Головна Історія Інтелігенція і влада ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ 1991 РОКУ В УКРАЇНІ НА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ОДЕСЬКИХ ГАЗЕТ
joomla
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ 1991 РОКУ В УКРАЇНІ НА ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ОДЕСЬКИХ ГАЗЕТ
Історія - Інтелігенція і влада

УДК 94(477):070.22(477.74-21)“ 1991”

В. О. Татарова

У статті відображається зв’язок між політичними подіями 1991 року в Україні та перейменуванням одеських газет. Показано при­чини і результат зміни назв.

Ключові слова: преса, ЗМІ, свобода слова, демократія, глас­ність.

Преса в добу Радянського Союзу охоплювала своїм впливом всі верстви населення. Звичним станом речей на той час була відсутність свободи слова і цензура на інформацію, яка подава­лася на сторінках друкованих ЗМІ. Проте починаючи із сере­дини 80-х рр., після впровадження дозволеної згори гласності, засоби масової інформації СРСР отримали доступ до раніше за­боронених тем.

В 90-ті роки XX століття українська преса вступила в дуже важливу фазу своєї історії. Діяльність української періодики в основному починає базуватися на принципах демократичності та плюралізму. Наслідком цього стало зростання ролі преси у висвітленні проблем культурного та політичного життя, активне втручання періодичних органів в історико-культурний процес.

Актуальність дослідження визначається необхідністю на­укового розгляду питання зв’язку між змінами в політичному житті країни в 1991 році та змінами назв газет.

Незважаючи на те, що в кожній області ідеологічні аспекти роботи преси мали свої особливості, все ж таки можна відміти­ти й багато чого спільного. Окрім появи на шпальтах газет но­вої тематики, ще одне явище було характерним — це масове їх перейменування. Спостерігається також і перенесення із пер­шої шпальти на останню інформації про компартійні комітети як видавців та засновників цих видань. Це можна розцінити як спробу компартійної верхівки, зберігши за собою політичне керівництво, звільнитися від відповідальності за повсякденні справи. На практиці залежність редакцій від думки компар­тійних функціонерів залишалася аж до кінця серпня 1991 р. [1, с. 16].

У вітчизняній історичній науці не вдалося знайти спеціаль­ні дослідження з проблеми впливу політичних подій 1991 року на перейменування одеських газет.

Мета статті: прослідкувати зв’язок між змінами в суспільно - політичному житті країни протягом 1991 року та переймену­ванням одеських газет на прикладі «Знамени коммунизма» та «Чорноморської комуни».

Газета «Знамя коммунизма» була заснована в січні 1938 року і саме тому справедливо вважається одним із найстаріших видань України. «Большевистское знамя» — саме так спочатку називалась газета, яка неодноразово змінювала свою назву. До кардинальних змін редакцію змусили обставини політичного життя країни, що розпочалися з періоду гласності. Процес глас­ності хоч і відкрив нові горизонти для свободи слова, але разом з тим багато в чому вона була обмеженою. Через це неодноразо­во такі газети як «Знамя коммунизма» та «Чорноморська кому­на» опинялися під загрозою закриття. На відміну від багатьох інших, редакція «Знамя коммунизма», на чолі якої стояв Юлій Маркович Мазур, котрий в свою чергу, ще до ДКНС, вийшов з КПРС, завжди займала принципову позицію, яка полягала в відстоюванні інтересів суспільства та демократії [2, с. 121].

Активізація політичного життя спричинила стрімке зрос­тання національної свідомості населення, яке вже відкрито ви­ражало свою готовність до суспільно-політичних змін в країни. Друковані ЗМІ, в свою чергу, неодноразово закликали населен­ня брати участь у цих змінах.

На сторінках «Знамени коммунизма» відстоювалася демо­кратія, пропагувалася українська мова і культура та засуджу­вався тоталітарний режим. Після подій 19-21 серпня 1991 року, коли газета зайняла чітку позицію і засудила антикон - ституційний переворот, до редакції почали надходити десятки листів від читачів з приводу зміни назви. Автор одного з таких листів, лікар Симонова, наголошує: «Багато років я виписува­ла «Вечірню Одесу». Ваша газета не приваблювала мене, скажу відверто, назвою. Але коли 19 серпня порівняла обидві газети, то одразу зрозуміла хто є хто. З того часу з «Вечірньою Одесою» покінчено. Тільки ваша газета. З приводу її назви. «Юг» — до­бре, але мені здається що «Южная газета» — краще» [3, с. 1].

Подібних листів було багато. Різні історії, різні варіанти нових назв, однак всі вони були одностайні з приводу існую­чої. В умовах, що склалися в тогочасному суспільстві, стара назва газети була відштовхуючою та сміхотворною. Видання, починаючи з кінця 1980-х років, стало на шлях захисту прав людини, демократичних ідеалів та на шлях боротьби з парто­кратією. У зв’язку з цим журналісти неодноразово зверталися з проханням до обкому партії з приводу зміни назви, на що їм відповідали категоричною відмовою. Все ж таки в червні 1991 року газета стала незалежною, до речі, першою в Одеській об­ласті. Її засновником став трудовий колектив редакції [4, с. 1]. Відтепер вони могли самостійно приймати подібні рішення, по - кладаючись на власні інтереси і думки передплатників.

Важливою проблемою виявилося підібрати нову назву для «Знамени коммунизма». З цього приводу проводилися дискусії та обговорення. Прислухалися до думок як працівників редак­ції, так і читачів.

Оскільки газета стала незалежною, з’явилася пропозиція перейменувати її в «Независимый голос». Статтю з цією тема­тикою опублікували в одному з вересневих номерів. Ідея такої назви виникла, спираючись на те, що газета одна з небагатьох в Україні активно виступила проти ДКНС і підтвердила своєю діяльністю незалежний голос. Жодна інша назва, на думку ав­тора, не зможе так глибоко та широко виразити програмні цілі і завдання оновленої газети [5, с. 3].

Колектив редакції більш прихильно ставився до нової на­зви «Юг». По-перше, тому що назва не несла в собі ніякого соціально-політичного навантаження, вона було абсолютно об’єктивною в цьому відношенні. По-друге, був історичний ар­гумент: в XIX ст. вже існувала газета «Югъ», яку читали не лише в Одесі, але і в Херсоні, в Миколаєві, в Криму, в Єли - саветграді (нині Кіровограді) і інших містах Російської Феде­рації. Ось і з’явилася можливість нібито відродити традиції, з одного боку, а з іншого — намагатися відповідати принципам тогочасного «Юга», які будувалися на таких постулатах, як всеохоплюваність, правдивість, непідкупність [6, с. 1].

Багато кому з читачів така назва не сподобалась. Свою ко­рективу до неї вніс вчитель з Одеси Б. Рудий, який запропону­вав альтернативний варіант назви «Южная звезда».

Григорій Зленко, член Спілки письменників і Спілки журна­лістів України, розкритикував пропозицію Б. Рудого, обгрун­товуючи своє бачення тим, що «звезд» серед газет та журналів було вже достатньо. Він запропонував свій варіант — «Южное обозрение». В історії Одеси газета з такою назвою виходила ще

З 1896 року, а в 1911 році її змінила «Южная мысль». Остання, оскільки була безпартійною, припинила своє існування в 1919 році. Один із таких варіантів назв, на думку автора, найкраще підійшов би для «Знамени коммунизма» [7, с. 3].

15 жовтня 1991 року вийшов оновлений варіант колишнього «Знамени коммунизма» — незалежна газета «Юг». Редакція наголошувала на тому, що остаточно нову назву вони не заре­єстрували, тому можливі й інші варіанти. «Ми будемо зміню­ватися настільки, скільки вимагає читач, його запити, інфор­маційні інтереси... Через це розробляється нова модель газети, яка більше відповідала б нашому статусу незалежної газети» [8, с. 1].

Нова назва, як і очікувалося, викликала резонанс серед чи­тачів, до редакції почали надходити листи, в яких як схвально, так і критично оцінювалися зміни. Я. М. Диденко написав: «Назва дійсно незвична, занадто загальна, розпливчаста і не­конкретна. Краще б вже назвали «Юг Украиньї» [9, с. 3]. Сам Диденко запропонував залишити просто «Знамя», без слова ко­мунізм і в будь-якому випадку дав зрозуміти, що з новою на­звою «Юг» не погоджується.

В цьому ж номері були опубліковані зауваження ще бага­тьох читачів, яких нова назва газети не влаштовувала. Май­же всі вони пояснювали свою думку тим, що вона «суха» і «байдужа» зовсім позбавлена якогось емоційного забарвлення. Пропонувалися і такі назви, як «Знамя Юга» або «Голос Юга». Читачі закликали не переривати історію газети, в якій не мало славетних сторінок.

Незважаючи на всі «за» і «проти» редакція газети все ж таки затверджує нову офіційну назву «Юг». Важко пояснити, чому не враховувалася думка читачів, переважна більшість яких ви­разила своє негативне ставлення до подібних змін. Таку реак­цію можна пояснити в першу чергу тим, що передплатники не відразу звикли до «Юга». Хотілося б відмітити багато чого в новій назві і схвального. В першу чергу, це, звісно, відсутність політичної заангажованості.

Зміни не обійшли стороною ще одне найстаріше видання Оде­си, засноване 19 липня 1917 року, — «Чорноморську комуну». 24 серпня 1991 року колектив редакції «Чорноморської кому­ни» ухвалив рішення про перетворення газети з органу облас­ного комітету партії в обласну громадсько-політичну. Тому були проголошені такі основні програмні принципи: утвердження української державності, відродження національної свідомості, української мови і культури, відстоювання громадянських прав, честі, гідності кожної людини, незалежно від національності, по­літичних поглядів, віросповідання [10, с. 121]. В зв’язку з таки­ми обставинами внесення корективів у назву газети стало яви­щем неминучим.

У випадку з «Чорноморською комуною» багато дискусій не проводилося. Редакційний колектив вирішив просто замінити слово «комуна» на «новини». З 1 січня 1992 газета продовжує тішити своїх читачів, друкуючись під назвою «Чорноморські новини». Особливого невдоволення серед передплатників такі зміни не викликали.

Підводячи підсумок, можна сказати, що 1991 рік став роком кардинальних змін в політичному і суспільному житті не тіль­ки країни в цілому, але і кожного її громадянина окремо. Не оминули ці зміни і друковані ЗМІ. Окрім появи на шпальтах газет інформації, яка була наповнена абсолютно новим змістом, прослідковується і масове перейменування самих видань. Це явище стало характерним для всіх газет, в назвах яких місти­лися пережитки радянського мислення. Таким чином, в Одесі з’явилися газети «Юг» замість «Знамени коммунизма» та «Чор­номорські новими» замість «Чорноморської комуни». Аналіз трансформацій назв інших газет Одеси та області буде розробле­ний в подальшому.

Джерела та література

1. Вільчинський О. Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989-1991 рр.) / О. Вільчинський // Теле - та радіожурналісти - ка. — 2010. — № 9. — С. 15-18.

2. Татарова В. Висвітлення суспільно-політичних подій 1989-1991 років в Україні на сторінках газет «Вечерняя Одесса», «Знамя коммунизма», «Чорноморська комуна» / В. Татарова // Інтеліген­ція і влада. — 2013. — № 28. — С. 118-123.

3. Подписка-92 [Рубрика] // Знамя коммунизма. — 1991. — № 189. — С. 1.

4. Там само. — С. 1.

5. Ефимов А. Независимый голос / А. Ефимов // Знамя коммуниз­ма. — 1991. — № 180. — С. 3.

6. Знамя коммунизма и южные мотивы: О подписке [Рубрика] // Знамя коммунизма. — 1991. — № 180. — С. 1.

7. Зленко Г. Газета трех областей / Г. Зленко // Знамя коммуниз­ма. — 1991. — № 65. — С. 3.

8. Ждем ваших отзывов [Рубрика] // Знамя коммунизма. — 1991. — № 192. — С. 1.

9. Выписывайте Знамя: Тема дня [Рубрика] // Знамя коммуниз­ма. — 1991. — № 196. — С. 1.

10. Татарова В. Висвітлення суспільно-політичних подій 1989-1991 років в Україні на сторінках газет «Вечерняя Одесса», «Знамя коммунизма», «Чорноморська комуна» / В. Татарова // Інтеліген­ція і влада. — 2013. — № 28. — С. 118-123.

Анотаци

Татарова В. А. Влияние политических событий 1991 года в Украине на переименование одесских газет.

В статье отражается связь между политическими событиями 1991 года в Украине и переименованием одесских газет. Показаны причины и результат изменения названий.

Ключевые слова: пресса, СМИ, свобода слова, демократия, гласность.

Tatar ova V. A. The influence of political events in Ukraine in 1991 on renaming the newspapers of Odessa.

The article reflects the relationship between political events in Ukraine in 1991 and renaming Odessa newspapers. It shows the reasons and results of the titles changes.

Key words: the press, the mass media, freedom of speech, the de­mocracy, glasnost.

Надшшла до редакци 15 жовтня 2013 p.

Похожие статьи