Головна Історія Інтелігенція і влада ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ ЯМПОЛЬСЬКИЙ (1906-1998)
joomla
ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОНОМІСТ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ ЯМПОЛЬСЬКИЙ (1906-1998)
Історія - Інтелігенція і влада

Л. І. Сухотеріна

Ключові слова: С. М. Ямпольський, економіст, система вищої освіти, науково-організаційна діяльність, Академія наук УРСР.

Ключевые слова: С. М. Ямпольский, экономист, система выс­шего образования, научно-организационная деятельность, Акаде­мия наук УССР.

Key words: S. M. Yampolskyi, an economist, the system of higher education, scientific and organizational activities, the Academy of Sci­ences.

C. M. Ямпольський — видатний український вчений, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки України.

Постать C. M. Ямпольського, на наш погляд, є ще недостат­ньо дослідженою. Праці, в яких можна знайти інформацію про науковця, носять, в основному, енциклопедичний характер

[1] . Деякі публікації приурочувалися до ювілейних дат Сте­фана Михайловича [2]. Певні аспекти життєвого та трудового шляху вченого висвітлені у виданні Національний універси­тет «Львівська політехніка», ректором якої він був впродовж 1944-1953 рр. [3].

Метою статті є аналіз творчого шляху С. М. Ямпольського, його внеску в розвиток економічної науки та вищої школи; діяльності по розбудові Інституту економіки НАН України та Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР.

Народився Стефан Михайлович 21 грудня 1906 р. у м. Ізюмі Харківської області у родині робітників. Його трудове життя розпочалося в 1921 р.: у неповні 15 років Стефан став працю­вати молотобійцем разом з батьком. У 1924 році після закін­чення індустріально-технічної профшколи працював слюсарем в Ізюмських залізничних майстернях Донецької залізниці [4].

Наступний період пов’язаний з продовженням отримання освіти: протягом тривалого часу навчання Стефан Михайлович поєднував з трудовою діяльністю. Працюючи, він навчався на робітничому факультеті Харківського інженерно-економічного інституту. В студентські роки виконував обов’язки заступника декана, декана загально-технічного і машинобудівного факуль­тетів. Потім працював завідуючим учбової частини, заступни­ком директора інституту по учбовій і науковій роботі.

Після закінчення інституту у 1932 році він був залишений в аспірантурі при кафедрі економіки: асистент, доцент, 1938 — директор. На цій відповідальній посаді С. М. Ямпольський ве­лику учбово-організаційну роботу поєднував з плідною науко­вою діяльністю, тісно пов’язаною з господарською практикою. Його наукові пошуки в той час були пов’язані з вдосконален­ням системи технологічного планування, розробкою методів скорочення технологічного циклу виробництва, з питаннями технічної підготовки виробництва, проблемами створення, ви­робництва і впровадження нових конструкцій машин тощо. На основі результатів цих розробок він підготував і в червні 1941 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Основні питання технічної підготовки виробництва в зв’язку з пробле­мою швидкісного освоєння машин» [5].

У роки Великої Вітчизняної війни молодий вчений плідно працював в системі підприємств та установ Наркомату озбро­єнь та Академії наук СРСР. У 1942 р. — начальник виробни­цтва планового відділу заводу Наркомату оборони. У 1943 р. — завідувач лабораторії № 2, яку очолював І. Курчатов [6].

Після закінчення війни С. М. Ямпольський знов поверта­ється у систему вищої освіти. У квітні 1944 р. він признача­ється ректором Львівського політехнічного інституту [7]. За його ініціативою на базі сільськогосподарського і лісотехнічно­го факультетів цього вузу були створені відповідні самостійні інститути, яким він суттєво допоміг в налагоджуванні учбово - виховного процесу та організації наукової роботи.

З 1957 р. С. М. Ямпольський — ректор Одеського політех­нічного інституту. Під його керівництвом цей інститут пере­творився на один з провідних вищих учбових закладів країни по підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів. У ре­зультаті зусиль директора було організовано філіал Одеського політехнічного інституту в Севастополі, на базі якого з часом був створений Приладобудівний інститут [8].

У 1961 р. на вченій раді Секції суспільних наук АН УРСР

С. М. Ямпольський захистив докторську дисертацію на тему «Шляхи прискорення створення та освоєння нових знарядь виробництва в машинобудуванні». Цією роботою він зареко­мендував себе, за оцінкою відомих вчених у галузі машинобу­дування, одним з найкваліфікованіших спеціалістів з проблем економіки науково-технічного прогресу [9].

У 1965 р. С. М. Ямпольський був призначений виконую­чим обов’язки директора Інституту економіки АН УРСР, в 1967 р. — обраний його директором. В цьому ж році він був обраний дійсним членом (академіком) Академії наук УРСР. Як вчений із загостреним почуттям нового і потягом до молоді

С. М. Ямпольський здійснив принципову реорганізацію відді­лів Інституту за проблемними напрямами. Переборюючи певну адміністративну інерцію та спротив деяких поважних ветера­нів установи, С. М. Ямпольський значно посилив перспектив­ний процес оновлення керівного складу секторів та відділів з орієнтацією на молоді кадри. Стефану Михайловичу вдалося створити досить потужні автономні відділення Інституту в Хар­кові (1965 р.) та Одесі (1970 р.) [10].

Функціонування в складі Інституту економіки АН УРСР регіональних відділень сприяло розширенню та зміцненню на­укового потенціалу самого центру економічної науки в Укра­їні, започаткувало формування в республіці організаційно - координаційної структури, подальший розвиток якої став важливим фактором зміцнення оперативних зв’язків акаде­мічної науки з практикою, а також з вузівською наукою. По­дальший розвиток цих регіональних відділень Інституту еко­номіки АН УРСР виявився досить продуктивним не лише для економічної регіоналістики, а й і для всієї економічної науки України. Про це свідчить перетворення колишніх регіональ­них відділень в окремі інститути, які нині входять до складу НАН України.

Все це сприяло утвердженню іміджу Інституту економіки як провідної в Україні економічної науково-дослідної устано­ви, підвищенню його впливу на формування республіканського наукового простору, суб’єкти якого почали впевнено заявля­ти про себе і на союзному рівні. Подальшого розвитку набули такі наукові напрями, як дослідження загальних економічних проблем науково-технічного прогресу, його кількісного вимі­рювання й аналізу.

Серед новостворених у 1966 р. підрозділів був також відділ демографічних досліджень. Він став розробляти теоретичні й прикладні проблеми демографії, демографічного прогнозування і демографічної політики, спрямовуючи зусилля на вирішення нагальних проблем протидії негативним процесам у відтворенні населення України. Успіх цієї складної роботи значною мірою забезпечувався тим, що вона проводилася на основі відновлення багатих наукових традицій колишнього Демографічного інсти­туту УАН (1918-1934 рр.) [у 1934-1938 рр. він функціонував як Інститут демографії та санітарної статистики АН УРСР] [11].

Академік С. М. Ямпольський налаштовував науковців на максимальну результативну віддачу і водночас докладав багато зусиль до створення сприятливих умов для цього. Його осо­бисті якості як людини великої, доброї і відкритої душі, до того ж з феноменальними науково-організаційними здібностя­ми, ненав’язливим стилем роботи сприяли зміцненню творчого клімату в колективі, утвердженню в стосунках між співробіт­никами демократизму і доброзичливості.

У 1970 р. Загальні збори АН УРСР обрали С. М. Ямполь - ського членом Президії і головою Ради по вивченню продуктив­них сил УРСР АН УРСР. Керуючи РВПС, він сконцентрував зусилля на розгортання досліджень з територіальної організа­ції розвитку і розміщення продуктивних сил країни. У 1980 р. вчений був удостоєний премії ім. О. Г. Шліхтера АН УРСР [12].

У 1990-ті роки, у зв’язку з переходом на ринкові засади гос­подарювання, С. М. Ямпольський проводив наукові досліджен­ня з проблем економічного реформування в Україні. Зокрема, він узагальнив досвід економічного експериментування та вдо­сконалив його наукові основи, розробив відповідні методичні й практичні рекомендації.

Велику наукову та науково-організаційну роботу Стефан Ми­хайлович ефективно поєднував з роботою по підготовці висо­кокваліфікованих наукових кадрів. У результаті ним було під­готовлено понад 40 кандидатів і 20 докторів економічних наук.

Академік С. М. Ямпольський — автор понад 280 наукових праць з різних проблем економіки. Найважливіші з його праць, як і дослідження, підготовкою яких вчений керував, завжди мали цільову орієнтацію на нагальні потреби господарської практики. Вчений достойно представляв вітчизняну економіч - ну науку на численних міжнародних наукових конференціях, симпозіумах і нарадах.

Багато уваги та творчих сил віддавав С. М. Ямпольський науково-редакторській діяльності. Досить сказати, що під його редакцією вийшла «Енциклопедія народного господарства УРСР» в 4 томах (1969-1972). Він працював членом редакційної ради з економічної літератури видавництва «Машинобудуван­ня», був головним редактором журналу «Економіка Радянської України», ряду монографій, збірників та інших видань [13].

Багатогранна і плідна діяльність академіка С. М. Ямполь - ського як вченого, організатора науки та вищої освіти була до­стойно відзначена державними нагородами. Серед них — орден Леніна, орден Трудового Червоного Прапора, орден «Знак По­шани», медалі [14].

...Минуло вже чотирнадцять років відтоді, як С. М. Ямполь - ський пішов із життя (він помер 10 січня 1998 р.). Однак за­лишилася його багата наукова спадщина. У серцях його вдяч­них учнів, послідовників і колег збереглася пам’ять про нього як людину творчо-професійну, завзяту і рішучу, принципову і справедливу, інтелігентну і доброзичливу. Академік С. М. Ям - польський був щиро відданий українській науці, але не як па­лацу музею суто академічних знань, а як процесу формування актуальних і ефективних для практичного використання знань передовим загоном розвідників нового. Він забезпечив собі гід­не місце в історії економічної науки не тільки як видатний вчений-економіст, а й як «вічно молодий» керівник ентузіастів науки, що цілеспрямовано посилював в академічній культурі дух завзятості й демократизму.

Він прожив понад 90 років, 65 років з яких віддав безпосе­редньо освіті та науці.

Праці С. М. Ямпольського [15]

Ямпольский С. М. Вопросы скоростного проектирования и освое­ния новых конструкций в машиностроении. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1944. — 108 с.

Экономика освоения новых конструкций машин / С. М. Ямполь­ский, Л. Б. Эрлих. — М.: Машиностроение, 1964. — 167 с. Экономическая наука и хозяйственная реформа / С. М. Ямполь - ский, С. Г. Галуза, В. Г. Чирков [и др.]. — К.: Наук. думка, 1970. — 324 с.

Ямпольский С. М., Чирков В. Г. Вопросы измерения и анализа научно-технического прогресса. — K.: Наук. думка, 1971. — 200 с. Экономические проблемы управления научно-техническим про­грессом I С. М. Ямпольский, С. Г. Галуза. — K.: Наук. думка, 1976. — 364 с.

Экономические основы ускорения научно-технического прогресса

I С. М. Ямпольский, Ф. A. Дронов, С. В. ^заченко [и др.]. — Минск: Наука и техника, 198. — 280 с.

Экономическое управление созданием систем машин I С. М. Ям­польский, С. В. ^заченко, A. М. Майданович [и др.]. — K.: Наук, думка, 1981. — 235 с.

Ускорение научно-технического прогресса и интенсификация вос­производства основных фондов: В 3 т. Том 1 I С. М. Ямпольский, С. В. ^заченко, A. М. Майданович [и др.]. — K.: Наук. думка, 1984. — 336 с.

Джерела та література

1. Ямпольский Стефан Михайлович II Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: [В 4 т.]. Том 4 I Глав. ред. A. М. Румян­цев. — М.: Сов. энциклопедия, 1980. — С. 592; Ямпольський Стефан Михайлович II Українська радянська енциклопедія: [У 12 т.]. Том 12. — Вид. 2-ге I Голов. редколегія: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — K.: Голов. ред. УРЕ, 1985. — С. 509; Ям­польський Стефан Михайлович II Історія Aкадемії наук УРСР I Редколегія: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. — K.: Наук. думка, 1982. — С. 733-734.

2. Видатний учений і організатор науки та вищої школи [До 90-річчя С. М. Ямпольського] II Економіка України. — 1996. — № 12. — С. 77; Ямпольский Стефан Михайлович I Вступ. ст. Н. Г. Чумачен - ко, Ю. Н. Пахомов, Н. С. Герасимчук, С. В. ^заченко I Библио­граф. указатель, сост. И. Н. Мирянова I Редколлегия: K. М. Сытник (председатель) [и др.]. — K.: Наук. думка, 1986. — 76 с. — (Би­блиография ученых УССР I ^Н УССР); Дерев’янкін Т. І., Стешен - ко В. С. Пам’яті Стефана Михайловича Ямпольського (1906-1998)

II Історія народного господарства та економічної думки України. Зб. наук. праць. — Вип. 39-40. — Kmb, 2007. — С. 388-391.

3. Національний університет «Львівська політехніка» I Ред. колегія: Ю. Я. Бобало (голова), A. Г. Загородній, В. A. Павлиш та ін. — K., 2008. — 57 с.

4. Дерев’янкін Т. І., Стешенко В. С. Пам’яті Стефана Михайловича Ямпольського (1906-1998) II Історія народного господарства та економічної думки України: Зб. наук. праць. — Вип. 39-40. — Kmb, 2007. — С. 388.

5. Ямпольский Стефан Михайлович II Экономическая энциклопедия. Политическая экономия: [В 4 т.]. Том 4 I Глав. ред. A. М. Румян­цев. — М.: Сов. энциклопедия, 1980. — С. 592.

6. Національний університет «Львівська політехніка» / Ред. колегія: Ю. Я. Бобало (голова), А. Г. Загородній, В. А. Павлиш та ін. — К., 2008. — С. 43.

7. Там само. — С. 19.

8. Ямпольський Стефан Михайлович // Українська радянська ен­циклопедія: [У 12 т.]. Том 12. — Вид. 2-ге / Голов. редколегія: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1985. — С. 509.

9. Дерев’янкін Т. І., Стешенко В. С. Пам’яті Стефана Михайловича Ямпольського (1906-1998) // Історія народного господарства та економічної думки України: Зб. наук. праць. — Вип. 39-40. — Київ, 2007. — С. 389.

10. Ямпольський Стефан Михайлович // Історія Академії наук УРСР / Редколегія: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. — К.: Наук, думка, 1982. — С. 733-734.

11. Там само.

12. Колишній Голова Ради, академік НАН України С. М. Ямполь­ський // Рада по вивченню продуктивних сил України. Національ­на Академія наук України /Http://www. vlc. net. ua/KERIV/Jampol. htm.

13. Дерев’янкін Т. І., Стешенко В. С. Пам’яті Стефана Михайловича Ямпольського (1906-1998) // Історія народного господарства та економічної думки України: Зб. наук. праць. — Вип. 39-40. — Київ, 2007. — С. 390.

14. Там само.

15. Бібліографія основних наукових праць Інституту економі­ки Національної академії наук України (1936-2001) / Укл. Т. І. Дерев’янкін, Р. Д. Толстов, В. Ф. Кифорак / Наук. ред. Т. І. Дерев’янкін // Історія народного господарства та економічної думки України: Міжвід. зб. наук. праць. — Вип. 33-34. — Київ, 2002. — С. 229-368.

Анотації

Сухотерина Л. И. Известный украинский экономист Стефан Михайлович Ямпольский (1906—1998).

В статье рассматривается творческий путь академика Нацио­нальной академии наук Украины, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Украины С. М. Ямполь - ского.

Suhoterina L. I. Stephen M. Yampolskyi (1906—1998) is well - known Ukrainian economist.

The article considers the career of the academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of economic sciences, profes­sor, the Honored Scientist of Ukraine S. M. Yampolskyi.