февраля; Библио­графия. Одесский альманах на 1840 год. Одесса. в Городск. Типогр. 1839. Стр. IV и 708 стр. в 16-ю д. л. // ОВ. — 1840. — 2 марта.

Анотації

Гончарук Т. Г. Информация про украинские издания на стра­ницах газеты «Одесский вестник» 1830-х — первой половины 1840-х гг.: от объявлений до рецензий.

В статье исследуются публикации газеты «Одесский вестник» 1830-х — первой половины 1840-х гг., посвященные украинским изданиям. Рассматриваются объявления о выходе первых изданий на украинском языке в Николаеве и Одессе, а также о продаже в одесских магазинах книг Т. Шевченко, И. Котляревского, Е. Гре­бенки и др. Анализируется рецензия 1842 г. на издание «Энеиды» И. Котляревского.

Goncharuk T. G. Information about Ukrainian books on the pages of newspaper «The Odessa announcer» 1830th — the first half of 1840: from announcements to the reviews.

In the article the publications of newspaper «The Odessa an­nouncer» of 1830th — the first half 1840 about Ukrainian books are considered. Announcing of books in Mykolaiv and Odessa, which were written in Ukrainian language and about a sale in Odessa books of T. Shevchenko, I. Kotlyarevskiy, E. Grebinka and other, a review of 1842 about «Aeneid» I. Kotlyarevskiy is examined.