Головна Історія Інтелігенція і влада ПРО НАУКОВИЙ ЗБІРНИК «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»
joomla
ПРО НАУКОВИЙ ЗБІРНИК «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»
Історія - Інтелігенція і влада

УДК 655.413:3(477.74)

Г. І. Гончарук

У статті зроблена спроба визначити кількісні та якісні показ­ники матеріалів, опублікованих у випусках наукового збірника «Інтелігенція і влада» серії «Історія», найактивніші категорії до­слідників і розподіл їх по регіонах України.

Ключові слова: науковий збірник, категорії дослідників, тема­тика публікацій, місцезнаходження авторів.

Про науковий збірник «Інтелігенція і влада» серії «Історія» писав у однойменних збірниках №№ 10, 20, 25 та згадується він у чисельних дисертаційних дослідженнях, особливо у роз­ділі «Література та джерела».

У публікаціях, присвячених науковим дослідженням колек­тиву кафедри історії та етнографії України Одеського націо­нального політехнічного університету, збірник «Інтелігенція і влада» згадується фрагментально, у відповідному співвід­ношенні до загального обсягу наукових результатів кафедри. І тільки у одній статті, що міститься у збірнику «Інтелігенція і влада» серії «Історія» № 10, аналізуються деякі досягнення цього видання.

У даній статті робиться спроба оглянути загальний кількіс­ний склад авторів, що публікувались у 30 номерах збірника «Інтелігенція і влада», місця знаходження авторів, їх наукові показники, головні напрямки досліджень відповідно до періо­дизації історії України.

Декілька слів про становлення збірника. 21 травня 2003 року Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України визнав його та присвоїв реєстраційні серію та номер і видав свідоцтво про Державну реєстрацію як громадсько-політичного, наукового видання, що має тематичну спрямованість дослідження проблем взаємовпливу інтелігенції і влади як у минулому, так і в сучасному етапі розвитку укра­їнського суспільства, а саме — в історичному, політичному та соціологічному аспектах.

Слід зазначити, що поки збірники всіх трьох напрямків го­товилися до публікації на кафедрі історії та етнографії України, то вони побачили світ. А коли відповідні кафедри соціології та політології прийняли на себе редакційно-організаторські функ­ції, їх зусиль вистачило тільки на підготовку двох номерів, відповідно, серії «Політологія» та «Соціологія». Більше того, суттєво порушили послідовність нумерації нашого збірника.

Постановою ВАК України від 19.01.2006 року збірник «Ін­телігенція і влада» серія «Історія» було визнано фаховим, а 10 березня 2010 року збірник вдруге визнаний ВАК Украї­ни фаховим та успішно витримав перереєстрацію. Всі номе­ри збірника отримали право розміщатися та зберігатися в електронному варіанті на порталі Національної бібліотеки ім.

В. І. Вернадського. У лютому 2014 року Міжнародний центр, який здійснює координацію національних центрів, що управ­ляють процесом присвоєння ISSN (Париж), призначив нашо­му збірнику Міжнародний стандартний номер, що ідентифі­кує періодичне видання вищезазначеним 188^ Починаючи з 31 номера, збірник «Інтелігенція і влада» буде оформлятися за вимогами зарубіжної бази даних 8СОРи8. Коли пишуться ці рядки, редколегія завершує документально-організаційну роботу про реєстрацію збірника у наукометричній базі. Ред­колегія здійснила спробу випускати три-чотири номери збір­ника на рік. Однак кафедральні сили (всього 6-7 ставок професорсько-викладацького складу) виявились не спроможні для такої напруженої рецензійно-редакційно-організаційної роботи, яка до того ж виконується виключно на громадських засадах. Номінальним і необхідним став вихід у світ збірника двічі на рік.

Маємо нагоду підсумувати роботу колективу кафедри і редко­легії передусім за кількістю публікацій. Отож, на сьогодні у на­шому збірнику, у 25 номерах (відволікли соціологія і політоло­гія (5 номерів)), побачили світ 661 публікація. Це в середньому 26,44 статті у кожному збірнику. Можна по-різному сприймати цей результат, але ми пишаємося тим. Кафедра у технічному виші створила умови дослідникам запропонувати суспільству ознайомитися зі своїми дослідницькими досягненнями.

Про структуру збірника згадувалось у збірнику «Інтеліген­ція і влада» серії «Історія» № 10. Вона сформувалася у систе­матичних розділах — питання нової історії України та історії України новітньої доби, а також періодичних за наявністю ста­тей, наприклад, археології, історії України княжої доби, серед­ніх віків, можуть бути персоналії, історіографія та джерелоз­навство, рецензії, наукова інформація тощо.

Має збірник розділ «Наші автори», у якому наводяться відо­мості про авторів: прізвище, ім’я, по батькові, науковий сту­пінь, вчене звання та посада з назвою закладу, де працює автор.

Обсяги статей редколегією не обмежуються. Вони визнача­ються авторами у відповідності до розкриття теми, а також, ймовірно, фінансовими розрахунками, тому що збірник на са - моокупаємості.

Головними розділами збірника маємо «До питань нової іс­торії України» та «До питань історії новітньої доби», з них другий розділ значно випереджає перший за кількістю статей у такій пропорції: другий — 297 публікацій, перший — 164 стат­ті. До того ж у другому розділі переважають матеріали, при­свячені боротьбі українського народу за незалежність та розбу­дові держави. Сюди слід віднести статті з помилкових розділів «Сучасна історія України» та «Міжнародні відносини». Другий розділ — суттєва ознака як актуальності самого збірника, так і показник наукових інтересів та людських стремлінь авторів.

Умовно на третє місце за кількістю публікацій маємо поста­вити розділ «Історіографія та джерела». Визначальною рисою досліджень цього розділу знову-таки є аналіз історіографічної літератури, архівних документів, матеріалів, періодики, мему­арів тощо, саме, скажімо так, українського походження. Ця тенденція теж свідчить про значний інтерес вчених до рівня вивчення української тематики та стану джерельної бази дослі­джень. Тут маємо дослідження іншого географічного простору. Наприклад, «Науково-педагогічна діяльність української діа­спори США в історіографії» тощо.

Збірник має і інші розділи, але за кількістю публікацій менш значні. Розділи «Персоналії» — 34 статі, «Всесвітня іс­торія» — 2 статті, «Рецензії» — 12, «Інформації» — 6 публі­кацій та інші.

Цікаві автори збірника «Інтелігенція і влада». Серед них є академік, член-кореспондент, доктори наук опублікували 65 статей, докторанти мають п’ять публікацій. Найрезультатив­нішими з числа вчених зі ступенем виявились кандидати іс­торичних наук. їх 289 осіб. Ця категорія, очевидь, керувалась не тільки науковим покликанням, але і суто практичним: до­сягти необхідного числа публікацій для забезпечення присво­єння вченого звання чи то доцента, чи то старшого наукового співробітника. А ось аспірантів, можливо, простіше зрозумі­ти: їх тяжіння до публікацій мотивовано, з одного боку, само - виразитись, «засвітитися» як дослідники, а з іншого — мати необхідну кількість фахових статей для захисту кандидатських дисертацій. Аспіранти розмістили у збірнику 240 публікацій. Близькі до цієї категорії здобувачі. їх 13. Категорично сказати, чим керувались асистенти і викладачі історії без наукового сту­пеня, неможливо. Тут можуть бути наступні прчини: серед них можуть бути потенційні здобувачі вчених ступенів або ті ви­кладачі, хто змушені публікуватись на вимоги індивідуальних планів роботи. Серед авторів публікацій зустічаються старший лаборант і студент.

Задовольняє нас і географія знаходження наших авторів. Вони проживають у 40 містах України, Санкт-Петербург (Ро­сія), Гамбург (Німеччина). З 25 обласних центрів України у збірнику публікуються статті авторів, що проживають у 21 місті. Інші у містах обласного підпорядження. Маємо кіль­кість публікацій з кожного міста. Розташуємо їх за кількіс­ним показником. Одеса — 354 публікації, Київ — 49, Дніпро - дзержинськ — 44, Івано-Франківськ — 28, Миколаїв — 27, Харків — 19, Ізмаїл — 17, Луцьк — 13, Вінниця — 14, Жи­томир, Луганськ, Тернопіль, Черкаси — по 10, Херсон — 9, Донецьк — 8, Львів — 6, Переяслав-Хмельницький — 4, За­поріжжя та Дрогобич — по 4, Горлівка — 3, Полтава, Ніжин, Макіївська, Умань, Мелітополь, Чернівецьк, Кременчуг та Ост­рог — по 2, Чернівці, Ужгород — по одній.

Зрозуміло, що ці цифри не можуть відобразити реальний стан наукової актуальності колективів тих чи інших вишів. На кількісні результати досліджень впливає низка факторів. Тут і кількісний, і якісний склад вишів у тому чи іншому місці, теж саме у самому виші, можливості публікацій у інших виданнях, інформованість досліджень про переваги чи недоліки нашого збірника, територіальні показники тощо. Тим не менш можемо стверджувати, що така географія нас задовольняє з низки рис. Поготьтеся, що 49 статей з Києва для збірника в Одесі посилює впевненість у актуальності нашої роботи, 354 статті від одеси­тів свідчить про потребу земляків у нашому збірнику.

Декілька висновків. По-перше, науковий збірник «Інтелі­генція і влада» серії «Історія» викликав інтерес майже у всіх провідних наукових центрах країни. Дослідники вважають за корисне співпрацювати з редколегією збірника. По-друге, наш збірник захопив всі категорії вчених, молодих дослідників. Ас­піранти, здобувачі, докторанти домінують серед інших катего­рій, хоч і кандидати наук займають, як кажуть, почесне місце.

По-третє, безперебійність випусків, увага до авторів, співп­раця рецензентів з авторами сприяє своєчасному надходженню статей до редколегії і можливого їх доопрацювання.

По-четверте, редколегія бачить недоліки своєї роботи. Це за­тримання з завершенням реєстрації у наукометричних базах та перехід на міжнародні вимоги до оформлення збірника. Споді­ваємося усунути названі недоробки.

Головне: збірник «Інтелігенція і влада» серії «Історія» довів свою тематичну актуальність, мобільність, знайшов свою нішу серед наукових видань України.

Література

1. Гончарук Г. І. Наукові дослідження на кафедрі історії та етногра­фії України Одеського національного політехнічного університе­ту/ Гончарук Григорій Іванович// Інтелігенція і влада. — 2007. — № 10. — С. 153-165.

2. Гончарук Г. І., Садовська Н. Ю. До ювілейного двадцятого збірни­ка «Інтелігенція і влада» // Гончарук Григорій Іванович, Садов - ська Надія Юріївна. — 2010. — № 20. — С. 261-265.

3. Гончарук Г. І. Наукові дослідження на кафедрі історії та ет­нографії України Одеського національного політехнічного універ­ситету «Інтелігенція і влада» // Гончарук Григорій Іванович. — 2012. — № 25. — С. 37-43.


Анотації

Гончарук Г. И. О научном сборнике «Интеллигенция и власть».

В статье предпринята попытка определить количественные и качественные показатели материалов, публекуемых в научном сборнике «Інтелігенція і влада» серии «История» самые активные категории исследователей и рассосредоточеность их по регионам Украины.

Ключевые слова: научный сборник, категории исследователей, тематика публикаций, местонахождение авторов.

Goncharuk G. I. About the scientific digest «The intelligentsia and power».

The article attempts to identify quantitative and qualitative indica­tors for the materials published in the scientific digest «Inteligentsiya i vlada» series «History», its most active category of researchers and theis allocation in Ukraine.

Key words: scientific collection of categories researchers Usage publications locate authors

Надійшла до редакції 4 квітня 2014 року


Похожие статьи