Головна Історія Інтелігенція і влада ЮВІЛЕЙ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКА
joomla
ЮВІЛЕЙ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКА
Історія - Інтелігенція і влада

Одеський державний університет внутрішніх справ випус­тив бібліографічний покажчик друкованих праць доктора істо­ричних наук, професора С. А. Цвілюка (Одеса, 2011. — 104 с.), упорядкований О. В. Гонтарем і В. Б. Кузьменком, присвяче­ний 80-річному ювілею вченого, що відзначається цього року. Покажчик дає досить повне уявлення про діапазон дослідниць­ких інтересів відомого одеського історика і публіциста.

Бібліографія укладена за хронологічним принципом і вклю­чає понад 300 назв книг, брошур, статей, рецензій та інших друкованих праць, опублікованих упродовж 1960-2010 років. Вміщені у додатку відомості про участь професора С. А. Цві - люка у наукових і науково-практичних конференціях, деякі рецензії на останні книги та матеріали біографічного характеру дозволяють висвітлити його внесок у розвиток української іс­торичної науки, а також сприяють більш широкому ознайом­ленню з його життям і творчістю.

Народився Семен Антонович Цвілюк у селянській родині на Вінниччині. По закінченні семирічної школи працював у кол­госпі, а згодом — шахтарем на Донбасі, де одночасно навчався у вечірній школі робітничої молоді гірничого міста Кадіївки (нині м. Стаханов) Луганської області. В 1952 році поступив на історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, після завершення якого займався жур­налістикою. Починаючи з 1961 року, працював в апараті Одеського обкому КП України, а в 1970-1973 рр. — дирек­тором республіканського книжкового видавництва «Маяк». Був членом редакційної колегії та відповідальним секретарем історико-краєзнавчого видання «Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область».

С. А. Цвілюк пройшов плідний шлях викладача вищих навчальних закладів Одеси. З вересня 1973 по вересень 2001 року займався педагогічною і науковою роботою в Одеському сільськогосподарському інституті (тепер — Одеський держав­ний аграрний університет) та Одеському національному полі­технічному університеті. Працював старшим викладачем, до­центом, професором кафедр суспільствознавства, філософії та історії України. З вересня 2001 року — професор кафедри іс­торії державності України та культурології Одеського юридич­ного інституту Національного університету внутрішніх справ (нині — кафедра українознавства Одеського державного універ­ситету внутрішніх справ). Викладає історію України та куль­турологію, а також веде спецкурс для студентів магістратури з навчальної дисципліни «Організація та проведення наукових досліджень».

В коло основних наукових інтересів професора С. А. Цві - люка входять національно-культурні та історико-лінгвістичні процеси в Україні XX століття — винятково важливі, складні і гострі питання наукової проблематики, пов’язані з їх осмис­ленням, аналізом і оцінкою, і які залишили вагомий слід в новітній історії нашого народу. Синтезуючи великий обсяг іс­торичних знань з даної теми, автор у своїх працях відтворює воістину тернисті шляхи культурного відродження української нації в двадцятому столітті, майже дві третини якого нале­жать добі тоталітарної комуністичної диктатури, показує весь драматизм процесів, пов’язаних із цим періодом, коли великі творчі досягнення талановитого українського народу перепле­лися з його трагічними втратами, передусім за часів тиранічно­го сталінського режиму, що увійшов в нашу історію як епоха «Розстріляного Відродження» — епоха свідомого і безпреце­дентного знищення творців української національної культури та мільйонних мас її носіїв.

Написані на документальних джерелах, науковій літерату­рі, енциклопедичних виданнях і посібниках, вони проливають світло на особливості національно-культурного життя в Україні XX століття у контексті суперечливих, драматично-трагічних процесів соціально-економічної та суспільно-політичної істо­рії 20-30-х років. Всі книги С. А. Цвілюка сповнені щирою любов’ю до свого народу та його культури.

Щедрим ужинком у творчому доробку професора С. А. Цві­люка є його дослідження у царині шевченкознавства. Моно­графія «Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка» (Одеса, 2008. — 312 с.), брошури, публікації у збірниках, аль­манахах і журналах присвячені малодослідженій і цікавій про­блемі в шевченкознавстві — історичним і соціально-політичним поглядам в епічних творах Тараса Шевченка.

Багатьох можуть зацікавити видання з історії української мови та писемності, особливо монографія «Духовний код нації: З історії української мови та писемності: Історико-лінгвістичні етюди» (Одеса, 2007. — 400 с.), в якій подано наукову інтерпре­тацію теорії древності і самобутності українців, їхньої мови та культури. У книзі С. А. Цвілюк наводить умовиводи найавто­ритетніших спеціалістів світової класичної лінгвістики, зокре­ма, й російських, коли доводить про глибинну древність укра­їнської мови. Науково доводили про древність і самобутність української мови М. Максимович, П. Житецький, О. Потебня.

Справжнім відкриттям для багатьох читачів книги, безсум­нівно, стануть висновки дослідника походження мов М. Кра - суського, який зазначав у 1879 році: «Займаючись тривалий час порівнянням арійських мов, я прийшов до переконання, що малоросійська мова не тільки старша від усіх слов’янських, не виключаючи так званої старослов’янської, а й санскритської, грецької, латинської та інших арійських мов». Апелюючи до висновків фахівців, які аналізували прадавні мовотворчі про­цеси, професор С. А. Цвілюк наголошує на тому, що україн­ська мова увібрала в себе значну частину праслов’янської мов­ної спадщини, яка в інших слов’янських мовах відображена меншою мірою або й зовсім зникла, що рубіж ХІ-ХІІ століть можна умовно визначити початком самостійної історії україн­ської мови.

Професор С. А. Цвілюк — член редакційної колегії періо­дичних наукових видань: ВАКівського наукового громадсько - політичного збірника «Інтелігенція і влада» серії «Історія» та історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний Захід. Одесика». Науковий редактор ряду монографій, збірників на­укових статей і матеріалів, навчально-методичних посібників. Вчений є співавтором підручника «Філософія», затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Професор С. А. Цвілюк подає приклад патріотизму та вір­ності своєму народові, порядності, людяності, оптимізму, до­броти й інших світлих рис загальнолюдської моралі.

Без перебільшення можна зазначити, що як справжній український інтелігент, С. А. Цвілюк гідно виконує свою соці­альну місію, визначену нашим духовним пастирем І. Я. Фран­ком. Геніальний письменник і мислитель наголошував про роль інтелігенції у формуванні свідомості в цілому, і національної зокрема, пізнанні та осмисленні джерел устремлінь народу й усвідомленні їхньої сутності як логічно сформованих ідей, концепцій, вчень, ідеалів, збагаченні ними народної духовної сутності, одухотворенні свідомості народу до сприйняття націо­нальної ідеї, усвідомленні своєї національної ідентичності.

Григорій ГОНЧАРУК, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, заслужений працівник освіти України; Олена ШАНОВСЬКА, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського національного політехнічного університету.


Похожие статьи