Головна Історія Інтелігенція і влада МІЖАКАДЕМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2000-2012 рр.)
joomla
МІЖАКАДЕМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2000-2012 рр.)
Історія - Інтелігенція і влада

Ю. В. Пачос

Ключові слова: Україна, Польща, Національна академія наук України, Польська академія наук, співробітництво, проекти, кон­ференції.

Ключевые слова: Украина, Польша, Национальная академия наук Украины, Польская академия наук, сотрудничество, проек­ты, конференции.

Key words: Ukraine, Poland, the National Academy of Sciences of Ukraine, Polish Academy of Sciences, cooperation, projects and confer­ences.

Українсько-польські відносини останнього десятиліття ха­рактеризуються поглибленням двостороннього співробітництва у всіх галузях суспільного життя. На сучасному етапі має над­звичайно важливе значення міжакадемічне наукове співробіт­ництво, що сприяє розвитку та взаємному збагаченню науки як України, так і Польщі. Міжакадемічне співробітництво провід­них наукових установ України і Польщі активно розвивається з 1991 р., коли були зняті усі ідеологічні рамки. З того часу наукові зв’язки успішно підтримувались і розширювались про­тягом 90-х років XX ст. та першого десятиліття XXI ст.

Наукові зв’язки академічних установ України і Польщі ста­ли предметом дослідження небагатьох науковців, публікації яких в більшості стосуються періоду співробітництва з 1991 по 2005 р. Так, українсько-польські зв’язки в галузі науки, особливо соціогуманітарного напрямку, в період 1991-1999 рр. були досліджені в дисертації В. В. Лишко [1]. С. Макушко та А. Мірончук дали оцінку стану та перспективам науково­го співробітництва академічних установ України та Польщі в 1990-х — на початку 2000-х рр. [2]. О. Коваленко у своїй статті проаналізувала українсько-польську співпрацю наукових уста­нов на початку 2000-х років [3]. Тому наукові зв’язки України і Польщі на сучасному етапі (2000-2012 рр.) потребують дослі­дження та виокремлення форм та напрямків співпраці.

Джерельну базу, на яку опирається авторка даної статті, становлять матеріали поточного архіву Президії Національної академії наук України (НАН України): річні звіти НАН Укра­їни, інформаційно-аналітичні довідки про стан та перспекти­ви розвитку українсько-польського науково-технічного співро­бітництва, а також опубліковані звіти наукових установ НАН України.

За мету авторка ставить проаналізувати міжакадемічні зв’язки України і Польщі в сфері науки, виділити основні фор­ми і напрямки співробітництва та головні перспективи подаль­шої співпраці.

Національна академія наук України як провідна наукова установа країни має багаторічний досвід творчої співпраці з польськими науковцями. Основними її формами є виконання спільних проектів у рамках угод, спільна участь у низці між­народних проектів та програм, виконання установами НАН України контрактних замовлень фірм Польщі, науковий обмін. Близько 60 установ НАН України досить активно співпрацю­ють зі своїми польськими колегами в усіх галузях науки.

Головним партнером НАН України з наукового співробіт­ництва в Польщі є Польська академія наук (ПАН), з боку якої партнерами виступають понад 100 установ, в тому числі 15 інститутів, 8 академій та близько 10 політехнічних інститу­тів. Відповідно до Протоколу про наукове співробітництво між

НАН України та ПАН на 2009-2011 рр. успішно виконувались

50 спільних дослідницьких проектів за участю 27 наукових установ НАН України. З них 57 % — в галузі фізико-технічних і математичних наук, 36 % — хімічних і біологічних наук та 7 % — суспільних і гуманітарних наук [4, с. 1].

Найбільшу кількість спільних проектів з української сторони виконують: Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного (5); Інститут фізики (4); Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна; Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова; Донецький фізико - технічний інститут ім. О. О. Галкіна; Інститут прикладних про­блем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача; Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна; Державний природознавчий му­зей (м. Львів) (3); Інститут молекулярної біології і генетики; Інститут біології клітини; Інститут ботаніки ім. М. Г. Холод­ного (2) [4, с. 1]. Слід зазначити, що значна кількість спільних досліджень проводяться в галузі фізики, математики, матеріа­лознавства, хімії, біології, наук про життя та екології. Порів­няно з минулими періодами зменшився відсоток досліджень в галузі соціогуманітарних та культурних аспектів українсько - польських зв’язків.

За прямими міжінститутськими угодами здійснюються спільні роботи цілого ряду установ НАН України. Так, Інсти­тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Під- стригача НАН України проводив та проводить спільні дослі­дження за двома темами в галузі математичного моделювання та оптимізації фізико-механічних процесів в складних механіч­них системах в рамках прямих угод про співробітництво з По- літехнікою Опольською, факультетом прикладної математики Гірничо-металургійної Академії та Інститутом фундаменталь­них технологічних досліджень ПАН [5, с. 2].

Укладені та реалізуються довгострокові угоди за узгодже­ними програмами наукового співробітництва Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН та МОН України з Інститутом економіки ПАН та Науково-технічним Центром залізничного транспорту Польщі. Результати виконання проекту «Основні проблеми економік Польщі та України за умов європейської інтеграції» дозволя­ють використати досвід науковців Інституту економіки ПАН, що плідно працюють в галузі економетричного дослідження і прогнозування «перехідних» явищ та процесів, за умов інте­грації польської економіки до ЄС, при моделюванні економіч­них процесів в Україні як державі з «перехідною» економікою [5, с. 2]. Польський досвід трансформування економіки та сус­пільства становить значний теоретичний і практичний інтерес.

Інститут космічних досліджень НАН і Національне космічне агентство (НКА) України проводить спільні дослідження в га­лузі геофізики та фізики іоносфери з Центром космічних дослі­джень ПАН, а також виконує спільні дослідження іоносферних провісників землетрусів з Університетом електрокомунікацій.

Тривалі та плідні наукові зв’язки має Інститут геологічних наук НАН України з такими установами Польщі: Верхньосі - лезьким філіалом Польського геологічного інституту (м. Сосно - вець), Інститутом геологічних наук Ягелонського університету (м. Краків) та установами ПАН — Інститутом геофізики, Ін­ститутом геологічних наук, Інститутом систематики і еволюції тварин, Музеєм Землі [4, с. 2].

Тісно співпрацює з польськими науковими установа­ми соціогуманітарного напрямку Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Укладені та реалізуються довгострокові угоди між Інститутом і Археологічним музеєм Інституту з численними установами Польщі (Інститут архео­логії Жешівського університету, Інститут археології Ягеллон - ського університету, Інститут археології і етнології університе­ту ім. М. Коперніка м. Торунь, Інститут геологічних наук ПАН та ін.), в рамках яких проводяться археологічні дослідження пограниччя Східної і Центральної Європи та працюють спільні українсько-польські археологічні експедиції та тематичні між­народні конференції.

На базі Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України з квітня 2007 р. проводить активну науково-дослідну діяльність Центр дослідження українсько-польських відносин. Центр зосередився на комплексному міждисциплінарному ви­вченні історії суспільно-політичних та культурних взаємин українського і польського народів, проблем міжнаціональних суперечностей та конфліктів, подолання взаємних стереотипів, які перешкоджають розвитку рівноправного співробітництва двох сусідніх народів [6, с. 209-210].

Науковці Інституту української мови НАН України ра­зом з польськими колегами проводять дослідження в рамках проекту «Фонетика і фенологія слов’янських мов»; спільно працюють за міжнародними проектами «Словник суспільно - політичних назв понять країн Центральної і Східної Європи» та «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас» [4, с. 3]. З Ін­ститутом славістики Польської академії наук у 2006 р. Україн­ським мовно-інформаційним фондом НАН України (УМІФ) була укладена угода на 2006-2010 рр. про співпрацю зі створення «Електронного польсько-українського і українсько-польського словника» [6, с. 213].

Про результати плідної роботи вчених академічних уста­нов України та Польщі свідчить проведення значної кількості спільних конференцій, семінарів, шкіл та видання спільних на­укових праць. Наприклад, Інститут літератури ім. Т. Г. Шев­ченка НАН України спільно з Посольством Республіки Поль­ща в 2001 р. провели Польсько-український форум «Україна і Польща — стратегічне партнерство на зламі тисячоліть: іс­торія, сьогодення, перспектива» [7, с. 61]. Інститут народо­знавства НАН України і Науково-технічний центр в Жешуві в

2007 р. провели міжнародну наукову конференцію «Відновлен­ня літературної спадщини пограниччя: сучасність і майбутнє».

Велике значення має участь академічних установ у створен­ні та діяльності спільних українсько-польських лабораторій: українсько-польської — з каталізу (Інститут сорбції та проблем ендоекології) та українсько-польської — «Хімія поверхні функ­ціональних та гібридних наноматеріалів» (на базі Інституту хі­мії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України) [8, с. 45].

Вчені обох академій є активними учасниками багатьох між­народних наукових організацій. Так, багато років триває плідна співпраця з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (ІІАЯА) та Міжнародною Лабораторією сильних маг­нітних полів та низьких температур (Вроцлав, Польща), якій у

2008 році виповнилось 40 років з дня заснування. Успішно діє започаткована Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України спільно з Варшавським університетом (Польща) Міжнародна післядипломна школа з гуманітарних наук для молодих учених з України, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови, держав Балтії [7, с. 210].

Крім роботи в зазначених напрямках установи НАН України активно співпрацюють з польськими партнерами у рамкових програмах Європейської комісії. Польськими колегами надава­лась консультаційна допомога щодо організації та формування мережі інформаційно-консультаційних пунктів Шостої РП Єв­ропейської комісії в 2003 р. [8, с. 47]. Спільна участь у Сьомій РП, зокрема у проекті «ВПАТ-ИКИ: Розширення білатераль­ного науково-технічного партнерства з Україною», безумовно стане ще однією ланкою, яка поєднує НАН України та ПАН.

Щодо такої форми міжнародного наукового співробітни­цтва, як обмін науковцями, то протягом 2000-2011 рр. ПАН залишається найактивнішим партнером НАН України в цьому напрямку. У 2000 р. на умовах безвалютного обміну відбулося

51 наукове відрядження до Польщі, що перевищило квоту [9, с. 34-35].

Міжакдемічна співпраця Україна та Польщі відбувається в різних напрямках та набуває все нових форм. Напрямки наук, за якими здійснюється співробітництво, охоплюють широкий спектр від природничих до гуманітарних. Українсько-польське співробітництво здійснюється у таких формах: спільні проекти в рамках угод, спільна участь у міжнародних проектах та про­грамах, зокрема в Сьомій рамковій програмі Європейської комі­сії, діяльність спільних лабораторій, проведення спільних кон­ференцій, семінарів, шкіл, видання спільних наукових праць, науковий обмін. Перспективними напрямками співробітництва залишаються дослідження в галузях соціогуманітарних, при­родничих наук та у сфері інформатизації. Таким чином, окремі напрямки та форми двостороннього співробітництва в сфері на­уки можуть стати темами окремих досліджень. Подальше роз­ширення міжакадемічної співпраці України і Польщі сприяти­ме поглибленню розвитку стратегічного партнерства.

Джерела та література

1. Лишко В. В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури 1991­

1999 Рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В. В. Лишко. — К., 2002. — 16 с.

2. Мякушко С. Стан та перспективи українсько-польського міжака - демічного співробітництва / С. Мякушко, А. Мірончук // Україна і Польща — стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбут­нє. — К., 2002. — Ч. ІІ. — С. 159-165.

3. Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця. Сучасний етап / Оксана Коваленко // Вища освіта України. — 2006. — № 4. — С. 92-97.

4. Поточний архів Президії Національної академії наук України. (далі — ПА Президії НАН України) — Інформаційно-аналітична довідка про стан та перспективи розвитку українсько-польського науково-технічного співробітництва. — К., 2012. — 7 с.

5. ПА Президії НАН України. — Інформаційно-аналітична до­відка про стан та перспективи розвитку українсько-польського науково-технічного співробітництва. — К., 2011. — 6 с.

6. Соціогуманітарні дослідження в Національній академії наук України. 2004-2008: Звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя Національної академії наук України / Редкол.: В. М. Литвин (голова) та ін. — К., 2008. — 371 с.

7. ПА Президії НАН України. — Звіт про діяльність Національ­ної академії наук України у 2001 році. У 2-х частинах. — Ч. 2. — К., 2002. — 163 с.

8. ПА Президії НАН України. — Звіт про діяльність Національ­ної академії наук України у 2003 році. У 2-х частинах. — Ч. 2. — К., 2004. — 145 с.

9. ПА Президії НАН України. — Звіт про діяльність Національ­ної академії наук України у 2000 році. У 2-х частинах. — Ч. 2. — К., 2001. — 133 с.

Анотації

Ю. В. Пачос. Академическое сотрудничество Украины и Поль­ши на современном этапе (2000—2012 гг.).

В статье рассмотрено и проанализировано академическое со­трудничество Украины и Польши, его формы, направления и даль­нейшие перспективы на современном этапе (2000-2012 гг.), под­черкнута важность такого сотрудничества.

Yu. V. Pachos. The academic cooperation between Ukraine and Poland at the present stage (2000—2012).

The academic cooperation between Ukraine and Poland, its forms, direction and future prospects at the present stage (2000-2012) and the importance of such cooperation are reviewed and highlighted in the article.


Похожие статьи