Головна Історія Інтелігенція і влада НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
joomla
НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Історія - Інтелігенція і влада

С. В. Адамович

У 2006 р. в м. Івано-Франківську вперше було проведено наукову конференцію «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави». У рамках цієї теми було розпочато проведення циклу наукових конфе­ренцій. Так, влітку 2007 р. у м. Дніпропетровську науковці проаналізували перспективи розвитку національної економі­ки в умовах глобалізації, а восени цього ж року в м. Івано - Франківську відбулася дискусія на тему «Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українсько­го націоналізму». Насамкінець 2-3 березня 2012 р. в м. Івано - Франківську відбулась IV всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Національна революція: загальноєвро­пейська традиція та український контекст».

Вперше за роки незалежності український націоналізм став предметом об’єктивного наукового аналізу. Звичайно, до цього часу не бракувало форумів партійних та громадських органі­зацій, семінарів, круглих столів і конференцій, які торкалися питань історії та перспектив українського націоналістичного руху. Однак їхнім недоліком була майже виключна належність учасників дискусій до організованих націоналістичних сере­довищ, а отже, й зумовлена цим фактором суб’єктивність ана­лізу та висновків.

IV наукова конференція в рамках теми «Ідеологія україн­ського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави» була присвячена вивченню феномену революції, ре­троспективному аналізу зміни парадигми цього терміну від буржуазних революцій XVII-XX століть до революційних змін у розумінні XXI століття і глобалізованого світу.

Проведення наукової конференції стало можливе завдяки підтримці Івано-Франківської обласної ради та особисто її го­лови О. Сича. Вагомий внесок в організацію та проведення конференції зробили науковці Прикарпатського національно­го університету ім. В. Стефаника, співробітники Центру на­ціонального відродження ім. С. Бандери, а також працівники факультету управління та інформаційної діяльності Івано- Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У конференції взяли участь представники наукової громад­ськості з різних регіонів України. Особливо хочеться відзна­чити присутність науковців з 22 міст України, що показало єдність академічної спільноти нашої держави в дослідженні питань Національної революції та вивченні теорії і практики українського націоналізму. У м. Івано-Франківську наукова конференція зібрала разом 19 докторів наук, 37 кандидатів наук, значну кількість молодих учених.

Учасники наукового зібрання взяли участь у роботі пленар­ного засідання, на якому було заслухано наступні доповіді: «Перманентна національна революція: сучасний дискурс укра­їнського націоналізму» (к. і.н., доц. О. Сич); «Помаранчева ре­волюція і термідор» (д. і.н., проф. О. Гарань); «Злука УНР та ЗУНР: торування шляху соборності» (д. і.н., проф. В. Велико - чий); «Весна народів» у Габсбурзькій монархії як інституціо - налізована революція (д. політ. н., проф. І. Монолатій); «Укра­їнська національна революція 1920-1950 рр.: досвід, уроки, заповіти» (к. філ. н., доц. О. Баган); «Революція на граніті 1990 р. та Помаранчева революція 2004 р.: у пошуках ідеї со­борності» (д. і.н., доц. С. Адамович); «Політичний протест гро­мадян України: ретроспектива 90-х» (д. політ. н., проф. Н. Ро - тар); «Законодавча основа місцевого самоврядування в Україні: етапи розвитку, сучасний стан та перспективи» (к. ю.н, доц.

В. Скрипничук). Академічна спільнота і всі охочі почули про досвід революційних перетворень в Республіці Польща. Це ста­ло можливим завдяки участі в конференції польського гостя магістра, шефа Відділу Польської закордонної політики (Пор­тал закордонних справ) Д. Матерняка.

Науковці взяли участь у роботі шести секцій, на яких до­сліджувалося ряд наукових проблем. Зокрема, під час роботи секції «Революції в українській та європейській історії» було проаналізовано Українські революції XVII і XX ст. та їх роль у майбутньому становленні незалежної Української держави. Проведено наукові паралелі між революційними подіями в Україні та суспільно-політичними рухами в державах Європи. Дослідники у своїх виступах звернули увагу на унікальність Українських революцій і виокремили характеристики, які були притаманні революційним подіям у країнах Європи.

Під час засідання секції «Політична та громадянська участь як індикатори національної революції» науковці з різних регі­онів України резюмували: «Завдяки суспільній активності гро­мадян та громадських об’єднань стали можливі революційні перетворення початку і кінця XX ст.». Особливу увагу на на­уковій конференції приділено питанню «Національні революції в теорії та практиці українського націоналізму». Дослідники історії та теорії націоналізму зосередили увагу на теоретичних та практичних питаннях націоналізму, діяльності націоналіс­тичних організацій у м. Харкові та Кривому Розі в роки II світової війни, інтелектуальному доробку Дмитра Донцова та Мирослава Прокопа, співвідношенні демократії та націоналіз­му, національному примиренні під час революційних ситуацій у Центрально-Східній Європі.

Наукове зібрання стало майданчиком для практичної диску­сії щодо перспектив революційних перетворень у різних ділян­ках суспільно-політичного та соціально-економічного життя України. На думку учасників наукової дискусії, саме ефек­тивне і незалежне місцеве самоврядування має стати основою Української держави.

На завершальному засіданні керівники секцій підвели під­сумки та узагальнили роботу конференції. Науковці окремо від­значили внесок у дослідження історії ОУН-УПА вчених Г. Гон­чарука і О. Нагайцева, що ввели в науковий обіг значний пласт радянських джерел з проблеми національно-визвольного руху, і підтримали ініціативу висунення вище названих дослідників на державну премію України. Результати пошуків науковців увійшли до збірника Матеріалів наукової конференції, що був виданий до початку проведення наукового заходу.

Похожие статьи