Головна Історія Інтелігенція і влада СВЯТКУВАННЯ 70-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА ГРИГОРІЯ ГОНЧАРУКА
joomla
СВЯТКУВАННЯ 70-РІЧЧЯ ПРОФЕСОРА ГРИГОРІЯ ГОНЧАРУКА
Історія - Інтелігенція і влада

9 серпня 2007 р. в конфенц-залі Палацу культури студентів Одеського національного політехнічного університету відбулося святкування відразу трьох важливих подій, які тісно взаємо­пов’язані: 1) ювілей професора, доктора історичних наук, заві­дувача кафедри історії та етнографії України Одеського політе­хнічного університету Григорія Івановича Гончарука; 2) вихід в світ десятої ювілейної наукової збірки “Інтелігенція і влада”, яка присвячена 70-річчю професора; 3) презентація унікальної монографічної роботи Григорія Івановича “Газетна пам’ять”.

Григорій Іванович — досить цікава, неординарна людина. Виходець з простої сім’ї працьовитих селян, добре вчився в школі, у військовому училищі. Згодом зрозумів, що військова справа не його покликання — вступає на історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, який закінчує з відзнакою. Слід зазначити, що в 1963 р. Г. І. Гон­чарук вступає не лише на історичний факультет, а й на заочне відділення загальноосвітнього факультету журналістики (філія Київського університету ім. Т. Г. Шевченка). Але згодом від­даність історії все ж таки перемагає, проте журналістика не залишала його серце ніколи.

Не перебуваючи в аспірантурі, за два роки Григорій Івано­вич підготував кандидатську дисертацію, а через три — доктор­ську. Але молодому досліднику в радянські часи захистити до­кторську було не так вже легко — діяв негласний віковий ценз. Лише через довгих десять років митарств Григорію Івановичу вдалося захиститися в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.

Г. І. Гончарук автор антиімперської монографії “Афганис­тан, прости”, яку він написав під враженням свого перебування в Афганістані (був радником ректора Кабульського університе­ту та керівником колективу радянських вчених і викладачів), побачивши на власні очі та відчувши “привабливість” радянсь­кої системи.

Він підготував монографію “Народний рух України. Істо­рія”, ініціював проведення шести Всеукраїнських конференцій з рухівської проблематики. В роботі конференцій в різні часи брали участь Іван Драч, Вячеслав Чорновіл, Дмитро Павличко, Лесь Танюк, Геннадій Удовенко, Борис Тарасюк, Юрій Ключ - ковський та інші видатні політичні діячі, народні депутати.

Григорій Іванович автор краєзнавчих монографій: “Комінте­рнівське: історія та сучасність”, “Историография одесских фа­брик и заводов” (у співавторстві з Нагайцевим О.), “Одесское противостояние”, “Одесская стратегия”, “Президент и Одесса” тощо.

Не залишилася поза його увагою і така делікатна пробле­ма, як історія ОУН — УПА. Разом з Олександром Нагайцевим він автор таких монографій як “Украинские повстанцы в со­ветской литературе и документах. 1944-1953 гг.”, “Расправа. Украинское Повстанчество в советских документах 1954-1964 годов” та інші.

Отже, ми бачимо, якого широкого спектру проблем торкався ювіляр.

Розпочалося святкування з привітання ювіляра та вручен­ня йому Почесної грамоти виконуючим обов’язки ректора Оде­ського національного політехнічного університету професором Юрієм Стефановичем Ямпольським.

Потім професора привітав декан гуманітарного факультету ОНПУ, професор, доктор мистецтвознавства Анатолій Григо­рович Баканурський. Зазначимо, що гуманітарний факультет існує в Одеському політехнічному з 2001 року. Саме в межах цього факультету кафедра історії та етнографії України під ке­рівництвом Григорія Івановича отримала нові можливості — викладати нові дисципліни, працювати зі студентами-гумані - таріями.

Ювіляру були вручені нагороди: “Вища відзнака Народного Руху України “За заслуги перед українським народом” ІІ сту­пеня, пам’ятний знак історичного факультету Одеського націо­нального університету ім. І. І. Мечникова, пам’ятний знак “Объединение высших офицеров Одессы”, грамота Всеукраїн­ського братства ОУН — УПА”.

Потім докторанткою професора Оленою Андріївною Шанов - ською була представлена книга Григорія Івановича Гончарука “Газетна пам’ять. Літературні проби, журналістика, історія, публіцистика”. Вона, зокрема, зазначила, що матеріали для вказаної збірки були зібрані учнями Григорія Івановича і ви­дані на честь його ювілею. Книга містить понад 150 публікацій чи уривків з них у номерах різних газет, починаючи з юних років і до сьогодення, що дозволяє прослідкувати еволюцію по­глядів автора від відверто комуністичних до національно-де­мократичних, від служіння радянській державі до відданості незалежній Україні. О. А. Шановська підкреслила, що не всі газетні публікації професора увійшли у збірку, пошуки його статей ще продовжуються, і всі учні професора сподіваються, що вони колись будуть становити друге, доповнене видання представленої книги.

Подарунок від своїх учнів Григорій Іванович прийняв з ра­дістю, але, в свою чергу, повідомив усіх присутніх, що на знак свого ювілею він приготував подарунок і своїм учням. Саме за його бажанням в десятій, ювілейній збірці “Інтелігенція і влада” (зазначимо, що видання було ініційоване саме проф. Г. І. Гончаруком, який є головним редактором збірки; завдяки його зусиллям збірка визнана Вищою Атестаційною комісією України фаховою з історичних дисциплін) були зібранні статті учнів професора “в одній обкладинці”, яких виявилося понад 20. Десята збірка особлива ще й тим, що цей випуск приві­тав колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Іван Васильович Плачков та ректор ОНПУ Валерій Павлович Малахов. Це видання було профінансовано Григорієм Іванови­чем і урочисто вручено кожному учню під час святкування.

Привітати ювіляра прибули і численні гості.

Серед них — поети, письменники: видатний діяч України, класик української літератури, відомий поет, вірші якого ви­вчають у школах, перший голова НРУ Іван Федорович Драч, член Національної спілки України Олекса Різників, Василь Барладяну-Бирладник, Григорій Мокряк та інші.

Вітали ювіляра і журналісти: головний редактор газети “Чорноморські новини” Володимир Мельник, Віктор Іванович Мамонтов — заступник головного редактора газети “Одеський вісник”, Віктор Михайлович Василець — заслужений журна­ліст України, журналіст Григорій Віталійович Кваснюк.

Привітали Григорія Івановича і представники “Альма-ма­тер” — декан історичного факультету Одеського національно­го університету ім. І. І. Мечникова, професор Вячеслав Григо­рович Кушнір, зав. кафедрою історії України, д. і. н., проф.

Вадим Михайлович Хмарський, професор Олена Анатоліївна Бачинська, співробітник Г. О. Бадеева.

Вітав ювіляра і Сергій Петрович Тронько — директор Мос­ковської філії сучасної гуманітарної академії в Одесі, к. і. н., доц., генерал, учень Григорія Івановича.

Не залишилась осторонь і професура міста — д. і. н., профе­сор кафедри історії державності України та культурології Оде­ського юридичного інституту Харківського національного уні­верситету внутрішніх справ Семен Антонович Цвілюк, д. і. н., проф., в. о. зав. кафедрою історії України Одеського національ­ного економічного університету Галина Корнилівна Парієнко, д. і. н., проф., зав. кафедрою політології та права ОНПУ, уче­ниця Григорія Івановича — Сухотеріна Любов Іванівна.

Також вітали ювіляра Віктор Васильович Сологуб — ге­нерал, секретар ради ветеранів — вищих офіцерів м. Одеси; Юрій Володимирович Діденко — голова Миколаївської обла­сної організації Народного руху України, народний депутат IV скликання, член політради Народного руху, аспірант Григо­рія Івановича; Михайло Перегінчук — голова Одеської обласної управи Всеукраїнського братства ОУН — УПА ім. Шухевича - Чупринки; Галина Петрівна Чеботарьова — директор школи “АСТР”; Богдан Перегінчук — старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею, редактори видавницт­ва “Астропринт” Жанна Борисівна Мельниченко та Ріта Мико­лаївна Кучинська.

Від аспірантів Григорія Івановича, які успішно захистили­ся, слово було надано кандидату історичних наук, заступнику директора з наукової роботи Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Аллі Григорівні Зінченко; від кафедри історії та етнографії України, якою ювіляр керує понад 25 років, — Т. М. Моісеєва, Т. В. Тхоржевська та Ю. Ю. Богуславська. Від однокурсників виступила Лариса Пилипець.

На адресу нашого ювіляра надійшли привітання від НРУ та особисто від Бориса Івановича Тарасюка, з Цюрупинська Херсонської області від однокурсників. Цікавим також було те, що Григорія Івановича привітали представники різних полі­тичних угруповань: від комуніста кандидата історичних наук, доцента Леоніда Петровича Дузя до націоналіста Михайла Ва­сильовича Перегінчука.

Хоча зібрання відбувалося з нагоди трьох подій, всі визнали, що головне — це 70-річчя Григорія Івановича, доктора істори­чних наук, професора, завідувача кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, голови Одеського обласного відділення Конгресу української інтелігенції, співголови Асоціації істориків вищої школи Укра­їни. Саме ця нагода зібрала в одній залі не менше 150 осіб. На фуршеті, крім чисельних тостів, лунали українські і російські народні пісні.

Засоби масової інформації повідомляли жителів Одещини про цю подію. Зокрема, газета “Вечерняя Одеса” заздеглідь сповістила про обмін подарунками, що мав відбутися в політе­хнічному університеті між професором та його учнями. В день ювілею обласне радіо дало інформацію про цю подію з інтерв’ю Григорія Івановича, а газети “Одеські вісті” та “Чорноморські новини” і не тільки цього дня дали просторі публікації про свято, короткі репортажі про хід ювілею, обласне державне телебачення та інші телеканали теж проінформували про це своїх телеглядачів. У науковому збірнику “Чорноморська ми­нувшина” (випуск № 2) було опубліковано привітання редко­легії вихованцям історичного факультету Одеського націона­льного університету ім. І. І. Мечникова С. В. Кульчицькому,

В. Н. Станко та Г. І. Гончаруку з 70-річним ювілеєм.

А. І. Федорова


Похожие статьи