Головна Історія Інтелігенція і влада ЗНАЧЕННЯ НРУ В ЗДОБУТТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1989-1991 pp.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
joomla
ЗНАЧЕННЯ НРУ В ЗДОБУТТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1989-1991 pp.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Історія - Інтелігенція і влада

H. M. Кіндрачук

Ключові слова: НРУ, незалежність, суверенітет, демократи­зація, національне відродження, першоджерела.

Ключевые слова: НРУ, независимость, суверенитет, демокра­тизация, национальное возрождение, первоисточники.

Key words: NRU, independence, sovereignty, democratization, na­tional revival, the original sources.

Всебічне вивчення та розкриття значення Народного Руху України в досягненні державної незалежності України не­можливе без аналізу джерельного комплексу, який висвіт­лює історичні події у своїй повноті та суперечності. Різні за своїм походженням, інформаційним змістом, рівнем до­стовірності історичні джерела відображають політичну ево­люцію державницьких, національних поглядів рухівців у напрямку підтримки ідеї незалежності України. Тому дана тема є надзвичайно актуальною і вимагає особливого підходу у вивченні.

В центрі уваги даної статті — джерельна база вивчення пи­тання значення НРУ в здобутті незалежності України.

Джерельну базу з окресленої проблеми умовно можна по­ділити на чотири групи: 1) архівні матеріали; 2) опубліковані


Документи і матеріали; 3) джерела особового походження — ав­тобіографії, заяви, інтерв’ю, публічні виступи, спогади членів НРУ; 4) матеріали преси та періодичних видань.

До першої групи джерел відносять документи і матеріали, які зберігаються в Центральному державному архіві громад­ських об’єднань України та висвітлюють сторінки історії про­тистояння лідерів Народного Руху України та компартійної еліти [1], інформацію про Другі Всеукраїнські збори Руху, ме­тою яких було відновлення державної незалежності України [2], організацію і проведення багатотисячних маніфестацій, мі­тингів, пікетів, демонстрацій, що сприяли національному від­родженню, демократизації суспільства [3].

Серед архівних джерел з історії Народного Руху України провідне місце займають документи Комуністичної партії, які зберігаються в обласних державних архівах. Так, документи Державного архіву Донецької області містять інформацію, що висвітлює поточну роботу ідеологічного відділу Донецького об­кому Компартії України, аналіз суспільно-політичної ситуа­ції в Донбасі, зокрема дані про шахтарський страйковий рух 1989-1991 рр., який став організатором тогочасних демокра­тичних виступів в регіоні [4, арк. 34; 5, арк. 79].

Велику цінність складають документи Державного архіву Івано-Франківської області, які характеризують перетворення Народного Руху України за перебудову в Народний Рух Укра­їни за здобуття незалежності України [6, арк. 69], Програму НРУ, створення перешкод у діяльності Руху, заборону мітин­гів та протидію Народного Руху України підписанню нового Союзного договору [7, арк. 69], зв’язки НРУ з українцями за кордоном [8, арк. 196-197].

Чимало матеріалів Державного архіву Одеської області містять аналіз рухівських програмових документів партій­ними ідеологами, виступи та коментарі обласного партійного керівництва стосовно ідеї створення Народного Руху Украї­ни [9, арк. 130; 10, арк. 32].

Важливі документи з окресленої проблеми зберігаються в Державному архіві Чернівецької області, саме вони дають змо­гу простежити протидію партійних органів влади діяльнос­ті крайових осередків НРУ в досягненні незалежності Украї­ни [11, арк. 11; 12, арк. 10].

Таким чином, партійні документи обласних державних ар­хівів містять матеріали, що відображають інформацію про ді­яльність національно-демократичних, свідомих сил в різних регіонах України протягом 1989-1991 рр., реакцію влади на поведінку громадськості, дають можливість проаналізувати характер, умови, регіональну специфіку боротьби радянської партійної номенклатури з осередками Руху.

Окремо слід сказати про поточний архів Івано-Франківської крайової організації НРУ, завдяки якому вдалося розкрити окремі напрямки роботи обласної та районних організацій Руху. Даний архів містить документи та матеріали серпневих подій, а саме 19-21 серпня 1991 р., коли консервативними силами ЦК КПРС було вчинено спробу державного переворо­ту, та грудневого референдуму 1991 р., заяви, ухвали, звер­нення, вихідні листи, які допомагають частково встановити роль НРУ в боротьбі за незалежність України [13]. Однак слід відмітити, що документи і матеріали архівних сховищ крайо­вих організацій НРУ, як правило, ще й досі не систематизо­вані. Це ускладнює їх використання і введення до наукового обігу.

До наступної групи джерел відносять документи і матеріа­ли НРУ, підготовлені його Секретаріатом: опубліковані стено­графічні звіти Великих Зборів (з’їздів) НРУ, які розкривають основні напрямки діяльності та повний обсяг завдань Руху, що розглядалися на з’їздах [14], програмні документи, статути, ухвали, заяви та іншу інформацію, яка являє цінність в кон­тексті проблеми, що розглядається [15].

Велике значення для дослідження складають документи і матеріали, опубліковані в збірниках. Так, спілка політв’язнів видала працю під назвою «Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії: перший (установчий) з’їзд Спілки по­літичних в’язнів України (20-21 квітня 1991 р.): матеріали і коментарі» [16]. Дана книга дає можливість детально вивчи­ти сторінки історії впливу демократичних сил України на роз­пад СРСР та подальше становлення української державності. Слід відмітити збірник документів «Хроніка опору», укладе­ний Л. Танюком, що містить матеріали періодики як республі­канського, так і союзного рівня, різні інтерв’ю з учасниками національно-визвольних змагань досліджуваного періоду, звер­нення, виступи лідерів опозиційних організацій, заяви держав­них структур СРСР під час державного перевороту 19-21 серп­ня 1991 р. [17].

Так, досягненням української історіографії є вихід тритом­ної «Української суспільно-політичної думки в XX столітті: Документи і матеріали», яку підготували науковці української діаспори [18]. Дані праці дають змогу відтворити атмосферу активної участі Народного Руху України в змаганнях за неза­лежність України 1989-1991 рр.

Окрему групу складають джерела особового походження: до­повіді, публічні виступи, інтерв’ю, мемуари, спогади, біогра­фії членів Руху, державних, партійних та громадських діячів, діяльність яких співпала з окресленими рамками досліджен­ня. Передусім це матеріали, які належать перу Ю. Бадзя [19], І. Дзюби [20], М. Поровського [21], Д. Павличка [22] та інших засновників Руху. В них, зазвичай, не просто подається показ подій в хронологічній послідовності, а аналізуються причинно - наслідкові зв’язки між фактами та явищами, розкриваються особливості та специфіка розвитку суспільних подій, діяльнос­ті певних політичних сил, зокрема Руху в боротьбі за суверені - зацію та незалежність України.

Надзвичайно важливими є спогади голови Народної Ради

І. Юхновського про березневі вибори 1990 р. до Верховної Ради Української РСР та період створення концепції Союзного до­говору [23]. Особливу цінність для вивчення теми даного ди­сертаційного дослідження склала праця В. Чорновола «Пульс української незалежності» [24], в якій подано інформацію щодо змагань багатьох поколінь українців за реалізацію довго­очікуваної мрії — незалежної Батьківщини.

Безумовно, в цьому аспекті потрібно відмітити книгу Со­ломії Павличко «Листи з Києва (12 травня 1990-2 квітня 1991 рр.)» [25], в якій містяться спогади, важливі свідчення і документи, що розкривають складний історичний процес пробу­дження Народним Рухом України й іншими демократичними си­лами національної свідомості українського народу, аналізуються досягнення й помилки патріотичних сил у період становлення української державності. Автор ставить ряд завдань, які на той час стояли перед політичними силами, що прагнули побудувати демократичну, зорієнтовану на Європу Українську державу.

До четвертої групи джерел належить преса та періодичні ви­дання. Варто підкреслити, що періодична преса — інформатив­ний за змістом, динамічний за характером і способом форму­вання комплекс джерел, який дозволяє відтворити хронологію подій, збагатити дослідження цілою низкою суттєво важливих для історико-політологічного аналізу деталей та фактів.

З метою показу політичної еволюції державницьких погля­дів рухівців у напрямку підтримки ідеї незалежності України для написання даної дисертації залучено публікації видань «Лі­тературної України» — друкованого органу Спілки письменни­ків України. На шпальтах цієї газети друкувалися матеріали Установчої конференції Київської регіональної організації На­родного Руху, Всеукраїнського установчого з’їзду тощо. Газета містить величезну кількість інформації, яка дозволяє просте­жити поступову трансформацію ідеї державності в діяльності Народного Руху України на шляху відновлення національної державності 1989-1991 рр.

До джерельної бази дослідження потрібно віднести періодич­ні рухівські видання «Народна газета», «Час Руху», які міс­тять велику кількість документальних даних з обраної теми. Хроніку подій досліджуваного періоду надавала й інша преса, а саме, газети: «Вечірній Київ», «Відродження», «Галичина», «За вільну Україну», «Молодь України», «Нація і держава», «Одеські вісті», «Свобода».

Таким чином, дослідження діяльності Народного Руху України є надзвичайно важливим, якщо врахувати значний внесок НРУ у здобуття Україною державної незалежності. Чим більше минає часу з тих пір, тим більшу цінність для дослідни­ків мають джерела, що віддзеркалюють минулі події. Ретельне їх вивчення уможливило проведення певних підсумків і спроб загального синтезу українського історичного процесу кінця 80-х — 90-х рр. ХХ ст. Введення у науковий обіг нових архів­них документів та матеріалів сприяло розв’язанню ряду супер­ечливих питань, які не знайшли належного висвітлення в істо­ричній науці, дозволило відтворити зміст, генезис програмових положень Народного Руху України, показати еволюцію кон­цепції незалежності України у дискурсі НРУ (1989-1990 рр.), визначити напрямки, форми та методи діяльності організацій­них підрозділів Руху в досягненні незалежності України.


Джерела та література

1. ЦДАГОУ. — Ф. 1. Документи загального відділу ЦК Компартії України. 1986-1991 рр. — Оп. 32. — Спр. 2557. Записки, довідки, інформація про ставлення до створення і діяльності НРУ, реагу­вання на установчий з’їзд НРУ. — 220 арк.

2. ЦДАГОУ. — Ф. 270. НРУ. Офіційні документи і матеріали. — Оп. 1. — Спр. 94. II Всеукраїнські Збори Руху. «Вісник Руху». 4.7, листопад 1990 р. — 34 арк.

3. ЦДАГОУ. — Ф. 1. Документи загального відділу ЦК Компартії України. 1986-1991 рр. — Оп. 32. — Спр. 2556. Записки, довідки, інформації Голови НРУ, громадських організацій про проведення наради перших секретарів обкомів партій, створення перепон у діяльності НРУ, заборону мітингів. — 174 арк.

4. ДАДО. — Ф. Р-6800. Политические партии, общественные орга­низации и движения Донецкой области (объединенный фонд). — Оп. 5. — Спр. 15. Листівки з вимогами відмови від підписання Союзного договору та необхідності визнання незалежності України (1991 р.). — 52 арк.

5. ДАДО. — Ф. 326. Донецкий обком Компартии Украины. — Оп. 142. — Спр. 8. Письма, отклики коллективов трудящихся, отдельных граждан на забастовки шахтеров и митинги (23 июля

1989 г. — 17 мая 1991 г.). — 147 арк.

6. ДАІВО. — Ф. П-1. Івано-Франківський обласний комітет Кому­ністичної партії України / ОК КПУ/ (1939-1991). — Оп. 1. — Спр. 5555. Листи ЦК Компартії України обкомам і Київському місьному для використання в практичній роботі. Т. 2 від 11 верес­ня до 28 грудня 1990 р. — 145 арк.

7. ДАІВО. — Ф. П-1. Івано-Франківський обласний комітет Ко­муністичної партії України / ОК КПУ/ (1939-1991). — Оп. 1. — Спр. 5561. Інформації, довідки про виконання постанов ЦК Ком­партії України 25 січня — 25 грудня 1990 р. — 74 арк.

8. ДАІВО. — Ф. П-1. Івано-Франківський обласний комітет Ко­муністичної партії України / ОК КПУ/ (1939-1991). — Оп. 1. — Спр. 5513. Прес-бюлетень товариства «Україна» товариство куль­турних зв’язків з українцями з-за кордоном № 7/ 418/-12/423/ від 6 липня до 6 грудня 1989 р. — 251 арк.

9. ДАОО. — Ф. 11. Одесский областной комитет (обком) Компартии Украины 1987-1991 гг. — Оп. 152. — Спр. 30. Справки отделов об­кома, информации партийных, советских, хозяйственных органи­заций о выполнении постановлений обкома Компартии Украины по вопросам организационно-партийной работы / І том (5 апреля 1986-29 июля 1990 гг.). — 130 арк.

10. ДАОО. — Ф. 11. Одесский областной комитет (обком) Компартии Украины 1987-1991 гг. — Оп. 153. — Спр. 25. Информации обко­ма партии ЦК КПСС по организационно-партийной, идеологиче­ской работе (16 января — 22 августа 1991 г.). — 32 арк.

11. ДАЧО. — Ф. 21. Черновицкий обком Ленинского Коммунистиче­ского Союза Молодёжи Украины (ЛКСМУ). — Оп. 31. — Спр. 1. Протокол XXIV конференции областной комсомольской организа­ции 29 декабря 1989 г. — 171 арк.

12. ДАЧО. — Ф. 21. Черновицкий обком Ленинского Коммунистиче­ского Союза Молодёжи Украины (ЛКСМУ). — Оп. 31. — Спр. 3. Протоколы VIII-! пленумов обкома ЛКСМУ 29 ноября — 23 дека­бря 1989 г. — 106 арк.

13. Поточний архів Івано-Франківської крайової організації НРУ. — Спр. 3. — Звернення Крайової організації Народного Руху Укра­їни, демократичних громадських організацій і політичних партій Івано-Франківщини до населення краю (20 серпня 1991 р.).

14. Другі Всеукраїнські збори Народного Руху України 25-28 жовтня

1990 року : документи / Народний Рух України. Секретаріат. — К., 1990. — 71 с.

15. Заява Народного Руху України з приводу державного перевороту в СРСР // За вільну Україну. — 1991. — 22 серпня. — С. 1.

16. Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20-21 квіт­ня 1991 р.) : матеріали і коментарі / [упоряд. І. Губка]. — Львів : Кальварія, 2001. — 339 с.

17. Хроніка опору : документи, інші офіційні матеріали, свідчення преси про спробу державного перевороту, вчинену у серпні 1991 року так званим ГКЧП / [упоряд. Л. С. Танюк, ред. Г. П. Крим­чак]. — К. : Вік — Дніпро, 1991. — 455 с.

18. Українська суспільно-політична думка в XX столітті : документи і матеріали : в 3 т. / [упоряд. Т. Гунчак, Р. Сольчаник]. — Мюнхен, 1983. — Т. 1. — 510 с.; Т. 2. — 429 с.; Т. 3. — 381 с.

19. Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання / Ю. Бадзьо. — К. : Смолоскип, 2000. — 48 с.

20. Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба. — К. : Україн­ський світ, 1998. — 273 с.

21. Поровський М. Вірю, що Рух оживе / М. Поровський // Розбудова держави. — 1993. — № 5. — С. 14-22.

22. Павличко Д. Українська національна ідея: статті, виступи, інтерв’ю, документи / Д. Павличко. — К. : Основи, 2004. — 771 с.

23. Концепція Союзного договору. Виноситься народним депута­том Української РСР І. Юхновським // Літературна Україна. — 1991. — 13 червня. — С. 2.

24. Чорновіл В. Пульс української незалежності: Колонка редактора / [вступна стаття та післямова Л. Танюка]. — К. : Либідь, 2000. — 621 с.

25. Листи з Києва (12 травня 1990 р. — 2 квітня 1991 р.) / [упоряд.

С. Павличко]. — К. : Основи, 2000. — 160 с.


Киндрачук Н. М. Значение НРУ в достижении независимости Украины (1989—1991 гг.): источниковедческая база исследования.

В этой статье автор рассматривает источниковедческую базу исследования роли НРУ в достижении Украиной государственной независимости: 1989-1991 гг., что дает возможность выяснить наиболее современное состояние изучения обозначенной темы на сегодняшний день и показать перспективы развития научной мыс­ли в будущем.

Kindrachuk N. M. The value of NRU in achieving of the Ukraine independence (1989—1991). Source research materials.

In this article the author examines the source research materi­als of the NRU role in achieving of the Ukraine state independence (1989-1991) that makes possible to find the most up-to-date state of the study of indicated theme and show the prospects for the develop­ment of scientific thoughts in the future.