Головна Історія Інтелігенція і влада ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
joomla
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Історія - Інтелігенція і влада

К. В. Женгал

Ключові слова: джерела, профспілки, Одеська область.

Ключевые слова: источники, профсоюзы, Одесская область.

Key words: sources, trade unions, Odessa region.

Двадцятилітня історія незалежної України вказує на те, що професійні спілки брали участь у важливих процесах її держа­вотворення. Тому дослідження історії незалежної України по­винні доповнюватись історією профспілкового руху. Ґрунтовне вивчення історії профспілок України звертає дослідника в пер­шу чергу до джерел. Матеріали та документи видані самими профспілками, законодавчі акти, статистичні дані, періодична преса, у якій відображені наслідки та реакція населення на дії профспілок, — все це коло джерел в комплексі надає дослідни­ку широке поле для досліджень.

На сьогодні вже існує низка наукових статей, присвячених пи­танню історіографії профспілкового руху. В першу чергу зверта­ють на себе увагу розвідки Я. О. Бондарчука [1]. Автор акцентує увагу саме на документах, виданих безпосередньо профспілками в процесі своєї діяльності, надає їм розлогу класифікацію.

Автор іншої праці за вказаною проблематикою, М. Л. Го­ловко, окрім аналізу літератури з профспілкової теми, також робить аналіз законодавчої бази України, а саме тих норматив­них документів, які торкаються профспілок [2]. Окрім цього дослідник виділяє низку питань, які на сьогодні залишаються малодослідженими. Історіографічний аналіз подано також у роботі Г. О. Добровольської [3].

В той же час залишається коло джерел, які не стали пред­метом дослідження сучасних авторів профспілкового руху, вра­ховуючи те, що вони мають регіональні межі поширення. Тим не менш їх використання значно доповнює вже існуючу історі­ографію профспілкового руху України.

Таким чином, метою представленого дослідження є здійсни­ти аналіз джерел для дослідження профспілкового руху Одесь­кої області, зробити їх класифікацію та підкреслити їх необхід­ність подальшого залучення до наукового обігу.

Всі існуючи джерела, які стають в нагоді досліднику при ви­вченні профспілкового руху Одеси та Одеської області, можна умовно поділити на п’ять груп.

Першу групу представляють державні документи. До цієї категорії відносимо Конституцію України, закони України, накази Президента України, постанови Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, інші урядові документи, які впли­вали на діяльність професійних спілок. Серед представленого кола документів найбільше значення для профспілкової діяль­ності мають Конституція [4] та Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який перевів діяль­ність профспілок України на правове підґрунтя [5]. Ця група джерел характеризує права та можливості професійних спілок у державі, а також відображає наслідки їх співпраці із владою та рівень їх впливу на суспільство.

До наступної групи відносимо документи професійних спі­лок, які є першоджерелом у вивченні їх діяльності. До цієї категорії перш за все належать архіви професійних спілок. Тут варто відмітити певну особливість. Архіви великих представ­ницьких профспілкових об’єднань як-от Федерації профспілок Одеської області мають державну реєстрацію та чітку структу­рованість. У більшості представлених професійних спілок ма­ємо справу з поточним, а не державним архівом. Як правило, у такому архіві відсутній системний аналіз добору документів та їх реєстрація, що значно ускладнює процес їх дослідження. Однак це ніяк не зменшує їх вагу та значущість у висвітленні діяльності окремо взятої професійної спілки.

Серед документів професійних спілок велику цінність ста­новлять статут та програмні документи, в яких можемо визна­чити головну мету окремо взятої профспілкової організації, її стратегічні позиції діяльності.

Іншу категорію документів профспілок становлять матері­али з’їздів, міжспілкових конференцій профспілок, на яких, як правило, робиться підсумок попередньо зробленої роботи, її аналіз та формується програма подальших дій.

Наступну — складають генеральні, регіональні угоди, які відображають співпрацю профспілок із владою, рівень їх пливу на останню.

До останньої категорії можемо віднести окремі постанови, офіційні листи та інші документи профспілок, що відобража­ють їх поточну діяльність. Тут знаходимо не тільки характерис­тику роботи профспілок з окремо взятих питань, але й аналіз соціально-економічної ситуації в області та у країні в цілому, рівень розвитку окремо взятої галузі виробництва, огляд стану укладення колективних угод в області, стан виробничого трав­матизму тощо.

Наступними йдуть видання професійних спілок, які ілюстру­ють їх діяльність. Одним з таких є збірник «Федерація профе­сійних спілок України. Документи і матеріали (1992-1997)» у двох частинах, який ілюструє діяльність Федерації профспілок України за період від Другого (позачергового, 1992 р.) до Тре­тього (1997 р.) з’їзду ФП України [6]. Збірник «Федерація про­фесійних спілок України. Документи і матеріали (1997-2002)» у 3 частинах висвітив діяльність Федерації профспілок України за період від Третього (1997 р.) до Четвертого (2002 р.) з’їзду ФП України [7]. Особливу цінність цих видань становить те, що найважливіші документи і матеріали ілюструють практич­ну роботу ради, президії, профспілкових організацій України, в тому числі членських організацій, що діють в Одеській об­ласті.

Матеріали збірників висвітлюють також політику ФПУ та її членських організацій щодо суспільства, держави, підпри­ємців, політичних партій, рухів, інших громадських об’єднань України.

Заслуговує на увагу збірник «Федерація професійних спілок України (від з’їзду до з’їзду)» у трьох частинах, який був під­готовлений спеціально до IV з’їзду ФП України [8].

Для аналізу діяльності профспілок Одеської області найбіль­шу цінність становить частина друга, яка відображає діяльність галузевих і регіональних профспілкових структур у період з 1997 по 2002 рр. Тут знаходимо огляд діяльності профспілки робітників морського транспорту України протягом позначено­го періоду як однієї з членських організацій ФПУ, а також іс­торичну ретроспективу становлення, головні напрямки в роботі Одеської обласної ради ФПУ.

Корисними для дослідження є різноманітні збірники інформаційно-методичних матеріалів, в яких подано по­всякденні аспекти роботи профспілок, рекомендації для вико­ристання їх у практичній роботі [9]. Ці матеріали відносимо до окремої третьої групи джерел.

Звертає увагу дослідника робота за загальною редакцією

І. Луцишина «Довідник голови первинної профспілкової орга­нізації» [10], тут колектив авторів врахував та виклав головні витяги з Конституції України, закони України, нормативно- правові акти, коментарі, рекомендації, які можуть стати у нагоді профспілковим очільникам у їхній повсякденній прак­тичній діяльності, а науковцям у свою чергу осягнути коло проблем та питань, з якими стикаються профспілкові діячі, та те правове поле, у якому вони працюють.

Четверта група - це матеріали офіційної статистики та соціологічних досліджень. До таких відносимо дані Державно­го комітету статистики України [11], результати соціологічних досліджень [12]. Об’єктивність цих джерел дозволяє більш ре­презентативно та глибоко проаналізувати та представити місце та роль профспілок, їх вплив у суспільстві. Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє визначитись у дискусійних питаннях, зокрема, у рівні довіри населення до профспілок, не­обхідності участі профспілок у політиці, а також надати оцінку соціально-економічним показникам населення Одеської області тощо.

Зокрема, слід виділити матеріали журналу Українського центру економічних досліджень ім. О. Разумкова «Національ­на безпека і оборона», який присвячений дослідженню сучасно­го профспілкового руху [13]. У ньому наведені дані численних соціологічних опитувань населення, серед яких, наприклад, обізнаність населення з профспілковим рухом, стан укладен­ня колективних договорів, мотивація профспілкового членства, ставлення населення до участі профспілок у політиці, кількість підприємств і число працівників, які брали участь у страйках, тощо. Всі ці дані допомагають сформувати загальне уявлення про стан профспілкового руху в Україні. Окрім того в зазначе - ному виданні окремо окреслені показники Одеської області, а саме: кількість первинних профспілкових організацій в області по окремо взятих профспілкових об’єднаннях, кількість видан­ня профспілкових газет в області тощо.

Значною частиною джерельної бази з вказаної проблеми є періодичні видання, які становлять п’яту групу джерел. До таких відносимо журнали, газети, брошури. Газети становлять особливу цінність на етапі вивчення, стадії обговорення різних проблем профспілкового життя.

За умов відсутності широкого емпіричного надбання із за­явленої теми значну роль відіграє періодична преса Одеської області. Серед таких «Одесский вестник», «Одесские извес­тия», «Вестник региона», «Вечерняя Одесса». Вказані періо­дичні видання не тільки є джерелом вивчення профспілково­го руху, а й соціально-економічного та суспільно-політичного життя в області. Це дає досліднику більш широке уявлення про умови, в яких відбувався процес становлення та розвитку профспілкового руху. Автором низки статей, де висвітлено по­точну діяльність Федерації профспілок Одеської області та її членських організацій, є керівник прес-центру ФПО Л. До - линська [14].

До окремої категорії відносимо офіційні заяви органів місце­вої влади, що торкаються професійних спілок, а також інтерв’ю та виступи у періодичній пресі профспілкових лідерів [15]. їх аналіз дав змогу автору ознайомитися з поглядами керівництва профспілок та держави щодо їх бачення ролі і місця профспі­лок у суспільстві, а також перспектив подальшого розвитку.

Незалежні профоб’єднання й окремі профспілки видавали власні газети, тираж яких, як правило, був невеликим, лише для внутрішнього користування. Такі газети не надходили до мереж продажу преси та були майже недоступними для ши­рокого загалу, що значно ускладнює їх використання у дослі­дженні. Серед періодичних видань морських профспілок, вико­ристаних в дисертаційній роботі, представлені газети «Моряк» (Профспілка робітників морського транспорту України), «Во - ронцовский маяк» (Регіональна федерація морських профспі­лок Півдня України), «Морские ведомости Украины» (Федера­ція морських професійних спілок України), «Моряк Украины» (Федерація професійних спілок робітників водного транспорту та плавскладу України). У них не тільки піднімаються насущні проблеми морської галузі, а й висвітлюється офіційна позиція профспілок із різних питань.

На сьогодні дослідник також має можливість використання інформаційної мережі Інтернет та її ресурсів. Серед них сайт Державного комітету статистики України [16], Федерації проф­спілок Одеської області, де вміщена інформація щодо основних напрямків діяльності, структура ФПО, поточні документи, хро­ніка подій [17], Федерації профспілок України [18], сайти окре­мих профспілок [19].

Таким чином, нами виділено п’ять груп джерел, виходя­чи із їх походження. Використання вказаних джерел надає нам інформацію про правове становище профспілок у державі, рівень їх впливу на суспільство; про поточну діяльність про­фесійних спілок та обсяг питань та завдань, які вони ставили перед собою; структуру та організаційні складові; про рівень взаємодії профспілок та громадян, реакцію громадян на дії профспілок тощо.

Джерела та література

1. Бондарчук Я. О. Генеральна угода як механізм соціального діа­логу в Україні / Я. О. Бондарчук // Вісник Академії праці і соці­альних відносин ФПУ. — 2006. — № 2. — С. 160-166; Документи профспілок як джерело вивчення соціального діалогу в незалежній Україні / Я. О. Бондарчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2007. — № 1. — С. 161-166; Документи проф­спілок як джерело вивчення суспільно-політичної історії України періоду незалежності / Я. О. Бондарчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2009. — № 3. — С. 83-90.

2. Головко М. Л. Історіографія, періодизація, проблеми еволюції профспілок України: пошук істини / М. Л. Головко // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2006. — № 1. — С. 27-36.

3. Добровольська Г. О. Професійні спілки України за умов утвердження незалежності держави: історіографічний огляд / Г. О. Добровольська // Вісник Академії праці і соціальних відно­син ФПУ. — 2006. — № 4. — С. 147-161.

4. Конституція України. - К.: ТОВ «Видавництво», 2006. — 420 с.

5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». — К. : «Профінформ» ФПУ, 2007. - 36 с.

6. Федерація професійних спілок України. Док. і мат. (1992-1997) / [під заг. ред. О. М. Стояна] : У 2 ч. — К. : «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 1997.

7. Федерація професійних спілок України. Док. і мат. (1997-2002) / [під заг. ред. О. М. Стояна] : У 3 ч. — К. : «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2002.

8. Федерація професійних спілок України (від з’їзду до з’їзду) / [під заг. ред. О. М. Стояна] : У 3 ч. - К. : «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2002.

9. Профспілкові організації та їх діяльність : нормативно-правове регулювання / [упоряд. О. М. Роїна]. — К. : ВД «Скіф», 2007. — 84 с.; Про колективні договори на підприємствах, в установах та організаціях (методичні рекомендації та законодавчі і нормативні акти) / [О. Ф. Бабенко, С. М. Кондратюк, О. В. Лоза та ін.]. — К. : «ПРОФІНФОРМ» ФПУ, 2001. — 68 с.

10. Довідник голови первинної профспілкової організації / [за заг. ред.

І. Я. Луцишина]. — К. : «Профінформ» ФПУ, 2007. — 688 с.

11. Громадські організації в Одеській області. Статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Одеській області. — Одеса, 2005. — 54 с.; Соціальні індикатори рівня життя населення Одеської області / Держком - стат України; Одеське обласне управління статистики. — Одеса, 2001. — 54 с.; Статистичний збірник. Райони та міста Одеської області 1990-2003 роки / Державний комітет статистики Украї­ни. Головне управління статистики в Одеській області. — Одеса, 2004. — 254 с.

12. Регіональні тенденції / Міжнародний Центр перспективних дослі­джень, 2003. — № 1. — 145 с.

13. Профспілковий рух в Україні: стан, проблеми, перспективи: Ана­літична доповідь УЦЕПД ім. О. Разумкова // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 8. — 80 с.

14. Долинская Л. А вопрос можно решить и на месте / Л. Долинская // Профспілкова газета. — 1998. — 18 листоп.; Безработица на­ступает / Л. Долинская // Одесский вестник. — 1998. — 7 апр.; В возрождении строительного комплекса участвует профсоюз / Л. Долинская // Одесские известия. — 2000. — 7 сент.

15. Изотов Е. Мы работаем открыто / Е. Изотов // Судоходство. — 1998. — № 8-9. — С. 20-21; Шаровский В. Выполнить все требо­вания участников Всеукраинской акции протеста / В. Шаровский // Одесские известия. — 1997. — 17 окт.

16. Державний комітет статистики України // Www. ukrstat. gov. ua

17. Федерація профспілок Одеської області // Http://www. fpodessa. org. ua

18. Федерація профспілок України // Www. fpsu. org. ua

19. Профспілка робітників морського транспорту України // www. mtwtu. org. ua


Женгал К. В. К вопросу историографии профсоюзного движе­ния Украины: региональный аспект.

В статье рассмотрено источники по изучению профсоюзного движения Одесской области как составной части всеукраинского профсоюзного движения. Выполнен анализ и классификация пред­ставленного типа источников.

Zhengal K. V. To the question of historiography of trade union movement in Ukraine — a regional aspect.

The article deals with sources of study of trade union movement in Odessa region as of a compound of All - Ukrainian trade union move­ment. The author analyses and classifies of the given sources.

Похожие статьи